intTypePromotion=3

Quyết định số 3108/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
72
lượt xem
6
download

Quyết định số 3108/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3108/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 1A, đoạn km258 + 700 (km262+700 và km267+400) km277+00, địa phận tỉnh Ninh Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3108/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 3108/Q -BGTVT Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T DANH M C TIÊU CHU N ÁP D NG CHO D ÁN C I T O, M R NG QU C L 1A, O N KM258 + 700 (KM262+700 VÀ KM267+400) KM277+00, NA PH N T NH NINH BÌNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I - Căn c Lu t ch t lư ng, s n ph m hàng hoá s 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 c a Qu c h i; - Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; - Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/N -CP; - Căn c Quy t nh s 09/2005/Q -BXD ngày 7/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành “Quy ch áp d ng tiêu chu n xây d ng nư c ngoài trong ho t ng xây d ng Vi t Nam” và Quy t nh s 35/2006/Q -BXD ngày 22/11/2006 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành b sung m t s n i dung c a Quy t nh s 09/2005/Q -BXD; - Căn c Quy t nh s 25/2005/Q -BGTVT ngày 13/5/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành "Quy nh v vi c áp d ng tiêu chu n trong xây d ng công trình giao thông"; - Căn c Quy t nh s 1550/Q -GTVT ngày 29/5/2007 c a B trư ng B GTVT v vi c l p d án u tư c i t o,m r ng QL1A o n c a phía B c và phía Nam thành ph Ninh Bình, t nh Ninh Bình; - Xét ngh c a S GTVT Ninh Bình t i T trình s 1362/TT-QLDA ngày 25/9/2008 v vi c ngh phê duy t danh m c tiêu chu n áp d ng cho d án c i t o m r ng QL1A o n Km258 + 700 ¸ Km262 + 700 và Km267 + 400 ¸Km277+00, t nh Ninh Bình; - Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh , QUY T NNH: i u 1. 1.1. Phê duy t danh m c tiêu chuNn áp d ng cho D án c i t o m r ng QL1A o n Km258 + 700 ¸ Km262 + 700 và Km267 + 400 ¸Km277+00, t nh Ninh Bình (có danh m c tiêu chuNn kèm theo).
  2. 1.2. Trong quá trình áp d ng các tiêu chuNn này, các cơ quan, ơn v áp d ng th y có i u kho n nào c a các tiêu chuNn nói trên chưa phù h p, c n i u ch nh, b sung thì ngh b ng văn b n qua S GTVT Ninh Bình t p h p trình B GTVT xem xét, gi i quy t. i u 2. S GTVT Ninh Bình căn c vào danh m c tiêu chuNn ã ư c phê duy t trong quy t nh này và các quy nh có liên quan yêu c u các ơn v tư v n thi t k , tư v n giám sát, các nhà th u tuân th trong quá trình th c hi n. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V : Khoa h c công ngh , K ho ch u tư; C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và CLCTG, S GTVT Ninh Bình và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n : - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Lưu VT, KHCN. Nguy n H ng Trư ng DANH M C TIÊU CHU N ÁP D NG Kèm theo Quy t nh s : 3108 /Q -BGTVT, ngày 13/10/2008 c a B trư ng B GTVT v vi c phê duy t danh m c tiêu chuNn áp d ng cho D án c i t o m r ng QL1A o n Km258 + 700 ¸ Km262 + 700 và Km267 + 400 ¸Km277+00, t nh Ninh Bình. 1. Ph n kh o sát, thi t k TT Tên tiêu chuNn Mã hi u 1 Tiêu chuNn thi t k c u 22 TCN 272 - 2005 Công trình giao thông trong vùng có ng t - tiêu chuNn 22 TCN 221 - 1995 2 thi t k 3 Móng c c - tiêu chuNn thi t k TCXDVN 205 : 1998 4 Neo bê tông d ng l c T13, T15&D13, D15 22 TCN 267-2000 6 Kh o sát k thu t ph c v thi công móng c c 20 TCN 160 - 1987 7 Quy trình khoan thăm dò a ch t 22 TCN 259 - 2000 AASHTO M297 - 1996 8 Tiêu chuNn k thu t khe co giãn AASHTO M183 - 1996
  3. 9 Tính toán các c trưng dòng ch y lũ 22 TCN 220 - 95 Quy trình kh o sát, thi t k n n ư ng ô tô trên n n t 22 TCN 262 - 2000 10 y u 11 Quy trình kh o sát ư ng ô tô 22 TCN 263 - 2000 12 Quy trình thi t k áo ư ng m m 22 TCN 211 - 2006 13 i u l báo hi u ư ng b (*) 22 TCN 237 - 2001 14 Quy trình ánh giá tác ng môi trư ng 22 TCN 242 - 1998 15 Tiêu chuNn thi t k ư ng ô tô (ph n nút giao thông) 22 TCN 273 - 01 16 Quy trình thí nghi m xuyên tĩnh (CPT và CPTU) 22 TCN 317 - 2004 17 Quy ph m o v a hình 96 TCN 43-1990 18 Công tác tr c a trong xây d ng công trình TCXDVN 309 : 2004 Quy trình l p thi t k t ch c xây d ng và thi t k thi TCVN 4252 : 1988 19 công 20 ư ng ô th - Yêu c u thi t k TCXDVN 104 : 2007 Tiêu chuNn thi t k chi u sáng nhân t o ư ng, ư ng 21 TCXDVN 259 : 2001 ph và qu ng trư ng ô th V i a k thu t trong xây d ng n n p trên ty u- 22 TCN 248 - 98 22 Tiêu chuNn thi t k , thi công và nghi m thu 23 ư ng ô tô - Yêu c u thi t k TCVN 4054 - 2005 Công trình giao thông trong vùng có ng t - Tiêu 24 22 TCN 221 - 95 chuNn thi t k 25 ng BTCT thoát nư c ( ng c ng) TCXDVN 372 : 2006 26 Tiêu chuNn thi t k m ng lư i thoát nư c 22 TCN 51-84 2. Ph n thi công và nghi m thu : 1 Quy trình ki m tra nghi m thu ch t c a n n t trong 22 TCN 02-71 & Q ngành GTVT 4313/2001/Q -BGTVT 2 Quy trình thi công và nghi m thu l p c p ph i á dăm 22 TCN 334- 2006 trong k t c u áo ư ng ôtô 3 Quy trình thi công và nghi m thu m t ư ng bê tông 22 TCN 249-1998 nh a 4 Quy trình th nghi m xác nh mô un àn h i chung c a 22 TCN 251-1998 áo ư ng m m b ng c n o võng Benkelman 6 Lu bánh l p 22 TCN 254-1999 7 Tr m tr n BTN nóng < 100T/h. 22 TCN 255-1999 8 Quy trình k thu t xác nh dung tr ng c a t b ng 22 TCN 346 - 2006
  4. phương pháp rót cát 9 Quy trình thí nghi m xác nh nhám m t ư ng b ng 22 TCN 278-2001 phương pháp r c cát. 10 Tiêu chuNn ki m tra và ánh giá m t ư ng theo ch s 22 TCN 277-2001 gh gh qu c t IRI 11 Quy trình k thu t o b ng ph ng m t ư ng b ng 22 TCN 16-1979 thư c 3m. 12 C c khoan nh i – Tiêu chuNn thi công và nghi m thu TCXDVN 236-2004 13 óng và ép c c – Tiêu chuNn thi công nghi m thu TCXDVN 286-2003 14 Quy trình thi công và nghi m thu d m c u bêtông d ng 22 TCN 247-98 l c 15 Quy trình thi công và nghi m thu c u c ng. 22 TCN 266-2000 16 Quy trình thí nghi m BTXM 22 TCN60-1984 17 Quy trình thí nghi m BTN 22 TCN62-1984 18 Quy trình thí nghi m v t li u ư ng nh a 22 TCN279-2001 Tiêu chuNn k thu t g i c u cao su c t b n thép AASHTO M251-06-UL 19 ASTM D4014-03(2007) 20 C t li u dùng cho bê tông và v a TCVN 7572 : 2006 21 Quy trình thí nghi m b t khoáng ch t dùng cho BTN 22 TCN58-1984 ư ng. 22 t xây d ng- Các phương pháp xác nh tính ch t cơ- TCVN 4195 n 4202- lý c a t trong phòng thí nghi m. 1995 23 Sơn tín hi u giao thông 22TCN282, 283, 284, 285-2001 3. Các quy chuNn, tiêu chuNn tham kh o. 1 K t c u bêtông và bêtông c t thép toàn kh i Quy ph m TCVN 4453-1995 thi công và nghi m thu. 2 Cát tiêu chuNn th xi măng TCVN 139 -1991 3 Nư c cho bêtông và v a TCVN 4506-1987 4 Ch t lư ng nư c xác nh can xi và magiê TCVN 6201-1995 5 Xi măng - phương pháp l y m u và chuNn b m u th TCVN 4787 - 1989 6 t xây d ng TCVN 5747-1993 7 t xây d ng - Quy ph m thi công và nghi m thu TCVN 4447-1987 8 K t c u bêtông và bêtông c t thép l p ghép TCVN 4452-1987 9 Thí nghi m ép 3 c nh ng c ng AASHTO T280
  5. 10 H p ch t b o dư ng bê tông AASHTO M148-1991 11 Thí nghi m m nén c i ti n AASHTO T180 12 Thí nghi m v ương lư ng cát ASTM D2419-19 Ghi chú: - (*) Tiêu chuNn này s thay i trong th i gian t i, lưu ý c p nh t. - Có th tham kh o tiêu chuNn "22TCN18-79 Quy trình thi t k c u c ng theo tr ng thái gi i h n" trong thi t k m r ng c u, c ng cũ trên tuy n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản