intTypePromotion=1

Quyết định số 3101/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 3101/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3101/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến Khâm Thiên, Hà Nội – phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3101/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 3101/Q -UBND Hà N i, ngày 22 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T CH TRƯƠNG U TƯ D ÁN H NG M CÁC TUY N CÁP VÀ Ư NG DÂY I N, THÔNG TIN HI N ANG I N I TRÊN TUY N KHÂM THIÊN, HÀ N I – PH C V K NI M 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình; Căn c Lu t u th u năm 2005; Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/05/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 60/2009/Q -UBND ngày 09/04/2009 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành quy nh v qu n lý các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c c a Thành ph Hà N i; Căn c K ho ch s 37/KH-UBND ngày 07/04/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c tri n khai th c hi n chương trình ch nh trang, nâng c p và tăng cư ng tr t t ô th ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i; Xét ngh c a S Giao thông V n t i t i T trình s 600/TTr-GTVT ngày 03/5/2009 v vi c xin phê duy t ch trương u tư D án h ng m các tuy n cáp và ư ng dây i n, thông tin hi n ang i n i trên tuy n Khâm Thiên, Hà N i – Ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i; Xét ngh c a S K ho ch và u tư t i T trình s 825/TTr-KH& T ngày 18/06/2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t ch trương u tư D án h ng m các tuy n cáp và ư ng dây i n, thông tin hi n ang i n i trên tuy n Khâm Thiên, Hà N i theo các n i dung ch y u sau: 1. Tên d án: D án h ng m các tuy n cáp và ư ng dây i n, thông tin hi n ang i n i trên tuy n Khâm Thiên, Hà N i. 2. Ch u tư: S Giao thông V n t i Hà N i. 3. a i m d ki n xây d ng công trình: Ph Khâm Thiên, Hà N i. 4. M c tiêu u tư: Góp ph n th c hi n m c tiêu xây d ng phát tri n Th ô Hà N i; gi m thi u s c tai n n; c i t o c nh quan ô th và t o d ng tuy n ph văn minh, hi n i k ni m i l 1000 năm Thăng Long – Hà N i. 5. Quy mô u tư d ki n: H ng m các tuy n cáp và ư ng dây i n, thông tin hi n ang i n i trên tuy n Khâm Thiên. Các tuy n cáp và ư ng dây thông tin: Xây d ng tuy n c ng b ; Ph n chi u sáng: H ng m ư ng dây; Ph n cáp i n l c: Xây d ng tuy n cáp tr c chính, t Fillar, h p phân dây …. T ng chi u dài toàn tuy n: 1.170 m; i m u: Nút giao Ô Ch D a; i m cu i: Giao v i ư ng Lê DuNn. 6. N i dung chuNn b u tư: i u tra thu th p s li u; o c t l 1/500; Kh o sát ph c v l p d án và thi t k cơ s ; Th a thu n các s li u k thu t; Kh o sát a hình, i u tra h th ng công trình ng m
  2. ph c v l p d án u tư; L p d án u tư; ThNm nh d án u tư; chi phí cho qu n lý d án giai o n chuNn b u tư. 7. D ki n t ng m c u tư: 47.381 tri u ng. 8. Kinh phí chuNn b u tư (T m tính): 430 tri u ng (B n trăm ba mươi tri u ng) Kinh phí chuNn b u tư trên là t m tính và s ư c chuNn xác sau khi d toán kinh phí chuNn b u tư c a d án ư c c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t. 9. Ngu n v n: Ngân sách Thành ph c p. 10. Th i gian hoàn thành chuNn b u tư: Quý III/2009. i u 2. Trách nhi m c a S Giao thông V n t i: T ch c tri n khai l p d án u tư m b o ti n , ch t lư ng và tuân th các quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng; Kh o sát c th hi n tr ng tuy n ư ng, các tuy n cáp và ư ng dây i n, thông tin hi n ang i n i trên tuy n Khâm Thiên, phương án phá d các công trình hi n có khi trình phê duy t d án; Ph i h p ch t ch v i các S , Ngành Thành ph th a thu n các s li u v k thu t, m b o tính th ng nh t, m quan ô th trong tri n khai th c hi n. Cơ c u ngu n v n ph i th c hi n theo úng các quy nh hi n hành c a UBND Thành ph . Lưu ý v n i dung u tư tránh trùng l p v i D án khác trên a bàn. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông V n t i, Xây d ng, Quy ho ch – Ki n trúc, Tài nguyên và Môi trư ng, Thông tin & truy n thông, Văn hóa – Th thao – Du l ch, Công thương, UBND qu n ng a, Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Giám c Công an Thành ph Hà N i; Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Ch t ch UBND TP ( báo cáo); - PCT UBND TP – Nguy n Văn Khôi; - PVP Ph m Chí Công; - GT, GTH i (2 b n), TH; - Lưu VT, KH& T Nguy n Văn Khôi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản