intTypePromotion=3

Quyết định số 3151/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 3151/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3151/2005/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế quản lý thuốc dự trữ lưu thông do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3151/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3151/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 08 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ THU C D TR LƯU THÔNG B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 110/2005/Q -TTg ngày 16/5/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t k ho ch “D tr lưu thông thu c Qu c gia ph c v công tác phòng b nh, ch a b nh cho nhân dân”; Căn c Quy t nh s 2912/Q -BYT ngày 17/8/2005 c a B trư ng B Y t v vi c phê duy t doanh nghi p dư c tham gia công tác d tr lưu thông thu c Qu c gia; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch -Tài chính và C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch qu n lý thu c d tr lưu thông”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V K ho ch - Tài chính, C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, V trư ng V i u tr , V trư ng V Trang thi t b và công trình y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B và Giám c các Công ty Dư c phNm trung ương I, Công ty Dư c phNm trung ương II, Công ty Dư c trung ương III ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Th Trung Chi n (Đã ký) QUY CH
  2. QU N LÝ THU C D TR LƯU THÔNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3151/Q -BYT ngày 30 tháng 8 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này áp d ng cho vi c mua, bán, b o qu n, luân chuy n, cung ng, s d ng các thu c thu c Danh m c ho t ch t thu c d tr lưu thông do B trư ng B Y t ban hành (sau ây g i t t là Danh m c) t ngu n v n d tr lưu thông thu c qu c gia ư c ngân sách Nhà nư c c p h tr 100% lãi su t v n vay. i u 2. i tư ng áp d ng Các doanh nghi p ư c giao nhi m v d tr lưu thông thu c qu c gia (sau ây g i t t là doanh nghi p) g m Công ty Dư c phNm Trung ương I, Công ty Dư c phNm Trung ương II, Công ty Dư c Trung ương III; các cơ s khám b nh, ch a b nh s d ng thu c d tr lưu thông theo Quy t nh c a B trư ng B Y t . II. QU N LÝ THU C D TR LƯU THÔNG i u 3. Mua thu c d tr 1. Doanh nghi p có quy n ch ng mua thu c ưa vào d tr lưu thông theo danh m c thu c thành phNm d tr quy nh t i Kho n 2 i u 3 c a Quy ch này, úng v i cơ s d tr thu c hàng năm ư c B Y t giao. 2. Danh m c thu c thành phNm d tr : Căn c vào “Danh m c thu c d tr lưu thông”, doanh nghi p c th hoá thành danh m c thu c thành phNm d tr , báo cáo B Y t v i các n i dung sau: - Tên thương m i kèm theo tên nhà s n xu t; - Tên nhà nh p khNu (n u là thu c nh p khNu); - Tên nhà phân ph i; - N ng , hàm lư ng; - D ng bào ch , ư ng dùng; - Quy cách bao gói. i u 4. Luân chuy n thu c d tr 1. Doanh nghi p có quy n và trách nhi m ch ng luân chuy n, ưa thu cd tr vào chu trình kinh doanh thư ng xuyên c a doanh nghi p m b o h n dùng c a thu c d tr .
  3. 2. Trong quá trình luân chuy n, n u thay i danh m c thành phNm thì doanh nghi p ph i báo cáo v i B Y t . 3. Trư c khi luân chuy n bán thu c ra lưu thông, doanh nghi p ph i có k ho ch mua bù s lư ng bán ra so v i cơ s thu c theo quy nh, m b o luôn có s lư ng thu c t n kho b ng 100% cơ s thu c d tr ư c duy t. i u 5. Cung ng thu c d tr cho b nh vi n khi thi u thu c i u tr , bán thu c ra th trư ng t do góp ph n bình n giá 1. B trư ng B Y t quy t nh xu t, bán thu c d tr cho các b nh vi n nhà nư c tr c thu c B Y t ; quy t nh xu t, bán cho các b nh vi n tr c thu c các a phương ho c các B , Ngành khác sau khi ã th ng nh t v i Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương ho c B trư ng các B ch qu n trong các trư ng h p sau: a) Cung ng thu c cho b nh vi n nhà nư c khi thi u thu c i u tr ; b) Bán thu c ra th trư ng t do góp ph n bình n giá. 2. Khi B trư ng B Y t có quy t nh xu t bán thu c d tr , doanh nghi p ph i m b o có cơ s thu c theo danh m c ư c B Y t giao ph c v quy t nh xu t bán thu c. 3. Giá v n, giá bán thu c d tr lưu thông ư c doanh nghi p d tr thu c xác nh theo các quy nh t i Quy t nh s 06/2005/Q -BTC ngày 18/01/2005 c a B Tài chính v vi c ban hành Quy ch tính giá tài s n, hàng hoá, d ch v và các văn b n pháp quy có liên quan. Giám c các doanh nghi p ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t v tính chính xác c a các m c giá mua, giá bán ã xác nh. i u 6. Qu n lý ch t lư ng thu c d tr 1. Doanh nghi p có trách nhi m ki m tra, ki m soát ch t lư ng thu c d tr theo quy nh t i Quy ch qu n lý ch t lư ng thu c do B Y t ban hành. 2. Doanh nghi p ph i b o qu n thu c d tr theo úng các quy ch dư c hi n hành, m b o ch t lư ng và h n dùng c a thu c theo quy nh. 3. Thu c d tr ph i ư c b o qu n thu n ti n cho vi c ki m tra nh kỳ ho c t xu t. Kho b o qu n thu c d tr ph i t tiêu chuNn “th c hành t t b o qu n thu c” do B trư ng B Y t ban hành. i u 7. S d ng thu c d tr lưu thông cơ s khám b nh, ch a b nh Cơ s khám b nh, ch a b nh nhà nư c có trách nhi m: 1. L p d trù các thu c thu c danh m c thu c d tr lưu thông, làm cơ s B Yt xây d ng cơ s thu c d tr lưu thông hàng năm; 2. Tham gia luân chuy n thu c d tr lưu thông b ng các h p ng mua thu c thu c danh m c thu c d tr lưu thông v i các Công ty Dư c phNm trung ương I,Công ty
  4. Dư c phNm trung ương II và Công ty Dư c trung ương III n u giá thu c u th u ư c duy t c a b nh vi n cao hơn ho c b ng giá bán thu c thu c Danh m c thu c d tr lưu thông c a các doanh nghi p nêu trên; 3. S d ng úng m c ích thu c d tr lưu thông trong trư ng h p B trư ng B Y t có quy t nh theo quy nh t i i m a Kho n 1 i u 5 c a Quy ch này. III. QU N LÝ V N D TR LƯU THÔNG THU C i u 8. V n d tr lưu thông V n d tr lưu thông thu c qu c gia g m v n doanh nghi p vay t các ngân hàng thương m i, v n do ngân sách Nhà nư c c p h tr 100% lãi su t v n vay d tr và c p bù chênh l ch giá, nh m m b o luôn có m t cơ s thu c d tr lưu thông theo Danh m c do B Y t quy nh. i u 9. B o toàn v n 1. Doanh nghi p có trách nhi m b o toàn v n vay ngân hàng trong quá trình ch ng luân chuy n, kinh doanh thu c d tr . Chi phí b o qu n thu c d tr (kh u hao nhà xư ng, trang thi t b , chi phí i n nư c, ...) ư c h ch toán chung trong chi phí c a doanh nghi p và phân b theo các quy nh hi n hành vào giá bán c a t ng lo i thu c. 2. Doanh nghi p ư c các c p có thNm quy n xem xét c p bù chênh l ch giá t Ngân sách nhà nư c b o toàn v n khi B trư ng B Y t có quy t nh xu t thu c d tr bán ra th trư ng t do góp ph n bình n giá thu c và giá bán các m t hàng th p hơn giá v n c a m t hàng ó. 3. N u doanh nghi p thu c c n h n, quá h n dùng, khi bán b gi m giá ho c không thu h i ư c v n thì ph n t n th t ngân sách nhà nư c không c p bù cho doanh nghi p. IV. XÂY D NG K HO CH, S D NG, QUY T TOÁN KINH PHÍ i u 10. Xây d ng k ho ch và báo cáo c a doanh nghi p 1. K ho ch c a B Y t : Hàng năm, B Y t ti n hành các công vi c: a) Tính toán c th ch ng lo i, s lư ng thu c c n d tr tương ng v i lư ng kinh phí mua cơ s thu c thu c Danh m c do B trư ng B Y t ban hành. b) Làm vi c v i Ngân hàng nhà nư c v k ho ch tín d ng ch o các Ngân hàng thương m i b trí ngu n v n vay mua thu c d tr . c) D toán ngân sách hàng năm g i các cơ quan có thNm quy n duy t th c hi n h tr lãi su t v n vay d tr thu c, bù chênh l ch cho doanh nghi p khi giá bán ra th trư ng t do th p hơn giá v n theo quy t nh c a B trư ng B Y t .
  5. d) T ch c, ch o và hư ng d n th c hi n k ho ch d tr lưu thông thu c. 2. K ho ch c a doanh nghi p: Hàng năm, căn c vào nhi m v , ch tiêu k ho ch ư c giao v d tr lưu thông thu c qu c gia, doanh nghi p l p các k ho ch: a) K ho ch mua thu c d tr . N i dung k ho ch ph i th hi n rõ ch ng lo i, s lư ng, quy cách, ngu n g c xu t x , ơn giá, tr giá c a t ng lo i thu c d tr . b) K ho ch vay v n, xin c p h tr lãi xu t vay v n d tr thu c. c) K ho ch luân chuy n luôn m b o h n dùng c a thu c d tr . 3. Báo cáo c a doanh nghi p: Báo cáo nh kỳ hàng năm: a) Danh m c thu c thành phNm d tr . b) K ho ch mua thu c d tr . c) K ho ch vay v n, xin c p h tr lãi xu t vay v n d tr thu c. d) K ho ch luân chuy n m b o h n dùng c a thu c d tr . e) Báo cáo t n kho thu c d tr . Báo cáo t xu t: f) Khi thay i danh m c thu c thành phNm. g) Th c hi n xu t thu c d tr cung ng cho b nh vi n nhà nư c khi thi u thu c i u tr . h) Th c hi n xu t thu c d tr cung ng cho th trư ng t do. i) Các báo cáo t xu t khác. i u 11. S d ng kinh phí 1. Kho n h tr lãi vay do ngân sách c p: - Doanh nghi p ch ng s d ng kinh phí h tr lãi vay ư c ngân sách c p tr lãi vay ngân hàng theo kh ư c vay. - K t thúc năm ngân sách, doanh nghi p t ng h p, l p báo cáo quy ttoán s kinh phí ư c c p h tr lãi vay g i các cơ quan có thNm quy n xét duy t.
  6. 2. Kho n ngân sách c p h tr m t l n v nâng c p c i t o, m r ng kho, u tư công ngh thông tin và mua trang thi t b b o qu n thu c d tr : Th t c xin u tư, quy t toán d án u tư th c hi n theo quy nh hi n hành. Sau khi quy t toán hoàn thành d án, tài s n s ư c bàn giao cho doanh nghi p ưa vào s d ng theo quy nh qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n. Doanh nghi p có trách nhi m nh n v n v i Nhà nư c và t ch c theo dõi, h ch toán tăng ngu n v n c a doanh nghi p, ng th i có trách nhi m b o toàn s v n ó. 3. Kho n ư c c p bù chênh l ch giá thu c d tr lưu thông do giá bán th p hơn giá v n khi B trư ng B Y t quy t nh xu t bán thu c d tr ra th trư ng t do: Doanh nghi p h ch toán b sung vào doanh thu trong kỳ khi nh n ư c kinh phí c p bù theo các quy nh hi n hành. V. T CH C TH C HI N, THANH TRA, KI M TRA i u 12. Trách nhi m c a các ơn v thu c B Y t trong vi c t ch c th c hi n, thanh tra, ki m tra công tác d tr lưu thông thu c 1. C c qu n lý Dư c Vi t Nam làm u m i giúp B trư ng B Y t : a) Qu n lý công tác d tr lưu thông thu c qu c gia c a B Y t ; qu n lý v chuyên môn chuyên ngành dư c liên quan n công tác d tr lưu thông thu c; b) Ph i h p v i V K ho ch Tài chính, các V , C c thu c B Y t và các cơ quan, ơn v có liên quan xây d ng k ho ch, cơ s d tr lưu thông thu c cho t ng th i gian c th ; c) Th a u quy n c a B trư ng xét duy t Danh m c thu c thành phNm d tr c a doanh nghi p và phân b cơ s d tr lưu thông cho t ng doanh nghi p phù h p v i k ho ch quy nh t i i m b Kho n 1 c a i u 12 c a Quy ch này; d) Ph i h p v i các V , C c thu c B Y t và các cơ quan, ơn v có liên quan t ch c tri n khai th c hi n, thanh tra, ki m tra vi c th c hi n k ho ch d tr thu c theo các n i dung ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 110/2005/Q -TTg ngày 16/5/2005 c a Th tư ng Chính ph . 2. V K ho ch-Tài chính có trách nhi m ph i h p v i các V , C c thu c B Y t và các cơ quan, ơn v có liên quan t ng h p nhu c u v n hàng hoá d tr , d toán kinh phí h tr lãi vay ngân hàng, kinh phí bù chênh l ch giá t ngân sách nhà nư c; quy t toán kinh phí h tr c a ngân sách nhà nư c. 3. V i u tr có trách nhi m hư ng d n các b nh vi n th c hi n các nhi m v có liên quan n d tr lưu thông thu c; t ng h p nhu c u thu c i u tr c a các b nh vi n ph i h p v i C c Qu n lý Dư c Vi t Nam và V K ho ch Tài chính xây d ng cơ s thu c d tr lưu thông hàng năm. 4. Các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B Y t , S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Y t ngành có trách nhi m hư ng d n, t ch c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy ch này./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản