Quyết định số 32/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
71
lượt xem
3
download

Quyết định số 32/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời phương pháp điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Y tế quản lý do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p- T do -H nh phúc ------- S : 32/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 16 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH HƯ NG D N T M TH I PHƯƠNG PHÁP I U CH NH GIÁ VÀ H P NG XÂY D NG DO BI N NG GIÁ NGUYÊN LI U, NHIÊN LI U VÀ V T LI U XÂY D NG THU C CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C DO B Y T QU N LÝ B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph , quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 07/01/2008 c a Chính ph v S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 c a B Xây d ng Hư ng d n i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng và các văn b n có liên quan; Xét ngh c a V trư ng V Trang thi t b và Công trình y t ; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này: “Hư ng d n t m th i phương pháp i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng thu c các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c do B Y t qu n lý”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng B , V trư ng các V , C c, Thanh tra B ; Th trư ng các ơn v tr c thu c và các cơ quan, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph (Phòng Công báo); - B Tư pháp (C c ki m tra văn b n QPPL); - B XD (2b); B KH& T(3b); B TC(2b); - Các ơn v tr c thu c (78b); - Website Chính ph ;
  2. - Website B Y t ; - Lưu: VT, PC, KH-TC, TB-CT(5b). Tr n Chí Liêm HƯ NG D N T M TH I PHƯƠNG PHÁP I U CH NH GIÁ VÀ H P NG XÂY D NG DO BI N NG GIÁ NGUYÊN LI U, NHIÊN LI U VÀ V T LI U XÂY D NG THU C CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C DO B Y T QU N LÝ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 32/2008/Q -BYT ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Y t ) m b o n nh và t o i u ki n cho các ch u tư và nhà th u i v i các d án u tư xây d ng công trình do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng thu c các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c do B Y t qu n lý, B Y t hư ng d n t m th i phương pháp i u ch nh giá và h p ng xây d ng như sau: 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng: a) Văn b n này hư ng d n t m th i vi c i u ch nh d toán, giá gói th u, t ng m c u tư và h p ng xây d ng c a ch u tư và nhà th u i v i các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n nhà nư c do B Y t qu n lý. b) Vi c i u ch nh giá v t li u xây d ng ư c áp d ng i v i các gói th u ã và ang tri n khai th c hi n theo hình th c: “Giá h p ng tr n gói, hình th c giá h p ng theo ơn giá c nh” sang hình th c: “Giá h p ng theo giá i u ch nh do giá v t li u xây d ng bi n ng ngoài kh năng ki m soát c a ch u tư và nhà th u”. 2. Nguyên t c i u ch nh a) i u ch nh giá v t li u xây d ng ư c tính cho kh i lư ng thi công xây l p t năm 2007 ch u nh hư ng c a bi n ng giá v t li u xây d ng làm tăng (gi m) chi phí xây d ng công trình ngoài kh năng ki m soát c a ch u tư và nhà th u. b) Các lo i v t li u xây d ng ư c i u ch nh (tăng, gi m) giá bao g m (13 lo i) v t li u sau: Xăng, d u, s t thép các lo i (bao g m c cáp thép, ng thép các lo i), nh a ư ng, xi măng, cát, á, s i, g ch các lo i, dây i n, cáp i n các lo i, g các lo i (bao g m c c p pha g , c a g các lo i), kính các lo i. Riêng các c u ki n d ng bán thành phNm ư c t o b i các lo i v t li u xây d ng ư c i u ch nh thì cũng ư c i u ch nh theo qui nh. Trư ng h p c n i u ch nh các lo i v t li u xây d ng khác do bi n ng giá thì ch u tư xác nh và báo cáo B Y t xem xét, quy t nh. c) V th i i m tính chênh l ch v t li u Th i i m tính chênh l ch v t li u là th i i m nghi m thu kh i lư ng hoàn thành theo giai o n, có th theo tháng, quý ho c giai o n qui nh trong h p ng.
  3. Giá v t li u t i th i i m tính chênh l ch i u ch nh là giá v t li u t i th i i m nghi m thu kh i lư ng hoàn thành do Liên S Tài chính- S Xây d ng a phương thông báo, công b . Trư ng h p có lo i v t li u không có trong thông báo, công b c a Liên S Tài chính- S Xây d ng a phương thì Ch u tư ư c phép l y theo hoá ơn, ch ng t h p l theo qui nh c a B Tài chính phù h p v i m t b ng giá th trư ng nơi xây d ng công trình. Giá tr chênh l ch giá v t li u là chênh l ch giá v t li u t i th i i m i u ch nh so v i giá v t li u xây d ng trong h p ng, d toán gói th u ư c duy t ho c giá v t li u t i th i i m 28 ngày trư c ngày m th u (trư ng h p u th u) i v i h p ng ư c ký k t t năm 2007, ho c giá v t li u t i th i i m tháng 12/2006 ho c quý IV năm 2006 n u không có giá t i th i i m tháng 12/2006 i v i h p ng ư c ký k t trư c năm 2007. Trư ng h p giá v t li u xây d ng trong h p ng, d toán gói th u ư c duy t th p hơn giá v t li u xây d ng do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thông báo ho c công b t i th i i m tương ng thì l y giá do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thông báo ho c công b . Ch ng t , hoá ơn h p l là ch ng t , hoá ơn theo qui nh c a B Tài chính. Nhà th u ch u trách nhi m v tính pháp lý c a hoá ơn, ch u tư ki m tra, áp d ng. Trư ng h p không xác nh ư c giá v t li u trên cơ s hoá ơn do nhà th u cung c p (nhi u m c giá, mua t trư c, t i nhi u th i i m) thì ch u tư xem xét, quy t nh áp d ng m c giá phù h p v i giá th trư ng nơi xây d ng công trình t i th i i m nghi m thu kh i lư ng hoàn thành. Trư ng h p ch u tư không năng l c thì có th thuê tư v n thNm tra xem xét, quy t nh. i v i nhiên li u (xăng, d u...): Khi th c hi n bù tr chi phí nhiên li u, ch u tư và nhà th u xác nh kh i lư ng ho c t tr ng nhiên li u trên cơ s giá ca máy trong h p ng, nh m c hao phí nhiên li u t i các Thông tư c a B Xây d ng Hư ng d n phương pháp xác nh giá ca máy và thi t b thi công xây d ng công trình (Thông tư s 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005, Thông tư s 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006, Thông tư s 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007...). Trư ng h p i v i các máy và thi t b chưa qui nh thì v n d ng m c tiêu hao nhiên li u c a các máy có ch tiêu kinh t k thu t tương t . d) Thông tư s 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 c a B Xây d ng hư ng d n i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng ngoài kh năng ki m soát c a ch u tư và nhà th u và ư c tính cho kh i lư ng thi công xây l p t năm 2007 ch u nh hư ng c a bi n ng giá v t li u xây d ng và ư c l p d toán chi phí xây d ng b sung. Các chi phí tính theo t l % c a d toán, như: chi phí thi t k , chi phí thNm nh d án… không tính b sung vào d toán chi phí xây d ng i u ch nh nêu trên (Công văn s 72/BXD-KTXD ngày 03/6/2008 c a B Xây d ng). ) Vi c i u ch nh giá h p ng i v i các gói th u ã th c hi n u th u có gi m giá thì khi l p d toán chi phí xây d ng b sung c a nh ng kh i lư ng thi công ch u nh hư ng c a bi n ng giá v t li u xây d ng, các bên căn c vào n i dung h p ng ã ư c ký k t th c hi n (n i dung h p ng có i u kho n gi m giá thì giá h p ng sau khi có d toán chi phí xây d ng b sung nêu trên cũng tính gi m giá).
  4. e) i u ch nh hình th c giá h p ng tr n gói, giá h p ng theo ơn giá c nh sang hình th c giá h p ng theo giá i u ch nh, c n xác nh rõ các n i dung i u ch nh, ph m vi i u ch nh và ch ư c tính t th i i m có bi n ng giá do ch u tư và nhà th u xác nh phù h p v i ti n th c hi n. 3. Phương pháp i u ch nh giá v t li u xây d ng a) i u ch nh giá v t li u xây d ng ư c xác nh cho t ng h p ng thi công xây d ng công trình, t ng gói th u và cho c d án. Ph n chi phí b sung do i u ch nh giá v t li u xây d ng ư c xác nh b ng d toán chi phí xây d ng b sung và là căn c i u ch nh giá h p ng, giá gói th u, i u ch nh d toán công trình và i u ch nh t ng m c u tư. b) D toán chi phí xây d ng b sung có th xác nh b ng cách tính bù tr chi phí v t li u tr c ti p ho c h s i u ch nh chi phí v t li u. H s i u ch nh chi phí v t li u do ch u tư t ch c tính toán ho c áp d ng ch s giá do B Xây d ng công b ho c ch s giá c a T ng c c Th ng kê. D toán chi phí xây d ng b sung ư c xác nh theo hư ng d n t i ph l c ư c ban hành kèm theo Thông tư 09/2008/TT-BXD c a B Xây d ng ính kèm văn b n này. c) Xác nh d toán chi phí xây d ng b sung theo phương pháp h s i u ch nh chi phí v t li u. D toán chi phí xây d ng b sung tính theo phương pháp h s i u ch nh chi phí v t li u ư c xác nh trên cơ s giá tr chi phí v t li u tr c ti p, t tr ng chi phí v t li u c a các lo i v t li u ư c i u ch nh và h s tăng giá v t li u (K). Giá tr chi phí v t li u tr c ti p, t tr ng chi phí v t li u ư c i u ch nh xác nh trên cơ s giá h p ng; Trư ng h p giá h p ng là giá t ng h p (lump sum) thì xác nh t tr ng chi phí v t li u trên cơ s cơ c u chi phí d toán, nh m c d toán do Nhà nư c ban hành ho c công b , giá và cơ c u giá xây d ng c a a phương, cơ c u giá và nh m c c a các công trình tương t . H s tăng giá v t li u ư c xác nh theo công th c sau: Ki – K0 K= K0 Trong ó: - K là h s tăng giá v t li u t i th i i m i u ch nh - Ki là ch s giá v t li u t i th i i m i u ch nh - K0 là ch s giá v t li u t i th i i m tháng 12/2006 ho c quý IV năm 2006 n u không có ch s giá t i th i i m tháng 12/2006 i v i h p ng ký trư c năm 2007, ho c ch s giá v t li u t i th i i m 28 ngày trư c ngày m th u (trư ng h p u th u), th i i m phê duy t d toán gói th u (trư ng h p ch nh th u) i v i h p ng ký t năm 2007.
  5. Ch s giá ư c áp d ng là ch s giá c a B Xây d ng công b ho c ch s giá c a T ng c c Th ng kê ho c ch s giá do ch u tư t ch c xác nh theo hư ng d n phương pháp xác nh ch s giá c a B Xây d ng t i văn b n s 1599/BXD-VP ngày 25/7/2007. d) D toán chi phí xây d ng b sung l p m t l n trên cơ s nh ng kh i lư ng xây l p ch u nh hư ng tăng (gi m) giá v t li u xây d ng t năm 2007, kh i lư ng ó th c hi n n th i i m i u ch nh và kh i lư ng còn l i chưa th c hi n c a h p ng. Sau khi i u ch nh ti p t c có bi n ng giá v t li u xây d ng làm vư t d toán ã b sung thì ch u tư v n ư c th c hi n i u ch nh ti p. Trư ng h p sau khi i u ch nh giá làm vư t t ng m c u tư c a d án thì ch u tư trình B Y t phê duy t l i d án. 4. i u ch nh d toán xây d ng công trình sau khi ã l p d toán chi phí xây d ng b sung a) i v i các gói th u ã ch nh th u và t th c hi n d án, ã có k t qu l a ch n nhà th u nhưng chưa ký h p ng xây d ng ho c h p ng ang th c hi n (theo giá h p ng tr n gói, giá h p ng theo ơn giá c nh) thì ch u tư xác nh d toán chi phí xây d ng b sung theo hư ng d n t i m c 3 nêu trên làm căn c i u ch nh d toán xây d ng công trình. b) i v i các gói th u, h ng m c công trình, công trình chưa l a ch n nhà th u thì ch u tư ti n hành i u ch nh d toán theo các qui nh hi n hành. c) D toán xây d ng công trình i u ch nh ư c xác nh b ng cách c ng d toán xây d ng công trình ã phê duy t v i các d toán chi phí xây d ng b sung. 5. i u ch nh giá gói th u sau khi ã l p d toán chi phí xây d ng b sung Ch u tư i u ch nh giá gói th u b ng cách c ng giá trúng th u ã ư c phê duy t v i d toán chi phí xây d ng b sung ư c xác nh t i m c 3 nêu trên. Trư ng h p giá gói th u sau khi i u ch nh không vư t giá gói th u ã ư c phê duy t thì ch u tư quy t nh phê duy t. Trư ng h p giá gói th u sau khi i u ch nh vư t giá gói th u ã ư c phê duy t nhưng không vư t t ng m c u tư thì ch u tư quy t nh phê duy t và g i k t qu báo cáo ngư i quy t nh u tư. Trư ng h p giá gói th u sau khi i u ch nh làm vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì ch u tư trình B Y t phê duy t l i d án. 6. i u ch nh h p ng sau khi ã l p d toán chi phí xây d ng b sung a) i v i nh ng h p ng ã ký k t, thì căn c vào d toán chi phí xây d ng b sung và n i dung h p ng ã ký k t, ch u tư và nhà th u ký b sung giá h p ng làm cơ s thanh toán h p ng. b) i v i nh ng gói th u ã có k t qu l a ch n nhà th u nhưng chưa ký h p ng, ch u tư căn c vào d toán chi phí xây d ng b sung, k t qu trúng th u và n i dung h sơ m i th u, h sơ d th u àm phán và ký k t h p ng.
  6. c) i v i trư ng h p i u ch nh hình th c giá h p ng t hình th c giá h p ng tr n gói, giá h p ng theo ơn giá c nh sang hình th c giá h p ng theo giá i u ch nh thì ch u tư báo cáo B Y t v n i dung i u ch nh, ph m vi i u ch nh cho phép trư c khi th c hi n. N i dung hình th c giá h p ng theo giá i u ch nh th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng v hư ng d n h p ng trong ho t ng xây d ng. 7. T ch c th c hi n a) Ch u tư (Th trư ng các ơn v có d án u tư) xem xét quy t nh vi c i u ch nh d toán, giá gói th u, h p ng xây d ng m b o d án có hi u qu , trên cơ s báo cáo thNm tra c a Ban QLDA ho c t ch c, cá nhân Tư v n ư c thuê thNm tra. b) Ch u tư t m ng cho nhà th u ti n bù chênh l ch giá theo hư ng d n t i Thông tư s 09/2008/TT-BXD theo m c t m ng c a h p ng i v i kh i lư ng chưa th c hi n và t m thanh toán 80%-90% chênh l ch giá c a kh i lư ng ã th c hi n trong khi ch làm các th t c i u ch nh tránh thi t h i cho nhà th u và không nh hư ng n ti n thi công công trình, d án. N u vi c t m ng v n khi ký k t h p ng th c hi n theo qui nh thì ư c i u ch nh giá khi có bi n ng giá v t li u xây d ng. Trư ng h p khi t m ng hai bên xác nh s ti n t m ng mua nguyên li u, nhiên li u, v t li u xây d ng ho c t m ng c cách mua nguyên li u, nhiên li u, v t li u xây d ng trư c khi có bi n ng giá thì không i u ch nh giá cho kh i lư ng nguyên li u, nhiên li u, v t li u xây d ng ã mua tương ng v i s ti n ã t m ng. m b o v n, giúp Ny nhanh ti n d án, ng th i gi m thi t h i cho nhà th u thì ch u tư ư c phép t m duy t d toán b sung làm cơ s t m ng, t m thanh toán cho nhà th u trong khi ch làm các th t c i u ch nh. Trư ng h p sau khi t m duy t d toán b sung mà không vư t t ng m c u tư thì ch u tư cho t m ng, t m thanh toán trên cơ s d toán b sung t m duy t; Trư ng h p vư t t ng m c u tư thì ph i xin phép B Y t trư c khi t m ng, t m thanh toán. H sơ t m ng, t m thanh toán bao g m: Gi y ngh t m ng (t m thanh toán), h p ng i u ch nh (ph l c h p ng) và d toán chi phí xây d ng b sung. c) i v i các gói th u c a các d án s d ng v n ODA (tr v n i ng), vi c i u ch nh giá th c hi n theo qui nh trong h p ng. Trư ng h p c n thi t, B Y t xem xét quy t nh sau khi th a thu n v i nhà tài tr , ng th i các B , ngành, a phương ph i h p v i B K ho ch và u tư làm vi c v i nhà tài tr b sung v n do bi n ng giá. d) Trư ng h p sau khi i u ch nh giá v t li u xây d ng làm thay i nhóm c a d án, ch u tư ti p t c th c hi n d án như qui nh i v i d án trư c khi i u ch nh (không ph i làm l i các th t c l p, thNm nh, phê duy t d án). ) i v i các h p ng xây d ng ã ư c thanh toán xong trong năm 2007 ( ã thanh toán h t giá h p ng bao g m c giá tr c a h p ng ã ư c ký k t và ph n b
  7. sung n u có trong năm 2007), tr các kho n b o hành theo qui nh thì không ư c i u ch nh giá v t li u xây d ng. e) i v i nh ng công trình, gói th u th c hi n theo qui nh t i Ngh nh c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình (Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006), hình th c h p ng theo giá i u ch nh, n u vi c ch m ti n th c hi n h p ng không do l i c a nhà th u, thì nh ng kh i lư ng th c hi n t năm 2007 ư c i u ch nh theo hư ng d n t i văn b n này. g) i v i các d án u tư th c hi n theo qui nh t i Ngh nh c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình (Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006) ư c th c hi n chuy n ti p theo qui nh t i Ngh nh s 99/2007/N -CP v Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình. h) Các ch u tư, các nhà th u th c hi n nghiêm túc vi c i u ch nh giá v t li u xây d ng, i u ch nh d toán, giá gói th u, t ng m c u tư, h p ng theo hư ng d n t i văn b n này; không làm nh hư ng ti n thi công, ng th i Ny nhanh ti n thi công xây d ng các công trình. 8. Quy trình, trách nhi m th c hi n a) Ch u tư (Th trư ng các ơn v có d án u tư) có trách nhi m: - Ch o Ban QLDA tr c thu c ho c (Tư v n QLDA) ph i h p ch t ch v i các Nhà th u có liên quan (Nhà th u tư v n giám sát, Nhà th u xây l p...) t ch c nghi m thu, xác nh kh i lư ng ư c nghi m thu theo t ng th i i m thi công, xác nh giá t ng lo i v t li u ư c i u ch nh làm căn c l p d toán b sung do i u ch nh giá. - T ch c thNm tra ho c thuê cơ quan Tư v n thNm tra d toán b sung. Chi phí thuê Tư v n thNm tra d toán b sung ư c trích t chi phí qu n lý c a d án. - Căn c d toán b sung do i u ch nh giá v t li u ư c thNm tra, Ch u tư t ch c thNm nh/phê duy t l i d toán công trình, phê duy t l i giá gói th u, ký k t ph l c h p ng v i nhà th u thi công xây d ng công trình (trư ng h p không vư t t ng m c u tư c a d án), báo cáo B Y t . - Ch u trách nhi m toàn b v H sơ, giá tr d toán b sung do i u ch nh giá ư c duy t. - Trư ng h p sau khi phê duy t l i d toán công trình vư t T ng m c u tư c a d án ã ư c phê duy t, Ch u tư trình B Y t thNm nh và phê duy t l i T ng m c u tư. H sơ xin phê duy t l i d án bao g m : + T trình xin phê duy t l i d án. + Báo cáo ánh giá u tư c a d án và các h sơ pháp lý sau: (1) Quy t nh phê duy t d án (2) D toán thi t k , Quy t nh phê duy t d toán công trình (3) Quy t nh phê duy t k ho ch u th u (4) Quy t nh phê duy t k t qu u th u (5) d
  8. toán d th u (6) h p ng kinh t gi a ch u tư và nhà th u thi công xây d ng công trình (7) H sơ d toán b sung (8) báo cáo k t qu thNm tra d toán b sung c a Ban QLDA ho c cơ quan Tư v n thNm tra (9) Quy t nh phê duy t d toán b sung c a Ch u tư. b) Nhà th u xây d ng: Ph i h p v i Ch u tư t ch c nghi m thu, i chi u kh i lư ng ư c nghi m thu v i ti n ã cam k t trong h p ng làm căn c xác nh kh i lư ng ư c i u ch nh giá, cung c p hoá ơn, ch ng t h p l theo quy nh c a B Tài chính l p d toán b sung do i u ch nh giá. c) Nhà th u tư v n thNm tra: ThNm tra, i chi u kh i lư ng và ơn giá v t li u ư c i u ch nh theo công b giá v t li u c a liên S Tài chính-S Xây d ng a phương ho c theo hoá ơn, ch ng t h p l theo quy nh c a B Tài chính, phù h p v i giá th trư ng nơi xây d ng công trình. Nhà th u tư v n thNm tra ch u trách nhi m hoàn toàn v s li u d toán ư c thNm tra theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. d) Cơ quan thNm nh c a B Y t : Giao V Trang thi t b và Công trình y t làm u m i, ph i h p v i các V , c c, Văn phòng, Thanh tra B t ch c thNm nh và trình duy t theo quy nh hi n hành. 9. Hi u l c thi hành Th trư ng các ơn v tr c thu c có d án u tư xây d ng công trình ch u trách nhi m th c hi n vi c i u ch nh d toán, giá các gói th u, h p ng xây d ng theo quy nh t i Thông tư s 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 c a B Xây d ng Hư ng d n i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng và n i dung công văn s 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 c a B Xây d ng hư ng d n thêm m t s n i dung c a Thông tư s 09/2008/TT-BXD và hư ng d n t i Quy t nh này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Y t (V Trang thi t b và Công trình y t và V K ho ch-Tài chính) t ng h p, nghiên c u, trình Lãnh o B xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản