Quyết định số 3161/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 3161/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3161/QĐ-BGTVT về việc cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3161/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3161/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DỰ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH LÊN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2008 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; - Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ); - Căn cứ công văn số 16/HĐTCVCC ngày 24/9/2008 của Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2008 và Biên bản cuộc họp ngày 16/10/2008 của Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch Bộ Giao thông vận tải; - Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử 05 công chức, viên chức có tên trong danh sách trích ngang tại Phụ lục 1 (kèm theo) tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2008 theo chỉ tiêu được Bộ Nội vụ giao. Điều 2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông có tên trong danh sách trích ngang tại Phụ lục 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: Như điều 2; Bộ trưởng (để báo cáo); Bộ Nội vụ; Lưu VT, TCCB. Trần Doãn Thọ
  2. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỬ THAM SỰ KỲ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH LÊN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2008 (kèm theo Quyết định số 3161/BGTVT-TCCB ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT) TT Họ và tên Ngày tháng Chức vụ, Cơ quan, Thời Mức lương hiện Văn bằng, chứng chỉ Số đề Được miễn thi G năm sinh vị trí công đơn vị gian hưởng án, ch tác đang làm làm việc công Nam Nữ việc ở ngạch Hệ số Thời gian Tốt Tốt Tốt Ngoại ngữ Trình độ trình Tin Ngoại CVC và lương hưởng nghiệp nghiệp nghiệp C trở lên Tin học đã học ngữ TĐ ĐH trở Lý luận QLNN tham (năm) lên CTCC cao cấp gia (từ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 1 Trương 2/10/54 Vụ Vụ 15 6,78 1/11/03 Đại 1995 2007 Chưacó Chưacó Có 1 C 1 Tấn trưởng Kế học Chứng Chứng đề án ca Viên hoạch chỉ C chỉ tin cấp kế -Đầu Tiếng học VP Bộ thi tư Anh họ VP Ng ngữ 2 Phạm 21/2/56 Vụ Vụ 8 5,42 01/2/08 Thạc 2002 2006 ĐH Có CC Có 1 Miễn C Thanh trưởng Hợp năm sỹ Tiếng Tin học Đề án thi ca Tùng tác và 8 Anh quản lý cấp k quốc tháng Bộ th tế T họ V 3 Lại 25/8/63 Phó Cục 10 6,10 1/12/07 Thạc 2001 2002 Có có Có 1 Miễn T Xuân Cục Hàng sỹ chứng Chứng đề tài thi ngh Thanh trưởng không chỉ C chỉ tin cấp ĐH VN học B Ngành Li x 4 Nguyễn 08/9/51 Trưởng Cục 6 5,76 1/10/06 Tiến 2003 9/2008 Có Học Có 4 C Hoàng ban Hàng sỹ chứng xong đề tài ca Tiệm Vận tải hải chỉ C chương cấp thi VN trình Bộ họ máy vi V tính (1992) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 5 Phùng 12/3/55 Giám Trung 7 5,42 1/12/06 Tiến 2005 9/2007 ĐH Tiến sỹ Có 12 Miễn Miễn C Văn Ổn đốc tâm sỹ Tiếng đề tài, thi thi Bằ CNTT Anh đề án Đ (6 Đề M tài cấp tín Bộ, 6 v Đề án Đ cấp Tiế Nhà An nước
  3. và cấp ngành) Tổng số 05 cán bộ, công chức, viên chức trên đây của Bộ Giao thông vận tải cử đi dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2008 đảm bảo đúng số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi quy định tại Thông tư số 07/2008/TT-BNV ngày 04/9/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ KT. B THỨ Phạm Tăng Lộc Trần BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỬ THAM SỰ KỲ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH LÊN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2008 (kèm theo Quyết định số /BGTVT-TCCB ngày tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT) TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chức vụ, vị Cơ quan, đơn Thời gian Mức lương hiện Văn bằng, chứng chỉ trí công tác vị đang làm làm việc ở hưởng việc ngạch Nam Nữ CVC và Hệ số Thời gian Tốt nghiệp Tốt Hoàn Ngoại ng TĐ (năm) lương hưởng ĐH trở lên nghiệp Lý thành C trở lên luận khóa học CTCC QLNNCC (từ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Nguyễn Việt Dũng 2/8/57 Trưởng Cục Hàng 11 6,10 1/1/07 Đại học 2004 9/2008 ĐH ban hải VN Tiếng HTQT Nga 2 Trần Văn Lâm 05/1/67 Phó Vụ Vụ Tổ 11 6,44 1/10/07 Đại học 2002 2007 Chưa trưởng chức cán có bộ Chứng
  4. chỉ C 3 Phùng Văn Ổn 12/3/55 Giám đốc Trung tâm 7 5,42 1/12/06 Tiến sỹ 2005 9/2007 ĐH CNTT Tiếng Anh 4 Nguyễn Trung Sỹ 10/2/61 Phó Tổng Ban 13 6,10 1/12/05 Thạc sỹ 2002 2005 Đã học GĐ QLDA 85 xong môn Tiếng Anh thuộc chương trình Cao học 5 Phạm Thanh Tùng 21/2/56 Vụ trưởng Vụ Hợp 8 năm 5,42 01/2/08 Thạc sỹ 2002 2006 ĐH tác quốc và 8 Tiếng tế tháng Anh 6 Nguyễn Hoàng Tiệm 08/9/51 Trưởng Cục Hàng 6 5,76 1/10/06 Tiến sỹ 2003 9/2008 Có ban Vận hải VN chứng tải chỉ C - Là thương binh loại A (Bộ đội), - Gia đình liệt sỹ. 7 Lại Xuân Thanh 25/8/63 Phó Cục Cục Hàng 10 6,10 1/12/07 Thạc sỹ 2001 2002 Có trưởng không VN chứng chỉ C 1 8 Trương Tấn Viên 2/10/54 Vụ trưởng Vụ Kế 22 6,78 1/11/03 Đại học 1995 2007 Chưa hoạch - (ở Ba có Đầu tư Lan) Chứng chỉ C 19 Nguyễn Văn Hiền (không có hồ sơ) 110 Phạm Hồng Sơn 8/01/60 Tổng GĐ Ban 8 5,76 1/1/06 Không có 2001 2005 Có QLDA bằng đại chứng đường học trong chỉ C HCM hồ sơ 1 Nguyễn Quốc Tùng 13/2/60 Chánh PMU 2 10 6,10 1/9/05 Đại học 2003 5/2008 ĐH 11 (nộp HS ngày Văn Cục 14/10/08, muộn 4 phòng Đường bộ ngày) VN
  5. 1 Nguyễn Tân Khoa 2/9/54 Phó Tổng PMU 6 8 5,76 1/3/006 Đại học 2004 2007 Không 12 (nộp HS ngày GĐ Cục có 14/10/08, muộn 4 Đường bộ chứng ngày) VN chỉ Tổng số 05 cán bộ, công chức, viên chức trên đây của Bộ Giao thông vận tải cử đi dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2008 đảm bảo đúng số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi quy định tại Tông tư số 07/2008/TT-BNV ngày 04/9/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ KT. B THỨ Phạm Tăng Lộc Trần
Đồng bộ tài khoản