Quyết định số 3052/2000/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
112
lượt xem
14
download

Quyết định số 3052/2000/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3052/2000/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chuẩn phòng xét nghiệm được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3052/2000/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 3052/2000/Q -BYT Hà N i, ngày 29 tháng 8 năm 2000 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH " TIÊU CHU N PHÒNG XÉT NGHI M Ư C PHÉP KH NG NNH CÁC TRƯ NG H P HIV DƯƠNG TÍNH" B TRƯ NG B YT - Căn c Ngh nh s 68/CP, ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; - Căn c Ngh nh s 34/CP, ngày 1/6/1996 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh phòng ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS); - Căn c Quy t nh s 605/BYT-Q , ngày 3/5/1995 c a B trư ng B Y t v vi c thành l p Ban phòng ch ng AIDS B Y t ; - Theo ngh c a ông V trư ng V Y t d phòng - B Y t . QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Tiêu chuNn phòng xét nghi m ư c phép kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính" i u 2. Căn c vào b n “Tiêu chuNn phòng xét nghi m ư c phép kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính”, Vi n trư ng các Vi n: V sinh d ch t Trung ương, Pasteur Tp.H Chí Minh, Pasteur Nha Trang, V sinh d ch t Tây Nguyên ch u trách nhi m ki m tra 1 năm 1 l n và cho phép phòng xét nghi m HIV c a các t nh, các B nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t và Trung tâm y t ngành óng trên a bàn t nh thu c Vi n ph trách ư c phép kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính. i u 3. Sau khi ki m tra phòng xét nghi m HIV c a các a phương, các Vi n Trung ương và khu v c ph i g i danh sách các phòng xét nghi m ư c phép kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính v B Y t , B Y t ban hành Quy t nh công nh n các phòng xét nghi m ư c phép kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 5. Các ông, bà Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng các V : Y t d phòng, i u tr , Pháp ch -B Y t , Vi n trư ng các Vi n: V sinh d ch t Trung ương, V sinh d ch t Tây nguyên, Pasteur H Chí Minh, Pasteur Nha trang, Giám c S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các B nh vi n,
  2. Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t , Th trư ng Y t các ngành và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm TIÊU CHU N PHÒNG XÉT NGHI M Ư C PHÉP KH NG NNH CÁC TRƯ NG H P HIV DƯƠNG TÍNH (Ban hành theo Q s 3052/2000/Q -BYT ngày 29/8/2000 c a B trư ng B Y t ) 1/ Tiêu chuNn cán b xét nghi m 1.1. Có ít nh t 2 cán b cho phòng xét nghi m HIV (1 bác s , 1 k thu t viên xét nghi m ho c 1 c nhân, 1 k thu t viên xét nghi m ). 1.2. Cán b phòng xét nghi m ph i qua các l p t p hu n v xét nghi m HIV t i các Vi n: V sinh d ch t Trung ương, Vi n Pasteur H Chí Minh, Vi n Pasteur Nha trang, Vi n VSDT Tây nguyên và các Vi n Trung ương khác ư c Ban AIDS ch nh, ph i có ch ng ch ào t o do các Vi n ào t o, t p hu n c p. 1.3. Hi u v các phương pháp xét nghi m HIV Vi t Nam, có kh năng phân tích k t qu xét nghi m và vi t báo cáo k t qu . 1.4. Có ít nh t 1 năm kinh nghi m làm các xét nghi m HIV, ư c các Vi n Trung ương và khu v c nh kỳ ki m tra ki n th c v các k thu t xét nghi m và th c hành. 2/ Tiêu chuNn trang thi t b Ph i có các trang thi t b th c hi n ư c các k thu t xét nghi m HIV, bao g m: 2.1. Dàn ELISA: máy c, máy , máy r a, máy in 2.2. Máy ly tâm 2.3. Máy l c Serodia 2.4. N i h p ư t
  3. 2.5. T s y 2.6. B Pipetman (Pipetman ơn và Pipetman 8 kênh) 2.7. T l nh ng sinh phNm. 2.8. T l nh b o qu n b nh phNm 2.9. ng h o th i gian 2.10. Phương ti n phòng h cho nhân viên xét nghi m: áo choàng, găng tay ti t trùng, mũ, khNu trang, xà phòng và các dung d ch sát trùng và x trí tai n n lao ng như c n iod, xà phòng. 2.11. ng ch t th i riêng bi t. 2.12. Phương ti n hu bơm kim tiêm. 3/ Tiêu chuNn phòng xét nghi m 3.1. Phòng xét nghi m ho c khu v c xét nghi m ph i ư c b trí riêng bi t 3.2. Có bàn á b ng Granid ho c bàn á ư c lát b ng g ch men tr ng. Tư ng nhà lát g ch men tr ng t 1m6 tr lên và cao hơn m t bàn xét nghi m ít nh t là 50 cm 3.3. Có 2 lavabo: 1 lavabo sâu và vuông ư c xây b ng g ch men tr ng dùng cho vi c r a các d ng c xét nghi m và 01 lavabo cho nhân viên. 3.4. Phòng xét nghi m thoáng mát, s ch s , kín tránh b i và ch ng Nm. 3.5. Có máy i u hoà nhi t ho c máy hút Nm. 3.6. Sàn nhà lát g ch men kính có nơi thoát nư c và h th ng x lý ch t th i trư c khi th i vào nơi ch a ch t th i chung. 4/ Tiêu chuNn k t qu xét nghi m HIV K t qu xét nghi m HIV c a a phương ph i ư c Vi n Trung ương và khu v c ki m tra và công nh n sau khi: - Vi n Trung ương và khu v c g i pannel m u th xu ng phòng xét nghi m c a các a phương. - Các a phương g i m u huy t thanh và k t qu xét nghi m do a phương t làm v các Vi n Trung ương và khu v c 5/ Tiêu chuNn ánh giá
  4. Phòng xét nghi m ch ư c phép kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính khi ã t các tiêu chuNn v cán b xét nghi m, trang thi t b , phòng xét nghi m, k t qu xét nghi m ư c nêu trên và ư c B Y t công nh n.
Đồng bộ tài khoản