intTypePromotion=3

Quyết định số 3000/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
5
download

Quyết định số 3000/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3000/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho khảo sát và thiết kế Dự án cải tạo nâng cấp QL2C đoạn Km49+750-Km147+250, địa phận tỉnh Tuyên Quang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3000/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3000/Q -BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T DANH M C TIÊU CHU N ÁP D NG CHO KH O SÁT VÀ THI T K "D ÁN C I T O NÂNG C P QL2C O N KM49+750÷KM147+250, NA PH N T NH TUYÊN QUANG" B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I - Căn c Lu t ch t lư ng, s n ph m hàng hoá s 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 c a Qu c h i; - Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; - Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/N -CP; - Căn c Quy t nh s 09/2005/Q -BXD ngày 7/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành “Quy ch áp d ng tiêu chu n xây d ng nư c ngoài trong ho t ng xây d ng Vi t Nam” và Quy t nh s 35/2006/Q -BXD ngày 22/11/2006 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành b sung m t s n i dung c a Quy t nh s 09/2005/Q -BXD; - Căn c Quy t nh s 25/2005/Q -BGTVT ngày 13/5/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành "Quy nh v vi c áp d ng tiêu chu n trong xây d ng công trình giao thông"; - Căn c Quy t nh s 4058/Q -BGTVT ngày 24/12/2007 c a B trư ng B GTVT v vi c l p d án u tư c i t o nâng c p QL2C o n t Km1 ÷ Km147+250 trên a bàn 2 t nh Vĩnh Phúc và Tuyên Quang; - Xét ngh c a S GTVT Tuyên Quang t i T trình s 205/TTr-SGTVT ngày 29/9/2008 v vi c ngh phê duy t danh m c tiêu chu n áp d ng cho kh o sát và thi t k d án c i t o nâng c p QL2C o n Km49+750÷Km147+250, a ph n t nh Tuyên Quang; - Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh , QUY T NNH: i u 1. 1.1. Phê duy t danh m c tiêu chuNn áp d ng cho kh o sát và thi t k D án c i t o nâng c p QL2C o n Km49+750÷Km147+250, a ph n t nh Tuyên Quang (có danh m c tiêu chuNn kèm theo).
  2. 1.2. Trong quá trình áp d ng các tiêu chuNn này, các cơ quan, ơn v áp d ng th y có i u kho n nào c a các tiêu chuNn nói trên chưa phù h p, c n i u ch nh, b sung thì ngh b ng văn b n qua S GTVT Tuyên Quang t p h p trình B GTVT xem xét, gi i quy t. i u 2. S GTVT Tuyên Quang căn c vào danh m c tiêu chuNn ã ư c phê duy t trong quy t nh này và các quy nh có liên quan yêu c u các ơn v tư v n thi t k , tư v n giám sát, các nhà th u tuân th trong quá trình th c hi n. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c công ngh , V K ho ch u tư; C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và CLCTGT, S GTVT Tuyên Quang và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n : - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Lưu VT, KHCN. Nguy n H ng Trư ng DANH M C TIÊU CHU N ÁP D NG Kèm theo Quy t nh s : 3000/Q -BGTVT, ngày 03/10/2008 c a B trư ng B GTVT v vi c phê duy t danh m c tiêu chuNn áp d ng cho D án c i t o nâng c p QL2C o n Km49+750÷Km147+250, t nh Tuyên Quang. 1. Tiêu chuNn kh o sát, thí nghi m : TT Tên tiêu chuNn Mã hi u 1 Công tác tr c a trong xây d ng công trình TCXDVN 309 : 2004 2 Quy ph m o v a hình 96 TCN 43-90 3 Quy trình kh o sát ư ng ô tô 22 TCN 263 - 2000 Quy trình kh o sát a ch t công trình và thi t k , bi n 4 22 TCN 171 - 87 pháp n nh n n ư ng vùng có ho t ng trư t, s t l 5 Quy trình khoan thăm dò a ch t 22 TCN 259 - 2000 6 Quy trình thí nghi m c t cánh hi n trư ng 22 TCN 355 - 2006 t xây d ng - Phương pháp thí nghi m hi n trư ng, thí 7 TCXD 226 : 1999 nghi m xuyên tiêu chuNn Quy trình kh o sát, thi t k n n ư ng ô tô trên n n t 22 TCN 262 - 2000 8 y u 9 Quy trình thí nghi m xuyên tĩnh (CPT và CPTU) 22 TCN 317 - 2004
  3. 10 Tiêu chuNn k thu t o và x lý s li u GPS TCXDVN 364: 2006 2. Tiêu chuNn thi t k : TT Tên tiêu chuNn Mã hi u 1 ư ng ô tô - Yêu c u thi t k TCVN 4054 - 2005 2 ư ng ô th - Yêu c u thi t k TCXDVN 104 : 2007 3 Tiêu chuNn thi t k c u 22 TCN 272 - 05 4 Quy trình ánh giá tác ng môi trư ng 22 TCN 242 - 98 5 Quy trình thi t k áo ư ng m m 22 TCN 211 - 06 6 Quy trình thi t k áo ư ng c ng 22 TCN 223 - 95 7 i u l báo hi u ư ng b (*) 22 TCN 237 - 01 Quy trình thi t k x lý t y u b ng b c th m trong xây 22 TCN 244 - 98 8 d ng n n ư ng V i a k thu t trong xây d ng n n p trên ty u- 22 TCN 248 - 98 9 Tiêu chuNn thi t k , thi công và nghi m thu 10 Tính toán các c trưng dòng ch y lũ 22 TCN 220 - 95 Công trình giao thông trong vùng có ng t - Tiêu 11 22 TCN 221 - 95 chuNn thi t k 12 ng BTCT thoát nư c ( ng c ng) TCXDVN 372 : 2006 13 C c khoan nh i – tiêu chuNn thi công và nghi m thu TCXDVN 326 : 2004 Tiêu chuNn thi t k chi u sáng nhân t o ư ng, ư ng 14 TCXDVN 259 : 2001 ph và qu ng trư ng ô th Tiêu chuNn k thu t g i c u cao su c t b n thép AASHTO M251-06-UL 15 ASTM D4014-03(2007) 16 Tiêu chuNn k thu t khe co giãn AASHTO M297 - 96 Tiêu chuNn v t li u nh a ư ng c – Yêu c u k thu t 17 22 TCN 279-01 và phương pháp thí nghi m Tiêu chuNn thí nghi m t xây d ng TCVN 4195 n TCVN 4202 18 : 1995 Quy trình th nghi m xác nh mô un àn h i chung c a 19 22 TCN 251-98 áo ư ng m m b ng c n o võng Benkelman
  4. 20 Neo bê tông d ng l c T13, T15&D13, D15 22 TCN 267-2000 21 Tiêu chuNn thi t k m ng lư i thoát nư c 22 TCN 51-84 22 Tiêu chuNn thi t k ư ng ô tô (ph n nút giao thông) 22 TCN 273 - 01 Ghi chú: - (*) Tiêu chuNn này s thay i trong th i gian t i, lưu ý c p nh t. - Có th tham kh o tiêu chuNn "22TCN18-79 Quy trình thi t k c u c ng theo tr ng thái gi i h n" trong thi t k m r ng c u, c ng cũ trên tuy n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản