Quyết định số 30/2008/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 30/2008/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2008/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2008/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 30/2008/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VỎ THÉP CHỞ XÔ HÓA CHẤT NGUY HIỂM” BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 Chủ tịch nước công bố ngày 12/7/2006; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm”; Mã số đăng ký: QCVN 01:2008/BGTVT. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo; hủy bỏ Quyết định số 111/2002/QĐ-BGTVT ngày 14/01/2002 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn ngành “Quy phạm phân cấp và đóng tàu sông vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm” (22 TCN 281-01). Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Doãn Thọ
Đồng bộ tài khoản