intTypePromotion=1

Quyết định số 3133/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 3133/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3133/QĐ-UBND về duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3133/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ***** **** S : 3133/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2007 QUY T Đ NH V DUY T K HO CH Đ U TH U D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG TUY N ĐƯ NG S T ĐÔ TH THÀNH PH H CHÍ MINH, TUY N B N THÀNH - SU I TIÊN CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Đ u th u ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh đ nh s 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Hi p đ nh vay v n đư c ký k t gi a đ i di n Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t B n (JBIC) ngày 30 tháng 03 năm 2007; Căn c Quy t đ nh s 1453/QĐ-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t D án đ u tư xây d ng tuy n đư ng s t đô th thành ph H Chí Minh, tuy n B n Thành - Su i Tiên; Xét đ ngh c a Khu Qu n lý Đư ng s t đô th (T trình s 08/KQLĐSĐT-KH ngày 17 tháng 4 năm 2007 và các Công văn s 76/KQLĐSĐT-KH ngày 05 tháng 06 năm 2007, Công văn s 83/KQLĐSĐT-KH ngày 11 tháng 06 năm 2007 và Công văn s 116/KQLĐSĐT-KHĐT ngày 21 tháng 06 năm 2007); Theo đ ngh c a Giám đ c S K ho ch và Đ u tư (T trình s 3753/TTr-SKHĐT ngày 03 tháng 7 năm 2007), QUY T Đ NH: i u 1. Duy t K ho ch u th u c a d án u tư xây d ng tuy n ư ng s t ô th thành ph H Chí Minh, tuy n B n Thành - Su i Tiên, s d ng ngu n v n vay c a Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t B n (JBIC) v i nh ng n i dung chính như sau: 1. Ph n công vi c đã th c hi n: 7.549.244.807 đ ng. Hình Th i Hình th c S th Tên đơn v th c gian N i dung công vi c Ngu n v n Giá tr (đ ng) l a ch n t th c hi n h p th c nhà th u đ ng hi n 1 Tư v n kh o sát và Ngân sách 6.644.455.778 Ch đ nh Công ty C H p Năm l p d án đ u tư xây thành ph th u ph n tư v n đ ng 2006 d ng công trình thi t k tr n gói GTVT phía Nam 2 Tư v n l p báo cáo Ngân sách 484.234.949 Ch đ nh Trung tâm H p Năm đánh giá tác đ ng thành ph th u KHCN và đ ng 2006 môi trư ng BVMT tr n gói GTVT 3 Tư v n th m đ nh Ngân sách 320.554.080 Ch đ nh Vi n Khoa H p Năm d án đ u tư xây thành ph th u h c và đ ng 2006 d ng công trình Công ngh tr n gói GTVT
  2. 4 L phí th m đ nh d Ngân sách 50.000.000 Năm án đ u tư thành ph 2007 5 L phí th m đ nh Ngân sách 50.000.000 Năm thi t k cơ s thành ph 2007 2. Ph n công vi c không đ u th u: 4.484.443.503.882 đ ng. S th t N i dung công vi c Ngu n v n Giá tr (đ ng) Ghi chú 1 Chi phí th m tra d toán Ngân sách 262.000.000 Do cơ quan Nhà nư c có gói th u tư v n chung thành ph ch c năng th m tra tr c thu c các B th c hi n 2 Chi phí th m tra thi t k Ngân sách 143.000.000 Do cơ quan Nhà nư c có chi ti t gói th u depot thành ph ch c năng th m tra tr c thu c các B th c hi n 3 Chi phí th m tra d toán Ngân sách 134.000.000 Do cơ quan Nhà nư c có gói th u depot thành ph ch c năng th m tra tr c thu c các B th c hi n 4 Chi phí th m tra d toán Ngân sách 518.000.000 Do cơ quan Nhà nư c có gói th u xây d ng đo n thành ph ch c năng th m tra tr c trên cao (17,1km) thu c các B th c hi n 5 Chi phí th m tra d toán Ngân sách 371.000.000 Do cơ quan Nhà nư c có gói th u xây d ng đo n đi thành ph ch c năng th m tra tr c ng m (2,6km) thu c các B th c hi n 6 Chi phí th m tra d toán Ngân sách 680.000.000 Do cơ quan Nhà nư c có gói th u đư ng s t, h thành ph ch c năng th m tra tr c th ng cơ đi n, thông tin tín thu c các B th c hi n hi u, đ u máy toa xe 7 L phí th m đ nh k t qu Ngân sách 154.000.000 đ u th u các gói th u thành ph 8 D phòng phí V n ODA 2.067.265.193.566 9 Chi phí b i thư ng gi i t a Ngân sách 1.403.569.576.338 và di d i công trình h thành ph t ng k thu t (còn l i) 10 Chi phí qu n lý d án (còn Ngân sách 100.348.113.205 l i) thành ph 11 Chi phí khác (còn l i) Ngân sách 493.254.345.531 thành ph 12 Lãi vay trong th i gian xây V n ODA 417.744.275.242 d ng 3. Ph n công vi c t ch c đ u th u: 12.805.695.158.545 đ ng. Hình Th S th Hình th c l a Phương Th i gian gi t Giá tr gói th u th c Tên gói th u Ngu n v n ch n th c đ u l a ch n th (đ ng) h p nhà th u nhà th u hi n đ ng th u đ 1 Các gói th u tư v n (đã bao g m 1.293.563.893.83
  3. thu VAT) 5 1.1 Tư v n l a ch n Ngân sách 480.000.000 Ch đ nh 2 túi h Tháng H p Th nhà th u cho gói thành ph th u sơ 7/2007 đ ng 7/2 th u tư v n chung tr n gói đ thá 01/2 1.2 Hi u ch nh tim Ngân sách 490.000.000 Ch đ nh 2 túi h Tháng H p Th m c, đưa c m tim thành ph th u sơ 7/2007 đ ng 7/2 m c trên th c đ a tr n gói đ và bàn giao ranh, thá c c m c d án 9/2 cho các qu n 1.3 Tư v n kh o sát Ngân sách 480.000.000 Ch đ nh 2 túi h Tháng H p Th thi t k d toán thành ph th u sơ 7/2007 đ ng 7/2 xây d ng tư ng tr n gói đ rào b o v và san thá l p m t b ng 9/2 depot 1.4 Tư v n l p h Ngân sách 33.000.000 Ch đ nh 2 túi h Tháng H p Th sơ m i th u, thành ph th u sơ 8/2007 đ ng 8/2 đánh giá h sơ tr n gói đ d th u gói thá th u xây d ng 9/2 tư ng rào b o v và san l p m t b ng depot 1.5 Tư v n giám Ngân sách 360.000.000 Ch đ nh 2 túi h Tháng H p Th sát k thu t gói thành ph th u sơ 9/2007 đ ng 10/2 th u xây d ng tr n gói đ tư ng rào b o thá v và san l p 10/2 m t b ng depot 1.6 Thuê lu t sư Ngân sách 480.000.000 Ch đ nh 2 túi h Tháng H p Th h tr pháp lý thành ph th u sơ 9/2007 đ ng 9/2 h p đ ng cho tr n gói đ gói th u tư v n thá chung 01/2 1.7 Tư v n chung V n vay ODA 1.173.855.358.03 Đ u 2 túi h Tháng H p Th 2 (tương đương th u sơ 7/2007 đ ng 1/2 73.669.848 USD) qu c t đ n tháng theo th i đ theo 12 năm gian thá đi u 2007 12/2 ki n vay STEP và thu VAT Ngân sách TP 117.385.535.803 (tương đương 7.366.985 USD) 2 Ph n cung c p thi t b và xây 11.512.131.264.71 l p (g m thu VAT) 0 2.1 Gói th u xây l p 518.447.940.452
  4. 2.1.1 Xây d ng tư ng rào Ngân 26.000.000.000 Đ u 1 túi h Tháng H p 12 t b o v và san l p sách th u sơ 9/2007 đ ng m t b ng depot thành r ng rãi tr n gói ph trong nư c và thu VAT Ngân 2.600.000.000 sách TP 2.1.2 Xây d ng và l p đ t V n 445.316.309.502 Đ u 1 túi h Tháng H p 36 t thi t b depot ODA (tương đương th u sơ 6/2009 đ ng 27.947.553 USD) qu c t tr n gói theo và thu VAT Ngân 44.531.630.950 đi u sách (tương đương ki n vay thành 2.794.755 USD) STEP ph có sơ tuy n 2.2 Gói th u EPC 10.993.683.324.25 8 2.2.1 Xây d ng đo n đi V n 3.235.726.573.91 Đ u 1 túi h Tháng H p 36 t trên cao (17,1km) ODA 8 (tương đương th u sơ 3/2009 đ ng 203.070.577 qu c t tr n gói USD) theo đi u và thu VAT Ngân 323.572.657.392 ki n vay sách (tương đương STEP thành 20.307.058 USD) có sơ ph tuy n 2.2.2 Xây d ng đo n đi V n 1.851.269.323.06 Đ u 1 túi h Tháng H p 54 t ng m (2,6km) ODA 0 (tương đương th u sơ 12/2008 đ ng 116.183.590 qu c t tr n gói USD) theo đi u và thu VAT Ngân 185.126.932.306 ki n vay sách (tương đương STEP thành 11.618.359 USD) có sơ ph tuy n 2.2.3 Mua s m thi t b cơ V n 5.223.871.171.80 Đ u th u 1 túi Tháng H p 24 t đi n, đư ng ray và ODA 4 (tương đương qu c t h sơ 6/2011 đ ng toa xe 327.844.306 theo đi u tr n gói USD) ki n vay STEP có và thu VAT Ngân sơ tuy n sách 174.116.665.778 thành (tương đương ph 10.927.367 USD) Ch đ u tư có trách nhi m xác đ nh th i đi m b t đ u và th i lư ng c a các bư c khi t ch c đ u th u các gói th u c a d án theo trình t quy đ nh c a Lu t Đ u th u và ph i đ m b o ti n đ t ch c th c hi n các gói th u phù h p v i K ho ch t ng th th c hi n d án đư c cơ quan có th m quy n phê duy t. T ng giá tr c a K ho ch đ u th u c a d án: 17.297.687.907.234 đ ng. Chia ra: - Ph n công vi c đã th c hi n: 7.549.244.807 đ ng; - Ph n công vi c không đ u th u: 4.484.443.503.882 đ ng;
  5. - Ph n công vi c t ch c đ u th u: 12.805.695.158.545 đ ng. Đi u 2. Giám đ c Khu Qu n lý Đư ng s t đô th t ch u trách nhi m v tính chính xác c a các y u t pháp lý, v n i dung và các s li u trong h sơ đ trình, v các n i dung công vi c đã đư c th c hi n và n i dung đư c phê duy t t i Đi u 1 c a Quy t đ nh này. Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S K ho ch và Đ u tư, Giám đ c S Giao thông - Công chính, Giám đ c S Tài chính, Giám đ c S Xây d ng, Giám đ c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám đ c Khu Qu n lý Đư ng s t đô th và Th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n H u Tín

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản