Quyết định số 3079/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
265
lượt xem
29
download

Quyết định số 3079/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3079/QĐ-BYT về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của hệ thống làm công tác bảo hộ lao động trong các cơ sở y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3079/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3079/Q -BYT Hà N i, ngày 21 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUI CH T CH C VÀ HO T NG C A H TH NG LÀM CÔNG TÁC B O H LAO NG TRONG CÁC CƠ S Y T Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph qui nh chi ti t m t s i u c a B lu t lao ng v an toàn v sinh lao ng và Ngh nh s 110/2002/N -CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph qui nh chi ti t m t s i u c a B lu t lao ng v an toàn v sinh lao ng; Căn c Quy t nh s 233/2006/Q -TTg ngày 18/10/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình Qu c gia v b o h lao ng, an toàn lao ng, v sinh lao ng n năm 2010; Theo ngh c a C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Qui ch t ch c và ho t ng c a h th ng làm công tác b o h lao ng trong các cơ s y t ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. i u 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng và V trư ng các V , C c trư ng các C c thu c B Y t , Vi n trư ng các Vi n thu c h y t d phòng, Giám c các b nh vi n tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng y t các ngành và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - BT. Nguy n Qu c Tri u ( báo cáo); - Các /c Th trư ng B Y t ( bi t); - Website B Y t ; - Lưu: VT, DPMT, PC. Tr nh Quân Hu n QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A H TH NG LÀM CÔNG TÁC B O H LAO NG TRONG CÁC CƠ S Y T (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 3079/Q -BYT ngày 21 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Y t ) Chương I
 2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Qui ch này quy nh v qu n lý an toàn lao ng, v sinh lao ng trong các cơ s y t bao g m: t ch c, ho t ng c a h th ng làm công tác b o h lao ng; xây d ng k ho ch b o h lao ng; t ch c th c hi n các bi n pháp an toàn - v sinh lao ng và t ch c chăm sóc s c kh e ngư i lao ng. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Các ơn v tr c thu c B Y t . 2. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Các ơn v tr c thu c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (tr Tr m y t xã, phư ng, th tr n) theo quy nh c a Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT - BYT - BNV ngày 25/4/2008 c a liên b : B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Y t , phòng y t thu c U ban nhân dân c p t nh, c p huy n. 4. Y t c a các B , ngành. Sau ây g i chung là ơn v . Chương II T CH C VÀ HO T NG C A H TH NG LÀM CÔNG TÁC B O H LAO NG T I CÁC CƠ S Y T i u 3. Cơ c u t ch c c a h th ng làm công tác b o h lao ng H th ng làm công tác b o h lao ng c a m t ơn v bao g m: 1. B ph n ph trách công tác b o h lao ng: a) i v i các ơn v có s lao ng t 60 ngư i tr lên thì thành l p H i ng b o h lao ng (BHL ); H i ng BHL c m t cán b ph trách công tác b o h lao ng. b) i v i các ơn v có s lao ng dư i 60 ngư i thì c 01 nhân viên ph trách công tác b o h lao ng. 2. Y t cơ quan. 3. M ng lư i an toàn v sinh viên. i u 4. T ch c và ho t ng c a b ph n ph trách công tác b o h lao ng 1. T ch c: a) H i ng b o h lao ng: H i ng b o h lao ng do ngư i ng u ơn v quy t nh thành l p và bao g m các thành ph n t i thi u như sau: - i di n lãnh o ơn v làm Ch t ch H i ng;
 3. - i di n c a Ban Ch p hành công oàn làm Phó Ch t ch H i ng; - Ngư i ph trách b ph n t ch c c a ơn v là u viên thư ng tr c; - Ngư i ph trách y t cơ quan, Trư ng khoa Ch ng nhi m khuNn (n u có), Trư ng phòng v t tư (n u có) là y viên; - Ngư i ư c lãnh o ơn v phân công theo dõi công tác b o h lao ng là Thư ký H i ng. b) Ngư i ph trách công tác b o h lao ng: Ngư i ph trách công tác b o h lao ng do ngư i ng u ơn v ch nh và ph i b o m các tiêu chuNn t i thi u sau: - Gương m u ch p hành t t các n i qui, qui ch v an toàn lao ng, v sinh lao ng, phòng ch ng b nh ngh nghi p; - Có hi u bi t v công tác b o h lao ng, an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p. - ã qua các l p t p hu n v b o h lao ng; 2. Nhi m v : a) Xây d ng quy ch an toàn lao ng, v sinh lao ng c a ơn v ; b) Xây d ng K ho ch b o h lao ng dài h n và hàng năm c a ơn v theo quy nh t i Chương III c a Quy ch này; c) T ch c ào t o, t p hu n v an toàn lao ng, v sinh lao ng cho m ng lư i an toàn v sinh viên và toàn b ngư i lao ng trong ơn v theo Thông tư s 37/2005/TT-BL TBXH ngày 29/12/2005 c a B Lao ng -Thương binh và Xã h i v vi c hư ng d n công tác hu n luy n an toàn lao ng, v sinh lao ng; - Ph i h p v i b ph n t ch c c a ơn v xây d ng k ho ch c cán b viên ch c i ào t o và ào t o l i v chuyên môn nghi p v h ng năm; - T ch c các l p t p hu n, hu n luy n cho ngư i lao ng v i nh ng n i dung: + Nh ng qui nh chung v an toàn lao ng, v sinh lao ng; + Nh ng qui nh c th v an toàn lao ng, v sinh lao ng t i nơi làm vi c; + Các b nh nhi m khuNn ngh nghi p trong ngành y t ; phòng ch ng nhi m khuNn ngh nghi p và d phòng m t s b nh lây nhi m ngh nghi p thư ng g p trong ngành y t ; + Các y u t nguy cơ không lây nhi m ph bi n trong các cơ s y t ; d phòng b nh ngh nghi p và b nh liên quan ngh nghi p do ti p xúc v i các y u t nguy cơ không lây nhi m; + Các y u t nguy cơ liên quan n an toàn, tai n n lao ng và bi n pháp d phòng; + Các t nguy cơ do ti p xúc v i ch t th i y t và bi n pháp d phòng. d) T ch c và giám sát vi c tri n khai các bi n pháp b o m an toàn, v sinh lao ng, c i thi n i u ki n lao ng, phòng ng a tai n n lao ng và b nh ngh nghi p, bao g m:
 4. - Ti n hành ăng ký các lo i máy móc, thi t b , v t tư, các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, v sinh lao ng ang ư c s d ng t i ơn v theo Thông tư s 04/2008/TT-L TBXH ngày 27/02/2008 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c hư ng d n th t c ăng ký và ki m nh các lo i máy, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng; + N i hơi các lo i (bao g m c b quá nhi t và b hâm nư c) có áp su t làm vi c nh m c c a hơi trên 0,7KG/cm2; + Các bình ch u áp l c có áp su t làm vi c nh m c cao hơn 0,7KG/cm2 (không k áp su t tĩnh), tr các bình có dung tích nh hơn 25 lít n u tích s gi a dung tích (tính b ng lít) v i áp su t (tính b ng KG/cm2) không l n hơn 200 và bình không làm b ng kim lo i; + B (xitec) và thùng ch a, chuyên ch khí hoá l ng ho c các ch t l ng có áp su t làm vi c cao hơn 0,7KG/cm2 ho c ch t l ng, ch t r n d ng b t không có áp su t nhưng khi tháo ra dùng khí có áp su t cao hơn 0,7KG/cm2 + ư ng ng d n hơi nư c, nư c nóng c p I và II có ư ng kính ngoài t 51 mm tr lên, các ư ng ng d n c p III và IV có ư ng kính ngoài t 76 mm tr lên (theo phân lo i t i TCVN 6158: 1996 và TCVN 6159: 1996); + Các ư ng ng d n khí t; + Chai dùng ch a, chuyên ch khí nén, khí hoá l ng, khí hoà tan có áp su t làm vi c cao hơn 0,7KG/cm2; + H th ng i u ch , n p khí, khí hoá l ng, khí hoà tan; + Thang máy các lo i; + M t s hóa ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn v sinh lao ng. - Trang b phương ti n, thi t b b o h lao ng và phương ti n c p c u theo quy nh theo Quy t nh s 205/2002/Q -BL TBXH ngày 21/02/2002 c a B trư ng B Lao ng Thương binh và Xã h i v vi c b sung, s a i Danh m c trang b phương ti n b o v cá nhân cho ngư i lao ng làm ngh , công vi c có y u t nguy hi m, c h i; - Xây d ng n i quy, quy trình v n hành các lo i máy, thi t b v các bi n pháp làm vi c an toàn, v sinh lao ng; + Các y u t nguy cơ gây cháy; + Các y u t nguy cơ c a khí nén; + Các y u t nguy cơ c a n i hơi; + Các y u t nguy cơ c a ch t l ng, hơi và khí d cháy, d b t l a; + Các y u t nguy cơ c a thi t b i n. + Qu n lý và giám sát các y u t nguy cơ, tác h i t i nơi làm vi c; - o c, ki m tra môi trư ng t i nơi làm vi c theo Thông tư s 13/BYT-TT ngày 24/10/1996 c a B Y t hư ng d n th c hi n qu n lý v sinh lao ng, qu n lý s c kh e ngư i lao ng và b nh ngh nghi p; ánh giá ti p xúc v i các y u t vi sinh v t t i các cơ s y t ư c th c hi n theo qui nh t i Ph l c 1 c a Thông tư s 12/2006/TT-BYT ngày 10/11/2006 c a B Y t hư ng d n khám b nh ngh nghi p.
 5. + Các ơn v có y u t phóng x , b c x iôn hóa, i n t trư ng, tia laze ư c th c hi n theo Thông tư liên t ch s 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT ngày 28/12/1999 c a liên B Khoa h c công ngh và Môi trư ng và B Y t . - Tri n khai các bi n pháp k thu t nh m c i thi n i u ki n, môi trư ng làm vi c. + Thay th nh ng y u t tác h i b ng nh ng y u t ít h i hơn; thay i qui trình, thay i thi t b , thay i nguyên v t li u; + Cách ly ngư i b nh ho c các qui trình công vi c tránh xa tác h i; cô l p thi t b ho c qui trình làm vi c gây ô nhi m, tác h i; + Nhân viên y t th c hành công vi c ph i tuân th theo các qui trình chuyên môn. - Tri n khai các bi n pháp x lý rác th i y t theo Qui ch qu n lý ch t th i y t ban hành kèm theo Quy t nh s 43/2007/Q -BYT ngày 30/11/2007 c a B trư ng B Y t ; - T ch c tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng cháy n theo quy nh c a pháp lu t. ) Ki m tra vi c th c hi n công tác b o m an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng cháy n theo nh kỳ 6 tháng và h ng năm; báo cáo ngư i ng u ơn v v k t qu ki m tra và xu t bi n pháp kh c ph c các nguy cơ gây m t an toàn lao ng; e) Qu n lý h sơ v sinh lao ng và môi trư ng lao ng; g) Báo cáo nh kỳ 6 tháng và 1 năm v qu n lý an toàn lao ng và v sinh lao ng cho các c p có thNm quy n theo qui nh. 3. Ho t ng: a) H i ng b o h lao ng: - Các thành viên c a H i ng làm vi c theo ch kiêm nhi m, th c hi n các nhi m v quy nh t i kho n 2 i u này theo phân công c a Ch t ch H i ng và ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng v vi c th c hi n các nhi m v ư c giao; - H i ng h p giao ban nh kỳ h ng tháng v i s tham gia c a các an toàn v sinh viên ho c t xu t theo yêu c u c a Ch t ch H i ng. b) Cán b ph trách công tác b o h lao ng: - Cán b ph trách công tác b o h lao ng làm vi c theo ch kiêm nhi m, th c hi n các nhi m v quy nh t i kho n 2 i u này và ch u trách nhi m trư c ngư i ng u ơn v v vi c th c hi n các nhi m v ư c giao; - Cán b ph trách công tác b o h lao ng ph i h p v i Ban Ch p hành Công oàn h p giao ban nh kỳ h ng tháng v i các an toàn v sinh viên ho c t xu t theo yêu c u c a ngư i ng u ơn v . i u 5. T ch c và ho t ng c a Y t cơ quan 1. T ch c: Các cơ quan ơn v u ph i có cán b ph trách y t cơ quan ho c b ph n y t cơ quan ho c phòng y t cơ quan. Vi c thành l p b ph n ho c phòng y t cơ quan th c hi n theo quy nh hi n hành. 2. Nhi m v :
 6. a) T ch c khám s c kh e tuy n d ng cho ngư i lao ng y theo các chuyên khoa và b t bu c làm nh ng xét nghi m có liên quan n các b nh ngh nghi p và b nh liên quan n b nh ngh nghi p có th do i u ki n lao ng t i nơi làm vi c trong các cơ s y t gây ra theo Thông tư s 13/2007/TT- BYT ngày 21/11/2007 c a B Y t v vi c hư ng d n khám s c kh e; Trong trư ng h p ơn v không t ch c khám s c kh e tuy n d ng ư c thì ơn v ph i hư ng d n ngư i lao ng khám s c kho khi tuy n d ng cơ s y t ư c c p có thNm quy n cho phép (k c nh ng xét nghi m c n thi t). b) Xây d ng k ho ch khám s c kh e nh kỳ (bao g m c n i dung khám phát hi n b nh ngh nghi p), trình Th trư ng ơn v phê duy t và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t theo Thông tư s 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 c a B Y t v vi c hư ng d n khám s c kh e. Trong quá trình khám s c kh e n u phát hi n ngư i lao ng m c b nh ngh nghi p, ti n hành các th t c, h sơ ngh giám nh và làm b o hi m b nh ngh nghi p theo qui nh; Th i h n yêu c u khám b nh ngh nghi p l n u k t khi b t u ti p xúc: - Yêu c u khám b nh ngh nghi p sau 6 tháng k t khi ti p xúc v i y u t ch i iv im ts chuyên khoa như: + ChNn oán hình nh; + i u tr b ng phóng x , lase, i u tr b ng hóa ch t; + Gi i ph u b nh; + Xét nghi m sinh hóa, huy t h c, t bào, vi sinh v t; + Ti p xúc v i ngư i nhi m HIV; + Ti p xúc v i b nh nhân viêm gan do vi rút; + Qu n lý kho hóa ch t, thu c c h i; - Yêu c u khám b nh ngh nghi p sau 12 tháng i v i các nhân viên y t ti p xúc v i các b nh có nguy cơ lây nhi m cao như: + Khoa khám b nh; + Khám, ch a b nh t i khoa truy n nhi m; + Khoa lao và các b nh v ph i; + Ti p xúc v i các d ch (nhân viên y t i vào làm vi c t i vùng d ch; nhân viên tNy trùng, tNy u các d ch; nhân viên thu gom và x lý ch t th i y t trong vùng d ch). c) L p h sơ qu n lý b nh ngh nghi p và ki m tra s c kho 6 tháng 01 l n i v i các trư ng h p ngư i lao ng m c b nh ngh nghi p c a ơn v . Trư ng h p không th t ti n hành i u tr b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng, ph i gi i thi u ngư i lao ng n cơ s khám b nh, ch a b nh chuyên khoa ti n hành i u tr và ph c h i ch c năng theo Thông tư s 12/2006/TT-BYT ngày 10/11/2006 c a B Y t hư ng d n khám b nh ngh nghi p; d) Xây d ng k ho ch i u dư ng và ph c h i ch c năng cho ngư i lao ng làm các công vi c n ng nh c, c h i ho c có k t qu khám s c kho nh kỳ lo i IV, lo i V ho c m c b nh ngh nghi p;
 7. ) Phòng ch ng nhi m khuNn ngh nghi p và d phòng m t s b nh lây nhi m ngh nghi p trong ngành y t : - Phòng ch ng tai n n thương tích và c p c u k p th i khi có tai n n ngh nghi p; - Tiêm phòng cho t t c nhân viên y t có ti p xúc v i ngu n lây nh ng b nh ã có v c xin tiêm phòng; - Khám và i u tr k p th i cho nhân viên y t b phơi nhi m hay ư c phát hi n d u hi u m c b nh lây nhi m, ng th i thông báo cho ngư i s d ng lao ng v b nh hay tai n n ánh giá và x trí qu n lý. e) Theo dõi và hư ng d n vi c t ch c th c hi n ch b i dư ng b ng hi n v t i v i ngư i lao ng làm vi c trong i u ki n có y u t nguy hi m, c h i theo Thông tư liên t ch s 10/1999/TTLT/BL TBXH-BYT ngày 17/3/1999 c a liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Y t hư ng d n th c hi n ch b i dư ng b ng hi n v t i v i ngư i lao ng làm vi c trong i u ki n có y u t nguy hi m, c h i và Thông tư liên t ch s 10/2006/TTLT-BL TBXH-BYT ngày 12/9/2006 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Y t s a i, b sung kho n 2.M c II Thông tư liên t ch s 10/1999/TTLT/BL TBXH-BYT ngày 17/3/1999 c a liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Y t hư ng d n th c hi n ch b i dư ng b ng hi n v t i v i ngư i lao ng làm vi c trong i u ki n có y u t nguy hi m, c h i; g) Qu n lý h sơ s c kh e ngư i lao ng, s ghi chép tai n n lao ng và tham gia i u tra các v tai n n lao ng xNy ra trong ơn v ; h) Ki m tra vi c ch p hành i u l v sinh, phòng ch ng d ch b nh và ph i h p v i b ph n làm công tác b o h lao ng t ch c vi c o c, ki m tra, giám sát các y u t có h i trong môi trư ng lao ng, hư ng d n các khoa phòng và ngư i lao ng th c hi n các bi n pháp b o m an toàn v sinh lao ng; i) Báo cáo nh kỳ 6 tháng và 1 năm v qu n lý s c kho , tai n n ch n thương và b nh ngh nghi p cho các c p có thNm quy n theo qui nh. 3. Ho t ng: Cán b y t cơ quan làm vi c theo ch chuyên trách, th c hi n các nhi m v quy nh t i kho n 2 i u này và ch u trách nhi m trư c ngư i ph trách b ph n y t ho c trư ng phòng y t ho c ngư i ng u ơn v v vi c th c hi n các nhi m v ư c giao; i u 6. T ch c và ho t ng c a m ng lư i an toàn v sinh viên 1. T ch c và nhi m v c a an toàn v sinh viên th c hi n theo quy nh hi n hành. 2. Ho t ng: M ng lư i an toàn v sinh viên h p giao ban nh kỳ tháng m t l n dư i s ch trì c a i di n Ban Ch p hành công oàn cơ s theo các n i dung chính sau: a) Ph bi n các qui nh, chính sách ch m i v b o h lao ng c a Nhà nư c và c a cơ s n toàn th an toàn v sinh viên; b) Tình hình th c hi n các qui nh v an toàn và v sinh lao ng ơn v ; nh ng v n ã ư c gi i quy t và nh ng t n t i trong các b ph n; c) Nh ng v vi c làm m t an toàn v sinh lao ng, các tai n n x y ra trong tháng (n u có), các y u t nguy hi m c h i gây tai n n lao ng và b nh ngh nghi p trong i u ki n và môi trư ng làm vi c và bi n pháp phòng ng a;
 8. d) Trao i, xu t các bi n pháp gi i quy t các v n t n t i; nhi m v trong th i gian t i; ) Xem xét bi u dương nh ng an toàn v sinh viên ho t ng t t; nh c nh nh ng ngư i th c hi n chưa t t nhi m v . Chương III K HO CH B O H LAO NG i u 7. N i dung k ho ch b o h lao ng 1. N i dung c a K ho ch b o h lao ng h ng năm th c hi n theo quy nh hi n hành, bao g m các n i dung ch y u sau: a) Các bi n pháp v k thu t an toàn và phòng ch ng cháy n ; b) Các bi n pháp v k thu t v sinh lao ng và c i thi n i u ki n lao ng; c) Trang b phương ti n b o v cá nhân; d) Chăm sóc s c kh e ngư i lao ng và phòng ng a b nh ngh nghi p; )Tuyên truy n hu n luy n b o h lao ng. 2. K ho ch b o h lao ng quy nh t i kho n 1 i u này ph i bao g m c n i dung, bi n pháp, kinh phí, v t tư, th i gian hoàn thành, phân công t ch c th c hi n. Kinh phí trong k ho ch b o h lao ng ư c h ch toán vào giá thành s n phNm ho c phí lưu thông c a các doanh nghi p và cơ s s n xu t kinh doanh; i v i các cơ quan hành chính s nghi p ư c tính trong chi phí thư ng xuyên. i u 8. Qui trình xây d ng k ho ch 1. H ng năm, cùng th i i m l p k ho ch công tác năm c a ơn v , b ph n ph trách công tác b o h lao ng căn c tình hình th c t c a ơn v và ý ki n c a các y viên H i ng BHL ti n hành l p k ho ch b o h lao ng và t ch c xin ý ki n c a các khoa, phòng và trình Th trư ng ơn v phê duy t. 2. Th trư ng ơn v phê duy t K ho ch b o h lao ng ng th i v i K ho ch công tác năm. 3. Trư ng h p K ho ch công tác năm c a ơn v do cơ quan qu n lý c p trên phê duy t thì khi trình K ho ch công tác năm ph i trình kèm theo K ho ch b o h lao ng xem xét, phê duy t. 4. i v i các công vi c phát sinh trong năm k ho ch ph i ư c xây d ng k ho ch b sung phù h p v i n i dung công vi c. Chương IV CH BÁO CÁO i u 9. N i dung báo cáo công tác an toàn v sinh lao ng N i dung báo cáo th c hi n theo Ph l c ban hành kèm theo Qui ch này. i u 10. Th i gian báo cáo
 9. 1. Các cơ s y t tr c thu c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i báo cáo v công tác an toàn - v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p v Trung tâm Y t d phòng ho c Trung tâm b o v s c kho lao ng và môi trư ng t nh, thành ph trư c ngày 30/6 i v i báo cáo 6 tháng và trư c ngày 31/12 i v i báo cáo hàng năm. 2. Các cơ s y t B , ngành, Trung tâm Y t d phòng ho c Trung tâm b o v s c kho lao ng và môi trư ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i báo cáo v công tác an toàn - v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p v C c Y t d phòng và Môi trư ng trư c ngày 15/7 i v i báo cáo 6 tháng và trư c ngày 15/01 năm sau i v i báo cáo hàng năm. 3. Các cơ s y t tr c thu c B Y t ph i báo cáo công tác an toàn - v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p v V T ch c cán b , C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t trư c ngày 15/7 i v i báo cáo 6 tháng và trư c ngày 15/01 năm sau i v i báo cáo hàng năm. Chương V T CH C TH C HI N i u 11. T ch c th c hi n 1. Căn c qui nh t i Qui ch này S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v tr c thu c B Y t , y t các B , ngành có trách nhi m ph bi n và hư ng d n các ơn v tr c thu c tri n khai th c hi n. 2. B Y t , S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, y t các B , ngành và các ơn v t ch c ki m tra, giám sát nh kỳ cũng như t xu t trong vi c th c hi n Qui ch này. Trong quá trình tri n khai th c hi n có vư ng m c gì ngh các ơn v ph n ánh v B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) xem xét gi i quy t. PH L C M U BÁO CÁO NNH KỲ CÔNG TÁC ATVSL Tên cơ s y t ..................................................................................................................... Tr c thu c ......................................................................................................................... a ch ............................................................................................................................... A. S cán b công nhân viên: - T ng s ........................................................ trong ó n ..................................... - T ng s CBCNVCL tr c ti p s n xu t/ i u tr , chăm sóc b nh nhân....................................... trong ó lao ng n .......................................................... - S lao ng làm vi c trong i u ki n n ng nh c, c h i, nguy hi m (lo i IV, V, VI):..............................................trong ó lao ng n ................................................ B. i u ki n lao ng và s ngư i lao ng ti p xúc v i y u t có h i Y ut ch i S m u S lao T ng s S n ti p vư t ng ti p
 10. m u o TCCP xúc xúc 1. Vi khí h u 2. B i 3. Ti ng n, rung 4. Ánh sáng 5. Hóa ch t c gì ........................................................ 6. N ng nh c, căng th ng th n kinh 7. Y u t khác (là gì) 8. Vi khuN n 9. Vi rỳt ………………. C. Th c hi n v sinh lao ng và an toàn lao ng 1. Trong quý qua có ư c ki m tra v sinh lao ng không? Có o Không o 2. Trong quý qua có ki m tra an toàn lao ng không? Có o Không o 3. ơn v có l p h sơ v sinh lao ng không? Có o Không o 4. ơn v có l p h sơ qu n lý s c kh e và b nh t t ngư i lao ng không? Có o Không o D. Hu n luy n v an toàn v sinh lao ng: 1. T ng s ngư i ư c hu n luy n/T ng s ngư i lao ng:................................. 2. S ngư i hu n luy n l n u:............................................................................. 3. S ngư i ư c hu n luy n l i:............................................................................ 4. S ngư i ư c c p th an toàn lao ng:............................................................ E. m au ngh vi c, tai n n lao ng Ngh m Tai n n lao ng S S S S T ng TNL TNL Giám ngư i T ngày T ngư i ngư i Ngư i b s do ch n do hóa nh ngh l % ngh l % ngh ngh tàn ph ngư i thương ch t b nh m m vi c vi c ngh trên 3 trên 15
 11. ngày ngày nghi p F. B nh ngh nghi p ư c b o hi m c ng d n n quý............. năm................ ã hư ng ã giám ho c Môi trư ng Tên S Y ut Tu i Tu i S n nh không ti p xúc hi n b nh nam ti p xúc i ngh BNN % hư ng nay C BH G. T ng s trư ng h p n khám ch a b nh trong quý........... năm............ S trư ng h p TT Nhóm b nh Quý I Quý II Quý III Quý IV 1 I ch y, viêm d dày, ru t do nhi m trùng 2 Lao ph i 3 Ung thư 4 N i ti t 5 B nh tâm th n 6 B nh th n kinh trung ương và ngo i biên 7 B nh m t 8 B nh tai 9 B nh tim m ch 10 Viêm xoang, mũi h ng, thanh qu n c p 11 Viêm xoang, mũi h ng, thanh qu n m n 12 Viêm ph qu n c p 13 Viêm ph qu n m n 14 Viêm ph i 15 Hen ph qu n, giãn ph qu n, d ng 16 B nh d dày, tá tràng 17 B nh gan m t 18 B nh th n, ti t ni u 19 B nh ph khoa/s n 20 S y thai/s n có thai 21 B nh da 22 B nh cơ xương kh p 23 B nh ngh nghi p 24 B nh s t rét
 12. S trư ng h p TT Nhóm b nh Quý I Quý II Quý III Quý IV 25 Các lo i b nh khác 26 S b tai n n lao ng H. X p lo i s c kh e năm.................... S khám S ngư i Lo i I Lo i II Lo i III Lo i IV Lo i V Ghi chú SK K Nam N ............ ............ ............ ............ ............ T ng s ........% ........% ........% ........% ........% I. Các lo i máy, thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an toàn v sinh lao ng: 1. T ng s máy, thi t b ………………………………………………..…… 2. S máy, thi t b ã ư c ăng ký……………………………….……….. 3. S máy, thi t b ã ư c ki m nh và c p phép:………………………... J. B i dư ng b ng hi n v t i v i ngư i lao ng làm vi c trong i u ki n có y u t nguy hi m, c h i: 1. T ng s ngư i ư c b i dư ng:………………………………….. 2. T ng s ti n……………………………………………………… K. Chi phí cho Y t và b o h lao ng 1. Chi phí cho ho t ng Y t ............................................... trong ó: - Chi phí ti n thu c....................................................................................... ng; - Chi phí c p c u, i u tr tai n n lao ng, b nh ngh nghi p..................... ng; 2. Chi phí cho BHL ............................................ nghìn ng, trong ó: - Chi phí cho thi t b an toàn v sinh lao ng:............................................ ng; - Qui trình, bi n pháp c i thi n i u ki n lao ng:...................................... ng; - Trang b phương ti n b o v cá nhân:....................................................... ng; - B i dư ng b ng hi n v t:........................................................................... ng; - Tuyên truy n, hu n luy n:.......................................................................... ng; - Phòng cháy ch a cháy:.............................................................................. ng;
 13. 3. Chi phí cho công vi c khác n u có........................................................... ng. L. Các ki n ngh và k ho ch d ki n trong th i gian t i ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Ngày.......... tháng......... năm............ TH TRƯ NG ƠN VN NGƯ I BÁO CÁO (Ký tên, óng d u) (H tên, ch c danh) B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 07/CT-BYT Hà N i, ngày 21 tháng 8 năm 2008 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC V SINH LAO NG, PHÒNG CH NG B NH NGH NGHI P TRONG NGÀNH Y T Trong nh ng năm qua công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p ã ư c các cơ quan, ơn v trong ngành y t coi tr ng và tr thành m t trong nh ng n i dung không th thi u trong k ho ch công tác b o h lao ng hàng năm. Nhi u bi n pháp c i thi n i u ki n lao ng, b o m an toàn lao ng, v sinh lao ng và môi trư ng lao ng i v i ngư i lao ng ã ư c th c hi n, các ch chính sách v công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng ư c th c hi n y ã góp ph n c i thi n, nâng cao s c kh e cho ngư i lao ng. Tuy nhiên, th c t cho th y vi c th c hi n các quy nh v an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p ang còn m t s t n t i c n ph i ư c kh c ph c: S ngư i b tai n n lao ng và m c b nh ngh nghi p v n có xu hư ng gia tăng; H i ng b o h lao ng t i m t s các cơ quan ơn v còn chưa th c hi n y ch c năng nhi m v , ho t ng còn th ng, chưa xây d ng k ho ch b o h lao ng hàng năm; s ngư i ư c hu n luy n v an toàn v sinh lao ng còn ít; công tác khám s c kh e tuy n d ng, khám s c kh e nh kỳ và khám phát hi n b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng chưa t yêu c u c v s lư ng và ch t lư ng; cơ s v t ch t, trang thi t b cho các cơ s
 14. i u tr và ph c h i ch c năng cho ngư i lao ng b b nh ngh nghi p còn thi u th n, chưa ư c trang b y . Nguyên nhân chính c a các t n t i trên là thi u s ch o, hư ng d n, ki m tra, thanh tra c a các cơ quan qu n lý nhà nư c, thi u s quan tâm u tư c a ngư i ng u các cơ s y t . Th c hi n Ch th s 10/2008/CT-TTg ngày 14/3/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng th c hi n công tác b o h lao ng, an toàn lao ng, B trư ng B Y t ch th cho các cơ quan y t , t ch c có liên quan khNn trương th c hi n các công vi c sau: - Tăng cư ng hư ng d n, ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m pháp lu t i v i công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p, phòng ch ng cháy n . - Xây d ng và t ch c tri n khai các chương trình, bi n pháp c i thi n i u ki n lao ng, phòng, ch ng b nh ngh nghi p, chăm sóc s c kh e, i u dư ng và ph c h i ch c năng nh m ph c h i kh năng lao ng, nâng cao s c kh e cho ngư i lao ng. - Nghiêm ch nh th c hi n vi c t ng h p, th ng kê, báo cáo v công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p theo qui nh c a B Y t . - Th c hi n t t các ch chính sách v công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p cho cán b , viên ch c trong ngành y t , c bi t là ch b i dư ng hi n v t i v i nh ng công vi c n ng nh c, c h i, nguy hi m . th c hi n t t các công vi c nêu trên, yêu c u: 1. C c Y t d phòng và Môi trư ng có trách nhi m : a) Ch trì và ph i h p v i các B , ngành, ơn v có liên quan rà soát, xây d ng, s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t v công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p; b) Ch o các vi n thu c h y t d phòng trong vi c xây d ng tài li u và t ch c ào t o, ào t o l i cho nhân viên y t làm công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p các tuy n; c) Xây d ng các chương trình hành ng nh m Ny m nh các ho t ng c i thi n i u ki n lao ng; phòng, ch ng b nh ngh nghi p, chăm sóc s c kh e và ph c h i kh năng lao ng cho ngư i lao ng, c bi t là cán b , viên ch c ngành y t ; d) Ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan t ch c “Tu n l qu c gia v an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng cháy n ” hàng năm; th ng kê, báo cáo công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p theo qui nh c a pháp lu t; ) T ng h p s li u v tình hình th c hi n công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p trên ph m vi toàn qu c; e) Tăng cư ng h p tác qu c t , huy ng các ngu n kinh phí cho công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p; g) T ch c sơ k t, t ng k t hàng năm; bi u dương khen thư ng k p th i v i nh ng cá nhân, t p th có thành tích xu t s c trong công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p. 2. C c Qu n lý Khám, ch a b nh - B Y t có trách nhi m: a) Ch trì xây d ng, s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ch chuyên môn, quy trình k thu t liên quan n vi c khám ch a b nh và ph c h i ch c năng cho ngư i lao ng b b nh ngh nghi p;
 15. b) Ch trì và ph i h p v i các ơn v có liên quan ti n hành ki m tra, giám sát vi c ch p hành các quy trình k thu t, quy ch chuyên môn trong khám ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng, giám nh c a các cơ s y t trong ph m vi c nư c; c) Ch trì và ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c các khoá ào t o nâng cao năng l c cho cán b y t các tuy n v khám ch a b nh và ph c h i ch c năng cho ngư i lao ng b b nh ngh nghi p. 3. V T ch c cán b - B Y t có trách nhi m: a) Ch trì và ph i h p v i C c Y t d phòng và Môi trư ng, Thanh tra B , Công oàn Y t Vi t Nam ki m tra, ôn c th c hi n công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng, phòng ch ng cháy n các cơ quan, ơn v trong các ơn v tr c thu c B ; b) Ch trì và ph i h p v i các cơ quan, t ch c có ch c năng hu n luy n v an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p t ch c hu n luy n và c p gi y ch ng nh n hu n luy n cho ngư i s d ng lao ng i v i các ơn v tr c thu c B . 4. Các Vi n thu c h Y t d phòng có trách nhi m: a) Nghiên c u, xây d ng và trình c p có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các quy chuNn k thu t qu c gia v v sinh lao ng, tiêu chuNn s c kh e theo ngh , công vi c; nghiên c u, s a i, ban hành b sung danh m c b nh ngh nghi p m i phù h p v i tình hình hi n nay; tài li u ào t o, ào t o l i v an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p; b) Ki m tra năng l c cán b và trang b k thu t c a các phòng xét nghi m ph c v công tác v sinh lao ng, khám s c kh e và khám phát hi n b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng trong ph m vi ư c giao qu n lý; c) T ch c các l p cho nhân viên y t làm công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p c a các tuy n; d) H tr k thu t o c, giám sát môi trư ng lao ng t i các cơ quan ơn v y t và các cơ s s n xu t kinh doanh trong ngành y t . 5. Giám c S Y t t nh, Th trư ng Y t các B , ngành có trách nhi m: a) T ch c tri n khai, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh v an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p c a các ơn v thu c thNm quy n qu n lý, bao g m c vi c ki m tra tình hình th c hi n các ch , chính sách liên quan n an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p; b) T ng h p, th ng kê, báo cáo v công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p c a các ơn v tr c thu c theo qui nh và báo cáo nh kỳ v B Y t (C c Y t d phòng và môi trư ng); c) Ph i h p v i các cơ quan, t ch c có ch c năng hu n luy n v an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p t ch c hu n luy n và c p gi y ch ng nh n hu n luy n cho ngư i s d ng lao ng các cơ quan ơn v tr c thu c; d) Xây d ng k ho ch u tư nâng c p cơ s v t ch t, trang thi t b cho các cơ s khám ch a b nh và ph c h i ch c năng trình U ban nhân dân t nh và các B , ngành qu n lý phê duy t; ) xu t các t p th , cá nhân có thành tích trong công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p B Y t khen thư ng. 6. Các ơn v s nghi p và các cơ s s n xu t kinh doanh thu c ngành y t có trách nhi m:
 16. a) Ki n toàn công tác t ch c v lĩnh v c b o h lao ng, an toàn, v sinh lao ng: h i ng b o h lao ng, b ph n y t và m ng lư i an toàn v sinh viên; b) Tăng cư ng công tác qu n lý an toàn lao ng, v sinh lao ng, s c kh e lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p bao g m: xây d ng k ho ch và kinh phí b o h lao ng hàng năm; l p h sơ v sinh lao ng, h sơ qu n lý s c kh e và b nh t t ngư i lao ng, s theo dõi công tác hu n luy n an toàn lao ng, v sinh lao ng; t ch c hu n luy n cho ngư i lao ng; c) B o m y phương ti n k thu t, v t tư thi t b b o h lao ng, các ch chính sách v công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng cho ngư i lao ng theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c; d) T ch c sơ k t, t ng k t hàng năm; bi u dương khen thư ng k p th i nh ng cá nhân, t p th có thành tích xu t s c trong công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p, ng th i x lý nghiêm minh v i nh ng cá nhân, t p th không ch p hành pháp lu t v an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng b nh ngh nghi p. Nh n ư c Ch th này, Lãnh o các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B Y t ; Th trư ng ơn v tr c thu c B Y t ; Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Th trư ng Y t B , ngành trong ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao có trách nhi m xây d ng k ho ch, nghiêm túc t ch c tri n khai th c hi n và báo cáo k t qu 6 tháng/l n v B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng). Ch th này có hi u l c k t ngày ký ban hành./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - B trư ng Nguy n Qu c Tri u ( báo cáo); - Các Th trư ng ( bi t); TH TRƯ NG - Các V , C c trong B Y t ; - S Y t các t nh, thành ph ; - Trung tâm Y t d phòng các t nh,thành ph ; - Các ơn v s nghi p B Y t ; - Y t các b , ngành; - Website B Y t ; Tr nh Quân Hu n - Lưu: VT, PC, DPMT.
Đồng bộ tài khoản