Quyết định số 309/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 309/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 309/2005/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 309/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 309/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V VI C H TR KINH PHÍ PHÒNG, CH NG DNCH CÚM GIA C M TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (t trình s 123/TTr-BTC-NN&PTNT ngày 23 tháng 11 năm 2005), QUY T NNH: i u 1. Ngân sách nhà nư c h tr kinh phí phòng, ch ng d ch cúm gia c m cho các n i dung và m c h tr như sau: 1. H tr tr c ti p cho h gia ình, cá nhân, trang tr i, h p tác xã, cơ s chăn nuôi gia c m (gà, v t, ngan, ng ng) c a Trung ương và a phương (trong Quy t nh này g i là ch chăn nuôi) kh c ph c khó khăn do d ch cúm gia c m như sau: a) M c h tr bình quân 15.000 ng/con gia c m b tiêu h y do m c b nh d ch ho c trong vùng d ch ph i tiêu h y b t bu c; b) M c h tr bình quân 10.000 ng/con gia c m b tiêu h y do ch chăn nuôi t nguy n ngh ; c) Th i gian h tr k t ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành n khi có quy t nh công b h t d ch c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. H tr kinh phí phòng, ch ng d ch cúm gia c m v i m c 3.000 ng/con gia c m ph i tiêu h y trong th i gian có d ch và sau d ch theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v công tác thú y, bao g m: chi phí tiêu h y gia c m, mua s m thi t b , v t d ng cho ki m tra phát hi n, chNn oán b nh d ch và phòng ch ng d ch; hóa ch t các lo i cho kh trùng, tiêu c, v sinh chu ng tr i, môi trư ng; trang ph c phòng h cho ngư i và b i dư ng cho cán b , nhân viên thú y, ngư i tham gia công tác phòng, ch ng d ch ho c ph c v t i các ch t ki m d ch. i u 2. Ngân sách nhà nư c m b o chi h tr các cơ s chăn nuôi gia c m do Trung ương qu n lý như sau: 1. H tr 100% ti n th c ăn nuôi dư ng àn gia c m gi ng g c, gi ng gi qu gen gia c m quý hi m (ch áp d ng cho àn gi ng ang trong th i kỳ khai thác tr ng gi ng và
  2. theo s lư ng gi ng g c, gi ng gi qu gen gia c m quý hi m ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n giao nhi m v nuôi cho cơ s chăn nuôi) do không tiêu th ư c s n phNm. Th i gian th c hi n t ngày 01 tháng 12 năm 2005 n khi có quy t nh công b h t d ch c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. H tr kinh phí cho công tác phòng, ch ng d ch trong th i gian có d ch và sau d ch theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v công tác thú y, bao g m: chi phí mua s m thi t b , v t tư, d ng c , thu c kh trùng, tiêu c; trang ph c phòng h và b i dư ng cho ngư i tham gia công tác phòng, ch ng d ch. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B Tài chính xác nh c th kinh phí h tr theo các n i dung quy nh t i i u này, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 3. V vay v n c a ch chăn nuôi gia c m 1. Khoanh n trong th i gian m t năm i v i s dư n vay n ngày 30 tháng 11 năm 2005 mà các ch chăn nuôi gia c m ã vay v n các ngân hàng thương m i, các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng chăn nuôi gia c m nhưng b thi t h i do d ch cúm gia c m gây ra. 2. Các ch chăn nuôi gia c m ang ư c khoanh n n u có nhu c u v n vay chuy n i chăn nuôi ho c ngành ngh thì ư c ti p t c vay v n theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Nguyên t c và ngu n kinh phí phòng, ch ng d ch cúm gia c m. 1. Ngân sách trung ương h tr 50% s kinh phí phòng, ch ng d ch cúm gia c m. 2. i v i các t nh m i i u ch nh a gi i hành chính có s b sung cân i t ngân sách trung ương ư c h tr 100%. 3. i v i các t nh có s lư ng gia c m tiêu h y l n, n u ph n ngân sách a phương b o m vư t quá 50% d phòng ngân sách a phương năm 2005 do Th tư ng Chính ph giao, ngân sách trung ương s b sung thêm ph n chênh l ch vư t quá 50% d phòng ngân sách a phương năm 2005 t nh có ngu n th c hi n. 4. Thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh ch ng s d ng d phòng ngân sách a phương. 5. i v i các t nh có chi phí phát sinh cho công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m không l n (dư i 1.000 tri u ng) thì a phương ch ng s d ng ngân sách a phương x lý, ngân sách trung ương không h tr . i u 5. T ch c th c hi n 1. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn căn c m c thi t h i c a t ng a phương, ph n ngân sách a phương ã th c chi cho công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m và các quy nh c a quy t nh này t ng h p
  3. báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh m c h tr c th t ngân sách trung ương cho t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n th c hi n i u 3 Quy t nh này. 3. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: a) Căn c tình hình a phương, chi phí th c t cho công tác phòng, ch ng d ch và ch quy nh hi n hành quy t nh m c h tr c th theo t ng ch ng lo i, l a tu i gia c m b tiêu h y và th c hi n công khai t i thôn, xã, m b o h tr tr c ti p n ngư i chăn nuôi; kinh phí cho công tác phòng, ch ng d ch và m c b i dư ng cho các l c lư ng tham gia phòng, ch ng d ch theo ch o c a t nh (tr kinh phí b i dư ng cho các l c lư ng phòng, ch ng d ch c a các doanh nghi p); b) Ch ng s d ng d phòng ngân sách a phương ph c v cho công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m và h tr cho t ng i tư ng chăn nuôi có gia c m b tiêu h y do d ch cúm. Trư ng h p ngân sách a phương khó khăn thì a phương báo cáo B Tài chính ng kinh phí (ph n ngân sách trung ương s h tr ) th c hi n; c) K t thúc t d ch ho c cu i năm báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính k t qu th c hi n công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 574/Q -TTg ngày 24 tháng 6 năm 2005. i u 7. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : KT.TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các PTTg Chính ph ; PHÓ TH TƯ NG - Các B , cơ quan ngang B ; cơ quan thu c Chính ph ; - Các H ND, UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: VT, NN (5b), (Tr.2b).
Đồng bộ tài khoản