intTypePromotion=1

Quyết định số 3130/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 3130/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3130/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2007 của Sở kế hoạch và đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3130/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ***** **** S : 3130/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2007 QUY T Đ NH V PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N Đ U TƯ NĂM 2007 C A S K HO CH VÀ Đ U TƯ CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ch th s 13/2005/CT-TTg ngày 08 tháng 04 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v m t s gi i pháp nh m t o chuy n bi n m i trong công tác thu hút đ u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Quy t đ nh s 210/2005/QĐ-UBND c a y ban nhân dân thành ph ngày 09 tháng 12 năm 2005 v giao ch tiêu d toán thu - chi ngân sách Nhà nư c năm 2006; Xét đ ngh c a Giám đ c S K ho ch và Đ u tư t i T trình s 25/SKHĐT-XT ngày 03 tháng 01 năm 2007 v k ho ch công tác xúc ti n đ u tư năm 2007 và t i T trình s 02539/SKHĐT-HTXT ngày 14 tháng 05 năm 2007, QUY T Đ NH: i u 1. Phê duy t Chương trình xúc ti n u tư năm 2007 c a S K ho ch và u tư v i d toán kinh phí là 4.000.000.000 (b n t ng) t ngu n chi thư ng xuyên c a ngân sách thành ph trong ó có các ho t ng: 1. Xây d ng thông tin, công tác qu ng bá: - Ti p t c th c hi n các tài li u gi i thi u v môi trư ng đ u tư t i thành ph H Chí Minh b ng ti ng Anh, Pháp, Hoa, Hàn Qu c, Nh t như đĩa CD, sách hư ng d n nhà đ u tư… - Ti p t c phát hành T g p (leaflet) đ c p nh t thông tin hàng quý g i cho các cơ quan đ i di n c a nư c ta và nư c ngoài, các Hi p h i doanh nghi p nư c ngoài. M i đ t phát hành t g p, ngoài các thông tin chung có th k t h p gi i thi u m t s thông tin chuyên ngành theo đ tài, theo ngành. - Nâng c p trang Web c a S , c p nh t các quy đ nh và thông tin c n thi t; - Ti p t c là đ u m i h tr v thông tin và th t c cho các d án chu n b đ u tư ho c h tr sau phép đ i v i các d án g p vư ng m c. - Xây d ng ph n m m đ qu n lý vi c ti p nh n thông tin nhà đ u tư, theo dõi d án và nhà đ u tư ti m năng, xây d ng danh m c h i đáp (Q&A); - Xây d ng danh m c D án đ u tư. 2. T ch c các đoàn đi xúc ti n đ u tư nư c ngoài - Ph i h p t ch c đoàn công tác c a thành ph đi xúc ti n đ u tư thương m i t i Milan, Ý vào tháng 3 năm 2007; - Tham gia các ho t đ ng xúc ti n khác theo ch đ o c a y ban nhân dân thành ph . 3. T ch c các h i th o, h i ngh đ u tư - T ch c ít nh t 2 bu i H i th o đ u tư v i Hi p h i doanh nghi p, các Phòng Thương m i công nghi p nư c ngoài, y ban v Ngư i Vi t Nam nư c ngoài, các cơ quan ngo i giao… đ ph bi n n i dung và trao đ i v vi c th c hi n pháp lu t v đ u tư và các cam k t c a Vi t Nam v i WTO; - Tham gia các cu c g p m t v i các doanh nghi p tư v n và các h i th o, di n đàn đ u tư khác theo ch đ o c a y ban nhân dân thành ph . 4. Nghiên c u xây d ng hình th c đ u tư m i
  2. - T ch c h i th o v i Vi n Kinh t , y ban Ch ng khoán thành ph , các Qu đ u tư, các công ty qu n lý qu v ch đ đ u tư gián ti p t nư c ngoài, th c tr ng và bi n pháp h tr ; - Nghiên c u, ki n ngh y ban nhân dân thành ph v vi c áp d ng mô hình công tư k t h p (PPP) đ đ u tư vào các công trình k t c u h t ng k thu t và ti n ích công c ng. Đi u 2. V phương th c th c hi n - Giao Giám đ c S K ho ch và Đ u tư căn c Chương trình này l p k ho ch c th đ y ban nhân dân thành ph phê duy t t ng Chương trình xúc ti n đ u tư. Căn c t ng Chương trình xúc ti n đ u tư đã đư c phê duy t, Giám đ c S K ho ch và Đ u tư xây d ng d toán kinh phí trình y ban nhân dân thành ph xem xét phê duy t. - Khi tri n khai th c hi n, Giám đ c S K ho ch và Đ u tư có trách nhi m xây d ng k ho ch chi ti t báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét có ý ki n. Giao Giám đ c S Tài chính căn c Chương trình xúc ti n đ u tư đã đư c y ban nhân dân thành ph phê duy t và căn c các ch đ chính sách th c hi n c p phát, thanh toán theo quy đ nh. Đi u 3. Giám đ c S K ho ch và Đ u tư ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n Chương trình xúc ti n đ u tư đư c giao. Giám đ c S Tài chính có trách nhi m theo dõi, ki m tra vi c th c hi n k ho ch chi kinh phí ho t đ ng xúc ti n đ u tư c a S K ho ch và Đ u tư. Đi u 4. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S K ho ch và Đ u tư, Giám đ c S Tài chính, Giám đ c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám đ c Trung tâm Xúc ti n Thương m i và Đ u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Th H ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản