Quyết định số 298/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 298/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 298/1997/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án tiền khả thi công viên lịch sử-văn hóa dân tộc do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 298/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 298/1997/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 5 năm 1997 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN TI N KH THI CÔNG VIÊN LNCH S - VĂN HOÁ DÂN T C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l qu n lý u tư và xây d ng, ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh t i Công văn s 356/UB-KT ngày 29 tháng 01 năm 1997; và ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i Công văn s 2421-BKH-VPT ngày 24 tháng 4 năm 1997, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t d án ti n kh thi công viên l ch s - văn hoá dân t c t i thành ph H Chí Minh trên cơ s D án quy ho ch t ng th xây d ng qu n th công trình l ch s - văn hoá dân t c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 229/TTg ngày 20 tháng 4 năm 1995 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Tên D án: D án ti n kh thi công viên l ch s - văn hoá dân t c. 2. a i m xây d ng: T i phư ng Long Bình, qu n 9, thành ph H Chí Minh và xã Bình An, huy n Thu n An, t nh Bình Dương. T ng di n tích t s d ng kho ng 408 ha; di n tích này c n ph i ư c xác nh l i và có b n o c chính xác. 3. M c tiêu: - Làm i m t a giáo d c l ch s truy n th ng dân t c cho nhân dân, nh t là cho th h tr ( trong nư c và ng bào nư c ngoài v thăm quê hương), góp ph n xây d ng n n văn hoá tiên ti n, m à b n s c dân t c. - T o i u ki n giao lưu văn hoá trong nư c và gi i thi u v văn hoá Vi t Nam v i nư c ngoài; tăng cư ng tính phong phú, a d ng trong i s ng tinh th n c a nhân dân thành ph . - T o nên m t c nh quan thiên nhiên thoáng r ng; góp ph n cân b ng sinh thái cho môi trư ng c a Thành ph ; m t m t, gi i thi u có ch n l c nh ng s ki n l ch s và
  2. công trình văn hoá tiêu bi u c a dân t c Vi t Nam; m t khác, xây d ng m t khu làng văn hoá dân t c trong i gia ình các dân t c Vi t Nam. T i ây, di n ra các ho t ng văn hoá nh m gi i thi u nh ng l h i truy n th ng, nh ng phong t c t p quá, nh ng trò chơi dân t c thích h p v i m i l a tu i. Qua vi c tái hi n và gi i thi u l ch s - văn hoá dân t c Vi t Nam, khu công viên này s góp ph n áp ng nhu c u giao lưu văn hoá trong nư c và ngoài nư c; ng th i, mang l i nh ng k t qu v kinh t , văn hoá, xã h i cho thành ph và khu v c. 4. Các nguyên t c th c hi n: a) ây là m t d án l n v quy mô s d ng t và m c v n u tư, có n i dung phong phú và ph c t p, vì v y, trên cơ s d án ti n kh thi, c n tri n khai xây d ng d án kh thi chi ti t t ng khu ch c năng. Vi c l a ch n các m c l ch s và các công trình (mô hình) th hi n ph i ti p t c ư c nghiên c u k hơn trư c khi quy t nh. Tuỳ tính ch t c a m t s công trình c th , c n xin ý ki n ch o c a các cơ quan lãnh o ng và Nhà nư c. b) Vi c xây d ng các công trình ki n trúc tái hi n l ch s , c n b o m s hài hoà gi a tính dân t c và vi c s d ng nh ng thành t u khoa h c, k thu t hi n i. c) Vi c s p x p v trí, thi t k ki n trúc và x lý k thu t các công trình c th c n ư c cân nh c k , có s tham gia c a các chuyên gia thu c các ngành văn hoá - xã h i, l ch s , ki n trúc, môi trư ng và k thu t có liên quan. B Văn hoá - Thông tin c n tham gia xét duy t trư c khi quy t nh u tư. d) C n ch ng t p trung u tư t ng giai o n theo c i m t ng công trình, tuỳ theo kh năng huy ng v n, không làm dàn tr i. Cơ s k thu t h t ng ph i ng b , b o m nh ng quy nh chung v b o v môi trư ng i v i khu v c xung quanh và ngay trong khu v c xây d ng qu n th công trình. 5. N i dung u tư: a) Xây d ng các công trình ki n trúc theo t ng n i dung c th c a 4 khu v c ch c năng: - Khu v c I: Tái hi n th i c i và c nh quan. - Khu v c II: Tái hi n th i trung i và c nh quan. - Khu v c III: Tái hi n th i c n i, hi n i và c nh quan. - Khu v c IV: Khu sinh ho t văn hoá và c nh quan. Kèm theo vi c xây d ng m i khu v c là h th ng cơ s h t ng k thu t ng b và các công trình ph tr có quy mô thích h p. b) Nghiên c u khoa h c, ào t o cán b , i u tra, nghiên c u kh o c h c.
  3. c) Sưu t m, nghiên c u, ch nh lý, ph bi n và phát huy các giá tr văn hoá phi v t th có liên quan n các công trình tái hi n l ch s - văn hoá dân t c c a công viên này. 6. V n u tư: T ng m c v n u tư ư c tính toán trên cơ s k t qu thNm nh các d án u tư c th . U ban nhân dân thành ph H Chí Minh c n có bi n pháp huy ng t nhi u ngu n v n h p pháp khác nhau u tư cho d án này (k c v n liên doanh v i nư c ngoài), ngoài ph n v n ngân sách Trung ương và a phương b trí theo kh năng huy ng hàng năm. Ngu n v n xây d ng qu n th công trình này ch y u do thành ph t huy ng. 7. Ch u tư: U ban nhân dân thành ph H Chí Minh xác nh cơ quan t ch c qu n lý thích h p giúp thành ph t ch c qu n lý, ch o th c hi n D án. i u 2. Trên cơ s D án ti n kh thi ư c duy t, U ban nhân dân thành ph c n t ch c ti n hành quy ho ch chi ti t các khu ch c năng, l p báo cáo nghiên c u kh thi trình duy t theo quy nh. Trong quá trình l p d án, c n tranh th ý ki n các nhà khoa h c, các cơ quan nghiên c u có th l a ch n các gi i pháp k thu t, kinh t phù h p nh t và có ý ki n tư v n c a B Văn hoá - Thông tin, B Xây d ng, Trung tâm Khoa h c xã h i và nhân văn qu c gia, H i Khoa h c l ch s Vi t Nam, H i Ki n trúc sư Vi t Nam và các B , ngành có liên quan làm căn c cho c p có thNm quy n xem xét, quy t nh u tư. Trong quá trình th c hi n c n quán tri t sâu s c nh ng quan i m và ư ng l i c a ng v gi gìn b n s c văn hoá dân t c. i v i vi c tái t o các công trình l ch s ph i nghiên c u h t s c th n tr ng, cân nh c k lư ng b o m hi u qu giáo d c truy n th ng, l ch s , thNm m ki n trúc, tái t o l ch s c a t nư c m t cách trung th c, có s c h p d n và thuy t ph c; ng th i, góp ph n b o v môi trư ng và c nh quan ki n trúc c a thành ph , c a khu v c. i u 3. U ban nhân dân thành ph H Chí Minh c n ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin và các B , ngành có liên quan khNn trương ti n hành công tác nghiên c u khoa h c l ch s , kh o c và các công tác chuNn b khác ph c v t t cho vi c tái hi n các giai o n l ch s c a t nư c có tin c y và s th ng nh t cao v quan i m. i u 4. Giao T ng c c a chính làm vi c v i U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, B Qu c phòng, U ban nhân dân t nh Bình Dương và các cơ quan có liên quan th c hi n vi c giao t m t l n cho d án u t này. U ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m t ch c t t vi c n bù, tái nh cư i v i dân cư và các ơn v ang s ng trong vùng d án; qu n lý, s d ng úng m c ích di n tích t ư c giao. Tuỳ theo m c ích s d ng t và n i dung t ng d án u tư c th ư c duy t, Th tư ng Chính ph s cho phép U ban nhân dân thành ph H Chí Minh ư c áp d ng cơ ch s d ng t thích h p. Các ch u tư c a các d án c th ph i có nghĩa v i v i Nhà nư c theo quy nh hi n hành c a Lu t t ai. i u 5. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Văn hoá - Thông tin, Xây d ng, Qu c phòng; T ng c c trư ng T ng c c a chính; Giám c Trung tâm Khoa h c Xã h i và nhân văn qu c gia; Ch t ch các H i: Khoa h c l ch s Vi t Nam, Ki n trúc sư
  4. Vi t Nam, Văn hoá dân gian Vi t Nam; Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh; Ch t ch U ban nhân dân t nh Bình Dương và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản