intTypePromotion=1

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu

Chia sẻ: Trần Văn San | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
13
lượt xem
0
download

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu và Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 31/2019/QĐ­UBND Lai Châu, ngày 20 tháng 9 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2013/QĐ­UBND NGÀY 03/6/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH LAI CHÂU BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2015/QĐ­UBND NGÀY  19/01/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI  BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ  08/2013/QĐ­UBND ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ­CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị quyết số 23/2019/NQ­HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc  bãi bỏ Nghị quyết số 69/2012/NQ­HĐND ngày 07/12/2012 về ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ  đầu tư trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 119/2014/NQ­HĐND ngày 10/12/2014 về sửa đổi, bổ  sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 69/2012/NQ­HĐND; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ­UBND ngày 03/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai  Châu, ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu và Quyết  định số 02/2015/QĐ­UBND ngày 19/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi,  bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ­ UBND ngày 03/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, ban hành quy định về chính sách ưu  đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2019. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân  dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết  định này./.  
  2. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH ­ Như Điều 2; ­ Văn phòng Chính phủ; PHÓ CHỦ TỊCH ­ Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ­ Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); ­ TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; ­ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; ­ Cục Thuế tỉnh Lai Châu; ­ Báo Lai Châu; Đài PTTH tỉnh Lai Châu; ­ Cổng TTĐT tỉnh; ­ Lưu: VT, TH. Tống Thanh Hải  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2