Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 2 năm 2005 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 30/2005/Q -TTG NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2005 V VI C THÀNH L P H C VI N Y - DƯ C H C C TRUY N VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn c Ngh nh s 43/2000/N -CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c Quy t nh s 47/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 phê duy t Quy ho ch m ng lư i trư ng i h c, cao ng giai o n 2001 - 2010; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i t trình s 571/TCCB ngày 25 tháng 01 năm 2005, c a B trư ng B Y t t i t trình s 10103/TTr-BYT ngày 27 tháng 12 năm 2004 v vi c thành l p H c vi n Y - Dư c h c c truy n Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Thành l p H c vi n Y - Dư c h c c truy n Vi t Nam trên cơ s Trư ng Trung h c Y h c c truy n Tu Tĩnh. i u 2. H c vi n Y - Dư c h c c truy n Vi t Nam là cơ s ào t o i h c, tr c thu c B Y t , ch u s qu n lý nhà nư c v giáo d c c a B Giáo d c và ào t o; H c vi n có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, tài kho n riêng. i u 3. H c vi n Y - Dư c h c c truy n Vi t Nam ho t ng theo i u l trư ng i h c ban hành kèm theo Quy t nh s 153/2003/Q -TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . B trư ng B Y t quy nh c th v ch c năng, nhi m v , cơ ch làm vi c và cơ c u t ch c c a H c vi n theo tinh th n phát huy t t ti m năng các cơ s nghiên c u và ào t o v y dư c h c c truy n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản