intTypePromotion=1

Quyết định số 304/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 304/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XIII THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 304/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012 Số: 304/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XIII THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII. Điều 2. Cơ quan chủ trì khẩn trương soạn thảo và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ quy định tại Chương trình. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Các Bộ, cơ quan ngang B ộ; - Văn phòng Quốc hội; - Các Ủy ban của Quốc hội; Nguyễn Tấn Dũng - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - VPCP: BTCN, các PCN, C ổng TTĐT, các Vụ, Cục - Lưu: VT, PL (6)
  2. CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XIII (Ban hành kèm theo Quyết định số 304/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ) Tên luật, Cơ quan Thời Tên văn bản quy định TT ngày có chủ trì Cơ quan phối hợp gian chi tiết thi hành luật hiệu lực soạn thảo trình Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Luật lưu Nghị định quy định chi Bộ Công an, Bộ Tháng t rữ tiết thi hành một số điều Quốc phòng, Bộ Bộ Nội vụ 1 6/2012 01/07/2012 của Luật lưu trữ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông Nghị định quy định chi Bộ Tư pháp, Văn Bộ Khoa Tháng tiết và hướng dẫn thi phòng Chính phủ, 2 học và hành một số điều của các Bộ, ngành liên 5/2012 Công nghệ Luật đo lường quan Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày Bộ Tư pháp, Văn Bộ Khoa Luật đo phòng Chính phủ, 05/6/2009 của Chính Tháng học và 3 lường phủ quy định xử phạt các Bộ, ngành liên 11/2012 Công nghệ 01/7/2012 quan hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa Quyết định của Thủ Bộ Tư pháp, Văn tướng Chính phủ phê Bộ Khoa phòng Chính phủ, Tháng duyệt Quy hoạch phát học và 4 6/2013 các Bộ, ngành liên triển chuẩn đo lường Công nghệ quan quốc gia Nghị định quy định Luật cơ chức năng, nhiệm vụ, Bộ Quốc Tháng yếu quyền hạn và cơ cấu tổ Bộ Nội vụ 5 phòng 5/2012 01/02/2012 chức của Ban Cơ yếu Chính phủ Nghị định về chế độ, Bộ Quốc Bộ Nội vụ, Bộ Tài 6 Tháng chính sách đố i với chính, Bộ Lao động phòng 9/2012
  3. người làm công tác cơ – Thương binh và yếu Xã hộ i, Bộ Y tế Nghị định về tổ chức cơ Bộ Quốc Tháng yếu và quản lý người Bộ Nội vụ 7 phòng 10/2012 làm công tác cơ yếu Luật khiếu Nghị định quy định chi Thanh tra Tháng nại tiết và hướng dẫn thi 8 Chính phủ 5/2012 hành Luật khiếu nại 01/7/2012 Nghị định quy định chi Thanh tra Tháng tiết và hướng dẫn thi 9 Chính phủ 5/2012 hành Luật tố cáo Nghị định quy định về Thanh tra Tháng 10 bảo vệ người tố cáo Chính phủ 5/2012 Nghị định quy định về Thanh tra Chính Bộ Công Quý tố cáo và giải quyết tố 11 phủ và các Bộ, Luật tố cáo cáo trong Công an nhân an IV/2012 ngành có liên quan 01/7/2012 dân Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Nghị định về tố cáo và Văn phòng Chính Bộ Quốc Tháng giải quyết tố cáo trong phủ, Viện Kiểm sát 12 phòng 11/2012 Quân độ i nhân dân nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản