Quyết định số 3156/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
45
lượt xem
5
download

Quyết định số 3156/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3156/2005/QĐ-BYT tế về việc ban hành "Danh mục thuốc dự trữ lưu thông" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3156/2005/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3156/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 08 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “DANH M C THU C D TR LƯU THÔNG” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 110/2005/Q -TTg ngày 16/05/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t K ho ch “D tr lưu thông thu c qu c gia ph c v công tác phòng b nh, ch a b nh cho nhân dân”; Căn c Báo cáo ngày 20/08/2005 c a H i ng tư v n xây d ng “Danh m c thu c d tr lưu thông” ư c thành l p theo Quy t nh s 2704/ Q -BYT ngày 29/07/2005 c a B trư ng B Y t ; Xét ngh c a Ông C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Danh m c thu c d tr lưu thông”. i u 2. Danh m c thu c d tr lưu thông là cơ s pháp lý : 1. C c Qu n lý dư c Vi t Nam xác nh ch ng lo i thành phNm, cơ s thu c d tr lưu thông giao cho các doanh nghi p tri n khai th c hi n. 2. V K ho ch - Tài chính xác nh nhu c u v n vay, k ho ch h tr lãi vay ngân hàng, k ho ch bù chênh l ch giá t ngân sách nhà nư c và hư ng d n cho các doanh nghi p tri n khai th c hi n. 3. V i u tr hư ng d n các cơ s khám b nh, ch a b nh s d ng ngu n thu c d tr theo úng m c ích, t hi u qu trong công tác phòng b nh, ch a b nh cho nhân dân. 4. Các doanh nghi p tham gia k ho ch d tr lưu thông thu c c th hoá thành danh m c thành phNm tri n khai mua thu c d tr theo ch o c a B Y t và phù h p v i nhu c u c a th trư ng qua t ng giai o n. 5. Các V , C c, Thanh tra B Y t ki m tra, thanh tra quá trình th c hi n c a các ơn v tham gia k ho ch d tr lưu thông thu c qu c gia theo thNm quy n.
 2. i u 3. Giao cho C c qu n lý dư c Vi t Nam làm âu m i ph i h p v i V K ho ch - Tài chính và các ơn v có liên quan hư ng d n các doanh nghi p tham gia k ho ch d tr lưu thông thu c qu c gia trong vi c mua thu c d tr theo úng các quy nh c a pháp lu t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 5. Các ông/Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V K ho ch Tài chính, V trư ng V i u tr , C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan và Giám c các doanh nghi p tham gia k ho ch d tr lưu thông thu c qu c gia ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Th Trung Chi n (Đã ký) DANH M C HO T CH T THU C D TR LƯU THÔNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3156/Q -BYTngày 30 tháng 8 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) ư ng dùng, Hàm lư ng, Stt Tên thu c D ng dùng I - THU C GÂY TÊ, MÊ 1. Thu c gây mê 1 Etomidate Tiêm; ng 20mg/10ml 2 Fentanyl Tiêm, ng 0,05mg/1ml; 0,1mg/2ml; 0,5mg/10ml 3 Halothane ư ng hô h p; l 250ml 4 Isoflurane ư ng hô h p; l 100-250ml 5 Ketamine Tiêm, ng 10 ml, 50mg/1ml 6 Pethidin Tiêm, ng100mg/2ml, 50mg/2ml 7 Propofol Tiêm, ng 200mg/20ml 8 Thiopental natri Tiêm, l 500-1000mg b t pha tiêm 2. Thu c gây tê t i ch 9 Bupivacaine hydroclorid Tiêm, dung d ch 0,25-0,5% Tiêm tu s ng 0.5% x 4ml
 3. 10 Lidocaine hydroclorid Tiêm, ng1-2-5ml dung d ch1%-2% 3. Thu c ti n mê 11 Diazepam Tiêm, ng 5mg/1ml, 10mg/2ml U ng, viên 2-5mg 12 Midazolam Tiêm, ng 1ml, 3ml, 5mg/1ml 13 Morphine hydroclorid Tiêm, ng 10mg/1ml;u ng,viên 10- 30-60mg 14 Promethazine hydrochloride Tiêm, ng 5mg/ml, 1- 2 ml II - THU C GI M AU, H S T, CH NG VIÊM 1. Gi m au ch ng viêm không Steroit 15 Dextropropoxyphene U ng, viên 50-100- 150mg 16 Diclofenac U ng, viên 25-50-75-100mg Tiêm, ng 75mg/3ml Tiêm, l 100mg 17 Meloxicam U ng, viên 7,5mg Tiêm, ng 15mg 2. Gi m au i u tr b nh gut 18 Allopurinol U ng, viên 100-300mg 19 Colchicine U ng, viên 1 mg 3. Thu c ch ng viêm, phù n 20 Alphachymotrypsin Tiêm, ng 10mg III - THU C CH NG DN NG, GI I QUÁ M N 21 Epinephrine Tiêm, ng 1mg /1ml 22 Mazipredone Tiêm, ng 30mg/1ml IV - THU C C P C U VÀ CH NG C 23 Edetic acid (EDTA Ca - Na) U ng, viên 0,25g Tiêm tĩnh m ch, ng 5-10ml (200mg/1ml) 24 Natri hydrocarbonat Tiêm, ng 10ml d.d ch 4,2% - 8,4% Tiêm truy n, chai 200ml, 500ml d.d ch 1,4% + 4,2% 25 Pralidoxime iodid U ng, viên 500mg Tiêm, ng 10ml, 20 - 50mg/ml 26 Xanh methylen Tiêm, ng 1ml dung d ch 1%
 4. 27 Streptokinase Tiêm, l 1.500.000 v 28 Than ho t d ng nhũ Chai, túi 25g/l V - THU C AN TH N, CH NG R I LO N TÂM TH N 1. Thu c ch ng lo n th n 29 Chlopromazine hydroclorid U ng, siro 5mg/ml l 5ml Tiêm, ng 2ml, 25mg/ml U ng, viên 25-100mg 30 Carbamazepine U ng, viên 200mg 31 Haloperidol U ng, viên 1,5mg; 5mg Tiêm, ng 5mg/ml 32 Levomepromazine U ng, viên 2-25-100mg Tiêm, ng 25mg/ml 33 Phenobarbital U ng, viên10mg-100mg Tiêm, ng 200mg/2ml 2. Thu c i u ch nh và d phòng r i lo n c m giác 34 Amitriptyline hydroclorid U ng, viên 25mg VI - THU C CH NG NHI M KHU N 1. Thu c ch ng nhi m khuNn 35 Amikacin Tiêm,l 250-500mg b t pha tiêm ho c dung d ch Tiêm,chai 500mg/100ml 36 Azithromycin U ng,viên 250-500mg 37 Benzathine benzylpenicillin Tiêm,l 1,2 tri u IU - 2,4 tri u IU 38 Cefazolin Tiêm,l 0,5-1g b t pha tiêm 39 Cefuroxime U ng,viên 125mg,250mg,500mg Tiêm,l 750mg b t pha tiêm Tiêm truy n,l 1500mg b t pha tiêm 40 Ceftriaxon Tiêm,l 0,5- 1g 41 Ceftazidime Tiêm truy n,l 1- 2g b t pha tiêm 42 Ciprofloxacin Tiêm truy n, l 200mg/100ml 43 Ofloxacin Dung d ch nh m t 0,3% 44 Pefloxacin Tiêm, ng 400mg/5ml 45 Vancomycin Tiêm, l 500mg & 1g b t pha tiêm
 5. 2. Thu c ch ng virut 46 Acyclovir Tiêm, l 25mg/1,5ml- 75mg/2,5ml Tiêm truy n, l 250mg b t pha tiêm U ng, viên 200-800mg 3. Thu c ch ng n m 47 Amphotericine B Tiêm, l 50mg b t pha tiêm 48 Itraconazole U ng, viên 100mg 4. Thu c tr Amip 49 Metronidazole Tiêm truy n, chai 500mg/100ml VII - THU C I U TRN AU N A U 50 Ergotamine tartrat U ng, viên 1mg Tiêm, ng 0,5mg/ml VIII - THU C CH NG UNG THƯ VÀ GI M MI N DNCH 1. Thu c gi m mi n d ch 51 Azathioprine U ng, viên 50mg 2. Thu c ch ng ung thư 52 Bleomycin Tiêm, l 15mg b t pha tiêm 53 Carboplatin Tiêm, l 50-150-450mg b t pha tiêm 54 Cytarabine Tiêm, l 100-500-1000mg b t pha tiêm 55 Cyclophosphamide U ng, viên 50mg Tiêm, l 100-200-500mg b t pha tiêm 56 Cisplatin Tiêm, l 10mg 57 Doxorubicin hydroclorid Tiêm, l 10 - 50mg b t pha tiêm 58 Etoposide U ng, viên 50-100mg Tiêm, l 50-100mg b t pha tiêm 59 Fluorouracil (5-FU) Tiêm, ng 5ml, 50mg/ml 60 Hydroxycarbamide U ng, viên 250 - 500mg 61 Ifosfamide Tiêm, l 1.000mg b t pha tiêm 62 Methotrexate U ng; viên 2,5mg Tiêm, l 10-50mg b t pha tiêm 63 Mitomycin Tiêm, l 2mg,10mg b t pha tiêm
 6. 64 Octreotide Tiêm, l 5ml,100mg/1ml 65 Procarbazine U ng, viên 50mg 66 Tamoxifen U ng, viên 10-20mg 67 Vincristine sulfat Tiêm, ng 1mg/1ml 3. Thu c b tr trong i u tr ung thư 68 Calcium folinat Tiêm, ng 15-50-100mg 69 Mesna Tiêm, l 400mg 70 Ondansetron Tiêm, ng 4ml, 2mg/ml U ng, viên 2-4mg IX - THU C CH NG PARKINSON 71 Trihexyphenidyl Hydroclorid U ng, viên 2-5mg X . THU C TÁC D NG LÊN QUÁ TRÌNH ÔNG MÁU 72 Heparin natri Tiêm, ng 1-5-20-25 nghìn IU/1ml 73 Phytomenadione (vit K1) U ng, viên 2-5-10 mg Tiêm, ng 5ml, 5mg/ml 74 Protamin sulfat Tiêm, ng 5ml dung d ch 1% 75 Tranexamic acid U ng, viên 250mg Tiêm, ng 5 -10ml dung d ch10% XI - THU C CAO PHÂN T 76 Tinh b t Este hoá Tiêm truy n, chai 250-500ml, dung d ch 6-10%; 77 Dextran 40 Tiêm, chai 250-500ml dung Dextran 70 d ch10% Tiêm, chai 250-500ml XII - THU C TIM M CH 1. Thu c ch ng au th t ng c 78 Atenolol U ng, viên 50 - 100mg 79 Glyceryl trinitrat U ng, viên 0,5-2,5mg Tiêm, ng 3-15mg 2. Thu c ch ng lo n nh p 80 Amiodaron hydroclorid U ng, viên 200mg; Tiêm, ng 150mg/3ml Tiêm, ng 0,2mg 81 Propranolol hydroclorid Tiêm, ng 5mg/5ml U ng, viên 40mg
 7. 3. Thu c i u tr tăng huy t áp 82 Enalapril U ng, viên 5 –10-20mg 83 Nifedipine U ng, viên 5-10 mg U ng, viên tác d ng ch m 20-30mg 4. Thu c i u tr h huy t áp 84 Heptaminol hydroclorid U ng, viên150mg Tiêm, ng 2ml, 62,5mg/ml 5. Thu c i u tr suy tim 85 Digoxin U ng, viên 0,25mg Tiêm, ng 0,5mg/2ml 86 Dobutamine Tiêm,l 250mg b t pha tiêm, dung d ch 87 Dopamine hydrochlorid Tiêm, ng 5ml, 40mg/ml 6. Thu c ch ng huy t kh i 88 Acenocoumarol U ng, viên 2mg; 4mg 7. Thu c h Lipid máu 89 Fenofibrate U ng, viên 100mg-300mg 90 Simvastatin U ng, viên 5mg-10mg XIII - THU C C N QUANG 91 Ioxitalmic acid Tiêm 300, 380 92 Iopromid acid Tiêm, ng 300mg iod/ml XIV - THU C L I TI U 93 Furosemide U ng, viên 40mg Tiêm, ng 20mg/2ml XV - THU C Ư NG TIÊU HOÁ 1. Thu c ch ng loét d dày 94 Famotidin U ng, viên 20-40mg Tiêm, 20mg; b t ông khô pha tiêm 95 Omeprazole U ng, viên 20mg Tiêm, l 40mg b t pha tiêm 2. Thu c ch ng nôn 96 Metoclopramide U ng, viên 10mg Tiêm, ng 2ml, 5mg/ml
 8. 3. Thu c ch ng co th t 97 Alverine citrat Tiêm, ng 2ml,15mg/ml U ng, viên 40mg 98 Hyoscine butylbromid U ng, viên 10mg Tiêm, ng 20mg 4. Thu c tNy, nhu n tràng 99 Macrogol Th t r a, gói b t 12g x 10,167g U ng, gói b t 10g 5. Thu c ch ng tiêu ch y 100 Loperamide U ng, viên 2mg XVI - HORMON, N I TI T T 1. Hormon thư ng th n và nh ng ch t thay th 101 Hydrocortisone Tiêm, l 125mg h n d ch 102 Dexamethasone U ng, viên 0,5-1mg; Tiêm, ng 4mg/ml; Nh m t,l 5 ml dung d ch 0,1% 103 Methyl prednisolone U ng, viên 4mg & 16mg Tiêm, l 40 & 80mg 2. Insulin và nhóm h ư ng máu 104 Insulin tác d ng nhanh Tiêm. l 10ml, 40IU/ml Insulin tác d ng bán ch m l 10ml,100IU/ml 105 Metformine U ng, viên 500-850-1000mg 106 Gliclazid U ng, viên 80mg 3. Hormon giáp tr ng và kháng giáp tr ng 107 Levothyroxine Natri U ng, viên 0,05 - 0,1mg 108 Thiamazol U ng, viên 5mg XVII - HUY T THANH 109 Huy t thanh kháng u n ván Tiêm, ng 500 IU/ml 110 Huy t thanh kháng n c r n Tiêm, ng XVIII - THU C GIÃN CƠ VÀ TĂNG TRƯƠNG L C CƠ 111 Neostigmine bromide Tiêm, ng 0,5mg XIX - THU C THÚC , C M MÁU SAU 1. Thu c c m máu sau
 9. 112 Ergometrine hydrogen maleate Tiêm, ng 0,2mg/ml 2. Thu c thúc 113 Oxytocin Tiêm, ng 5 IU-10 IU/ml XX - THU C CH A HEN 114 Aminophylline Tiêm, ng 10ml, 25mg/ml l 10ml,1ml/0.2mg ng 4,8% 5ml 115 Salbutamol sulfate U ng, viên 2-4mg Thu c x t, h p 0,1mg/li u Tiêm, ng 0,5mg/2ml - 5mg/5ml XXI - DUNG DNCH I U CH NH I N GI I 116 Acid amin Tiêm truy n, chai 250-500ml dung d ch 5-10% 117 Glucose Tiêm, ng 10ml dung d ch 5%, 10 và 30% Tiêm truy n, chai 250-500ml dung d ch 5%-10%-20%-30%-50% 118 Manitol Tiêm truy n, chai 250-500 ml dung d ch 20% 119 Natri clorid Tiêm, ng10ml, dung d ch 10% Tiêm truy n, chai 250-500ml d.d ch 0,9% 120 Ringer lactat Tiêm truy n, chai 250-500ml 121 ORS Gói pha cho 1 lít nư c XXII - VACXIN PHÒNG B NH 122 V c xin viêm não Nh t b n B 123 V c xin thương hàn XXIII - THU C KHÁC 124 Acarbose Glucobay, u ng, viên, 50-100mg 125 Acyclovir Zovirax m tra m t 3% 126 Atenolol Tenormin, u ng, viên 50mg 127 Amoxycillin/Acid clavulanic Augmentin, u ng, tiêm -viên, h n d ch, thu c b t các hàm lư ng 128 Atracurium Tracrium, tiêm tĩnh m ch 0,3-0,6mg 129 Betamethasone Diprospan, tiêm, l 1ml h n d ch
 10. 130 Bisoprolol Concor, u ng, viên, 5mg 131 Buflomedil Fonzylane, tiêm, ng 50mg/5ml 132 Calcitonin Miacalcic, tiêm, l 50IU/1ml 133 Carvedilol Dilatrend, u ng, viên 6,25-12,5- 25mg 134 Cefepime Maxipime, tiêm, l 1gr 135 Clonidin Catapressan, tiêm 0,15mg/50ml 136 Clozapine Leponex, u ng, viên, 25 mg 137 Chorionic gonadotropine Pregnyl tiêm l 500 và1500IU b t phatiêm 138 Cyclosporin Sandimmun tiêm truy n các hàm lư ng 139 Didanosine Videx, 100mg l 2g và 4g 140 Eperison Myonal, u ng, viên 50mg 141 Epirubicin Farmorubicin, tiêm, các hàm lư ng 142 Filgrastim Neupogen tiêm 0,3mg/1ml 143 Felodipine Plendil, u ng, viên, 2,5-5mg 144 Flumazenil Anexate, tiêm, 0,5mg/5ml 145 Fluoxetin Prozac u ng, viên, 20mg 146 Flupentixol Phrenixol, u ng, l 400mg/10ml 147 Fluvoxamine Luvox 100 148 Follintropin Puregon, tiêm 50-100 IU 149 Gabapentin Neurotin, u ng,viên 300mg 150 Gemcitabine Gemzar, tiêm, 200mg 151 Goserelin Zoladex depot; tiêm, ng 3,6 mg 152 Hydroxyzine Atarax, u ng, viên 25-10mg 2mg/ml, xiro u ng 153 Imipenem/Cilastatin Tienam, tiêm, 500 mg 154 Ipratropium Cyclovent, u ng, viên 40mcg 155 Ipratropium bromid Atrovent khí dung 0,25mg/ml 156 Isoflamide Holoxan, tiêm 2g và 500mg 157 Ketotifen Zaditen, u ng, viên 1mg
 11. 158 Levodopa Madopar, u ng,viên 250mg, 500mg 159 Lutropin alfa Deanxit 0,5mg 160 Lynestrenol Orgametril, u ng, viên 5mg 161 Manidipine Madiplo, u ng, viên 10-20mg 162 Mebeverin Duspatalin, viên135mg 163 Mecobalamin Methylcobal, u ng, viên 500mcg 164 Medroxyprogesteron Depo-Provera; tiêm, l 150mg/1ml 165 Mesterolone Proviron; u ng, viên 25mg 166 Metoprolol-Felodipine Logimax , u ng, viên 5/50mg 167 Mirtazapine Remeron, u ng, viên 30mg 168 Mitoxanfrone Novanfrone, tiêm, 20mg/10ml 169 Nicardipin Loxen, tiêm 5-10mg 170 Nadroparin calcium Fraxiparine, tiêm 0,3-0,4-0,6ml 171 Natamycin Natacyn, nh m t, 5%, 172 Nimodipin Nimotop, u ng, viên 30mg; tiêm, ng 10mg/ml, tiêm truy n 10mg/50ml 173 Nizatidine Axid, u ng,viên 150-300mg 174 Oestrogen Premarin; tiêm, l 20-25mg b t pha tiêm 175 Octreotide Sandostatine , tiêm, 0,1 mg 176 Olanzapine Zyprexa, u ng, viên 5-7,5-10mg 177 Oseltamivir Tamiflu u ng, viên 75mg 178 Oxcarbazepine Trileptal u ng, viên 300mg 179 Pancuronium Pavulon, tiêm, 4mg 180 Pamidronate Aredia, tiêm, 30mg 181 Paclitaxel Taxol tiêm truy n 30mg/5ml 182 Pemirolast Alygesal 0,1% 183 Perindopril Coversyl, u ng, viên 4mg 184 Pyritinol Encefabol, u ng, viên 200mg 185 Quinapril Accupril, u ng, viên 5mg 186 Risperidone Rispedal, u ng, viên 1-2mg
 12. 187 Ranitidine Zantac , tiêm 25mg/ ml 188 Rocuronium Esmeron, tiêm 10mg/ml 189 Rosiglitazone maleate/Metformine Avandia, u ng, viên 4-8mg; Avandamet, u ng, viên 2/500 mg, 4/500mg 190 Salmeterol/Fluticasone Seretide d ng x t và b t hít, các lo i hàm lư ng 191 Sertraline Zoloft ,u ng, viên, 50mg 192 Sirolimus Rapamune, 1mg 193 Somatostatin Somatostatin acetat, l b t ôngkhô 2mg 194 Sotalol Sotalex, u ng, viên 80mg 195 Stavudine Zerit , viên 30mg 196 Salbutamol Ventolin khí dung 5mg/2,5 ml 197 Telmisartan Micardis, u ng, viên 40mg 198 Terazosin Hytrin 1mg 199 Terbutaline Bricanyl,u ng, viên 5mg; Xiro; tiêm 0,5mg/ml và dung d ch khí dung 200 Tianeptine Stablon u ng, viên 12,5mg 201 Tizanidine Sirdalud , u ng, viên 2mg 202 Ticarcillin/Acid clavulanic Timentin, tiêm, các hàm lư ng 203 Ubidecarenone Decaquinon, viên10mg 204 Valproat Depakine u ng, viên, 200-500 T NG S : 204 HO T CH T , G M : - 22 NHÓM TÁC D NG DƯ C LÝ - 01 NHÓM THU C CHUYÊN KHOA C TRN G M 81 LO I BI T DƯ C
Đồng bộ tài khoản