Quyết định số 31/2002/QĐ-QLD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 31/2002/QĐ-QLD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2002/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục quản lý dược ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2002/QĐ-QLD

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31/2002/Q -QLD Hà N i, ngày 24 tháng 4 năm 2002 QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM S 31/2002/Q - QLD NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH M C M PH M NH HƯ NG TR C TI P N S C KHO CON NGƯ I Ư C C P S ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM C C TRƯ NG C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM Căn c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 46/2001/Q -TTg ngày 4/4/2001 v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001- 2005. Căn c Quy t nh s 547/TTg ngày 13/8/1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c Qu n lý Dư c Vi t Nam tr c thu c B Y t . Căn c Thông tư s 06/2001/TT-BYT ngày 13/8/2001 c a B Y t hư ng d n vi c xu t, nh p kh u thu c và m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i, trong th i kỳ 2001- 2005: giao cho C c Qu n lý Dư c Vi t Nam hư ng d n ăng ký lưu hành m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i; Căn c Quy t nh s 19/2001/Q -QLD ngày 27/4/2001 c a C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam ban hành quy nh t m th i ăng ký lưu hành m ph m nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i nh p kh u vào Vi t Nam; Theo ngh c a Phòng ăng ký thu c và m ph m, QUY T NNH: i u 1: Công b t 21 các lo i m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i ư c c p s ăng ký lưu hành t i Vi t Nam g m 29 (hai mươi chín) m phNm. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và có giá tr 05 năm k t ngày ký. Nguy n Vi Ninh ( ã ký) DANH M C
  2. M PH M NH HƯ NG N S C KHO CON NGƯ I Ư C C P S K LƯU HÀNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 31/2002/Q -QLD ngày 24 tháng 4 năm 2002) STT Tên m phNm Tiêu chuNn H n dùng S ăng ký 1. Công ty ăng ký: Công ty TNHH Nhân Vi t 171- Nguy n T t Thành, phư ng 18, qu n 4- Thành ph H Chí Minh 1.1. Nhà s n xu t: L oreal consumer product manufactures 100 Commerce Drive, Somerset, New Jerey, USA 1 L'oreal feel naturale light softening blush- NSX 36 tháng LHMP- 0983-02 all shades 1.1. Nhà s n xu t: PT. yasulor Indonesia JL. Raya Bogor KM. 26.4- Ciracas, PS. Rebo- Jakarta 13740 Indonesia 2 L' oreal M Jirel pure base deeper tone- all NSX 36 LHMP- 0894- shades tháng 02 3 L'oreal Plenitude hudrafresh eye cream- gel NSX 36 LHMP- 0895- tháng 02 4 L'oreal Plenitude revitalift SPF 18 NSX 36 LHMP - 0896- tháng 02 2. Công ty ăng ký: Công ty TNHH TM- XD Thu l c 102 Tr n Huy Li u- Ph.15- qu n Phú Nhu n- TP. H Chí Minh 2.1. Nhà s n xu t: Shiseido America Inc. 385 princeton- Hightstown Road, east windsor New Jeysey- USA 5 Shiseido The skincare Day protective NSX 36 LHMP 0897- Moisturizer tháng 02 3. Công ty ăng ký: Công ty TNHH Nam Mê Kông 27 Ngô Thì Nh m - Hai Bà Trưng- Hà N i 3.1. Nhà s n xu t: Cosmetic Active International (VICHY CAI) 3,7 av. Sainte- Anne- 92602 asnieres- sur- seine- France 6 Thermal S Mat rehydratation Thermale NSX 36 LHMP- 0898-02
  3. Durable tháng 4. Công ty ăng ký: Doanh nghi p thương m i Vi t Vũ 44/23 Tân Hưng - Ph.12 - qu n 5 - TP. H Chí Minh 4.1. Nhà s n xu t: Co.Union Industry Co.,Ltd 48 Hwan-Kang Road, Yung-Kung Industrial Park Tainan, Taiwan 7 Kidi shampoo NSX 36 tháng LHMP - 0899-02 5. Công ty ăng ký: Joset. Ltd., 3-20-20, Kaigan, Minato-ku, Tokyo 108-8080, Japan 5.1. Nhà s n xu t: Kabeno Ltd 5-17-4, Sumida, Sumida-ku, Tokyo-Japan 8 Faircrea savon de clear NSX 36 LHMP 0900-02 tháng 9 Faircrea skin care protector (2 type: UV NSX 36 LHMP 0901-02 UVlucent) tháng 10 Faircrea whitening beauty stick (2 type: NSX 36 LHMP 0902-02 MB.DB) tháng 11 Faircrea whitening cleasing NSX 36 LHMP 0903-02 tháng 12 Faircrea whitening cream NSX 36 LHMP 0904-02 tháng 13 Faircrea whitening foam NSX 36 LHMP 0905-02 tháng 14 Faircrea whitening lotion (5 type: I, II, III, NSX 36 LHMP 0906-02 IV, Calamine) tháng 15 Faircrea whitening massage cream NSX 36 LHMP 0907-02 tháng 16 Faircrea whitening milk (2 type: L.M) NSX 36 LHMP 0908-02 tháng 17 Faircrea whitening pack NSX 36 LHMP 0909-02 tháng 18 Faircrea whitening powder NSX 36 LHMP 09010-02 tháng
  4. 19 Faircrea whitening spots (2 type: EX. NSX 36 LHMP 09011-02 Emulsion) tháng 20 Kanebo Blanchir whitening clear NSX 36 LHMP 09012-02 conditioner (2type: Normal. Moisture tháng 21 Kanebo Blanchir whitening night NSX 36 LHMP 09013-02 conditioner (type: Normal. Moisture tháng 22 My care hair remover NSX 36 LHMP 09014-02 tháng 23 Rooty hair rinnse (F) NSX 36 LHMP 09015-02 tháng 24 Rooty shampoo (F) NSX 36 LHMP 09016-02 tháng 6. Công ty ăng ký: Mira Cosmetics CO.,LTD 322-3 Hyosung-Dong Gyeyang-Ku Inchon Korea 6.1. Nhà s n xu t: Mira Cosmetics CO.,LTD 322-3 Hyosung-Dong Gyeyang-Ku Inchon Korea 25 Episode Aroma Fruit Relaxing hair shampoo NSX 36 LHMP 09017- tháng 02 26 Episode Aroma Perfume Relaxing hair NSX 36 LHMP 09018- shampoo tháng 02 27 Episode Aroma Vitamin Relaxing hair NSX 36 LHMP 09019- shampoo tháng 02 28 Hair coating essence NSX 36 LHMP 09020- tháng 02 29 Pierro Separ internationnal style conditioner NSX 36 LHMP 09021- tháng 02
Đồng bộ tài khoản