Quyết định số 3192/2000/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
132
lượt xem
12
download

Quyết định số 3192/2000/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3192/2000/QĐ-BYT về việc ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3192/2000/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p – T do - H nh phúc ****** S : 3192/2000/QĐ-BYT Hà N i, ngày 11 tháng 09 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH B N QUY Đ NH CH C NĂNG, NHI M V C A PHÒNG NGHI P V Y THU C S Y T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG. B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n c a t ch c b máy B Y t ; Căn c Ngh đ nh s 01/1998/NĐ-CP ngày 03/1/1998 c a Chính ph v h th ng t ch c y t đ a phương và Thông tư liên t ch s 02/199 8/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 c a liên B Y t - Ban t ch c – Cán b Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 01/1998/NĐ- CP; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V Đi u tr - B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này b n Quy đ nh ch c năng, nhi m v c a Phòng Nghi p v Y thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành, các quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh trong Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. Các Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V Đi u tr - B Y t , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG B YT Đ Nguyên Phương QUY Đ NH CH C NĂNG, NHI M V C A PHÒNG NGHI P V THU C S Y T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG. (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3192/2000/QĐ-BYT ngày 11/9/2000 c a B trư ng B Y t ) I. V TRÍ, CH C NĂNG Phòng Nghi p v Y thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i chung là t nh) có ch c năng tham mưu cho Giám đ c S Y t trong vi c th c hi n ch c năng qu n
  2. lý nhà nư c v công tác chuyên môn nghi p v y và phát tri n khoa h c k thu t trong ngành yt . II. NHI M V 1. Ph i h p v i các phòng ch c năng, các đơn v tr c thu c S Y t và các cơ quan ch c năng trên đ a bàn t nh xây d ng phương án và chu n b các đi u ki n đ m b o cho vi c th c hi n k ho ch công tác phòng b nh, khám ch a b nh, đi u dư ng chăm sóc ph c v ngư i b nh, ph c h i ch c năng và phòng ch ng thiên tai, d ch b nh t i đ a phương. 2. Tri n khai hư ng d n, theo dõi và giám sát vi c th c hi n các quy ch , quy trình k thu t, ch đ chuyên môn đ ng th i đánh giá hi u qu ho t đ ng v chuyên môn nghi p v trong công tác phòng b nh, khám ch a b nh, đi u dư ng chăm sóc ph c v ngư i b nh, ph c h i ch c năng và phòng ch ng thiên tai, d ch b nh c a các đơn v y t tr c thu c S Y t , y t các cơ quan, xí nghi p, trư ng h c…và y t tư nhân đóng trên đ a bàn t nh. 3. Tham mưu cho Giám đ c S Y t trong vi c t ch c th c hi n k ho ch c a ngành v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m. 4. Theo dõi, đánh giá và phân tích di n bi n mô hình b nh t t trên đ a bàn t nh, đ xu t phương án c ng c , phát tri n m ng lư i phòng b nh, khám ch a b nh. 5. Đ xu t vi c nâng c p cơ s v t ch t, trang thi t b ; ph i h p xây d ng k ho ch cung c p thu c thi t y u đ đáp ng nhu c u phòng b nh, khám ch a b nh cho các cơ s y t c a t nh. 6. Là đ u m i tri n khai và theo dõi th c hi n công tác nghiên c u khoa h c và ng d ng các ti n b k thu t hi n đ i ph c v cho s phát tri n c a ngành. Tham gia đ xu t nhu c u và ph i h p th c hi n công tác đào t o v chưyên môn, k thu t đ i v i t t c các đơn v tr c thu c S Y t . 7. Tham mưu cho Giám đ c S Y t v m t chuyên môn, nghi p v trong công tác giám đ nh y khoa, giám đ nh pháp y, pháp y tâm th n, qu n lý s c kh e. 8. Ph i h p v i thanh tra S Y t đ thanh tra, ki m tra chuyên ngành y t v công tác khám, ch a b nh, v sinh an toàn lao đ ng, qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m và phòng, ch ng d ch b nh. 9. Tham gia gi i quy t các khi u n i, t cáo liên quan đ n chuyên môn, k thu t trong phòng b nh và khám, ch a b nh. 10. Tham mưu cho Giám đ c S Y t trong vi c qu n lý v chuyên môn nghi p v đ i v i các cơ s hành ngh , y h c c truy n tư nhân, bán công, dân l p theo quy đ nh c a pháp lu t. 11. Th ng kê, t ng h p báo cáo v công tác chuyên môn, nghi p v theo quy đ nh. 12. Th c hi n các nhi m v khác do Giám đ c S Y t giao. III. T CH C. 1. Lãnh đ o : Trư ng phòng và 2 Phó trư ng phòng giúp vi c (trong đó 1 Phó trư ng phòng là y tá - đi u dư ng trư ng, n u có đ các tiêu chu n nghi p v ). 2. Biên ch : N m trong biên ch c a Văn phòng S . IV. KINH PHÍ HO T Đ NG N m trong kinh phí ho t đ ng c a Văn phòng S .
  3. V. M I QUAN H CÔNG TÁC 1. Phòng Nghi p v Y ch u s qu n lý và ch đ o tr c ti p c a Giám đ c S Y t . 2. Phòng Nghi p v Y ch u s ch đ o v chuyên môn, nghi p v c a B Y t (V Đi u tr , V B o v bà m tr em và k ho ch hóa gia đình, V Y h c c truy n, V Khoa h c và Đào t o, V Y t d phòng và C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m). 3. Phòng Nghi p v Y có m i quan h ph i h p v i các phòng thu c Văn phòng S , các đơn v tr c thu c S Y t và các cơ quan ch c năng trên đ a bàn t nh.
Đồng bộ tài khoản