Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
92
lượt xem
4
download

Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 30/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N M NG LƯ I KHÁM, CH A B NH N NĂM 2010 VÀ T M NHÌN N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i và Ngh nh s 04/2008/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Căn c Quy t nh s 153/2006/Q -TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng y t Vi t Nam n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020 v i các n i dung ch y u như sau: 1. M c tiêu quy ho ch a) M c tiêu chung Xây d ng và phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh phù h p v i i u ki n phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, nâng cao ch t lư ng d ch v y t ngang t m các nư c tiên ti n trong khu v c, áp ng nhu c u khám, ch a b nh c a nhân dân hư ng t i m c tiêu công b ng, hi u qu và phát tri n. b) M c tiêu c th - n năm 2010, t t l t i thi u là 20,5 giư ng b nh/10.000 dân (trong ó có 2 giư ng b nh tư nhân). n năm 2020, t t l t i thi u là 25,0 giư ng b nh/10.000 dân (trong ó có 5 giư ng b nh tư nhân);
  2. - n năm 2010, có ít nh t 80% cơ s khám, ch a b nh th c hi n ư c các k thu t theo danh m c phân tuy n k thu t do B Y t quy nh; - n năm 2010, có trên 80% và n năm 2020 t t c các b nh vi n có h th ng x lý ch t th i theo quy nh c a B Y t ; - n năm 2010, t t c các cơ s khám, ch a b nh ph i t ki m soát ch t lư ng các d ch v y t theo quy nh c a B Y t . n năm 2015 ph i nh kỳ ki m nh ch t lư ng d ch v y t t t c các cơ s khám, ch a b nh; - n năm 2020, hoàn thành vi c di chuy n các b nh vi n i u tr b nh truy n nhi m ra khu v c thích h p; - n năm 2015, 100% t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có b nh vi n Y h c c truy n; n năm 2020, 100% t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có b nh vi n ph c h i ch c năng. 2. Quan i m quy ho ch a) B o m tính h th ng và tính liên t c trong ho t ng chuyên môn c a t ng tuy n và gi a các tuy n. Phát tri n cân i, h p lý gi a các b nh vi n a khoa và chuyên khoa, phát tri n y t ph c p k t h p y t chuyên sâu, gi a y h c hi n i v i y h c c truy n. b) i v i các thành ph tr c thu c Trung ương, các t nh có ô th lo i I t p trung u tư cho các b nh vi n tr c thu c B Y t , b nh vi n tuy n cu i; i v i t nh thu c vùng ng b ng, t nh có ô th lo i II, III t p trung u tư cho các b nh vi n tuy n t nh; i v i t nh thu c khu v c mi n núi, vùng sâu,vùng xa t p trung u tư c b nh vi n tuy n t nh và b nh vi n tuy n huy n, b o m thu n l i cho m i ngư i dân ư c ti p c n các d ch v khám, ch a b nh. c) S p x p m ng lư i khám, ch a b nh theo c m dân cư, tuy n chuyênmôn k thu t y t . Quy mô c a t ng b nh vi n phù h p v i s dân trên abàn thu c ph m vi qu n lý. d) T ng bư c chuy n giao cho t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c gi i th các b nh vi n tr c thu c các ngành n u không còn nhu c u ho c ho t ng không hi u qu ; chuy n cơ s i u dư ng - ph c h i ch c năng c a ngành y t thành b nh vi n ph c h i ch c năng. ) Ưu tiên ào t o, phát tri n ngu n nhân l c y t ; i m i cơ ch và phương th c qu n lý b nh vi n nh m nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh. 3. N i dung quy ho ch a) T ch c m ng lư i khám, ch a b nh - Theo tuy n chuyên môn k thu t y t : + Tuy n 1: các b nh vi n huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là b nh vi n huy n) và tr m y t xã, phư ng, th tr n (g i chung là tr m y t xã);
  3. + Tuy n 2: g m các b nh vi n a khoa, chuyên khoa t nh, thành ph ; b nh vi n a khoa khu v c (g i chung là b nh vi n t nh); + Tuy n 3: g m các b nh vi n a khoa, chuyên khoa tr c thu c B Y t và m t s b nh vi n thu c các thành ph tr c thu c Trung ương do B Y t quy nh. - Theo c p qu n lý hành chính: + Các b nh vi n tr c thu c B Y t ; + Các b nh vi n thu c t nh; + Các b nh vi n thu c y t ngành. b) Phát tri n chuyên môn k thu t y t chuyên sâu - T p trung u tư b n trung tâm y t chuyên sâu: Hà N i, Hu - à N ng, thành ph H Chí Minh và C n Thơ; - T p trung xây d ng 10 b nh vi n a khoa tr c thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c tr c thu c B Y t m nhi m ch c năng b nh vi n vùng. c) Phát tri n các b nh vi n chuyên khoa trên cơ s nhu c u, cơ c u dân s , mô hình b nh t t và i u ki n kinh t - xã h i. 4. Quy ho ch phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020 a) Cơ s khám, ch a b nh và giư ng b nh n năm 2010 (không bao g m giư ng b nh thu c tr m y t xã và các b nh vi n thu c B Qu c phòng, B Công an). n năm 2010, có kho ng 1.200 b nh vi n và vi n nghiên c u có giư ng b nh v i s giư ng b nh là 190.000. n năm 2020, có kho ng 1.300 b nh vi n và vi n nghiên c u có giư ng b nh v i s giư ng b nh là 250.000. b) B n trung tâm y t chuyên sâu t i Hà N i, Hu - à N ng, thành ph H Chí Minh và C n Thơ bao g m các b nh vi n do B Y t quy nh phù h p v i nhu c u khám, ch a b nh c a nhân dân trên a bàn. c) B nh vi n vùng Quy ho ch 10 b nh vi n vùng theo quy nh t i Quy t nh s 153/2006/Q -TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng y t Vi t Nam n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020. d) B nh vi n tuy n t nh, tuy n huy n - Quy ho ch các b nh vi n a khoa, chuyên khoa tuy n t nh và các b nh vi n huy n theo quy nh t i Quy t nh s 153/2006/Q -TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 c a
  4. Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng y t Vi t Nam n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; - Ny m nh ho t ng xã h i hoá công tác khám, ch a b nh các t nh có ô th h ng II tr lên có ít nh t 5 giư ng b nh tư nhân trên 10.000 dân vào năm 2010 và 10 giư ng b nh tư nhân trên 10.000 dân vào năm 2020. ) Phòng khám a khoa khu v c Ch duy trì ho t ng phòng khám a khoa khu v c thu c a bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa, nơi mà tr m y t xã chưa kh năng th c hi n ư c các k thu t, d ch v khám, ch a b nh thông thư ng. e) Tr m y t xã Ti p t c c ng c , u tư phát tri n m ng lư i tr m y t xã c v cơ s h t ng, trang thi t b , nhân l c. Ph n u n năm 2010, có kho ng 80% và n năm 2015 t t c các tr m y t xã trong c nư c u t chuNn qu c gia v y t xã. g) M ng lư i c p c u và v n chuy n c p c u Phát tri n, m r ng m ng lư i c p c u và v n chuy n c p c u c a Nhà nư c và tư nhân t i các t nh, thành ph , b o m thư ng tr c 24 h/24 h ph c v theo yêu c u c p c u ngo i vi n và v n chuy n ngư i b nh k p th i, an toàn. h) Ki m nh ch t lư ng công tác khám, ch a b nh Xây d ng m ng lư i ki m nh ch t lư ng d ch v y t ph c v công tác khám, ch a b nh trên ph m vi toàn qu c. 5. Các gi i pháp th c hi n a) T ng bư c hoàn thi n h th ng pháp lu t và Ny m nh công tác ph bi n, giáo d c ngư i dân t giác th c hi n pháp lu t v khám, ch a b nh. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra và x lý nghiêm minh các hành vi vi ph m pháp lu t v khám, ch a b nh. b) i m i cơ ch qu n lý b nh vi n - Ny m nh c i cách hành chính, chú tr ng c i cách th t c hành chính ph c v công tác khám, ch a b nh cho nhân dân k p th i, thu n l i; - Ti p t c i m i cơ ch qu n lý b nh vi n Nhà nư c theo hư ng tăng quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính. c) Ny m nh xã h i hoá công tác khám, ch a b nh và a d ng hoá các lo i hình khám, ch a b nh. B o m các cơ s khám, ch a b nh c a Nhà nư c và tư nhân u bình ng v m i m t; không ng ng nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh cho nhân dân.
  5. d) Phát tri n ngu n nhân l c y t - Tăng cư ng công tác ào t o và ào t o liên t c; ưu tiên cho các vùng kinh t - xã h i c bi t khó khăn và khó khăn; - Chú tr ng ào t o cán b chuyên môn sâu, chuyên gia u ngành, cán b qu n lý, qu n tr b nh vi n; - Th c hi n vi c c p ch ng ch hành ngh cho th y thu c và nhân viên y t thu c c hai khu v c nhà nư c và tư nhân. ) Gi i pháp v khoa h c - công ngh - Tăng cư ng nghiên c u, ng d ng và chuy n giao k thu t m i ph c v công tác khám, ch a b nh; - Th c hi n vi c ki m soát ch t lư ng các d ch v y t t i các cơ s khám, ch a b nh theo quy nh c a B Y t ; Ny m nh ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng khám, ch a b nh. e) Gi i pháp u tư và tài chính - T o bư c t phá v u tư, c bi t là u tư t ngân sách nhà nư c, các ngu n v n ODA cho phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh. Tăng cư ng huy ng các ngu n v n h p pháp khác trong xã h i th c hi n quy ho ch; - Các b nh vi n nhà nư c ư c liên doanh, liên k t v i các thành ph n kinh t khác ho c vay v n ưu ãi c a Nhà nư c u tư xây d ng, mua s m thi t b phát tri n b nh vi n. 6. L trình th c hi n a) Giai o n 2008 - 2010 - Ưu tiên nâng c p b nh vi n tuy n huy n, b nh vi n a khoa khu v c; nâng cao năng l c tr m y t xã. Ny nhanh ti n th c hi n các d án u tư xây d ng, phát tri n b nh vi n vùng, b nh vi n tuy n t nh; - Tri n khai có hi u qu các d án u tư nâng c p các b nh vi n a khoa t nh thu c khu v c Tây Nguyên, mi n núi phía B c, vùng ng b ng sông C u Long và các d án ang chuNn b u tư khác; - Tăng cư ng u tư cho các b nh vi n thu c Trung tâm y t chuyên sâu: Hà N i, Hu - à N ng, thành ph H Chí Minh; - u tư nâng c p và phát tri n các b nh vi n thu c các khu v c hi n có t l giư ng b nh th p; - Ưu tiên u tư Ny nhanh ti n ào t o ngu n nhân l c y t b o m ch t lư ng áp ng nhu c u công tác khám, ch a b nh.
  6. b) Giai o n t 2011 - 2020 - Ti p t c hoàn thi n và t p trung phát tri n k thu t cao t i các trung tâm y t chuyên sâu, các b nh vi n a khoa, chuyên khoa tr c thu c B Y t , các b nh vi n vùng, b nh vi n a khoa và chuyên khoa t nh nh m áp ng nhu c u ngày càng a d ng v lo i hình d ch v y t v i ch t lư ng cao ph c v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân; - u tư phát tri n năng l c khám, ch a b nh t trình cao cho b nh vi n a khoa Trung ương C n Thơ kh năng m nhi m ch c năng Trung tâm y t chuyên sâu vùng ng b ng sông C u Long. i u 2. T ch c th c hi n 1. B Y t là cơ quan ch trì, ph i h p v i các B , các cơ quan liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng chương trình, k ho ch tri n khai và t ch c ki m tra vi c th c hi n Quy ho ch; nh kỳ t ng h p k t qu báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. B K ho ch và u tư ch u trách nhi m b trí và cân i các ngu n l c u tư cho ngành y t th c hi n Quy ho ch theo úng ti n ; giám sát vi c th c hi n Quy ho ch trong ph m vi c nư c. 3. B Tài chính có trách nhi m b o m ngu n v n ngân sách nhà nư c c p cho ngành y t theo k ho ch 5 năm và hàng năm; ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Y t cân i ngân sách th c hi n Quy ho ch này. 4. Các B , ngành liên quan có trách nhi m ph i h p v i B Y t , b trí ngu n l c c a B , ngành th c hi n Quy ho ch này. 5. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ch o và t ch c tri n khai th c hi n Quy ho ch này trong ph m vi qu n lý. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Quy t nh này không áp d ng i v i các cơ s khám, ch a b nh c a B Qu c phòng, B Công an. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản