Quyết định số 2996/QĐ-UB-NC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 2996/QĐ-UB-NC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2996/QĐ-UB-NC do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để sửa đổi khoản 5 Điều 3 quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 3325/QĐ-UB-NC ngày 15/7/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2996/QĐ-UB-NC

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 2996/Q -UB-NC TP. H Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 1997 QUY T NNH V VI C S A I KHO N 5 I U 3 QUY CH BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 3325/Q -UB-NC NGÀY 15/7/1996 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Quy t nh s 455/TTg ngày 4/9/1993 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p các tr m ki m tra các lo i xe có t i tr ng l n và xe bánh xích ho t ng trên ư ng b ; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chánh ngày 6/7/1995 và Ngh nh s 49/CP ngày 26/7/1995 c a Chính ph quy nh x ph t hành chính v hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; QUY T NNH Kho n 5, i u 3 Quy ch t ch c và ho t ng c a Tr m cân, ki m tra xe ch quá t i, quá kh quy nh và xe bánh xích t i km 1880 + 650 Qu c l 01 thu c a ph n xã Bình Phư c, huy n Th c (nay là phư ng Hi p Bình Phư c, qu n Th c) thành ph H Chí Minh ban hành kèm theo Quy t nh s 3325/Q -UB-NC ngày 15/7/1996 c a y ban nhân dân thành ph ã quy nh Tr m cân xe Bình Phư c có nhi m v quy n h n sau : “- Tư c quy n s d ng gi y phép (do cơ quan qu n lý giao thông có thNm quy n c p) iv i Nay kho n 5, i u 3 này ư c s a i l i như “- Ra quy t nh ình ch hành c a Chính ph thu h i gi y phép có th i h n hay không th i h n.” Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c Khu qu n lý ư ng b 7, Giám c Phân khu qu n lý ư ng b 711, Giám c S Giao thông công chánh, Giám c Công an thành ph , Ch huy trư ng B Ch huy Quân s thành ph , th trư ng các s ngành thành ph có liên quan và Tr m trư ng Tr m cân xe Bình Phư c có trách nhi m thi hành quy t nh này
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Q. CH TNCH Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản