Quyết định số 318/1999/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định số 318/1999/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 318/1999/QĐ-UBTDTT về việc ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Thể dục thể thao do Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 318/1999/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 318/1999/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 11 tháng 03 năm 1999 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “QUY NNH V SO N TH O, BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A U BAN TH D C TH THAO” B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 03/1998/N -CP ngày 6 tháng 1 năm 1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch b máy c a U ban Th d c th thao; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh 101/ CP ngày 23 tháng 09 năm 1997 c a Chính Ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Theo ngh c a ông V trư ng V Pháp ch ; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này b n “Quy nh v so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a U ban Th d c th thao”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 3. Các ông V trư ng V Pháp ch , Chánh văn phòng, V trư ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c U ban Th d c th thao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TDTT Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph - B Tư pháp; - Như i u 3; - Các PCN U ban; - TK B trư ng; - Lưu VT,PC. Hà Quang D QUY NNH V SO N TH O, BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A U BAN TH D C TH THAO (Ban hành kèm theo Quy t nh 318/1999/Q - UBTDTT ngày 27 tháng 3 năm 1999 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao) Chương 1:
  2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1 . Văn b n Quy ph m pháp lu t do U ban Th d c th thao ban hành là nh ng văn b n ư c ban hành theo hình th c, th t c, trình t lu t nh. Trong ó có các quy t c x s chung ư c nhà nư c b o m th c hi n nh m i u ch nh các quan h xã h i thu c lĩnh v c th d c th thao theo nh hư ng xã h i ch nghĩa. Theo quy nh, b trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao có thâme quy n ban hành các lo i văn b n quy ph m pháp lu t dư i hình th c Quy t nh, Ch th , Thông tư. Nh ng văn b n c a U ban Th d c th thao không mang n i dung và tính ch t n i trên, ch gi i qu t nh ng công vi c c th như; Quy t nh lên lương, khen thư ng, k lu t, i u ng công tác, b nhi m, mi n nhi m cán b , c cán b i h c nư c ngoài và các văn b n cá bi t khác thì không ph i là văn b n quy ph m pháp lu t và không ph i ch u s i u ch nh c a Lu t ban hành văn b n Quy ph m pháp lu t, Ngh nh 101/ CP ngày 23 thangd 9 năm 1997 c a Chính ph và b n quy nh này. i u 2. Văn b n quy ph m pháp lu t ch có th ư c s a i, b sung, thay th , bãi b b ng văn b n quy ph m pháp lu t khác c a B trư ng, ch nhi m U ban th d c th thao ban hành v i cùng hình th c, ho c b bãi b b ng văn b n c a cơ quan nhà nư c c p trên. Văn b n s a i, b sung, thay th , bãi b ph i quy nh rõ các danh m c văn b n, i u kho n c a văn b n b bãi b , s a i ho c thay th . i u 3. Các văn b n quy ph m pháp lu t c a U ban Th d c th thao ph i phù h p v i th c tr ng kinh t – xã h i c a t nư c, th ch hoá y và k p th i ư ng l i, chính sách, ch trương c a ng, Nhà nư c. i u 4. Các văn b n quy ph m pháp lu t c a U ban Th d c th thaoph i ư c xây d ng trên cơ s m b o tính th ng nh t c a pháp lu t, không ư c trái v i Hi n pháp, Lu t và các văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan nhà nư c c p trên. i u 5. Vi c so n th o văn b n quy ph m pháp lu t c a U ban Th d c th thao ph i ư c l p thành chương trình xây d ng pháp lu t- là m t b ph n trong k ho ch phát tri n c a ngành và ph i m b o th c hi n theo k ho ch ra. i u 6. Vi c so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ph i th c hi n theo úng quy trình, th t c nêu trong b n quy nh này. Văn b n quy ph m pháp lu t ph i ư c trình bày úng hình th c văn b n, b ng ti ng Vi t, rõ ràng, chính xác. Văn b n quy ph m pháp lu t c a U ban Th d c th thao ph i ư c ánh s theo th t t ng lo i văn b n, ph i xác nh i tư ng và ph m vi i u ch nh. i u 7. Trong trư ng h p c n thi t, các ơn v ư c giao ch trì so n th o văn b n quy ph m pháp lu t ph i ng th i chuNn b văn b n chi ti t hư ng d n thi hành k p th i trình B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao ho c cơ quan nhà nư c c p trên khi d th o văn b n chính th c ư c ký ban hành.
  3. i u 8. Trong quá trình so n th o văn b n quy ph m pháp lu t, tuỳ theo tính ch t c a văn b n, U ban Th d ct h thao t ch c các V ch c năng, các ơn v thu c U ban Th d c th thao, các S Th d c th thao t nh, thành ph và các ngành, oàn th , t ch c xã h i h u quan óng góp ý ki n xây d ng văn b n. Chương 2: TH M QUY N KÝ BAN HÀNH VĂN B N, HÌNH TH C VĂN B N i u 9: B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao ban hành Quy t nh v t ch c, ho t ng c a các cơ quan, ơn v tr c thu c, quy t nh ban hành quy ch , quy nh, tiêu chuNn; quy t nh ban hành lu t thi u các môn th thao; quy t nh áp d ng lu t thi u các môn th thao qu c t ; quy t nh ban hành k ho ch, chương trình, án th c hi n ch c năng qu n lý ngành v các v n thu c thNm quy n c a U ban Th d c th thao và nh ng v n ư c Chính Ph giao. i u 10: B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao ban hành Ch th ch o, ôn c, ph i h p và ki m tra ho t ng c a các cơ quan, ơn v tr c thu c ngành Th d c th thao trong vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan nhà nư c và c a U ban Th d c th thao. i u 11. B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao ban hành Thông tư hư ng d n th c hi n: Lu t ho c Ngh quy t c a qu c h i; Pháp l nh, Ngh quy t c a U ban Thư ng v Qu c h i; L nh, Quy t nh c a Ch t ch nư c; Ngh quy t, Ngh nh c a Chính ph , quy t nh, Ch th c a Th tư ng Chính ph giao thu c ph m vi qu n lý ngành; nh ng quy t nh v qu n lý c a U ban Th d c th thao. i u 12. B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao cùng v i các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ban hành Thông tư liên t ch hư ng d n thi hành: Lu t, Ngh quy t c a qu c h i, Pháp l nh, Ngh quy t c a U ban Thư ng v Qu c h i; Quy t nh c a Ch t ch nư c; Ngh quy t, Ngh nh c a Chính ph , quy t nh, Ch th c a Th tư ng Chính ph có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a U ban Th d c th thao và các cơ quan ó. i u 13. B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao ký ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a ngành ho c u quy n Phó ch nhi m ký thay. i u 14. i u l gi i thi u các môn th thao do các Liên oàn th thao so n th o và ban hành sau khi ư c U ban Th d c th thao ng ý b ng văn b n. i u 15. Hình th c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ư c U ban Th d c th thao ban hành theo m u th ng nh t (kèm theo b n quy nh này). Chương 3: TRÌNH T SO N TH O, BAN HÀNH VÀ CÔNG B VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T i u 16: Trên cơ s chương trình xây d ng Lu t, Phápa l nh c a qu c h i, chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , căn c yêu c u qu n lý
  4. nhà nư c i v i ngành Th d c th thao, U ban Th d c th thăo quy t nh chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a ngành. B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao ch o vi c so n th o Quy t nh, Ch th , Thông tư trong trư ng h p c n thi t ph i tham kh o ý ki n c a các B , ngành, oàn th , t ch c xã h i có liên quan. i u 17: D th o quy t nh, Ch th , Thông tư trư c khi trình B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao ký ph i chuy n t i V Pháp ch – U ban Th d c th thao thNm nh toàn di n v n i dung, hình th c và tính h p hi n c a văn b n. i u 18: Sau khi ư c B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao giao nhi m v so n th o văn b n quy ph m pháp lu t, th trư ng ơn v ch trì có trách nhi m t ch c vi c so n th o văn b n theo trình t sau: 1. Thành l p Ban so n th o ho c Ti u ban so n th o g m cán b , chuyên gia c a nhi u v , ơn v tuỳ theo m c ích, tính ch t, ph m vi i u ch nh văn b n quy ph m pháp lu t s ban hành. Trư ng h p văn b n có liên quan n nhi u ngành, cơ quan khác ph i m i ngư i i di n có thNm quy n c a ngành ho c cơ quan ó tham gia ban so n th o. 2. Trên cơ s nghiên c u ư ng l i c a ng, pháp lu t c a nhà nư c và yêu c u v qu n lý nhà nư c c a U ban Th d c th thao v i t ch c kh o sát ánh giá th c tr ng quan h xã h i liên quan n n i dung c a văn b n. 3. T ng k t, ánh giá h th ng các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành và tình hình thi hành pháp lu t có liên quan n n i dung d th o. 4. L p k ho ch và cương so n th o văn b n. 5. Trên cơ s k ho ch và cương ã ư c lãnh o ơn v duy t, nh ng thông tin ã ư c x lý, ban so n th o ti n hành so n th o, ch nh lý d th o văn b n, ghi rõ l n d th o th m y và l y ý ki n óng góp. 6. T ch c l y ý ki n c a các V , ơn v thu c U ban Th d c th thao và các cơ quan nhà nư c, oàn th , t ch c xã h i có liên quan. i v i các n i dung ph c t p trong d th o c n t ch c l y ý ki n các chuyên gia và các nhà khoa h c. Trư ng h p không c n thi t ph i t ch c h i tho thì g i d th o l y ý ki n b ng công văn. Sau khi t p h p ý ki n, ch nh lý d th o, n u còn nhi u ý ki n chưa th ng nh t ph i t ch c h i th o l y ý ki n tr c ti p hoàn ch nh d th o và k t thúc giai o n d th o. 7. Sư ch a, hoàn ch nh d th o. 8. L p t trình v d th o. T trình ph i nêu rõ: + M c ích yêu c u c a d th o. + Nh ng v n cơ b n, ch y u thu c n i dung c a d th o
  5. + Nh ng v n còn chưa th ng nh t trong d th o, lý do b o lưu ý ki n c a ơn v ch trì so n th o. + D ki n hi u qu thi hành c a văn b n khi ư c ban hành. i v i nh ng d th o văn b n quy ph m pháp lu t do U ban Th d c th thao so n th o trình Qu c h i và Chính ph ban hành thì t trình chuNn b cho B trư ng, ch nhi m U ban Th d c th thao ký cũng có b c c tương t . 9. Trình B trư ng, ch nhi m U ban Th d c th thao duy t d th o và ký ban hành. H Sơ trình g m: + T trình văn b n quy ph m pháp lu t (m u kèm theo b n quy nh này) do th trư ng ơn v ký (ký t trình và ký nh cu i d th o) + Các tài li u liên quan n d th o. i u 19: Các ơn v , cá nhân có liên quan ư c ơn v ch trì so n th o ngh góp ý ki n cho d th o có trách nhi m tr l i b ng văn b n úng th i h n theo yêu c u. Trư ng h p c n s a i b sung thì ph i ch rõ ph n nào và phương hư ng sư ch a. i u 20: Vi c lưu văn b n quy ph m pháp lu t ã ư c ban hành th c hi n như sau: + M t b n chính lưu văn phòng (Văn thư) + M t b n chính lưu t i h sơ công vi c c a các ơn v so n th o Ba b n sao chuy n cho V pháp ch g i công báo và chuNn b h th ng hoá pháp lu t thư ng xuyên c a ngành. i u 21. nh kỳ hàng năm, V pháp ch có trách nhi m rà soát, h th ng hoá các vănn b n quy ph m pháp lu t v Th d c th thao (theo quy nh c a Ngh nh 101/ CP ngày 23 tháng 9 năm 1997 c a Chính ph ) t p h p xu t b n h th ng hoá các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành th ng nh t rtrong toàn ngành, k p th i phát hi n nh ng văn b n b t h p lý v n i dung cũng như hình th c có k ho ch s a i, b sung. i u 22: Trong th i gian ch m nh t là 2 ngày k t ngày ký ban hành, văn b n quy ph m pháp lu t ph i ư c g i các on v thu c U ban Th d c th thao, các cơ quan nhà nư c, oàn th và các t ch c xã h i có liên quan. i u 23. Văn b n quy pham pháp lu t do U ban Th d c th thao ban hànhph i g i ăng công báo nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam trong th i h n ch m nh t là 15 ngày k t ngày ký i u 24. Các cơ quan báo chí c a ngành có trách nhi m ăng toàn văn ho c n i dung cơ b n cua rvăn b n quy ph m pháp lu t do U ban Th d c th thao ban hành nh m tuyên truy n r ng rãi văn b n quy ph m pháp lu t. Chương 4:
  6. I U KHO N CU I CÙNG i u 25: B n quy nh này ư c áp d ngcho các V , ơn v thu c U ban Th d c th thao th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c trong vi c so n th o ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t. V Pháp ch ph i h p v i V T ch c cán b - ào t o, Văn phòng U ban Th d c th thao hư ng d n và ki m tra th c hi n b n quy nh này Trong quá trình th c hi n, b n quy nh này có th s a i, b sung cho phù h p v i tình hình th c t và s phát tri n c a ngành Th d c th thao./.
Đồng bộ tài khoản