Quyết định số 32/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
204
lượt xem
31
download

Quyết định số 32/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2005/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2005/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 32/2005/QĐ-BYT Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N THI T K KHOA CH N ĐOÁN HÌNH NH B NH VI N ĐA KHOA - TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph qui đ nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 1379/1999/QĐ-BYT ngày 07/5/1999 c a B trư ng B Y t v vi c phê duy t D án Tiêu chu n hoá xây d ng, thi t k m u các công trình y t ; Căn c Quy t đ nh s 437/2002/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Danh m c Trang thi t b y t B nh vi n đa khoa tuy n T nh, Huy n, Phòng khám đa khoa khu v c, Tr m y t xã và túi thôn b n; Theo đ ngh c a ông V trư ng V Trang thi t b và Công trình y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n 52 TCN - CTYT 0040: 2005: Tiêu chu n thi t k khoa ch n đoán hình nh b nh vi n đa khoa - Tiêu chu n ngành. Đi u 2. Giám đ c các b nh vi n Trung ương, ngành, giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ch đ u tư có d án xây d ng b nh vi n căn c vào tiêu chu n thi t k khoa ch n đoán hình nh này đ xây m i ho c v n d ng đ xây d ng c i t o khoa ch n đoán hình nh đã cũ, b hư h ng xu ng c p. Khi th c hi n tùy theo tình hình c th c n tham kh o ý ki n c a các nhà chuyên môn trong lĩnh v c ch n đoán hình nh. Đi u 3.Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng, V trư ng các V : Trang thi t b và Công trình y t , K ho ch - Tài chính, Đi u tr và các V có liên quan c a B Y t ; giám đ c các b nh vi n Trung ương, ngành, giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ch đ u tư có d án xây d ng b nh vi n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm
 2. TIÊU CHU N NGÀNH Y T 52TCN - CTYT 40: 2005 TIÊU CHU N THI T K KHOA CH N ĐOÁN HÌNH NH B NH VI N ĐA KHOA (52 TCN – CTYT 40: 2005 ban hành theo Quy t đ nh s 32/2005/QĐ-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 c a B trư ng B Y t .) TIÊU CHU N THI T K - KHOA CH N ĐOÁN HÌNH NH 1. PH M VI ÁP D NG 1.1. Tiêu chu n đư c áp d ng đ l p d án đ i tư ng xây d ng công trình, thi t k xây d ng công trình, thi t k xây d ng c i t o khoa Ch n đoán hình nh (Khoa CĐHA) b nh vi n đa khoa khu v c, b nh vi n đa khoa t nh và Trung ương. 1.2. Có th v n d ng khi xây d ng khoa Ch n đoán hình nh c a các b nh vi n c a các B , ngành, b nh vi n ngoài công l p có quy mô s giư ng tương đương. 1.3. Đ i v i các b nh vi n chuyên ngành và các b nh vi n có nhi m v đào t o căn c yêu c u th c t đ đi u ch nh. 2. TIÊU CHU N TRÍCH D N 2.1. B nh vi n đa khoa - Yêu c u thi t k TCVN - 4470 : 1995. 2.2. Tiêu chu n An toàn b c x ion hóa t i các cơ s y t TCVN - 6561 : 1999. 2.3. Phòng cháy và ch a cháy cho nhà và công trình công c ng - Yêu c u thi t TCVN - 2622 : 1995 2.4. Tiêu chu n Chi u sáng t nhiên trong công trình dân d ng - Tiêu chu n thi t k TCXD - 29 : 1991. 2.5. Chi u sáng nhân t o trong công trình dân d ng TCXD - 16 : 1986. 2.6. Danh m c trang thi t b y t b nh vi n đa khoa tuy n t nh ban hành kèm theo Quy t đ nh 437/QĐ-BYT ngày 2/02/2002 c a B trư ng B Y t . 2.7. Quy ch b nh vi n ban hành kèm theo Quy t đ nh 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t . 3. QUY Đ NH CHUNG 3.1. Khoa Ch n đoán hình nh th c hi n các k thu t t o nh y h c đ châq3n đoán và theo dõi k t qu đi u tr b ng các thi t b sau: - Máy X - quang các lo i (máy X - quang thư ng quy và X - quang can thi p…) - Máy ch p m ch, ch p vú và đo loãng xương. - Máy siêu âm ch n đoán. - Máy c t l p vi tính (CT-Scannner) - Máy c ng hư ng t MRI. 3.2. Khoa Ch n đoán hình nh g m các không gian đ th c hi n các ch c năng, nhi m v : - Th c hi n các k thu t ch n đoán b ng hình nh trên cơ th ngư i b nh b ng các máy X - quang, c t l p vi tính, siêu âm và ch p c ng hư ng t theo yêu c u c a các khoa lâm sàng, khoa khám b nh. - T p h p, lưu tr các k t qu ch n đoán (hình nh, phim) và g i cho các khoa lâm sàng, phòng khám, theo yêu c u. - B o đ m an toàn và ki m soát b c x ion hóa cho ngư i b nh, nhân viên. - T ch c nghiên c u khoa h c. - Ph i có khu v c đào t o chuyên khoa Ch n đoán hình nh cho tuy n dư i. 3.3. Khoa Ch n đoán hình nh đư c t ch c theo quy mô khám ch a b nh t i các cơ s y t . S lư ng phòng ch p, chi u đư c quy đ nh trong B ng 1.
 3. B ng 1. Quy mô S lư ng phòng máy Lo i máy Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 250 - 350 400 - 500 Trên 550 giư ng giư ng giư ng 1. Máy X - quang 03 05 07 - 09 2. Máy siêu âm ch n đoán 03 05 07 - 09 3. Máy c t l p vi tính - 01 01 (CT - Scanner) 4. Máy c ng hư ng t (MRI) - 01 01 C ng 06 12 16 - 20 3.4. Khoa Ch n đoán hình nh đư c quy đ nh thi t k theo c p đ b n v ng c a cơ s y t phù h p v i Tiêu chu n TCVN - 4470 : 9995. 3.5. Khoa Ch n đoán hình nh ph i b o đ m tuy t đ i an toàn, ki m soát b c x , phù h p v i Tiêu chu n TCVN - 6561 : 1999. 3.6. Đ i v i các b nh vi n đa khoa có quy mô l n, khu v c ch n đoán hình nh t ch c t i phòng khám đư c áp d ng di n tích các b ph n tương t như trong tiêu chu n. 4. YÊU C U V DÂY CHUY N HO T Đ NG 4.1. Sơ đ dây chuy n công năng: Dây chuy n ho t đ ng c a Khoa Ch n đoán hình nh đư c t ch c ho t đ ng theo các ch c năng và chia thành các khu v c: 4.2. Khu v c nghi m v k thu t g m: - Phòng chu n b (thay đ và chu n b b nh nhân) - Phòng th thu t (tháo th t, r a, gây tê) - Phòng đ t máy ch n đoán. - Phòng đi u khi n. - Phòng máy. - Phòng đ c phim và x lý hình nh. - Phòng r a phim, phân lo i. 4.3. Khu v c hành chính, ph tr g m: - S nh đón ti p k t h p đ i. - Đăng ký l y s và tr k t qu . - Phòng hành chình, giao ban/đào t o. - Thư vi n. - Phòng trư ng khoa. - Phòng bác s . - Phòng tr c nhân viên. - Phòng ngh b nh nhân. - Kho thi t b d ng c . - Kho phim, hóa ch t. - Phòng thay qu n áo, v sinh nhân viên nam, n
 4. - Phòng v sinh b nh nhân nam, n . 5. YÊU C U V V TRÍ XÂY D NG 5.1. Sơ đ v trí khoa ch n đoán hình nh trong b nh vi n đa khoa. Đ t khu v c trung tâm c a b nh vi n, trong khu k thu t c n lâm sàng, k t n i thu n ti n v i các h th ng k thu t chung. 5.2. Liên h thu n ti n v i khoa khám - ch a b nh ngo i trú và kh i đi u tr n i trú, không có các tuy n giao thông đi qua khoa ch n đoán hình nh t i các khu v c khác và cách bi t v i khu v c đông ngư i qua l i. 5.3. Thu n ti n cho vi c l p đ t, v n hành các thi t b . 5.4. Khoa Ch n đoán hình nh nên đ t t ng 1 (tr t), m t n n trên cao đ ng p l t - ngo i tr khu v c ch n đoán b ng máy siêu âm. Trong trư ng h p đ c bi t khi khoa ch n đoán hình nh đư c thi t k t i các t ng l u (t ng 2 tr lên) c n ph i lưu ý gi i pháp ch ng b c x ion hóa cho các t ng li n k . 6. YÊU C U V GI I PHÁP THI T K 6.1. Gi i pháp thi t k t ch c không gian trong khoa Ch n đoán hình nh ph i đ m b o các yêu c u: - Đ di n tích máy, đ không gian dành cho ho t đ ng c a nhân viên và ngư i b nh; phù h p v i sơ đ ch c năng c a khoa Ch n đoán hình nh (theo sơ đ Ph l c A). - Khu v c ngư i b nh và nhân viên riêng bi t; dây chuy n ho t đ ng m65t chi u h p lý, không ch ng chéo, ki m soát đư c an toàn b c x . - Phù h p v i yêu c u l p đ t và v n hành các trang thi t b quy đ nh t i Danh m c trang thi t b y t đư c ban hành. 6.2. Các yêu c u v kích thư c, không gian: 6.2.1. Các phòng ch c năng: - Chi u cao trong phòng (t m t sàn t i tr n - tùy theo yêu c u l p đ t c a thi t b ). không th p hơn 3,1m. - Chi u cao khu ph tr (t m t sàn t i tr n) không th p hơn 2,8m. - Chi u cao c a t ng k thu t t m t trên tr n t i m t dư i k t c u d m (dành cho các h th ng đư ng ng, thi t b k thu t) không th p hơn 0,2m. 6.2.2. C u thang, đư ng d c (n u có): - Chi u r ng b n thang (1 v ) không nh hơn 1,8m. - Chi u r ng chi u ngh không nh hơn 2,4m. - Chi u cao gi a các chi u ngh không nh hơn 2,0m. 6.2.3. Thang máy: - Kích thư c bu ng thang nhân viên không nh hơn 1,1 x 1,4m. - Kích thư c bu ng thang b nh nhân không nh hơn 1,1 x 2,3m. 6.2.4. Hành lang: - Chi u r ng hành lang bênh: không nh hơn 2,1m. - Chi u r ng hành lang bênh k t h p đ i: không nh hơn 2,7m. - Chi u r ng hành lang gi a: không nh hơn 3,0m. - Chi u r ng hành lang gi a k t h p đ i: không nh hơn 3,6m. - Chi u cao c a hành lang không th p hơn 2,8m. 6.2.5. C a
 5. - Chi u r ng c a đi m t cánh: không nh hơn 0,9m. - Chi u r ng c a đi hai cánh: không nh hơn 1,2m. - Chi u r ng c a chính c a phòng chi u ch p: không nh hơn 1,4m. - Chi u cao: không th p hơn 2,1m. 6.3. Các gi i pháp c th : 6.3.1. Khu v c nghi p v k thu t: 6.3.1.1. Đơn v ch n đoán hình nh b ng X - quang: - Phòng chu n b : Bu ng chu n b tháo, th t và r a (1 xí, 1 r a) dành cho X - quang can thi p Phòng ngh cho b nh nhân (1 - 2 giư ng) theo yêu c u. - Phòng X - quang Đ di n tích đ t máy và không gian đ v n hành thi t b . C a v n chuy n ngư i b nh đ r ng khi di chuy n b nh nhân b ng xe ho c giư ng đ y. Các phòng X - quang ph i đư c đ t g n nhau (m i phòng ch đ t 1 máy X - quang theo quy đ nh t i Danh m c trang thi t b y t ) - Phòng đi u khi n: Li n k v i phòng X - quang và phòng tráng r a phim. C a ra vào riêng, có v t li u c n tia, c a kính chì quan sát, c a chuy n phim Các phòng đi u khi n có th k t h p v i nhau theo ki u hành lang chung đ d dàng liên thông trong s d ng. 6.3.1.2. Đơn v ch n đoán hình nh b ng máy siêu âm: - Ngoài các đơn v siêu âm th ng thư ng m i b nh vi n c n t ch c ít nh t 01 đơn v siêu âm có can thi p. - M i đơn v có di n tích đ đ t 01 giư ng và 01 thi t b siêu âm. - Có l i đi riêng cho ngư i b nh (t đi, giư ng đ y ho c b ng xe) và vách ngăn, rèm che cho t ng đơn v . 6.3.1.3. Đơn v ch n đoán hình nh b ng máy c t l p vi tính (CT-Scanner) - Phòng chu n b : b nh nhân thay đ ho c chu n b khi c n. - Phòng đ t máy c t l p vi tính. M i phòng đ t m t máy CT-Scanner, di n tích đ đ v n hành thi t b . - Phòng đi u khi n. Li n k v i phòng đ t máy CT-Scanner (c a quan sát và ra vào đ m b o c n sóng đi n t ). - Phòng máy tính (T 2 đ n 3 đơn v CT-Scanner t ch c 01 phòng máy) 6.3.1.40 Đơn v ch n đoán hình nh b ng máy c ng hư ng t (MRI): - Phòng chu n b : b nh nhân thay đ ho c chu n b khi c n. - Phòng máy MRI. M i phòng đ t m t máy MRI và thi t b ph tr , di n tích đ v n hành thi t b . - Phòng đi u khi n. Li n k v i phòng đ t máy MRI (c a quan sát và ra vào đ m b o c n sóng đi n t ). - Phòng máy tính (T 2 đ n 3 đơn v MRI t ch c 01 phòng máy). 6.3.2. Di n tích s d ng khu v c k thu t khoa Ch n đoán hình nh theo t ng quy mô c a b nh vi n đư c quy đ nh trong B ng 2:
 6. B ng 2 2 Di n tích (m ) Quy mô Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 Ghi chú Đơn v CĐHA 250 - 350 400 - 500 Trên 550 giư ng giư ng giư ng 03 đơn v 05 đơn v 09 đơn v 1. X-quang các lo i 96 157 297 a) Khu v c đ t máy 3đv x 5đv x 9đv x Không nh hơn - Phòng ch p 2 2 20m /1đv 2 20m /1đv 2 20m /1đv 20m /phòng 2 2 2 - Phòng đi u khi n 3đv x 6m /1đv 5đv x 6m /1đv 9đv x 6m /1đv Không nh hơn b) Khu v c chu n b - Bu ng tháo, th t 9 9 9 Không nh hơn - Phòng ngh b nh 2 2 2 1 giư ng x 9m 2giư ng x 9m 4 giư ng x 9m -nt- nhân 03 đơn v 05 đơn v 09 đơn v 2. Siêu âm 36 54 90 2 2 2 Không nh hơn - Phòng siêu âm 3đv x 9m 5đv x 9m 9đv x 9m 2 9m /phòng - Phòng chu n b cho đơn v siêu âm can 9 9 9 Không nh hơn thi p 01 đơn v 01 đơn v 3. Máy CT-Scanner 69 69 a) Khu v c đ t máy Không nh hơn - Phòng ch p - 30 30 2 30m /phòng Không nh hơn - Phòng đi u khi n - 12 12 2 12m /phòng Không nh hơn - Phòng máy - 9 9 2 9m /phòng b) Khu v c chu n b 2 2 - Phòng chu n b - 18m /1đv 18m /1đv Không nh hơn 4. C ng hư ng t 01 đơn v 01 đơn v - MRI 69 69 a) Khu v c đ t máy - Không nh hơn - Phòng ch p 30 30 2 30m /phòng - Phòng đi u khi n - 12 12 Không nh hơn - Không nh hơn - Phòng máy 9 9 2 9m /phòng b) Khu v c chu n b
 7. 2 2 - Phòng chu n b - 18m /1đv 18m /1đv Không nh hơn 5. P đ c và x lý 24 36 48 -nt- hình nh 6. Phòng r a phim, 18 24 36 -nt- phân lo i T ng di n tích 174 409 636 6.3.3 Khu v c hành chính, ph tr : 6.3.3.1. S nh đón ti p: - B trí gh ng i đ i và các thi t b truy n thông (màn hình, loa, b ng). - T ch c v sinh k t h p v i thay đ cho b nh nhân (nam, n riêng). - S lư ng gh ng i đ i b ng 8 đ n 12% s lư t ngư i đ n khám t i khoa trong ngày: 2 Di n tích không nh hơn 1,2m cho 1 ch đ i ngư i l n. 2 Di n tích không nh hơn 1,8m cho 1 ch đ i tr em. 6.3.3.2. Nơi đăng ký, l y s và nh n/tr k t qu : Liên h thu n ti n v i các phòng hành chính, phòng phân lo i phim. 6.3.4. Di n tích s d ng c a khu v c hành chính, ph tr khoa Ch n đoán hình nh đư c quy đ nh trong B ng 3: 2 Di n tích (m ) Quy mô Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3 Ghi chú Đơn v CĐHA 250 - 350 400 - 500 Trên 550 giư ng giư ng giư ng 1. Phòng đăng ký l y 18 36 54 Không nh hơn s , tr k t qu 2. P V sinh b nh nhân 2 2 2 2ph x 12m 2ph x 24m 2ph x 36m -nt- (nam, n ) Không nh hơn 3. Đ i ch p 36 60 108 2 1,2m /ch /đv CĐ 4. Phòng trư ng khoa 18 18 24 Không nh hơn 5. Phòng bác s 18 24 36 -nt- 6. P hành chính, giao 24 36 48 -nt- ban, đào t o. 7. P thư vi n 12 18 24 -nt- 6. Phòng tr c nhân viên 12 18 24 -nt- 7. Kho thi t b , d ng c 12 18 24 -nt- 8. Kho phim, hóa ch t 12 18 24 -nt- 9. P. v sinh, thay qu n 2 2 2 2 x 12m 2 x 18m 2 x 24m -nt- áo nhân viên (nam, n ) T ng di n tích 210 330 486 6.4. Di n tích khoa Ch n đoán theo t ng quy mô đư c quy đ nh t i B ng 4: 2 Quy mô Di n tích (m ) B ph n Quy mô 1 Quy mô 2 Quy mô 3
 8. 250 - 350 400 - 500 giư ng Trên 550 giư ng giư ng 1. Khu v c k thu t 174 409 636 nghi p v 2. Khu v c hành chính, 210 330 486 ph tr Di n tích s d ng 384 739 1122 T ng di n tích 590 1100 1700 Ghi chú: (*) Di n tích sàn c a khoa ch n đoán hình nh tính v i h s k = 0,65 đ n 0,6. 7. YÊU C U V GI I PHÁP K THU T 7.1. K t c u K t c u công trình c a khoa Ch n đoán hình nh ph i đ m b o đ b n v ng (s d ng khung c t thép, bê tông c t thép). Tư ng g ch và các v t li u hoàn thi n bao che. 7.2. Yêu c u v hoàn thi n công trình Khoa Ch n đoán hình nh ph i đư c thi t k và xây d ng hoàn thi n v i ch t lư ng cao v k t c u công trình, n i ngo i th t, sân vư n theo tiêu chu n chung c a b nh vi n (TCVN - 4470 : 1995). 7.2.1. N n, sàn: - N n, sàn c a khoa Ch n đoán hình nh không đư c có b c thang, không chênh c t ho c ngư ng c a, lát g ch ceramic, granit, t m vinyl ho c ph sơn đ c bi t; đ m b o ph ng, nh n, không trơn trư t, ch u đư c hóa ch t, ch ng th m, ch ng tĩnh đi n và d v sinh. - Trư ng h p khoa Ch n đoán hình nh t i các t ng trên (l u): sàn ph i đ m b o an toàn b c x cho các t ng phía dư i. 7.2.2. Tư ng: - Tư ng c a khoa Ch n đoán hình nh ph i đư c hoàn thi n b ng các gi i pháp: trát, p v t li u b n v ng, sơn silicat; đ m b o l p che ph b m t ph ng, nh n, m quan, ch ng th m. - Tư ng bên trong các phòng chi u, ch p ph i s d ng v t li u c n tia x (chì lá, v a barit, cao su chì). - Tư ng bên trong khu v c hành lang và các phòng có chuy n cáng, xe và giư ng đ y ph i g n thanh ch ng va đ p đ cao t 0,7 đ n 0,9m (tính t sàn). - Tư ng bên ngoài khoa Ch n đoán hình nh có m u s c phù h p chung v i b nh vi n. 7.2.3. Tr n: - Tr n bên trong phòng và hành lang c a khoa Ch n đoán hình nh ph i có b m t ph ng, nh n (không bám b i) và ch ng th m, cách nhi t t t. - Tr n bên trong các phòng, hành lang có l p đ t các thi t b chi u sáng, phòng cháy, ch a cháy, đi u hòa không khí và các thi t b k thu t (có các gi i pháp k t c u đ m b o l p đ t thi t b ). - Tr n bên trong các phòng ch p ph i trát b ng v a barit ho c p v t li u c n tia x (n u có t ng trên). 7.2.4. C a ra vào: c a ra vào trong khoa Ch n đoán hình nh g m các lo i: - C a thông thư ng. - C a ch n tia b c x . C a ch n tia b c x ph i đ m b o các yêu c u: - Cánh c a b c v t li u c n tia (chì lá, cao su chì…) - Có đèn hi u, bi n c nh báo b c x ngang t m m t m t phía bên ngoài phòng.
 9. - C a đóng m nh nhàng, đ m b o kính không đ l t tia x khi chi u, ch p. C as : - C a s ph i đ m b o các yêu c u sau: - Có khuôn, cánh c a b ng g ho c kim lo i (nhôm, thép) k t h p v i kính trong ho c m đ chi u sáng t nhiên và có ch t đóng an toàn. - Các phòng đ t thi t b X - quang, máy ch p c t l p và máy c ng hư ng t không b trí c a s đ đ m b o an toàn b c x , che ch n sóng đi n t . 7.2.5. Phòng đ t thi t b : Phòng đ t thi t b ph i đ m b o yêu c u k thu t và đ m b o an toàn (không đ tia x l t ra bên ngoài; không đêè l t a/s vào phòng r a phim…) 7.2.6. H p chuy n đ g n trên phòng tráng r a phim thông v i các b ph n ch c năng. Ô kính quan sát ph i đ m b o các yêu c u sau: - Ô kính chì đ m b o kh năng c n tia b c x . - Ô kính chì quan sát g n trên tư ng phòng ch p X - quang, CT-Scanner, thông v i phòng đi u khi n cách sàn 0,9m ho c 1,2m tùy theo c u hình c a máy và có kích thư c t i thi u: r ng x cao (600mm x 400mm) v i ch n đoán X-quang; (1200mm x 800mm) v i CT-Scanner và MRI. 7.3. Yêu c u v chi u sáng và thông gió: 7.3.1. Khoa Ch n đoán hình nh đư c thi t k tuân theo nh ng quyd 9 nh trong Tiêu chu n TCVN 4470 : 1995, TCXD - 29 : 1991; TCXD - 16 : 1986. 7.3.2. T t c các phòng trong Khoa Ch n đoán hình nh ph i đ m b o đi u ki n chi u sáng và thông gió phù h p v i yêu c u ch c năng s d ng. 7.3.3. Các khu v c s d ng gi i pháp chi u sáng và thông gió nhân t o k t h p v i t nhiên: - S nh đ i, đón ti p, nơi đăng ký l y s và nh /tr k t qu . - Khu v c ph tr và hành lang. 7.3.4. Các khu v c s d ng gi i pháp chi u sáng và thông gió nhân t o: - Phòng chu n b , thay qu n áo, th thu t. - Phòng siêu âm, các phòng X - quang, phòng CT-Scannner và máy MRI. - Phòng đi u khi n, phòng tráng r a phim. 7.3.5. Yêu c u v đ r i t i thi u c a ánh sáng c a khoa Ch n đoán hình nh đư c quy đ nh t i B ng 5. Đ r it i Lo i phòng Ghi chú thi u (Lux) S nh đ i, đón ti p 140 Nơi đăng ký (l y s và nh n tr k t qu ) 200 Nơi chu n b , thay qu n áo, v sinh, tháo th t 140 C a s cao trên 2,0m Phòng v sinh (thay qu n áo nhân viên) Đi u khi n 2 m c Phòng ch p X - quang, siêu âm, CT, MRI 140/400 sáng c đ nh Phòng đi u khi n, x lý hình nh 300 H n ch đ chói, lóa Phòng x lý phim 75 Phòng hành chính, bác s trư ng khoa, sinh ho t và đ c 140 phim (b ph n văn phòng) Hành lang, l i đi 100
 10. Ghi chú: Đ r i thi u là lư ng ánh sáng t i thi u trên đơn v di n tích (đư c tính toán đ i v i m t ph ng ngang, cao trên 0,8m tính t sàn). 7.4. Các đi u ki n v nhi t đ , đ m: 0 - Nhi t đ trong các phòng c a đơn v Ch n đoán hình nh t 21 - 26 C (đ m b o các yêu c u c a các thi t b , hóa ch t). -Đ m b o đ m không l n hơn 70%. - S l n luân chuy n không khí các khu v c c a khoa Ch n đoán hình nh t 1 đ n 3 l n trong 1 gi . 7.5. Yêu c u v phòng cháy và ch a cháy: 7.5.1. Khoa Ch n đoán hình nh đư c thi t k tuân theo nh ng quy đ nh trong Tiêu chu n TCVN 2622 : 1995. 7.5.2. Kho ng các t i đa t c a đi c a các phòng đ n l i thoát n n g n nh t trong khoa Ch n đoán hình nh đư c quy đ nh như sau: - T các phòng gi a 2 l i thoát n n: không l n hơn 30m - T các phòng có l i ra hành lang c t: không l n hơn 25m 7.6. Yêu c u v an toàn b c x và ion hóa: 7.6.1. Khoa Ch n đoán hình nh đư c thi t k tuân theo nh ng quy đ nh c a Tiêu chu n TCVN 6561 : 1999 7.6.2. Các b ph n c a công trình (tư ng, tr n, sàn, c a quan sát, c a đi, c a s ) ph i đ m b o yêu c u v an toàn b c x ion hóa. 7.7. C p đi n: - Khoa Ch n đoán hình nh ph i đư c c p đi n đ y đ cho yêu c u chi u sáng, s d ng các trang thi t b t ngu n c p đi n chính (và ngu n d phòng). - H th ng đi n chi u sáng ph i đ c l p v i h th ng đi n đ ng l c. - H th ng dây d n và thi t b ki m soát, cung c p đi n ph i đ m b o an toàn và phù h p các thông s k thu t. - Ti p đ a toàn b h th ng. 7.8. Công ngh Thông tin: Khoa Ch n đoán hình nh ph i có h th ng k t n i thông tin liên l c gi a các B ph n và các cơ s bên ngoài b ng h th ng t ng đài, truy n s li u và hình nh (Intercom, Telecom, IntraNet,…). 7.9. C p thoát nư c: - Khoa Ch n đoán hình nh ph i đư c c p nư c đ y đ , liên t c trong ngày cho yêu c u ho t đ ng chuyên môn, sinh ho t thông thư ng. - Tiêu chu n c p nư c c a khoa Ch n đoán hình nh ph i tuân theo quy đ nh (công su t, ch t lư ng…) c p nư c chung c a b nh vi n. - H th ng thoát nư c th i hóa ch t đư c thu gom x lý trư c khi thoát ra h th ng x lý nư c th i chung c a b nh vi n. - Nư c th i sinh ho t thoát ra h th ng x lý nư c th i chung c a b nh vi n. 7.10. Ch t th i: Ch t th i sinh ho t, y t ph i đư c t p trung, phân lo i và chuy n t i b ph n x lý chung c a b nh vi n tuân th theo quy đ nh c a quy ch qu n lý ch t th i y t . 8. T NG H P CÁC YÊU C U K THU T B ng 6. Các phòng ch c S nh, đón ti p, Phòng đ t thi t Chu n b , v sinh, thay Hành chính, đào năng làm th t c, đ i b đ t o
 11. 2 1,2 m /ch đ i 1. Di n tích cho m t đơn v (đv) ch n đoán 2. chi u cao ≥3,1m ≥2,8m ≥3,1m N u dùng t ng 2 c a phòng đ t máy Ch ng n m m c, ch ng 3. Sàn nhà X - quang ph i dùng v t li u ch ng trơn trư t tia x phía tr n t ng 1 p ho c trát v t Khu ư t p b ng g ch Đ m b o ph ng, 4. Tư ng li u c n tia x men nh n 5. Tr n H th ng đèn chi u sáng, đi u hòa không khí V t li u c n tia x 6. C a và kính chì quan sát 7. Đi u hòa, nhi t 0 21 - 26 C đ 8. Đ m không Không l n hơn khí 70% 9. Luân chuy n 1 - 3 l n/h không khí/gi Đ r i 100 đ n 400 lux phòng đ t thi t b ch n 10. Ánh sáng Đ r i 140 lux Đ r i 140 lux Đ r i 140 lux đoán có th đi u khi n 2 m c sáng 11. c m đi n 4 lo i 220V/10A 2 /phòng 2 /phòng (có ti p đ a) 12. H th ng c p Cung c p cho các thi t b y t và chi u sáng. Th i gian trì hoãn đ v n hành không đi n kh n c p quá 15 giây 13. Công sư t 6000 W/đv, loa, 2,8 kW c ng k t n i máy g i 2 chi u Màn hình theo 14. Các máy có Micro, loa, máy dõi, loa thông Máy g i 2 chi u ngu n đi n y u g i 2 chi u báo Ch u r a cho - 01 ch u r a/10 ngư i 01 ch u r a/1 15. C p nư c bác s - 01 vòi sen/20 ngư i phòng H th ng thu, thoát nư c th i hóa ch t đư c thu gom x lý sơ b trư c khi thoát va 16. Thoát nư c h th ng x lý nư c th i chung c a b nh vi n.
 12. PH L C A (thông tin tham kh o) M U THI T K PHÒNG X - QUANG T NG H P ○ M T B NG ○ N I TH T PHÒNG X - QUANG CAN THI P ○ M T B NG ○ N I TH T PHÒNG CT- SCANNER ○ M T B NG ○M TC T ○ N I TH T PHÒNG MRI ○ M T B NG ○M TC T ○ N I TH T PHÒNG T I + PHÒNG PHÂN LO I PHÒNG X - QUANG T NG H P M T B NG 1, Đ i b nh nhân 4, C a nhân viên 2, C a ra vào b nh nhân 5, C a kính chì quan sát 3, Máy X - quang 6, Bàn đi u khi n N I TH T PHÒNG X - QUANG CAN THI P M T B NG 1, Đ i b nh nhân 4, C a ra vào b nh nhân 7, C a nhân viên 2, T thay đ b nh nhân 5, Máy X - Quang 8, Bàn đi u khi n 3, Tháo th t 6, C a kính chì quan sát
 13. N I TH T PHÒNG CT - SCANNER M T B NG 1, C a ra vào b nh nhân 4, C a quan sát 7, Phòng máy 2, Chu n b b nh nhân 5, C a nhân viên 3, Máy CT - Scanner 6, Phòng đi u khi n M TC T N I TH T PHÒNG CT - SCANNER PHÒNG MRI M T B NG 1, C a ra vào b nh nhân 4, C a quan sát 2, Chu n b b nh nhân 5, C a nhân viên 3, Máy MRI 6, Phòng đi u khi n 7, Phòng máy M TC T N I TH T PHÒNG MRI PHÒNG T I, PHÒNG PHÂN LO I M T B NG 1, H p chuy n đ 5, Thùng x lý hóa ch t 9, Giá thép 2, Máy in 6, Máy x lý phim t đ ng 10, Đèn đ c phim 3, Đèn cho P t i 7, Máy x lý phim 11, H p tr phim 4, Máy s y phim 8, Máy x lý phim 12, Thi t b ki m tra tia x PH L C B (Thông tin tham kh o) M U THI T K QUY MÔ 1 (BVĐK 250-350 giư ng) M T B NG M TC T QUY MÔ 2 (BVĐK 400-500 giư ng) M T B NG M TC T QUY MÔ 3 (BVĐK Trên 550 giư ng) M T B NG M TC T
 14. QUY MÔ 01 (BVĐK 250-350 giư ng) M T B NG CHÚ THÍCH: 1. Gh đ i 2. Đón ti p, th t c 3. Phòng tr c khoa 4. Phòng X-Quang 5. P. chu n b X-Quang can thi p 6. P. X-Quang can thi p 7. Hành lang đi u khi n 8. Kho d ng c 9. Kho phi, hóa ch t 10. Phân lo i 11. Lưu tr 12. V sinh thay đ nhân viên 13. P sinh ho t chung, giao ban, đào t o 14. Đ c, x lý hình nh + thư vi n 15. Trư ng khoa 16. Phòng siêu âm 17. P. siêu âm có can thi p 18. Hành lang n i b 19. V sinh b nh nhân. QUY MÔ 01 (BVĐK 250-350 giư ng) M TC TA-A
 15. QUY MÔ 02 (BVĐK 400-500 giư ng) M T B NG GHI CHÚ: 1. Gh đ i 2. Đón ti p, th t c 3. Phòng tr c khoa 4. Phòng X-Quang 5. P. chu n b X-Quang can thi p 6. P. X-Quang can thi p 7. Hành lang đi u khi n 8. P. ngh b nh nhân 9. Phân lo i 10. Lưu tr phim 11. Đ c và x lý hình nh + thư vi n 12. Kho phim, hóa ch t 13. Kho d ng c 14. P.Trư ng khoa 15. P. sinh ho t chung + giao ban, đào t o 16. V sinh thay đ nhân viên 17. Hành lang n i b 18. Phòng siêu âm 19. Phòng siêu âm có can thi p 20. Phòng đi u khi n CT. 21. Phòng máy tính 22. Phòng CT 23. Phòng CT 24. V sinh b nh nhân M TC TA-A
 16. QUY MÔ 03 (BVĐK trên 550 giư ng) M T B NG GHI CHÚ 1. Gh đ i 2. Đón ti p, th t c 3. Phòng X-Quang 4. P. X-Quang can thi p 5. P. chu n b X-Quang can thi p 6. P. ngh b nh nhân 7. V sinh b nh nhân 8. Phòng MRI 9. Phòng chu n b MRI 10. Phòng đi u khi n 11. P. máy tính 12. Phòng CT 13. Phòng chu n b CT 14. Phòng siêu âm có can thi p 15. P. sinh ho t chung + giao ban, đào t o 16. Phòng siêu âm 17. P. trư ng khoa 18. Đ c và x lý hình nh + thư vi n 19. Lưu tr phim 20. Phân lo i 21. Kho 22. Kho phim, hóa ch t 23. V sinh thay đ nhân viên 24. Kho d ng c QUY MÔ 03 (BVĐK, CK 550 giư ng) M TC TA-A
Đồng bộ tài khoản