Quyết định số 3012/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 3012/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3012/QĐ-BYT về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội thi đua ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3012/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3012/Q -BYT Hà N i, ngày 31 tháng 08 năm 2004 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN T CH C I H I THI UA NGÀNH Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Theo ngh c a các Ông: V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V Pháp ch B Yt . QUY T NNH i u 1. Thành l p Ban t ch c i h i thi ua ngành Y t (sau ây g i là Ban t ch c i h i) g m các Ông, Bà có tên sau: 1. Ông Lê Ng c Tr ng, Th trư ng B Y t - Trư ng Ban 2. Bà Vũ Th Phương, Ch t ch Công oàn Y t Vi t Nam - Phó trư ng Ban 3. Ông Tr n Công K , V trư ng V Pháp ch - y viên thư ng tr c 4. Ông Dương Qu c Tr ng, Chánh Văn phòng - y viên 5. Ông Tr nh ình C n, V trư ng V T ch c Cán b - y viên 6. Ông Dương Huy Li u, V trư ng V K ho ch - Tài chính - y viên 7. Ông Tr nh Quân Hu n, C c trư ng C c Y t D phòng - PC. HIV/AIDS - y viên 8. Ông Lý Ng c Kính, V trư ng V i u tr - y viên 9. Ông Cao Minh Quang, C c trư ng C c Qu n lý Dư c - y viên 10. Ông Tr n c Long, Phó V trư ng v Pháp ch - y viên 11. Ông Nguy n Quang Thu n, Giám c TT. Truy n thông GDSK - y viên 12. Ông Lê Th u, T ng Biên t p Báo S c kh e và i s ng - y viên 13. Ông Nguy n M nh H i, Chuyên viên V Pháp ch - y viên thư ký
  2. 14. Bà Mai Th Hiên - Chuyên viên V Pháp ch - y viên thư ký i u 2. Ban t ch c i h i có các nhi m v : 1. Xây d ng và trình B trư ng B Y t phê duy t chương trình, k ho ch t ch c i h i thi ua ngành Y t . 2. ChuNn b n i dung i h i thi ua ngành Y t , bao g m: a. Báo cáo t ng k t, ánh giá phong trào thi ua, công tác khen thư ng trong ngành Y t 2001-2005 và phương hư ng công tác thi ua, khen thư ng c a ngành giai o n 2006-2010; b. L a ch n và xây d ng các báo cáo i n hình tiên ti n c a t p th và cá nhân tham lu n t i i h i. 3. T ch c tuyên truy n và giáo d c v công tác thi ua, khen thư ng; gi i thi u các i n hình tiên ti n, nh ng thành t u n i b t c a ngành Y t . 4. ChuNn b kinh phí và các i u ki n c n thi t khác cho vi c t ch c ih i tk t qu cao. i u 3. Thư ng tr c Ban t ch c i h i thi ua ngành Y t t t i V Pháp ch B Y t . Ban t ch c i h i ư c thành l p các ti u ban giúp vi c th c hi n các nhi m v quy nh t i i u 2 c a Quy t nh này. Danh sách các ti u ban do V trư ng V Pháp ch xu t và trình trư ng Ban t ch c i h i quy t nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. i u 5. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V Pháp ch , V trư ng V T ch c Cán b B Y t và các Ông, Bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản