intTypePromotion=3

Quyết định số 30/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
93
lượt xem
1
download

Quyết định số 30/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2005/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc nhà nước do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2005/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/2005/QĐ-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH CH M VÀ S D NG TÀI KHO N T I KHO B C NHÀ NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 128/2004/N -CP ngày 31/5/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t K toán áp d ng trong lĩnh v c k toán nhà nư c; Theo ngh c a T ng Giám c Kho b c Nhà nư c, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này “Ch m và s d ng tài kho n t i Kho b c Nhà nư c”. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, thay th Quy t nh s 430 TC/Q /KBNN ngày 17/6/1997 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành “Ch m và s d ng tài kho n t i Kho b c Nhà nư c”. i u 3: Chánh Văn phòng B Tài chính, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Tài chính, T ng Giám c Kho b c Nhà nư c, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c Kho b c Nhà nư c qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh, các ơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Huỳnh Th Nhân ( ã ký) CH
 2. M VÀ S D NG TÀI KHO N T I KHO B C NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 30/2005/Q -BTC ngày 26/5/2005 c a B trư ng B Tài chính) Ph n 1: QUI NNH CHUNG 1. i tư ng m tài kho n i tư ng m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c (sau ây g i chung là khách hàng) g m có: - Các ơn v s d ng Ngân sách Nhà nư c và các t ch c ư c ngân sách h tr . - Các ơn v , t ch c ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép thu các kho n phí, l phí, thu x ph t hành chính, t ch thu theo qui nh. - Các ơn v , cá nhân khác m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo qui nh c a cơ quan có thNm quy n ho c theo quy t nh c a T ng giám c Kho b c Nhà nư c. 2. Lo i tài kho n và n i dung s d ng Tuỳ theo yêu c u qu n lý và n i dung s d ng kinh phí, khách hàng ư c m các tài kho n sau ây t i Kho b c Nhà nư c: 2.1- Tài kho n d toán kinh phí Tài kho n này m cho các ơn v hư ng kinh phí c a Ngân sách Nhà nư c theo hình th c c p phát theo d toán kinh phí, g m có: - D toán kinh phí thư ng xuyên. - D toán kinh phí u quy n. 2.2- Tài kho n ti n g i ơn v d toán Tài kho n này ư c m trong trư ng h p: - Các ơn v th hư ng Ngân sách Nhà nư c ư c cơ quan tài chính c p kinh phí b ng hình th c “l nh chi ti n”. - Các ơn v thu c l c lư ng vũ trang (an ninh, qu c phòng). 2.3- Tài kho n c p phát v n u tư XDCB và c p phát v n chương trình m c tiêu Tài kho n này m cho các Ban qu n lý d án (ho c ch u tư) trong trư ng h p ư c Ngân sách Nhà nư c c p v n u tư và v n chương trình m c tiêu. 2.4- Tài kho n ti n g i khác
 3. Tài kho n này ư c m cho các ơn v theo n i dung sau: - Ti n g i khác c a ơn v s nghi p có thu, các ơn v thu c l c lư ng vũ trang (không thu c ngu n v n c a ngân sách nhà nư c c p). - Ti n g i chi phí qu n lý c a Ban qu n lý d án u tư. - Ti n g i khác c a ơn v , cá nhân. 2.5- Tài kho n t m gi Tài kho n này ư c m cho các ơn v theo dõi các kho n t m gi , t m thu ch x lý theo quy nh c a pháp lu t. - Tài kho n t m gi c a cơ quan Tài chính. - Tài kho n t m gi c a cơ quan Thu . - Tài kho n t m gi c a cơ quan H i quan. - Tài kho n t m gi c a cơ quan Công an. - Tài kho n t m gi c a Ban qu n lý d án. - Tài kho n t m gi c a các ơn v khác. 3. Ph m vi m tài kho n - Các ơn v ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c nơi óng tr s chính, trư ng h p c n m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c a phương khác ph i ư c s ng ý c a Kho b c Nhà nư c a phương ó và c a Kho b c Nhà nư c c p trên b ng văn b n. - i v i các d án u tư: Ban qu n lý d án (ch u tư) m tài kho n c p phát v n t i a bàn nơi th c hi n d án ho c nơi Ban qu n lý d án óng tr s chính. - Các ơn v , cá nhân không ư c m tài kho n ti n g i b ng ngo i t tr trư ng h p có quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 4. Trách nhi m và quy n h n c a ch tài kho n 4.1- Trách nhi m c a ch tài kho n Ch tài kho n là ngư i i di n theo pháp lu t s h u s ti n g i t i Kho b c Nhà nư c (d toán kinh phí ho c ti n g i). Ch tài kho n có trách nhi m ch p hành ch m và s d ng tài kho n t i Kho b c Nhà nư c; ch p hành úng ch qu n lý tài chính, ti n t c a Nhà nư c; ch u s ki m tra, ki m soát c a cơ quan Tài chính và Kho b c Nhà nư c. 4.2- Quy n h n c a ch tài kho n
 4. Ch tài kho n có quy n yêu c u Kho b c Nhà nư c nơi m tài kho n th c hi n các nghi p v kinh t phát sinh h p pháp, h p l , ư c u quy n cho ngư i khác thay mình ký ch ng t giao d ch v i Kho b c theo úng pháp lu t và th t c v u quy n. 5. Trách nhi m và quy n h n c a Kho b c Nhà nư c 5.1- Kho b c Nhà nư c có trách nhi m: - Hư ng d n khách hàng th c hi n úng ch m và s d ng tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. - Ph c v khách hàng theo úng ch , nguyên t c qu n lý tài chính hi n hành. - Ki m tra, ki m soát vi c ch p hành ch tài chính, ti n t , ch m và s d ng tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. - Th c hi n chi tr , trích n p Ngân sách Nhà nư c ho c x lý theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. - Gi bí m t các thông tin kinh t liên quan t i tài kho n ti n g i c a khách hàng theo qui nh. 5.2- Kho b c Nhà nư c có quy n: - T ch i vi c thu ho c chi tr n u khách hàng không th c hi n úng th t c thu n p, thanh toán, ch ng t k toán không h p l , h p pháp ho c phát hi n ch tài kho n vi ph m ch qu n lý tài chính, ch m và s d ng tài kho n, vi ph m pháp lu t. - Phong t a ho c t ng trích tài kho n c a ch tài kho n theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. - Cung c p thông tin kinh t v ho t ng c a ch tài kho n cho cơ quan ch c năng ho c cơ quan có thNm quy n theo qui nh. Ph n 2: QUI NNH C TH 1. M tài kho n 1.1- H sơ m tài kho n - i v i tài kho n c a các ơn v , t ch c th hư ng kinh phí Ngân sách Nhà nư c, h sơ m tài kho n g m: + Gi y ngh m tài kho n. + B n ăng ký m u d u, ch ký.
 5. + Quy t nh b nhi m ch c v c a ch tài kho n (th trư ng ơn v ), k toán trư ng (ho c ngư i ph trách k toán). + Gi y t ch ng th c tính h p pháp c a vi c thành l p ơn v , tr m t s trư ng h p c bi t nói i m 1.2.3 m c này. - Ngoài nh ng gi y t trên, các ơn v c n g i thêm gi y t sau trong các trư ng h p: + Tài kho n d toán: gi y ch ng nh n mã s ơn v s d ng ngân sách. + Tài kho n c p phát v n chương trình m c tiêu: quy t nh thành l p Ban qu n lý d án ho c giao nhi m v ch u tư. + Tài kho n c p phát v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c Ngân sách Nhà nư c: quy t nh thành l p Ban qu n lý d án, thông báo k ho ch v n u tư (năm u tiên). Trư ng h p khách hàng m thêm tài kho n khác thì ch g i Kho b c Nhà nư c gi y ngh m tài kho n và b n ăng ký m u d u, ch ký. i v i tài kho n cá nhân, h sơ m tài kho n g m: - Ch ng minh thư (ho c gi y gi i thi u c a cơ quan nơi công tác). - Gi y ngh m tài kho n. - B n ăng ký m u d u, ch ký. 1.2- N i dung h sơ m tài kho n 1.2.1- Gi y ngh m tài kho n Gi y ngh m tài kho n s d ng m u th ng nh t do Kho b c Nhà nư c ban hành và ư c l p thành 3 liên. Gi y ngh m tài kho n ph i do ch tài kho n ký tên và óng d u ơn v (tài kho n cá nhân không ph i óng d u). Ch tài kho n ph i là th trư ng ơn v ho c ngư i ư c th trư ng ơn v u quy n làm ch tài kho n. 1.2.2- B n ăng ký m u d u, ch ký Khách hàng m tài kho n ph i l p b n ăng ký m u d u, ch ký tr c ti p theo m u in s n do Kho b c Nhà nư c qui nh. Không ư c s d ng m u d u, ch ký d ng in, photocopy, ký l ng gi y than, ch ký kh c d u. a. V ch ký: - i v i khách hàng là ơn v , t ch c:
 6. + ơn v m tài kho n ph i ăng ký v i cơ quan Kho b c Nhà nư c nơi m tài kho n ch ký c a ch tài kho n (ch ký th nh t) và ngư i ư c u quy n ký thay ch tài kho n, ch ký c a k toán trư ng ho c ph trách k toán tài v (ch ký th hai) và ngư i ư c u quy n ký thay. i v i các ơn v thu c l c lư ng vũ trang không có k toán trư ng thì không ph i ăng ký ch ký th hai. Th trư ng ơn v không ư c u quy n cho k toán trư ng thay mình làm ch tài kho n. + Trên b n ăng ký m u d u, ch ký c n ghi rõ h , tên, ch c v c a ngư i ăng ký ch ký. Riêng i v i các ơn v thu c l c lư ng vũ trang không nh t thi t ph i ghi ch c v . + Nh ng ngư i ăng ký ch ký u ph i ký hai ch ký m u vào b n ăng ký m u d u, ch ký theo khung qui nh. + M i ơn v ch ư c ăng ký t i a 4 ngư i ký ch ký th nh t (ch tài kho n và 3 ngư i ư c u quy n); 3 ngư i ký ch ký th hai (k toán trư ng và 2 ngư i ư c u quy n). - i v i khách hàng là cá nhân: ph i ký 3 ch ký m u trên b ng ăng ký m u d u, ch ký. b. V m u d u: M u d u ăng ký giao d ch v i Kho b c Nhà nư c ư c óng hai (02) l n rõ nét và ã ăng ký t i cơ quan công an. i v i l c lư ng vũ trang m u d u ph i ăng ký v i cơ quan b o m t trong ngành (Qu c phòng ho c Công an). B n ăng ký m u d u, ch ký ã ăng ký v i Kho b c Nhà nư c có giá tr k t ngày ăng ký n khi ơn v thay th b n ăng ký m u d u, ch ký khác ho c óng tài kho n ng ng giao d ch t i Kho b c Nhà nư c. i v i m i tài kho n, ơn v m tài kho n ph i l p 03 b n ăng ký m u d u, ch ký g i cơ quan Kho b c Nhà nư c nơi m tài kho n. Khi thay i ngư i ký ch ký th nh t ho c ngư i ký ch ký th hai, thay i m u d u, thay i tên ơn v , thay i quy n s h u tài kho n ơn v có tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ph i l p l i b n ăng ký m u d u, ch ký thay th b n ăng ký m u d u, ch ký ã ăng ký v i Kho b c Nhà nư c. B n ăng ký m u d u, ch ký s d ng cho tài kho n cá nhân, ô dành cho ăng ký m u d u ghi rõ không có m u d u. 1.2.3. Gi y ch ng th c thành l p ơn v và quy t nh b nhi m ch c v c a ch tài kho n, k toán trư ng - Gi y ch ng th c thành l p ơn v ơn v m tài kho n ph i g i cho cơ quan Kho b c Nhà nư c nơi ơn v m tài kho n b n sao quy t nh thành l p ơn v , do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành (b n sao ư c công ch ng ho c cơ quan c p trên tr c ti p qu n lý ơn v xác nh n).
 7. Các ơn v ch ph i g i 1 b n gi y ch ng th c thành l p ơn v và quy t nh b nhi m ch c v c a ch tài kho n khi l n u tiên m tài kho n. Các tài kho n m sau ơn v ch c n g i gi y ngh m tài kho n và b n ăng ký m u d u, ch ký. i v i các ban qu n lý d án u tư g i quy t nh giao nhi m v ch u tư và m u d u ư c phép s d ng. - Quy t nh b nhi m ch c v c a ch tài kho n, k toán trư ng ơn v m tài kho n g i cho cơ quan Kho b c Nhà nư c nơi ơn v m tài kho n b n sao quy t nh b nhi m ch c v c a ch tài kho n. Trư ng h p th trư ng ơn v không tr c ti p làm ch tài kho n, u quy n cho c p phó làm ch tài kho n thay mình thì ph i có gi y y quy n cho ngư i thay th và b n sao quy t nh b nhi m ch c v c a ngư i ư c y quy n kèm theo h sơ m tài kho n g i Kho b c Nhà nư c. i v i m t s ơn v không có k toán trư ng (ho c ph trách k toán), công vi c k toán do cán b chuyên môn kiêm nhi m thì ơn v ph i g i văn b n giao nhi m v k toán trư ng (ho c ph trách k toán) cho cán b kiêm nhi m. B n sao các văn b n nói trên có xác nh n c a cơ quan c p trên tr c ti p qu n lý ơn v ho c cơ quan Công ch ng nhà nư c. - Các ơn v sau ây không ph i g i văn b n ch ng th c tính h p pháp c a vi c thành l p ơn v và quy t nh b nhi m ch c v c a ch tài kho n (th trư ng ơn v ): + Cơ quan ng c ng s n Vi t Nam. + Các cơ quan Nhà nư c trung ương g m: Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Chính ph , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . + Cơ quan c a các oàn th , t ch c sau: U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, Liên oàn Lao ng Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam. + U ban nhân dân các c p. + Các ơn v thu c l c lư ng vũ trang. 2. Gi i quy t vi c m tài kho n c a khách hàng - T i các ơn v Kho b c Nhà nư c, khi khách hàng g i h sơ m tài kho n, k toán trư ng (ho c cán b ph trách k toán) ph i tr c ti p nh n và gi i quy t. Sau khi ki m tra, xem xét tính h p l , h p pháp v th t c, ti n hành ghi s hi u tài kho n c a khách hàng úng qui nh, ngày b t u ho t ng lên trên gi y ngh m tài kho n, b n ăng ký m u d u, ch ký c a khách hàng, ký tên trên gi y ngh m tài kho n và chuy n toàn b h sơ trình Giám c Kho b c Nhà nư c ký duy t. H sơ m tài kho n ã ư c Giám c Kho b c Nhà nư c ký duy t ư c x lý như sau:
 8. - ăng ký vào s ăng ký m tài kho n; - K toán trư ng Kho b c nhà nư c tr c ti p lưu và b o qu n h sơ m tài kho n c a khách hàng. H sơ m tài kho n ư c lưu theo th t s hi u t nh n l n. - Giao m t b n gi y ngh m tài kho n, m t ăng ký m u d u, ch ký cho k toán viên tr c ti p giao d ch v i ơn v , lưu h sơ k toán giao d ch. - G i l i cho ơn v m t b n gi y ngh m tài kho n và m t b n ăng ký m u d u, ch ký. Th i gian xem xét, gi i quy t m tài kho n không quá 5 ngày làm vi c k t khi Kho b c Nhà nư c nh n ư c h sơ m tài kho n h p l c a ơn v . 