Quyết định số 31/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
77
lượt xem
5
download

Quyết định số 31/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn Ngành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 31/2005/QĐ-BGTVT Hà N i , Ngày 09 tháng 06 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông đư ng b s 26/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa s 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a các ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n ngành v phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b sau đây: "PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I ĐƯ NG B - THI T B H N CH V N T C C A ÔTÔ - YÊU C U K THU T VÀ PHƯƠNG PHÁP TH ". S đăng ký: 22 TCN 329 - 05. Đi u 2. Tiêu chu n ngành nói trên đư c ban hành d ng khuy n khích áp d ng và có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , V trư ng V V n t i, V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, Giám đ c các S Giao thông v n t i/giao thông công chính và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./ KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Doãn Th TIÊU CHU N NGÀNH 22 TCN 329 – 05 PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I ĐƯ NG B THI T B H N H N CH V N T C C A ÔTÔ YÊU C U K THU T VÀ PHƯƠNG PHÁP TH L I NÓI Đ U Tiêu chu n 22 TCN 329 - 05 đư c biên so n trên cơ s ECE 89-00/S4. Cơ quan đ ngh và biên so n: C c Đăng ki m Vi t Nam. Cơ quan trình duy t: V Khoa h c Công ngh - B Giao thông v n t i. Cơ quan xét duy t và ban hành: B Giao thông v n t i.
  2. C NG HÒA XÃ H I PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I ĐƯ NG B - THI T B H N CH V N CH NGHĨA VI T NAM T C C A ÔTÔ- YÊU C U K THU T VÀ Đ cl p–T do – H nh phúc PHƯƠNG PHÁP TH 22 TCN 329 - 05 B GIAO THÔNG V NT I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 31/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/06/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i 1. Ph m vi, đ i tư ng áp d ng Tiêu chu n này quy đ nh yêu c u k thu t và phương pháp th đ ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t (sau đây g i t t là ki m tra ch ng nh n ki u lo i) đ i v i các thi t b h n ch v n t c l p cho ô tô khách c l n lo i M3 và ôtô t i c l n lo i N2 và N3 đư c đ nh nghĩa trong TCVN 6919-2001, các lo i xe M3, N2, N3 l p thi t b h n ch v n t c nêu trên và các lo i ôtô (sau đây g i là xe) M3, N2, N3 l p thi t b h n ch v n t c không đư c ki m tra ch ng nh n ki u lo i riêng bi t theo Tiêu chu n này ho c đư c thi t k và/ho c trang b sao cho các b ph n c u thành c a nó có th th c hi n đ y đ ho c m t ph n ch c năng c a thi t b h n ch v n t c. 2. Tiêu chu n trích d n TCVN 6919-2001 Phương ti n giao thông đư ng b - Thi t b phanh c a xe cơ gi i, moóc, bán moóc - Yêu c u và phương pháp th trong phê duy t ki u. 3. Thu t ng và đ nh nghĩa Các thu t ng áp d ng trong ph m vi Tiêu chu n này đư c đ nh nghĩa như sau: 3.1. V n t c gi i h n V (Limitation Speed V): V n t c l n nh t c a xe đư c thi t k mà v n t c này dù ngư i lái tác đ ng ti p t c lên chân ga thì v n t c xe cũng không th tăng lên. 3.2. V n t c ch nh đ t Vcđ (Set Speed Vset): V n t c trung bình đư c đ nh trư c c a xe khi ho t đ ng trong đi u ki n n đ nh. 3.3. V n t c n đ nh Vođ (Stabilized Speed Vstab): V n t c trung bình c a xe khi ho t đ ng trong đi u ki n quy đ nh nêu t i M c 1.1.4.2.3 Ph l c 1. 3.4. V n t c l n nh t Vln (Maximum Speed Vmax): V n t c l n nh t c a xe đ t đư c trong n a đ u tiên c a đư ng cong (đáp tuy n) xác đ nh trong Hình 1.1 c a Ph l c 1. 3.5. Thi t b h n ch v n t c (Speed limitation device - SLD): Thi t b có ch c năng chính là đi u ch nh lư ng nhiên li u c p cho đ ng cơ đ h n ch v n t c c a xe m t tr s quy đ nh. 3.6. Ch ng nh n ki u lo i thi t b h n ch v n t c (Approval of a SLD): Ch ng nh n ki u lo i thi t b h n ch v n t c phù h p v i các yêu c u k thu t quy đ nh t i M c 4 c a Tiêu chu n này. 3.7. Ki u lo i thi t b h n ch v n t c (Type of a SLD): Các thi t b h n ch v n t c cùng ki u lo i trong Tiêu chu n này là các thi t b h n ch v n t c có cùng nh ng đ c đi m ch y u sau đây: - Nhãn hi u và ki u lo i thi t b ; - Dãy tr s v n t c mà thi t b h n ch v n t c có th đư c ch nh đ t trong đó; - Phương pháp đi u ch nh lư ng nhiên li u c p cho đ ng cơ. 3.8. Ch ng nh n ki u lo i xe (Approval of a Vehicle): Ch ng nh n ki u lo i xe phù h p v i các yêu c u k thu t quy đ nh t i M c 5 và M c 6 c a Tiêu chu n này. 3.9. Ki u lo i xe (Vehicle type): Xe cùng ki u lo i trong Tiêu chu n này là các xe có cùng nh ng đ c đi m ch y u sau đây: - Nhãn hi u và ki u lo i thi t b h n ch v n t c (n u l p); - Dãy tr s v n t c, trong đó v n t c gi i h n có th đư c ch nh đ t trong dãy tr s v n t c đã thi t l p cho xe th ;
  3. - T s gi a công su t l n nh t c a đ ng cơ và kh i lư ng b n thân c a xe không l n hơn t s này c a xe th ; T s l n nh t gi a t c đ quay đ ng cơ và v n t c c a xe tay s cao nh t không l n hơn t s này c a xe th . 3.10. Kh i lư ng b n thân là kh i lư ng c a xe khi không có lái xe, ph lái, hành khách ho c hàng hóa và khi thùng nhiên li u đư c đ đ y, kèm theo h p d ng c và bánh xe d phòng (n u có). 4. Ki m tra thi t b h n ch v n t c l p đ t cho các lo i xe M3, N2 và N3 4.1. Tài li u k thu t và m u th 4.1.1. Tài li u k thu t mô t các đ c tính k thu t c a thi t b và phương pháp l p đ t thi t b lên t ng ki u lo i xe s đư c l p đ t thi t b này. 4.1.2. M u th 5 m u đ i di n cho ki u lo i thi t b h n ch v n t c đ ngh ki m tra ch ng nh n ki u lo i, trên thi t b h n ch v n t c có nh ng thông tin rõ ràng và không t y xóa đư c như sau: + Tên ho c nhãn hi u thương m i + Ký hi u ki u thi t b h n ch v n t c. 4.1.3. Xe ho c đ ng cơ (n u th nghi m trên băng th đ ng cơ) l p đ t thi t b h n ch v n t c đ ngh ki m tra ch ng nh n ki u lo i. 4.2. Yêu c u k thu t 4.2.1. Yêu c u chung Thi t b h n ch v n t c (sau đây g i là thi t b ) ph i đư c thi t k , ch t o, l p đ t sao cho xe có th th a mãn các yêu c u k thu t dư i đây trong đi u ki n s d ng thông thư ng. 4.2.1.1. Thi t b ph i đư c thi t k , ch t o, l p đ t sao cho có th ch ng đư c s ăn mòn, lão hóa và s đi u ch nh không đư c phép phù h p v i yêu c u nêu t i M c 4.2.1.5. 4.2.1.1.1. Trong m i trư ng h p, v n t c ch nh đ t ph i không b thay đ i trong quá trình s d ng xe. Vi c này ph i đư c ch ng minh v i cơ s th nghi m b ng tài li u phân tích các mô hình phát hi n hư h ng mà trong đó h th ng s đư c ki m tra toàn b . Vi c phân tích đó, có tính đ n các tr ng thái khác nhau do h th ng t o ra, ph i cho th y h u qu c a s thay đ i các tr ng thái ho t đ ng t i đ u vào ho c đ u ra c a h th ng, cho th y kh năng gây ra nh ng thay đ i này b i hư h ng hay b i s vi ph m c ý và kh năng có th x y ra nh ng thay đ i này. C p phân tích s luôn luôn là phân tích đ i v i hư h ng đ u tiên. 4.2.1.1.2. Tr nh ng y u t ch y u liên quan đ n vi c ch y trên đư ng c a xe, thi t b và nh ng k t c n thi t cho s ho t đ ng c a nó ph i có kh năng ngăn ng a đư c m i s đi u ch nh không đư c phép ho c s ng t ngu n cung c p năng lư ng b ng cách g n các chi ti t b t kín và/ho c s d ng nh ng d ng c đ c bi t khác. 4.2.1.2. Thi t b không đư c gây nh hư ng đ n ho t đ ng c a h th ng phanh chính c a xe. Thi t b phanh tác đ ng trong th i gian dài (ví d phanh ch m d n) ch có th ho t đ ng sau khi thi t b đã h n ch lư ng nhiên li u cung c p cho đ ng cơ v trí cung c p nhiên li u nh nh t. 4.2.1.3. Thi t b ph i đ m b o sao cho không đư c nh hư ng t i v n t c c a xe khi đang ch y v n t c ch nh đ t c a xe m c dù có tác đ ng tr c ti p lên chân ga. 4.2.1.4. Thi t b ph i đ m b o sao cho vi c tăng gi m ga đư c th c hi n bình thư ng khi chuy n s . 4.2.1.5. Thi t b không đư c có nh ng tr c tr c ho c b đi u ch nh không đư c phép d n đ n tăng công su t đ ng cơ quá công su t tương ng v i v trí chân ga. 4.2.1.6. Thi t b ph i ho t đ ng t t trong trư ng đi n t bình thư ng c a nó (trư ng đi n t không có nhi u đi n t quá m nh đ n m c không th ch u đư c đ i v i b t kỳ v t nào). 4.2.2. Th nghi m Vi c th nghi m đ i v i thi t b đư c nêu t i Ph l c 1. 4.3. S a đ i ki u lo i thi t b h n ch v n t c M i s a đ i ki u lo i thi t b h n ch v n t c ph i b o đ m ki u lo i đó th a mãn các yêu c u k thu t nêu t i M c 4.2.1 trên.
  4. 4.4. Yêu c u phù h p tiêu chu n trong s n xu t hàng lo t Các thi t b h n ch v n t c cùng ki u lo i c a thi t b đã đư c c p gi y ch ng nh n đư c s n xu t hàng lo t ti p theo ph i phù h p v i tiêu chu n và yêu c u k thu t nêu t i M c 4.2.1 trên. 5. Ki m tra xe l p đ t thi t b h n ch v n t c đã đư c ki m tra ch ng nh n ki u lo i phù h p v i M c 4 c a Tiêu chu n này 5.1 Tài li u k thu t và m u th 5.1.1. Tài li u k thu t bao g m b n mô t chi ti t ki u lo i xe và các b ph n liên quan t i s h n ch v n t c, bao g m c các thông s và tài li u k thu t liên quan. 5.1.2. M u th + M t xe m u có l p thi t b h n ch v n t c đã đư c ch ng nh n ki u lo i phù h p v i M c 4 c a Tiêu chu n này; + N u xe không có đ các b ph n đúng so v i ki u lo i xe đã đăng ký thì nhà s n xu t ph i ch ng minh r ng vi c l p đ t thi u các b ph n đó không nh hư ng t i k t qu ki m tra và th o mãn các yêu c u c a Tiêu chu n này. 5.2. Yêu c u k thu t Thi t b h n ch v n t c l p đ t trên xe trong đi u ki n s d ng thông thư ng (k c khi có rung đ ng) v n phù h p v i nh ng yêu c u trong M c này. 5.2.1. Ph i có tài li u ch rõ bi n pháp b o đ m r ng thi t b h n ch v n t c không th b đi u ch nh. C p phân tích s luôn luôn là phân tích đ i v i hư h ng đ u tiên. 5.2.2. Ph i th c hi n đư c ch c năng h n ch v n t c dù ngư i đi u khi n ti p t c tác đ ng lên chân ga. 5.2.3. Nhà s n xu t ph i cung c p tài li u hư ng d n cách ki m tra và hi u chu n. Tài li u này cũng ph i ch ra cách th c ki m tra ch c năng h n ch v n t c khi xe đang đ (ví d , cho vi c ki m tra trong s n xu t ho c ki m đ nh). 5.2.4. Các b ph n c n thi t đ t o nên ch c năng đ y đ c a thi t b h n ch v n t c ph i ho t đ ng t t khi xe đang ch y. 5.2.5. Vi c h n ch v n t c không đư c gây nh hư ng đ n ho t đ ng c a h th ng phanh chính c a xe. Thi t b phanh tác đ ng trong th i gian dài (ví d phanh ch m d n) ch có th ho t đ ng sau khi vi c h n ch v n t c đã h n ch lư ng nhiên li u cung c p cho đ ng cơ v trí cung c p nhiên li u nh nh t. (1) Chú thích: H th ng phanh ch m d n đư c đ nh nghĩa trong tiêu chu n TCVN 6919:2001 5.3. S a đ i ki u lo i xe M i s a đ i ki u lo i xe ph i đ m b o ki u lo i đó tho mãn các yêu c u k thu t nêu t i M c 5.2. Trong trư ng h p c n thi t có th th nghi m m t s ho c t t c các phép th nêu t i Ph l c 1. 5.4. Yêu c u k thu t đ ki m tra trong s n xu t Các xe cùng ki u lo i đã đư c c p gi y ch ng nh n và đư c s n xu t hàng lo t ti p theo ph i phù h p v i tiêu chu n và yêu c u k thu t nêu t i M c 5.2 trên. 6. Ki m tra xe l p thi t b h n ch v n t c chưa đư c ki m tra ch ng nh n ki u lo i 6.1. Tài li u k thu t và m u th 6.1.1. Tài li u k thu t bao g m b n mô t chi ti t ki u lo i xe và các b ph n liên quan t i s h n ch v n t c, bao g m c các thông s và tài li u k thu t liên quan. 6. 1.2. M u th + M t xe m u + N u xe không có đ các b ph n đúng so v i ki u lo i xe đã đăng ký thì nhà s n xu t ph i ch ng minh r ng vi c l p đ t thi u các b ph n đó không nh hư ng t i k t qu ki m tra và th a mãn các yêu c u c a Tiêu chu n này. 6.2. Yêu c u k thu t 6.2.1. Yêu c u chung
  5. S h n ch v n t c ph i đ m b o r ng xe trong đi u ki n s d ng thông thư ng (k c khi có rung đ ng) v n phù h p v i nh ng yêu c u nêu trong m c này. 6.2.1.1. Đ c bi t là thi t b h n ch v n t c c a xe ph i đư c thi t k , ch t o và l p đ t sao cho có th ch ng đư c s ăn mòn, lão hóa và s đi u ch nh không đư c phép như yêu c u nêu t i M c 6.2.1.5. 6.2.1.1.1. Trong m i trư ng h p v n t c ch nh đ t ph i không b thay đ i trong th i gian dài trong quá trình s d ng xe. Vi c này ph i đư c ch ng minh v i cơ s th nghi m b ng tài li u phân tích các mô hình phát hi n hư h ng mà trong đó h th ng s đư c ki m tra toàn b . Vi c phân tích đó, có tính đ n các tr ng thái khác nhau do h th ng t o ra, ph i cho th y h u qu c a s thay đ i các tr ng thái ho t đ ng t i đ u vào ho c đ u ra c a h th ng, cho th y kh năng gây ra nh ng thay đ i này b i hư h ng hay b i s vi ph m c ý và kh năng có th x y ra nh ng thay đ i này. C p phân tích s luôn luôn là phân tích đ i v i hư h ng đ u tiên. 6.2.1.1.2. Tr nh ng y u t ch y u liên quan đ n vi c ch y trên đư ng c a xe, vi c h n ch v n t c và nh ng k t n i c n thi t cho s ho t đ ng c a nó ph i có kh năng ngăn ng a đư c m i s đi u ch nh không đư c phép ho c s ng t ngu n cung c p năng lư ng b ng cách g n các chi ti t b t kín và/ho c s d ng nh ng d ng c đ c bi t khác. 6.2.1.2. Vi c h n ch v n t c không đư c gây nh hư ng đ n ho t đ ng c a h th ng phanh chính c a xe. Thi t b phanh tác đ ng trong th i gian dài (ví d phanh ch m d n) ch có th ho t đ ng sau khi đ ng cơ đã đư c h n ch lư ng nhiên li u cung c p cho nó v trí cung c p nhiên li u nh nh t. 6.2.1.3. Vi c h n ch v n t c ph i đ m b o sao cho không đư c nh hư ng t i v n t c c a xe khi đang ch y v n t c ch nh đ t c a xe m c dù có tác đ ng tr c ti p lên chân ga. 6.2.1.4. Vi c h n ch v n t c ph i đ m b o sao cho vi c tăng gi m ga đư c th c hi n bình thư ng khi chuy n s . 6.2.1.5. Vi c h n ch v n t c không đư c có nh ng tr c tr c ho c b đi u ch nh không đư c phép d n đ n làm tăng công su t đ ng cơ quá công su t tương ng t v trí chân ga. 6.2.1.6. Vi c h n ch v n t c ph i ho t đ ng t t trong trư ng đi n t bình thư ng c a nó (trư ng đi n t không có nhi u đi n t quá m nh đ n m c không th ch u đư c đ i v i b t kỳ v t nào). 6.2.1.7. Nhà s n xu t ph i cung c p tài li u hư ng d n cách ki m tra và hi u chu n. Tài li u này cũng ph i ch ra cách th c ki m tra ch c năng h n ch v n t c khi xe đang đ (ví d , cho vi c ki m tra trong s n xu t ho c trong ki m đ nh). 6.2.1.8. Các b ph n c n thi t th c hi n đ y đ ch c năng h n ch v n t c ph i ho t đ ng t t b t c lúc nào khi xe đang ch y. 6.2.2. Th nghi m Các th nghi m v s h n ch v n t c c a xe m u đư c nêu t i Ph l c 1. Các xe mà v n t c gi i h n lý thuy t không vư t quá v n t c ch nh đ t đã xác đ nh đ i v i các xe này, có th đư c mi n th nghi m theo các yêu c u nêu t i Ph l c 1. 6.3. S a đ i ki u lo i xe M i s a đ i ki u lo i xe ph i b o đ m ki u lo i đó th a mãn các yêu c u k thu t nêu t i M c 6.2.1 trên. Trong trư ng h p c n thi t có th th nghi m m t s ho c t t c các phép th nêu t i Ph l c 1 . 6.4. Yêu c u k thu t đ ki m tra trong s n xu t Các xe cùng ki u lo i đã đư c c p gi y ch ng nh n và đư c s n xu t hàng lo t ti p theo ph i phù h p v i tiêu chu n và yêu c u k thu t nêu t i M c 6.2. Ph l c 1 TH NGHI M 1. Các th nghi m h n ch v n t c Các th nghi m ph i đư c th c hi n theo các M c 1.1, 1.2 ho c 1.3 dư i đây . 1.1. Th trên đư ng th 1.1.1. Chu n b xe
  6. 1.1.1.1. Các thông s ch nh đ t c a đ ng cơ xe th nghi m, đ c bi t là vi c cung c p nhiên li u (ch hòa khí ho c h th ng phun nhiên li u) ph i phù h p v i đ c tính k thu t c a nhà s n xu t xe. 1.1.1.2. L p xe và áp su t c a l p xe ph i đúng theo quy đ nh c a nhà s n xu t 1.1.1.3. Kh i lư ng c a xe là kh i lư ng b n thân theo công b c a nhà s n xu t. 1.1.2. Yêu c u c a đư ng th 1.1.2.1. B m t đư ng th ph i b ng ph ng, đ m b o duy trì đư c v n t c xe n đ nh. Đ d c không l n hơn 2% và đ m p mô không l n hơn 1%. 1.1.2.2. B m t đư ng th ph i khô ráo. 1.1.3. Đi u ki n môi trư ng 1.1.3.1. V n t c gió trung bình đ cao 1m so v i m t đ t ph i nh hơn 6 m/s, v i gió gi t không quá 10 m/s. 1.1.4. Phương pháp th gia t c (xem Hình 1.1 dư i đây) 1.1.4.1 . Khi đang ch y v n t c nh hơn v n t c ch nh đ t 10 km/h, đ p h t chân ga đ xe tăng v n t c càng l n càng t t. Sau khi xe đã đ t đư c v n t c n đ nh, gi v trí này ít nh t 30 giây. V n t c t c th i c a xe ph i đư c ghi l i trong quá trình th đ l p nên đư ng cong v n t c theo th i gian trong su t quá trình ho t đ ng c a ch c năng h n ch v n t c hay c a thi t b h n ch v n t c đ chính xác c a phép đo v n t c là ±1%. Đ sai s c a phép đo th i gian ph i nh hơn 0,1 giây. 1.1.4.2. Th nghi m đư c coi là phù h p n u các đi u ki n sau đây đư c th a mãn: 1.1.4.2.1. V n t c n đ nh đ t đư c c a xe không l n hơn v n t c ch nh đ t (Vođ ≤ Vcđ) v i sai s cho phép là giá tr l n hơn trong hai giá tr sau: 5% c a v n t c ch nh đ t ho c 5 km/h.. 1.1.4.2.2. Sau khi đ t đư c v n t c n đ nh l n đ u tiên thì: a) V n t c l n nh t (Vln) không l n hơn v n t c n đ nh (Vođ) 5%. 2 b) Gia t c c a xe không l n hơn 0,5 m/s khi đư c đo trong kho ng th i gian l n hơn 0,1s. c) Các đi u ki n v v n t c n đ nh quy đ nh t i M c 1.1.4.2.3 ph i đư c duy trì trong 10s c a v n t c n đ nh đ t đư c l n đ u tiên. 1.1.4.2.3. Khi vi c đi u khi n v n t c n đ nh đ t đư c các ch tiêu sau: a) V n t c c a xe không đư c bi n đ i quá giá tr l n hơn trong 2 giá tr sau: 4% c a v n t c n đ nh ho c 2km/h. 2 b) Gia t c c a xe không đư c l n hơn 0,2 m/s khi đư c đo trong kho ng th i gian l n hơn 0,1s. c) V n t c n đ nh là v n t c trung bình đư c tính trong kho ng th i gian t i thi u là 20 s k t giây th 10 sau khi đ t đư c v n t c n đ nh l n đ u tiên. 1.1.4.2.4. Các th nghi m gia t c ph i đư c th c hi n và tiêu chu n đánh giá đư c ki m tra cho t ng tay s mà theo lý thuy t v n t c c a xe có th l n hơn v n t c ch nh đ t.
  7. Vln là V n t c l n nh t c a xe đ t đư c n a giai đo n đ u c a đư ng cong c a Hình 1.1. 1.1.5. Phương pháp th nghi m v n t c n đ nh 1 1.5.1. Xe ph i đư c tăng t c t i v n t c n đ nh l n nh t, sau đó duy trì v n t c này mà không có s thay đ i nào v đi u ki n th nghi m cơ b n trên quãng đư ng ít nh t là 400 m. V n t c trung bình c a xe đư c đo trong đi u ki n th nghi m cơ b n này. Phép đo v n t c trung bình ph i đư c l p l i trên cùng m t đi u ki n th nghi m nhưng theo hư ng ngư c l i và theo cùng m t quy trình. V n t c n đ nh trong c quá trình th là giá tr trung bình c a hai v n t c trung bình đo đư c trong hai l n ch y th . Vi c tính toán v n t c n đ nh trong quá trình th ph i đư c th c hi n 5 l n. Sai s c a phép đo v n t c là +1%. Sai s c a phép đo th i gian là 0,1 s. 1.1.5.2. Th nghi m đư c coi là phù h p n u th a mãn các đi u ki n sau: 1.1.5.2.1. Trong m i l n ch y th , v n t c n đ nh không đư c vư t quá v n t c ch nh đ t. Sai s cho phép là giá tr l n hơn c a m t trong hai giá tr : 5% c a Vcđ ho c 5 km/h. 1.1.5.2.2. S sai l ch gi a các giá tr v n t c n đ nh đ t đư c trong các l n ch y th ph i không đư c vư t quá 3 km/h. 1.1.5.2.3. Các th nghi m v v n t c n đ nh ph i đư c th c hi n và tiêu chu n đánh giá đư c ki m tra cho t ng tay s mà theo lý thuy t v n t c c a xe có th l n hơn v n t c ch nh đ t. 1.2. Th nghi m trên băng th xe (băng th đ ng l c h c) 1.2.1. Đ c đi m c a băng th xe Kh i lư ng quán tính c a xe ph i đư c mô ph ng trên băng th xe v i sai s ± 10 % V n t c c a xe ph i đư c đo v i đ chính xác ± 1%. Th i gian ph i đư c đo v i đ chính xác 0,1s. 1.2.2. Phương pháp th gia t c 1.2.2.1. Năng lư ng mà phanh h p th trong quá trình th ph i đư c ch nh đ t tương ng v i l c c n c a xe khi tăng t c t i v n t c th . Năng lư ng này có th xác đ nh b ng cách tính toán và đư c ch nh đ t v i sai s cho phép ± 10%. Năng lư ng h p th này cũng có th đư c l y b ng 0,4 Nemax (Nemax là công su t l n nh t c a đ ng cơ). Khi xe đang ch y v n t c nh hơn v n t c ch nh đ t 10 km/h, xe ph i đư c tăng t c t i m c cao nh t b ng cách đ p h t chân ga. Sau khi v n t c c a xe đã n đ nh, gi v trí này trong kho ng 20s. V n t c t c th i c a xe ph i đư c ghi l i trong su t quá trình th đ thi t l p lên đư ng cong v n t c theo th i gian trong su t quá trình ho t đ ng c a ch c năng h n ch v n t c ho c c a thi t b h n ch v n t c. 1.2.2.2. Th nghi m đư c coi là phù h p n u các yêu c u nêu t i M c 1.1.4.2 đư c th a mãn. 1.2.3. Phương pháp th nghi m v n t c n đ nh
  8. 1.2.3.1. Xe đư c đ t lên băng th xe. Năng lư ng h p th b i băng th xe khi thay đ i t giá tr Nemax đ n giá tr b ng 0,2 Nemax ph i đáp ng tiêu chu n đánh giá sau đây (M c 1.2.3.2). V n t c xe ph i đư c ghi l i trong toàn b kho ng công su t đư c xác đ nh trên. V n t c l n nh t c a xe ph i đư c xác đ nh trong kho ng này. Vi c th nghi m và ghi k t qu nêu trên ph i đư c th c hi n 5 l n. 1.2.3.2. Th nghi m đư c coi là phù h p n u các yêu c u nêu t i M c 1.1.5.2 đư c th a mãn. 1.3. Th nghi m trên băng th đ ng cơ Phương pháp th nghi m này ch đư c s d ng khi nhà s n xu t ch ng minh đư c r ng nó tương đương v i phương pháp th trên đư ng th . 2. Th nghi m đ b n lâu Ch c năng h n ch v n t c ho c thi t b h n ch v n t c ph i đư c th nghi m đ b n lâu đư c quy đ nh dư i đây. Tuy nhiên, có th mi n th nghi m n u nhà s n xu t ch ng minh đư c r ng vi c này không c n thi t. 2.1. Thi t b ho t đ ng theo chu trình trên m t băng th , băng th này mô ph ng ho t đ ng c a xe mà thi t b h n ch v n t c ph i ch u tác đ ng. 2.2. M t chu kỳ ho t đ ng đư c duy trì b ng m t h th ng đi u khi n do nhà s n xu t cung c p. Đ th chu kỳ như sau:
  9. t0 - t1, t2 - t3, t4 - t5, t6 - t7: Th i gian th c hi n ho t đ ng này. t1 - t2 = 2 s t3 - t4 = 1 s t5 - t6 = 2 s t7 - t8 = 1 s Các m u c a thi t b h n ch v n t c ph i đư c th trong các đi u ki n phân b như B ng 1 dư i đây: B ng 1. Phân b đi u ki n thu n hóa m u M u thi t b h n ch v n t c Th nh t Th hai Th ba Th tư Đi u ki n 1 X Đi u ki n 2 x Đi u ki n 3 x Đi u ki n 4 x Đi u ki n 5 x 0 0 2.2.1. Đi u ki n l: Th nghi m nhi t đ môi trư ng 20 C ± 2 C S chu kỳ ho t đ ng: 50000 chu kỳ.
  10. 2.2.2. Đi u ki n 2: Th nghi m nhi t đ cao 2.2.2.1. Các linh ki n đi n t 0 0 Các linh ki n ph i đư c th theo chu kỳ trong phòng th nhi t đ . Nhi t đ th là 65 C ± 5 C, đư c duy trì trong su t quá trình th . S chu kỳ ho t đ ng: 12500 chu kỳ. 2.2.2.2. Các b ph n cơ khí 0 Các b ph n này ph i đư c th theo chu kỳ trong phòng th nhi t đ . Nhi t đ th là 100 C ± 0 5 C, đư c duy trì trong su t quá trình th . S chu kỳ ho t đ ng: 12500 chu kỳ. 2.2.3. Đi u ki n 3: Th nghi m nhi t đ th p (ch áp d ng đ i v i nh ng xe đư c s n xu t đ 0 s d ng nh ng vùng có nhi t đ th p hơn 0 C) 0 Ti n hành th nghi m trong phòng th nhi t đ cho th theo đi u ki n 2, nhi t đ th là -20 C ± 0 5 C, đư c duy trì trong su t quá trình th . S chu kỳ ho t đ ng: 12500 chu kỳ. 2.2.4. Đi u ki n 4: Th ăn mòn trong môi trư ng mu i (ch th cho các linh ki n l ra ti p xúc v i môi trư ng xung quanh) Thi t b đư c ho t đ ng theo chu kỳ trong phòng th phun mu i. N ng đ c a mu i Clorua natri 0 0 (NaCl) là 5% và nhi t đ trong phòng th là 35 C ± 2 C. S chu kỳ ho t đ ng: 12500 chu kỳ. 2.2.5. Đi u ki n 5: Th rung đ ng 2.2.5.1. Thi t b h n ch v n t c đư c l p đ t gi ng như khi l p đ t nó lên xe. 2.2.5.2. Các rung đ ng hình Sin ph i tác đ ng trong c 3 m t ph ng. T n s quét d ng Logarit là 8 l n trong 1 phút. 2.2.5.2.1. Th nghi m đ u tiên: D i t n s là 10 - 24 Hz, biên đ dao đ ng ± 2 mm. 2.2.5.2.2. Th nghi m th hai: D i t n s là 24 - 1000 Hz đ i v i sát xi và các b ph n c a ca bin, gia t c c a tác đ ng ban đ u b ng 2,5g (g là gia t c tr ng trư ng). Đ i v i các b ph n l p thành đ ng cơ, gia t c ban đ u b ng 5g. 2.3. Tiêu chu n đánh giá đ i v i th nghi m đ b n lâu 2.3.1. Khi k t thúc th nghi m đ b n lâu, không đư c thay đ i các đ c tính c a thi t b liên quan đ n v n t c ch nh đ t. 2.3.2. Tuy nhiên, n u x y ra b t kỳ s h ng hóc nào c a thi t b m t trong các l n th nghi m đ b n lâu thì có th th nghi m l i l n n a đ b n lâu đ i v i m u thi t b m i thay cho m u cũ./.
Đồng bộ tài khoản