Quyết định số 32/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
9
download

Quyết định số 32/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2006/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế bằng hình thức xét tuyển” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc S : 32/2006/QĐ-BYT Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “QUY Đ NH TUY N D NG VIÊN CH C TRONG CÁC ĐƠN V S NGHI P TR C THU C B Y T B NG HÌNH TH C XÉT TUY N” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch cB Y t ; Căn c Ngh đ nh s 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các đơn v s nghi p c a nhà nư c; Theo đ ngh c a ông V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh Tuy n d ng viên ch c trong các đơn v s nghi p tr c thu c B Y t b ng hình th c xét tuy n”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Các quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh trong Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , Th trư ng các đơn v s nghi p tr c thu c B , các cơ quan, đơn v có liên quanch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc QUY Đ NH TUY N D NG VIÊN CH CTRONG CÁC ĐƠN V S NGHI P TR C THU C B Y T B NG HÌNH TH C XÉT TUY N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 32/2006 /QĐ- BYTngày 5 tháng 10 năm 2006)
  2. Th c hi n Ngh đ nh s 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các đơn v s nghi p c a nhà nư c, B Y t quy đ nhvi c tuy n d ngviên ch c b ng hình th c xét tuy n như sau: I. Đ I TƯ NG, PH M VI ÁP D NG: 1. Đ i tư ng xét tuy n: Nh ng ngư i t t nghi p các trư ng Trung h c ho c Cao đ ng, Đ i h c, H c vi n Y và Dư c và các chuyên ngành khác. 2. Ph m vi áp d ng: Các đơn v , t ch c s nghi p tr c thu c B đư c giao quy n tuy n d ng viên ch c. II. NGUYÊN T C XÉT TUY N: Vi c t ch c xét tuy n ph i đ m b o tính dân ch , công khai, công b ng. Nh ng ngư i đư c tuy n d ng b ng hình th c xét tuy n ph i đáp ng đúng tiêu chu n chuyên môn, nghi p v c a ng ch viên ch c do pháp lu t quy đ nh và đư c b trí làm vi c phù h p v i trình đ chuyên môn đư c đào t o. III. QUY TRÌNH XÉT TUY N: 1.Xây d ng k ho ch tuy n d ng: Căn c vào nhu c u công vi c, s lư ng biên ch đư c giao ho c phê duy t và ngu n tài chính, đơn v đư c giao quy n tuy n d ng hư ng d n các đơn v b ph n thu c th m quy n qu n lý c a đơn v mình xây d ng nhu c u v s lư ng, đi u ki n, tiêu chu n chuyên môn, ch c danh t ng v trí công tác đ t ng h p thành m t k ho ch tuy n d ng chung cho m t kỳ xét tuy n. 2. Duy t k ho ch tuy n d ng: Sau khi xây d ng k ho ch m t kỳ xét tuy n, đơn v đư c giao quy n tuy n d ng có trách nhi m trình k ho ch tuy n d ng đ B Y t phê duy t, theo dõi, ki m tra và đi u ch nh n u c n thi t. Đ i v i đơn v t đ m b o toàn b chi phí ho t đ ng thư ng xuyên không ph i trình phê duy t k ho ch nhưng ph i thông qua H i đ ng tuy n d ng đơn v và báo cáo v B Y t đ ki m tra, theo dõi. K ho ch tuy n d ng ph i đ m b o theo đúng các quy đ nh c a B Y t v đ nh m c lao đ ng; cơ c u chuyên môn h p lý đ đ t hi u qu cao nh t. 3. Thông báo tuy n d ng: Trư c 30 ngày t ch c kỳ xét tuy n, H i đ ng tuy n d ng ph i thông báo công khai k ho ch tuy n d ng đư c phê duy t trên m t phương ti n thông tin đ i chúng đ a phương ít nh t ba l n đ m i ngư i có nhu c u đư c bi t và đăng ký. Sau 15 ngày k t l n đăng thông báo tuy n d ng đ u tiên, đơn v ti n hành nh n h sơ tuy n d ng. Th i gian nh n h sơ t i thi u là 15 ngày. 4. T p h p nhu c u và phân lo i đ i tư ng: Ban thư ký là b ph n giúp vi c cho H i đ ng tuy n d ng có ít nh t là 2 ngư i, có nhi m v : a) Thu th p h sơ, hư ng d n thí sinh vi t đơn d kỳ xét tuy n theo k ho ch đã đư c B Y t phê duy t ho c thông qua H i đ ng tuy n d ng đơn v (đ i v i đơn v s nghi p t đ m b o toàn b chi phí ho t đ ng thư ng xuyên).
  3. b) Phân lo i h sơ thí sinh theo t ng đ i tư ng, v trí công tác. c) Tính đi m trung bình h ng năm và đi m ưu tiên c a t ng thí sinh, lên danh sách và s p x p theo th t t cao xu ng t ng v trí công tác. 5. H i đ ng xét tuy n: Thành ph n H i đ ng xét tuy n: Do ngư i đ ng đ u đơn v đư c giao quy n tuy n d ng ra quy t đ nh thành l p, s lư ng thành viên tuỳ thu c vào quy mô, v trí công vi c c n tuy n. S lư ng thành viên H i đ ng xét tuy n ít nh t là 5 ngư i. H i đ ng xét tuy n có th chia thành các Ban chuyên môn đ ph ng v n thí sinh d tuy n, m i Ban có ít nh t là 3 ngư i. H i đ ng xét tuy n có nhi m v xem xét các k t qu t p h p c a ban thư ký v quá trình h c t p và đi m ph ng v n c a thí sinh đ quy t đ nh danh sách trúng tuy n t ng v trí công tác theo k ho ch đã công khai. 6. Thông báo k t qu xét tuy n: K t qu xét tuy n đư c thông báo công khai t i cơ quan, đơn v đư c giao quy n tuy n d ng và đ n t ng thí sinh ch m nh t 15 ngày sau m i kỳ xét tuy n. IV. PHƯƠNG TH C XÉT TUY N: 1. Tiêu chí xét tuy n g m 3 ph n: a) K t qu quá trình h c t p c a thí sinh trong trư ng Đ i h c, Cao đ ng, Trung h c chuyên nghi p; b) K t qu ph ng v n; c) Đi m ưu tiên. 2. Phương pháp tính đi m các tiêu chí: a) K t qu quá trình h c t p: Đi m k t qu h c t p là trung bình c ng c a t ng đi m t ng môn h c m i năm h c Đ i h c ho c Cao đ ng, Trung h c chuyên nghi p nhân h s 20 đ tính thang đi m 200: Đi m k t qu (Đi m trung bình năm th nh t + Đi m trung bình x 20 năm th hai + Đi m trung bìnhnăm th ba +...) h ct p= T ng s năm h c b) Đi m ph ng v n (t i đa 30 đi m): Đi m ph ng v n thí sinh là đi m trung bình c a t ng thành viên trong Ban ph ng v n. Các thành viên Ban ph ng v n có đ năng l c đánh giá v các lĩnh v c: - Hi u bi t v ng ch công ch c, quy ch chuyên môn: 10 đi m; - Ki n th c chuyên môn (chuyên ngành): 15 đi m; - Tâm lý giao ti p, đ ng cơ d tuy n, ng x tình hu ng: 5 đi m; c) Ưu tiên xét tuy n: - Ưu tiên theo quy đ nh c a chính sách Nhà nư c g m 3 đ i tư ng.
  4. + Đ i tư ng th nh t: Ngư i dân t c thi u s , ngư i tình nguy n ph c v vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i đ o; anh hùng l c lư ng vũ trang, anh hùng lao đ ng, thương binh, con li t sĩ, con thương binh, con b nh binh; đư c c ng 30 đi m. + Đ i tư ng th hai: Nh ng ngư i có h c v ti n sĩ đúng chuyên ngành đào t o, phù h p v i nhu c u tuy n d ng; đư c c ng 20 đi m. + Đ i tư ng th ba: Nh ng ngư i có h c v th c sĩ đúng chuyên ngành đào t o, phù h p v i nhu c u tuy n d ng; nh ng ngư i t t nghi p lo i gi i và xu t s c các b c đào t o chuyên môn phù h p v i nhu c u tuy n d ng; ngư i đã hoàn thành nghĩa v quân s , đ i viên thanh niên xung phong, đ i viên trí th c tr tình nguy n ph c v nông thôn, mi n núi t hai năm tr lên đã hoàn thành nhi m v ; đư c c ng 10 đi m. - Ưu tiên theo chuyên môn ngành y t : + Nh ng ngư i t t nghi p Bác sĩ chuyên khoa c p II, Bác sĩ N i trú đư c c ng 20 đi m. + Nh ng ngư i t t nghi p Bác sĩ chuyên khoa c p I đư c c ng 10 đi m. Đi m ưu tiên đư c tính vào t ng đi m đ xét, m t thí sinh ch đư c c ng m t đi m ưu tiên cao nh t. 3. K t qu xét tuy n: K t qu xét tuy n căn c vào t ng đi m bao g m: Đi m c a k t qu h c t p trung bình toàn khoá + đi m ph ng v n + đi m ưu tiên. Viên ch c đư c tuy n d ng m i kỳ xét tuy n là nh ng ngư i có t ng s đi m theo th t t cao xu ng th p đ n h t ch tiêu tuy n d ng m i v trí công tác đã đư c thông báo công khai theo k ho ch. V. T CH C TH C HI N V T ch c cán b - B Y t ch u trách nhi m làm đ u m i th c hi n vi c ki m tra, giám sát, thanh tra kỳ xét tuy n c a đơn v tr c thu c đư c giao quy n tuy n d ng, báo cáo B trư ng các trư ng h p H i đ ng tuy n d ng t ch c không đúng quy đ nh, không th c hi n nguyên t c xét tuy n đ x lý theo quy đ nh. Các đơn v s nghi p theo th m quy n quy đ nh t ch c xét tuy n theo đ nh kỳ m i năm t 1 đ n 2 l n đ ch đ ng b sung ngu n nhân l c cho đơn v mình. Trong quá trình th c hi n n u có v n đ vư ng m c yêu c u k p th i ph n nh v B Y t đ gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản