Quyết định số 3171/2002/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
4
download

Quyết định số 3171/2002/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3171/2002/QĐ-BGTVT về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Nghệ An do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3171/2002/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3171/2002/Q -BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH S 3171/2002/Q -BGTVT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2002 C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I V VÙNG NƯ C CÁC C NG BI N THU C NA PH N T NH NGH AN VÀ KHU V C TRÁCH NHI M C A C NG V NGH AN B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c i u 58 B Lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 03 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c ý ki n c a U ban Nhân dân t nh Ngh An t i công văn s 2115/UB-CN ngày 12 tháng 6 năm 2002; Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch - V n t i và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Nay công b vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Ngh An bao g m: - Vùng nư c trư c c u c ng C a Lò, B n Thu và Xăng d u Nghi Hương. - Vùng nư c c a tuy n lu ng hàng h i, vùng neo u chuy n t i, tránh bão thu c khu v c c ng C a Lò, B n Thu , Xăng d u Nghi Hương và khu v c chuy n t i Hòn Ngư. i u 2. Ph m vi vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Ngh An ư c tính theo m c nư c thu tri u l n nh t, n m trong gi i h n như sau: 1. Ranh gi i v phía B c, phía ông và phía ông-Nam: ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m có t a dư i ây: A1. 180 50', 0 N; 1050 43', 0 E. A2. 180 50', 0 N; 1050 47', 0 E. A3. 180 48', 0 N; 1050 48', 0 E. A4. 180 45', 1 N; 1050 46', 1 E.
  2. 2. Ranh gi i v phía Tây: T i m A1 ch y d c theo phía Nam dãy núi xã Nghi Thi t, Huy n Nghi L c n kinh tuy n cách 20 mét phía Tây c ng C a Lò, qua c u c ng C a Lò, n i m c c B c b bi n Th xã C a Lò, d c theo b bi n c a Th xã C a Lò n b phía B c C a H i. 3. Ranh gi i trên sông ư c gi i h n t i m phía B c C a H i và i m A4 ch y d c theo hai b sông Lam n ư ng th ng c t ngang sông Lam cách h lưu c u b n Thu 200 mét, tr o n sông Lam thu c vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Hà Tĩnh ư c quy nh t i Quy t nh s 2437/2002/Q -BGTVT ngày 07 tháng 8 năm 2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 3. Vùng ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u, chuy n t i và tránh bão cho tàu thuy n vào các c ng bi n thu c a ph n t nh Ngh An ư c quy nh như sau: 1. Vùng ón tr hoa tiêu và ki m d ch: a. i v i c ng B n Thu , c ng Xăng d u Nghi Hương và khu v c neo u chuy n t i Hòn Ngư: Là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 01 h i lý v i tâm t i t a : 180 47', 2 N; 1050 47', 0 E. b. i v i c ng C a Lò và khu v c neo u chuy n t i Hòn Ngư: Là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 01 h i lý v i tâm t i t a : 180 48', 5N; 1050 45', 2 E. 2. Vùng neo u, chuy n t i, tránh bão: i v i c ng B n thu , c ng C a Lò và c ng Xăng d u Nghi Hương: T i các v trí trong vùng nư c ư c quy nh t i i u 2 Quy t nh này và do C ng v Ngh An ch nh trên cơ s th c t v th i ti t, sóng gió, thu tri u t i khu v c, m n nư c c a tàu m b o an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. i u 4. 1. C ng v Ngh An có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam và các văn b n pháp lu t có liên quan i v i m i ho t ng hàng h i trong vùng nư c c ng C a Lò, c ng B n Thu , c ng Xăng d u Nghi Hương và khu neo u chuy n t i Hòn Ngư. 2. i v i vùng nư c chung v i c ng Xuân H i ( Hà Tĩnh), C ng v Ngh An ph i h p v i C ng v Hà Tĩnh qu n lý ho t ng hàng h i theo nguyên t c sau: a. C ng v Ngh An ch u trách nhi m th c hi n qu n lý v b o m an toàn hàng h i trong ph m vi vùng nư c thu c tuy n lu ng hàng h i t Phao s 0 C a H i n 2.000 mét v phía h lưu c ng Xuân H i và t 1.000 mét v phía thư ng lưu c ng Xuân H i n c ng B n Thu . Nh ng v vi c phát sinh liên quan n tàu thuy n vào, ra, ho t ng c ng nào thì do C ng v hàng h i khu v c ó ch trì gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. b. C ng v Ngh An có trách nhi m:
  3. - B trí k ho ch i u ng tàu thuy n m b o tr t t an toàn hàng h i trên vùng nư c thu c tuy n lu ng hàng h i t C a H i n c ng B n Thu và vùng neo u chuy n t i Hòn Ngư khi C ng v Hà Tĩnh thông báo tàu thuy n ra vào c ng Xuân H i ho c ph i neo u t i vùng neo u chuy n t i Hòn Ngư trư c ít nh t 02 gi k t khi tàu thuy n n Phao s 0. - Thông báo cho C ng v Hà Tĩnh bi t v tàu thuy n ra vào c ng B n Thu trư c ít nh t 02 gi k t khi tàu thuy n n vùng nư c c a c ng Xuân H i ph i h p qu n lý, m b o tr t t an toàn hàng h i. i u 5. Ngoài ph m vi vùng nư c quy nh t i i u 2 c a Quy t nh này, C ng v Ngh An có trách nhi m qu n lý nhà nư c chuyên ngành v tr t t , an toàn hàng h i trong vùng bi n thu c a ph n t nh Ngh An theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 1330/Q -PCVT ngày 03 tháng 7 năm 1993 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vùng nư c c ng Ngh Tĩnh và khu v c trách nhi m c a C ng v Ngh Tĩnh và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 7. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i Ngh An, Giám c S Giao thông v n t i Hà Tĩnh, Giám c C ng v Ngh An, Giám c C ng v Hà Tĩnh, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Th Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản