Quyết định số 3022/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
2
download

Quyết định số 3022/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3022/QĐ-BGTVT về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3022/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3022/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: XỬ LÝ TÀI SẢN THU HỒI TỪ DỰ ÁN KẾT THÚC BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Văn bản số 11303/BTC- QLCS ngày 24/9/2008 của Bộ Tài chính về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án khi kết thúc; Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 24/9/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chuyển tài sản thu hồi từ dự án Giao thông nông thôn 2; Xét đề nghị của Ban quản lý các dự án 18 (nay là Ban quản lý dự án 2) tại văn bản số 1750/TCKT ngày 07/7/2008; Xét đề nghị của Ban quản lý dự án 5 (nay là Ban quản lý dự án 6) tại văn bản số 1579 VP/Ban QLDA 5 ngày 18/6/2008, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận tại văn bản số 2096/PMUMT-VP ngày 02/7/2008; Ban quản lý dự án 1 tại văn bản 1458/TCKT ngày 7/7/2008; Ban quản lý dự án 85 tại văn bản số 731/BQL-TCKT ngày 25/6/2008; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chuyển 09 xe ô tô là tài sản thu hồi từ dự án Giao thông nông thôn 2 đã kết thúc cho các Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Ban quản lý dự án 1, Ban quản lý dự án 85, Ban quản lý dự án 6 quản lý và sử dụng. Chi tiết như phụ lục kèm theo. Điều 2. Việc điều chuyển 09 xe ô tô tại Điều 1 Quyết định này và điều chuyển 09 xe ô tô tại Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 24/9/2008 của Bộ Tài chính thay thế phần bán đấu giá các xe này tại các Quyết định số 1972/QĐ-BGTVT ngày 27/6/2007, Quyết định số 2414/QĐ-BGTVT ngày 02/8/2007, Quyết định số 3677/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm tổ chức chuyển giao tài sản nêu tại Điều 1 của Quyết định này cho các đơn vị theo quy định tại Thông tư số 43TC/QLCS ngày 31/7/1996 và Thông tư 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính. Các đơn vị được nhận tài sản có trách nhiệm hạch toán tăng tài sản cố định, nguồn hình thành tài sản cố định và quản lý, sử dụng tài sản được điều chuyển theo đúng quy định của nhà nước. Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 2, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 1, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 85, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 6 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
  2. Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Bộ Tài chính; Nguyễn Hồng Trường - Ban QLDA 6 (4 bản); - Ban QLDA1 (3 bản); - Ban QLDA Mỹ Thuận (3 bản); - Ban QLDA 85 (3 bản); - Lưu: VP, Vụ TC. PHỤ LỤC CHI TIẾT XE Ô TÔ THU HỒI TỪ DỰ ÁN GIAO THÔNG NÔNG THÔN 2 ĐIỀU CHUYỂN CHO CÁC ĐƠN VỊ (Kèm theo Quyết định số 3022/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 10 năm 2008) STT Danh mục tài sản Biển kiểm soát Đơn vị được điều chuyển 1 Xe ô tô Isuzu Trooper 49B-0991 Ban quản lý dự án 6 2 Xe ô tô Isuzu Trooper 70B-0328 Ban quản lý dự án 6 3 Xe ô tô Isuzu Trooper 43E-1077 Ban quản lý dự án 6 4 Xe ô tô Isuzu Trooper 60C-1819 Ban quản lý dự án Mỹ Thuận 5 Xe ô tô Isuzu Trooper 72C-0468 Ban quản lý dự án Mỹ Thuận 6 Xe ô tô Isuzu Trooper 47C-2368 Ban quản lý dự án 1 7 Xe ô tô Isuzu Trooper 79C-0656 Ban quản lý dự án 1 8 Xe ô tô Isuzu Trooper 64A-0395 Ban quản lý dự án 85 9 Xe ô tô Isuzu Trooper 62P-0509 Ban quản lý dự án 85
Đồng bộ tài khoản