3. S d ng tài kho n 3.1- i v i tài kho n d toán kinh phí Các ơn v d toán, các ch u tư, Ban qu n lý d án ư c c p kinh phí theo hình th c d toán kinh phí thư ng xuyên, d toán kinh phí u quy n, h n m c v n u tư s d ng tài kho n này theo úng ch ki m soát chi và ch c p phát, thanh toán ngân sách Nhà nư c hi n hành qua Kho b c Nhà nư c. i v i các B , Ngành hư ng kinh phí t Ngân sách Trung ương ư c giao d toán có M c 115 ( oàn ra), m c 119 (chi mua tin), m c 157 ( óng niêm li n) n u có nhu c u chi b ng ngo i t t qu ngo i t t p trung c a nhà nư c thì m tài kho n d toán kinh phí t i S Giao d ch - Kho b c Nhà nư c. Nghiêm c m các ơn v s d ng ngân sách rút ti n t tài kho n d toán chuy n vào tài kho n ti n g i, tr trư ng h p ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép. 3.2- i v i tài kho n ti n g i - Khách hàng ch ư c s d ng tài kho n c a mình giao d ch trong ph m vi ho t ng c a ơn v và phù h p v i n i dung tài kho n ã ăng ký v i Kho b c Nhà nư c. Nghiêm c m vi c cho thuê mư n tài kho n. Khi s d ng ti n trên tài kho n ti n g i, ch tài kho n ch ư c s d ng trong ph m vi s dư Có c a tài kho n và ph i theo các qui nh c a ch thanh toán không dùng ti n m t, ch qu n lý ti n m t, ch tài chính c a Nhà nư c. - Các kho n chi tr trích t tài kho n ti n g i c a khách hàng ph i căn c vào ch ng t chuNn chi h p l , h p pháp c a ch tài kho n. Trư ng h p các ơn v vi ph m k lu t chi tr , ho c theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n bu c ơn v ph i thanh toán, Kho b c Nhà nư c ư c quy n và có trách nhi m trích tài kho n c a khách hàng th c hi n thanh toán. - Khi khách hàng ch m n p các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c, căn c yêu c u c a cơ quan có thNm quy n, Kho b c Nhà nư c ư c quy n t ng trích tài kho n ti n g i c a khách hàng ó n p Ngân sách Nhà nư c. N u tài kho n c a khách hàng không s dư ho c h t s dư trích, Kho b c Nhà nư c ghi vào s theo dõi riêng
 9. kho n ti n còn thi u; Khi tài kho n ti n g i c a khách hàng có s dư Kho b c Nhà nư c ti p t c trích n p Ngân sách Nhà nư c và tính ph t ch m thanh toán theo ch thanh toán không dùng ti n m t hi n hành. S ti n ph t ch m thanh toán thu c ngân sách c p nào ư c n p vào Ngân sách Nhà nư c c p ó theo qui nh hi n hành. - Khi phát hi n khách hàng s d ng tài kho n ti n g i không phù h p v i n i dung c a tài kho n ã ăng ký ho c vi ph m th t c thanh toán... Kho b c Nhà nư c có quy n t ch i chi tr , tr l i ch ng t thanh toán khách hàng l p l i. Trư ng h p vi ph m ch tài chính, Kho b c ư c gi l i các ch ng t thanh toán thông báo cho các c p có thNm quy n xem xét, x lý. - Hàng ngày ho c nh kỳ, khách hàng giao d ch ph i n cơ quan Kho b c Nhà nư c nơi m tài kho n nh n ch ng t , i chi u s li u giao d ch v i Kho b c Nhà nư c. Nh ng ơn v xa, n u khách hàng có yêu c u b ng văn b n thì Kho b c Nhà nư c g i qua Bưu i n. Khách hàng thanh toán chi phí d ch v v i Kho b c Nhà nư c. - Hàng tháng, khách hàng giao d ch ph i g i n Kho b c Nhà nư c b n xác nh n s dư tài kho n (l p 2 liên) có d u c a ơn v và ch ký c a ch tài kho n. Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ki m tra, i chi u cho ơn v , k toán trư ng ký xác nh n, óng d u “K TOáN KHO B C” g i l i cho ơn v m t liên, m t liên lưu h sơ k toán Kho b c Nhà nư c. - Khi phát hi n th y s li u ghi s chi ti t tài kho n c a khách hàng có sai sót, Kho b c Nhà nư c ch ng thông báo v i khách hàng, hai bên i chi u, th ng nh t i u ch nh. Ngư c l i n u khách hàng phát hi n sai sót trong tài kho n c a mình cũng ph i thông báo, i chi u l i v i Kho b c Nhà nư c i u ch nh, m b o s li u gi a hai bên luôn kh p úng. 3.3- Khi l p ch ng t k toán và các ch ng t thanh toán, khách hàng ph i th c hi n úng ch ch ng t , hóa ơn do B Tài chính ban hành. 4. Phong t a và t t toán tài kho n 4.1- Phong to tài kho n Tài kho n c a khách hàng b phong to trong nh ng trư ng h p sau ây: - Khi có văn b n ngh c a các cơ quan có thNm quy n. - Ch tài kho n vi ph m k lu t thanh toán như: phát hành séc quá s dư, cho thuê mư n tài kho n, s d ng tài kho n sai m c ích. - Ch tài kho n là cá nhân b ch t nhưng không có ngư i ư c u quy n hay th a k h p pháp. Vi c gi i to tài kho n th c hi n theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. 4.2- T t toán tài kho n
 10. Tài kho n c a khách hàng ư c t t toán trong các trư ng h p: - ơn v không còn tên pháp lý giao d ch do: sáp nh p, gi i th , i tên. - ơn v có yêu c u thay i nơi m tài kho n. - Ch tài kho n có văn b n yêu c u t t toán tài kho n. - Các trư ng h p t t toán phát sinh sau khi có k t qu x lý phong to tài kho n. - Tài kho n không ho t ng liên t c sau th i gian 12 tháng (tr tài kho n thanh toán v n u tư), Kho b c Nhà nư c thông báo cho ch tài kho n bi t. Sau 30 ngày k t ngày g i thông báo, n u ch tài kho n không có ý ki n thì s dư trên tài kho n ư c x lý như sau: + i v i s dư có ngu n g c t Ngân sách Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c làm th t c trích n p vào Ngân sách Nhà nư c. + i v i s dư không có ngu n g c t Ngân sách Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c làm th t c chuy n vào tài kho n t m gi ch x lý và ư c gi i quy t theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. Khi th c hi n phong to và t t toán tài kho n, khách hàng và Kho b c Nhà nư c ph i ti n hành vi c i chi u s li u, xác nh n s dư n ngày i chi u, l p biên b n có ch ký và d u c a 2 bên, m i bên gi 1 b n. Vi c x lý và chuy n s dư c a tài kho n n nơi khác th c hi n theo yêu c u c th c a ơn v ho c cơ quan có thNm quy n. 5. Quy nh v lãi ti n g i, phí d ch v thanh toán 5.1- Lãi ti n g i - Các tài kho n theo qui nh b t bu c ph i m t i Kho b c Nhà nư c thì không ư c hư ng lãi, tr trư ng h p ư c hư ng lãi theo Quy t nh c a c p có thNm quy n. - Các tài kho n ti n g i ư c hư ng lãi thì tính theo lãi su t ti n g i không kỳ h n c a Ngân hàng Nhà nư c tr cho Kho b c Nhà nư c trong cùng th i kỳ. - Phương pháp tính lãi + Lãi ti n g i ư c tính vào ngày cu i tháng. + S ngày tính lãi trong tháng ư c qui nh th ng nh t là 30 ngày. 5.2- Phí d ch v thanh toán Kho b c Nhà nư c không thu phí d ch v thanh toán i v i các tài kho n không ư c hư ng lãi.
 11. Các tài kho n ư c hư ng lãi ph i tr phí d ch v thanh toán theo m c Ngân hàng Nhà nư c thu c a Kho b c Nhà nư c t i th i i m th c hi n d ch v thanh toán./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản