intTypePromotion=1

Quyết định số 3181/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
125
lượt xem
12
download

Quyết định số 3181/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3181/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 09 năm 2011 Số: 3181/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh, ban hành quy định một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 600/SXD-KTXD ngày 22/9/2011 về việc công bố Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Hà T ĩnh, bao gồm: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng; 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt; 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng. Điều 2. Đơn giá Xây dựng công trình là cơ sở để lập dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh do địa phương quản lý. Đố i với các công trình thuộc dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác có thể tham khảo áp dụng.
  2. Đơn giá Xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định này, được áp dụng kể từ ngày 01/10/2011; Đối với những công trình hoặc gói thầu các công việc chưa có đơn giá hoặc không phù hợp thì Chủ đầu tư tổ chức xác định đơn giá, báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra Thông báo để áp dụng; Giao Giám đốc Sở Xây dựng hướng dẫn áp dụng cụ thể. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Bộ Xây dự ng (để b/c); - TT Tỉnh ủy (để b/c); - TT HĐND tỉnh (đ ể b/c); - Lưu VT, XD. Lê Đình Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2