intTypePromotion=3

Quyết định số 300/2005/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 300/2005/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 300/2005/QĐ-UBDT về việc phê duyệt danh sách các xã thuộc Chương trình 135 được đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len do Ủy ban dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 300/2005/QĐ-UBDT

 1. U BAN DÂN T C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 300/QĐ-UBDT Hà N i, ngày 20 tháng 6 năm 2005 QUY T Đ NH C A U BAN DÂN T C S 300/QĐ-UBDT NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2005 V VI C PHÊ DUY T DANH SÁCH CÁC XÃ THU C CHƯƠNG TRÌNH 135 ĐƯ C Đ U TƯ B NG NGU N V N VI N TR KHÔNG HOÀN L I C A CHÍNH PH LIÊN HI P VƯƠNG QU C ANH VÀ B C AI LEN B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh đ nh s 16/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c. Căn c Quy t đ nh s 135/1998/QĐ- TTg ngày 31/7/1998 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình phát tri n kinh t – xã h i các xã đ c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa; Căn c văn b n s 326/TTg-QHQT ngày 31/3/2005 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t th a thu n v i Chính ph Anh h tr Ngân sách th c hi n Chương trình 135; th a thu n Quan h Đ i v i Đ i tác h tr Chương trình 135 ký ngày 22/4/2005 gi a Chính Ph Vi t Nam thông qua B k ho ch và Đ u tư v i Chính ph Anh qu c Anh và B c Ai len thông qua B Phát tri n Qu c t (DFID); Căn c đ ngh c a các đ a phương thu c Chương trình 135; Căn c văn b n s 3231/VPCP-VX ngày 13/6/2005 c a Văn phòng Chính ph v vi c s d ng ngu n v n vi n tr (DFID) cho Chương trình 135; Th a y quy n c a Th tư ng Chính ph ; QUY T Đ NH Đi u 1. Phê duy t danh sách các xã thu c Chương trình 135 đư c h tr đ u tư t ng ngu n v n vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Liên hi p Vương qu c Anh và B c Ai len, c th như sau: - H tr th c hi n d án đ u tư xây d ng cơ s h t ng thu c Chương trình 135 cho 280 xã c a 35 t nh (Ph l c danh sách kèm theo). - H tr th c hi n d án đào t o cán b xã, b n, làng, phum, soóc cho t t c các xã thu c Chương trình 135 c a 35 t nh có tên trong danh sách trên. Đi u 2. Ch t ch U ban nhân dân các t nh đư c h tr có trách nhi m qu n lý ngu n v n theo cơ ch qu n lý đ u tư hi n hành c a Chương trình 135 và s d ng đúng m c tiêu, đúng đ i tư ng; th c hi n ch đ báo cáo đ nh kỳ đúng quy đ nh. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 4. B trư ng các B : K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, T ng ki m toán Nhà nư c, Th trư ng các Cơ quan có liên quan và Ch t ch U ban nhân dân c a 35 t nh trong danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này.
 2. Ksor Phư c (Đã ký) PH L C DANH SÁCH CÁC XÃ ĐƯ C B SUNG V N VI N TR C A DFID TH C HI N D ÁN CSHT NĂM 2005 Kèm theo QĐ s 300/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 6 năm 2005 c a U ban Dân t c STT T nh/ Tên xã Công trình đ u tư huy n 1 2 3 5 1 Hà 11 Giang 1 1. Mèo S ng Th y l i V c Trà 2 N m Giao thông Ban 3 Lũng Giao thông Chinh 4 2. Đ ng Ph Giao thông Văn C p 5 S ng Giao thông T ng 6 Lũng Giao thông, th y l i Th u 7 3. yên Th ng Giao thông Minh M 8 4. Qu n Nghĩa Giao thông b thu n 9 5. Xín Thu Tà Giao thông, Th y l i M n 10 B n Díu Giao thông, th y l i 11 6. B c Phiêng Giao thông, th y l i Mê Luông 2 Tuyên 4 Quang 1 1. Na Sinh Giao thông, Th y l i hang Long 2 Phúc Giao thông, Th y l i Yên 3 2. Hà Giao thông, Th y l i Chiêm
 3. hóa Lang 4 Bình Giao thông, Th y l i Phú 3 Cao 15 B ng 1 1. B o B o Giao thông, trư ng h c, Th y l i L c Toàn 2 Hưng Giao thông, trư ng h c, Th y l i Đ o 3 2. H Kim Giao thông Lang loan 4 Th ng Th y l i, trư ng h c l i 5 3. Yên Giao thông, trư ng h c Thông Sơn Nông 6 Lương Th y l i, trư ng h c Can 7 4. Thành Giao thông Nguyên công Bình 8 5. Hà Quý Th y l i Qu ng Quân 9 S Hai Trư ng h c 10 6. Trà Quang Giao thông, trư ng h c Lĩnh Vinh 11 6. Đoài Giao thông, trư ng h c Trùng Côn khánh 12 Trung GT Phúc 13 7. Qu ng Giao thông Qu ng Hưng Yên 14 8. Đ c Giao thông, Th y l i, trư ng h c Th ch thông An 15 9. B o Vĩnh Th y l i Lâm Quang 4 L ng 12 Sơn 1 1. Khánh Giao thông, th y l i, trư ng h c Tràng Long Đ nh
 4. 2 Tân yên Giao thông, th y l i, trư ng h c 3 Cao Giao thông, Th y l i, Trư ng h c Minh 4 2. Văn B c La Giao thông, Th y l i, Trư ng h c Lãng 5 3. Cao Song Giao thông, Th y l i, Trư ng h c L c Giáp 6 Xuân Giao thông, Th y l i, Trư ng h c Long 7 4. Văn Tri L Giao thông, Th y l i, Trư ng h c Quan 8 5. Bình Vĩnh Giao thông, Th y l i, trư ng h c Gia Yên 9 Tân Giao thông, Th y l i, trư ng h c Hòa 10 6. Đình Lâm Ca Giao thông, Th y l i, trư ng h c L p 11 7. H u Hưu Giao thông, Th y l i, Trư ng h c Lũng Liên 12 Đ ng Giao thông, Th y l i, trư ng h c Th ng 5 Lao Cai 13 1 1. Si Ma Lùng Th y l i Cai Sui 2 2. B c T C Th y l i Hà T 3 Hoàng GT Thu Ph 4 Na H i Th y l i 5 Lùng Th y l i Phinh 6 3.Sa Pa Lao Th y l i Ch i 7 Trung Th y l i Ch i 8 4. Bát B n Th y l i Xát Xèo 9 Pa Th y l i Cheo 10 5. B n Th y l i Mư ng Xen Khương
 5. 11 N m Lư Th y l i 12 6. B o Tân GT Yên Ti n 13 7. B o Phú Th y l i Th ng Nhu n 6 Yên Bái 11 1 1. Mù La Pán Nâng c p đư ng giao thông Cang T n Ch i 2 N m Nâng c p đư ng giao thông Có 3 Ch Nâng c p đư ng giao thông T o 4 Lao Giao thông Ch i 5 2. Tr m Tà Xi Nâng c p đư ng giao thông T u Láng 6 Xà H Nâng c p đư ng giao thông 7 Pá Lau Nâng c p đư ng giao thông 8 Phình Giao thông H 9 3. Văn Nà H u Nâng c p đư ng giao thông Yên 10 4. Văn Sùng Nâng c p đư ng giao thông Ch n Đô 11 N m Nâng c p đư ng giao thông Lành 7 Thái 6 Nguyên 1 1. Đ nh Linh Giao thông, trư ng h c Hóa Thông 2 B c Giao thông Nhiêu 3 Kim Giao thông, Th y l i Phư ng 4 Bình Giao thông Thành 5 2. Võ S ng Trư ng h c, Th y l i Nhai M c 6 Thư ng Giao thông Nung 8 B c 14 C n
 6. 1 1. Ngân Thư ng Th y l i Sơn Quan 2 Thu n Giao thông Mang 3 Lãng Th y l i Ngâm 4 2. Na Rì Kim Lư Th y l i 5 3. Ch Qu ng Giao thông Đ n B ch 6 Bình Giao thông Chung 7 4. Ch Mai L p Giao thông M i 8 Yên Cư Giao thông 9 Bình Giao thông Văn 10 Tân Trư ng h c Sơn 11 5. P c An Trư ng h c N m Th ng 12 B ng Trư ng h c Thành 13 Công Trư ng h c B ng 14 Nghiêm Trư ng h c Loan 9 Phú 6 Th 1 1. Đ ng Giao thông Thanh Sơn Sơn 2 Lai Th y l i ho c giao thông Đ ng 3 Xuân Giao thông Viên 4 Thương Giao thông C u 5 2.Yên M Giao thông L p Lung 6 M Giao thông, Th y l i Lương 10 B c 2 giang
 7. 1 1. Sơn L Vi n Giao thông Đ ng 2 2. L c Xa Lý Giao thông Ng n 11 Qu ng 2 Ninh 1 1. H i Qu ng Th y L i Hà Sơn 2 2. Bình Võ Ng Th y L i Liêu 12 Hòa 13 Bình 1 1. Mai Noong Giao thông Châu Luông 2 2. Tân Ng Giao thông L c Luông 3 Lũng Trư ng h c Vân 4 Phú Giao thông Vinh 5 3. Đà Trung Giao thông B c Thành 6 Đoàn Giao thông K t 7 4. L c An L c Giao thông Th y 8 5. L c Bình Trư ng h c Sơn H m 9 6. Ti n Giao Thông Lương Sơn Sơn 10 7. Kỳ Đ c Trư ng h c Sơn L p 11 8.Yên L cS Giao thông Th y 12 L c Giao thông Hưng 13 9. Cao Yên Giao thông Phong L p 13 Sơn La 11 1 1. Sông N m Trư ng h c Mã M n 2 Chi ng GT
 8. Phung 3 2. B n Giao thông, Th y l i Thu n L m Châu 4 Cò M Trư ng h c, Th y l i 5 É Tòng Giáo thông, Th y l i 6 3. B c Phiêng Trư ng h c Yên Côn 7 Xím Giao thông Vàng 8 4. Ng c Th y l i Mư ng Chi n La 9 5. Phù Mư ng Trư ng h c Yên Lang 10 6. M c Liên Trư ng h c Châu Hòa 11 7. S p Púng Giao thông C p Pánh 11 7. Mai Chi ng Trư ng h c Sơn Nơi 14 Đi n 11 Biên 1 1. T a Hu i Só Trư ng h c Chùa 2 Sín Th y l i Ch i 3 2. Mư ng Giao thông Mư ng Toong Nhé 4 Chung Giao thông, Th y l i Ch i 5 Nà Hỳ Giao thông, Th y l i 6 3. Chà T Giao thông Mư ng Lay 7 Mư ng Giao thông Mơn 8 4. Đi n Chi ng Giao thông, Th y l i Biên Sơ Đông 9 Na Son Th y l i 10 5. Tu n Búng Th y l i
 9. Giáo Lao 11 Mùn Th y L i Chung 15 Lai 16 Châu 1 1. Bum T Th y l i Mư ng Tè 2 Pa V GT S 3 Pa GT 4 2. Sìn Pú Đao Trư ng h c H 5 N m Th y l i Tăm 6 Túa Sín GT Ch i 7 3. Sin GT Phong Su i H Th 8 Kh ng GT Lào 9 4. Tam S ng GT Đư ng Phài 10 B n Th y l i Hon 11 Nùng GT Nàng 12 H Th y l i Th u 13 T Th y l i L ng 14 5. Than Mư ng Th y l i Uyên Khoa 15 H Mít Đư ng GT 16 Thân Th y l i Thu c 16 Thanh 13 hóa 1 1. Chung Giao thông Mư ng Lý Lát 2 2. Quan Chung Giao thông
 10. Sơn Thư ng 3 3. Quan Trung Giao thông hóa Thành 4 4. Bá Lương Giao thông Thư c N i 5 5. Như Thanh Th y l i xuân Hòa 6 Thanh Th y l i Quân 7 Thanh Giao thông Phong 8 Thanh Giao thông Lâm 9 6. Như Xuân Giao thông Thanh Thái 10 7. C m C m Th y l i Th y Lương 11 C m Th y l i Quý 12 8. Th ch Giao thông Th ch Lâm Thành 13 Thanh Giao thông Yên 17 Ngh 13 An 1 1. Kỳ Keng Trư ng h c Sơn Đu 2 N m Trư ng h c Càn 3. 2. Nga My Th y l i, Giao thông Tương Dương 4 Yên Th y l i, GT Hòa 5 3. Con Th ch Th y l i, Trư ng h c Cuông Ngàn 6 4. Qu N m GT, Trư ng h c Phong Gi i 7 Mư ng GT, Trư ng h c Nooc 8 C m Giao thông, Th y l i Mu n
 11. 9 5. Quỳ Châu GT, Trư ng h c Châu Hoàn 10 Diên GT Lãm 11 6. Nghĩa GT Nghĩa L c Đàn 12 7. Quỳ Châu GT, Trư ng h c H p Cư ng 13 Châu GT, Th y l i Ti n 18 Hà Tĩnh 5 1 1. Hương Giao thông Hương Liên Khê 2 2. Sơn Giao thông Hương Kim II Sơn 3 3. Kỳ Kỳ L c Giao thông Anh 4 4. Vũ Đ c Giao thông Quang Liên 5 Sơn Giao thông Th 19 Qu ng 8 Bình 1 1. L Lâm Giao thông, Trư ng h c Th y Th y 2 2. B Thư ng Trư ng h c, Th y l i Tr ch Tr ch 3 Trương Giao thông Sơn 4 3. Minh Dân Giao thông, Th y l i Hóa Hóa 5 Hóa Giao thông, Trư ng h c Sơn 6 Tr ng Giao thông, Trư ng h c hóa 7 4. Lâm Giao thông, Th y l i Tuyên Hóa hóa 8 Ngư Giao thông, Trư ng h c Hóa 20 Qu ng 8
 12. tr 1 1. Hư ng Giao thông, Th y l i Hư ng Vi t Hóa 2 Hư ng Giao thông L c 3 Hư ng Giao thông Sơn 4 2. Đ k Ba Giao thông Rông Lang 5 Tà Giao thông, Th y l i Long 6 3. Vĩnh Vĩnh Hà Giao thông Linh 7 4. Cam Vĩnh Ô Giao thông L 8 5. Do Linh Giao thông Linh Thư ng 21 Th a 3 Thiên Hu 1 1. A Hương Giao thông, Th y l i Lư i Nguyên 2 A Ngo Giao thông, Th y l i 3 2. Nam Thư ng Giao thông, Th y l i Đông Qu ng 22 Qu ng 8 Nam 1 1. Hiên Ga Ri Trư ng h c 2 Ch’ Ôm Th y l i 3 2. Nam La ê ê Giao thông, Th y l i Giang 4 Zuôih th y l i, trư ng h c 5 3. Phư c Giao thông, Th y l i Phư c Kim Sơn 6 4. Trà Tà Linh Th y l i, Trư ng h c My 7 Trà Th y l i Nam 8 5. Hi p Phư c Giao thông, Th y l i Đ c Trà 23 Qu ng 6
 13. Ngãi 1 1. Sơn Sơn Giao thông Tây L p 2 Sơn Th y l i Mùa 3 2. Trà Trà Giao thông B ng Chung 4 3. Minh Long Giao thông Long Ngôn 5 4. Ba Ba L Th y l i Tơ 6 5. Sơn Sơn Th y l i Hà Cao 24 Bình 3 Đ nh 1 1. An An Vinh Giao thông Lão 2 2. Vĩnh Vĩnh Giao thông, Th y l i Th nh Sơn 3 3. Tây Vĩnh An Giao thông, Trư ng h c Sơn 25 Phú 4 Yên 1 1. Sơn Phư c Giao thông Hòa Tân 2 Sơn Th y l i Đ nh 3 Cà Lúi Giao thông, Th y l i 4 2. Sông EA Trư ng h c Hinh Lâm 26 Ninh 4 Thu n 1 1. B c Phư c Trư ng h c, Th y l i ái Đ i 2 Phư c Giao Thông, Th y l i Th ng 3 2. Ninh Phư c Giao thông, Th y l i Phư c Hà 4 3. Ninh Ma N i Th y l i Sơn 27 Bình 3 Thu n 1 1. Tuy Phan Th y l i
 14. Phong Dũng 2 2. B c Phan Giao thông Bình Sơn 3 3. Hàm M Giao thông Thu n Th nh Nam 28 Gia Lai 12 1 1. Đ k Tơ Giao thông Krông Pang Ch’ro 2 Đăk Giao thông Song 3 Chư Giao thông Krei 4 2. IaPa Ia Tui Th y l i 5 Chư M Trư ng h c, Th y l i 6 Kim Giao thông, trư ng h c Tân 7 3. Chư Ayun Giao thông, trư ng h c Sê 8 4. Ia Th y l i Krông Rmook Pa 9 Ia Rsai Th y l i 10 Chư Th y l i Drăng 11 5. Kroong Giao thông K’Bang 12 6. Đăk Hà Th y l i Đoa Đông 29 Kon 8 Tum 1 1. Đăk Tê Giao thông Tô Xăng 2 Măng Th y l i Ri 3 2. Kon Măng Giao thông Plong Bút 4 Đăkring Giao thông 5 Măng Giao thông Cành 6 Hi u Giao thông
 15. 7 Ng c Th y l i Tem 8 3. Kon Đăk Kôi Giao thông R y 30 Lâm 5 Đ ng 1 1. Lâm Liên Giao thông, Th y l i Hà Srong 2 2. Duy Sơn Giao thông Linh Đi n 3 3. B o L cB c Trư ng h c Lâm 4 L c Giao thông B o 5 4. Đa Đoàn Giao thông Huoai k t 31 Bình 4 Phư c 1 1. Bù Đăk Giao thông, trư ng h c Dăng Nhau 2 2. Đ ng Đ ng Giao thông Phú Tâm 3 3. Phú Giao thông, Trư ng h c Phư c Nghĩa Long 4 4. Chơn Tân Trư ng h c Thành Quan 32 Trà 5 Vinh 1 1. Trà Ng c Th y l i Phú Biên 2 Long Th y l i Hi p 3 2. Diên Ngũ Giao thông H i L c 4 3. Châu Đa L c Giao thông Thành 5 4. C u Kim Th y l i Ngang Hòa 33 Sóc 5 Trăng 1 1. Lâm Giao thông Th nh Tân Tr
 16. 2 2. Vĩnh Vĩnh Giao thông, trư ng h c Châu Tân 3 3. M Thanh Giao thông, y t Xuyên Qu i 4 4. M Phú Giao thông, Th y l i Tú Tân 5 5. K K Giao thông, Th y l i Sách Thành 34 Đ k 6 Nông 1 1. N m Giao thông, Th y l i, Trư ng h c Krông Dir Nô 2 2. Đăk Thu n Giao thông, Th y l i Song H nh 3 3. Đ k Qu ng Trư ng h c Nông Khê 4 4. Đ k Qu n Giao thông, trư ng h c, Th y l i Rl p Tân 5 5. Đ k Đ k Giao thông, Th y l i Mil G n 6 6. Cư Đ k Th y l i Jút Rông 35 Đ k 10 L k 1 1. Krông Giao thông, trư ng h c, MĐrak Zing 2 2. Lak Krông Th y l i Nô 3 3. Ea Sol Giao thông, trư ng h c EaH’leo 4 4. Ea Cư Giao thông, trư ng h c Kar Bông 5 5. V B n GT, Th y l i Krông P c 6 6. Cư Pui Giao thông, trư ng h c Krông Bông 7 7. Băng A Giao thông, trư ng h c Krông Dênh Ana 8 8. Ea Tân Giao thông, trư ng h c Krông Năng
 17. 9 9. Cư Ea Ki t Giao thông, trư ng h c M’ga 10 Krông Cư Giao thông, trư ng h c Búc Pơng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản