intTypePromotion=3

Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
76
lượt xem
5
download

Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg về việc Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 31/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY NNH V B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ D ÁN THU I N SƠN LA, BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 02/2007/Q -TTG NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 44/2001/QH10 c a Qu c h i khoá 10 kỳ h p th 9 ngày 29 tháng 6 năm 2001 v ch trương u tư d án Nhà máy thu i n Sơn La và Ngh quy t s 13/2002/QH11 c a Qu c h i khoá 11 kỳ h p th 2 ngày 16 tháng 12 năm 2002 v Phương án xây d ng công trình thu i n Sơn La; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v vi c Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Quy t nh s 02/2007/Q -TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư D án thu i n Sơn La; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính; QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư D án thu i n Sơn La, ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2007/Q -TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph như sau: 1. S a i, b sung kho n 3 i u 1 như sau: “3. Th i i m áp d ng là th i i m Quy t nh này có hi u l c thi hành. Các i tư ng b thu h i t phát sinh sau th i i m Quy t nh này có hi u l c, ch ư c áp d ng Quy nh này n u là h h p pháp, ư c y ban nhân dân t nh phê duy t trên cơ s ngh c a y ban nhân dân c p huy n và xác nh n c a y ban nhân dân c p xã. Trư ng h p cán b , công ch c, viên ch c ư c c p có thNm quy n i u ng n nh n công tác t i nơi có h dân ph i di chuy n n i m tái nh cư (nơi i) sau th i i m Quy t nh s 196/2004/Q -TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng
  2. Chính ph phê duy t Quy ho ch t ng th di dân, tái nh cư D án th y i n Sơn La có hi u l c, có tài s n g n li n v i t ư c hình thành trong th i gian công tác thì ư c b i thư ng tài s n ó. y ban nhân dân t nh quy nh c th trên cơ s ngh c a y ban nhân dân c p huy n và xác nh n c a U ban nhân dân c p xã”. 2. B sung i m d kho n 6 i u 10 như sau: “d) Trư ng h p h tái nh cư có t s n xu t v trí trên c t ng p, chuy n n i m tái nh cư xa nơi s n xu t cũ thì t s n xu t t i nơi cũ b thu h i, ư c b i thư ng thi t h i v t và giao t s n xu t t i i m tái nh cư. Di n tích t s n xu t b thu h i, giao chính quy n a phương qu n lý theo quy nh hi n hành. y ban nhân dân t nh căn c tình hình th c t quy nh c th ”. 3. B sung các i m i và k kho n 1 i u 17 như sau: “i) H s t i b thu h i t và b nh hư ng ngu n nư c sinh ho t xây d ng i m tái nh cư t p trung nông thôn ư c h tr u tư nư c sinh ho t như i v i h tái nh cư. k) H s t i b thu h i t và b nh hư ng ngu n i n sinh ho t xây d ng i m tái nh cư t p trung nông thôn ư c h tr u tư i n sinh ho t như i v i h tái nh cư. i m i, i m k kho n 3 c a i u này thay th kho n 1, kho n 2 i u 1 c a Quy t nh s 141/2007/Q -TTg ngày 24/8/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư D án thu i n Sơn La, ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2007/Q -TTg ngày 09 tháng 1 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . y ban nhân dân t nh quy nh c th m c h tr cho các i tư ng nêu t i i m i, i m k kho n 3 i u này”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Th trư ng các cơ quan có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Sơn La, i n Biên, Lai Châu, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T p oàn i n l c Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng;
  3. - H ND, UBND các t nh Sơn La, Lai Châu, i n Biên; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; Hoàng Trung H i - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ban Ch o Nhà nư c D án thu i n Sơn La; - T p oàn i n l c Vi t Nam; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NN (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản