intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 321/QĐ-BNN-TC

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

60
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT VÀ GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN (VỐN ĐỐI ỨNG) DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ DỰ ÁN HỆ THỐNG TƯỚI BẮC SÔNG CHU – NAM SÔNG MÃ DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á TÀI TRỢ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 321/QĐ-BNN-TC

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011 Số: 321/QĐ-BNN-TC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT VÀ GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN (VỐN ĐỐI ỨNG) DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ DỰ ÁN HỆ THỐNG TƯỚI BẮC SÔNG CHU – NAM SÔNG MÃ DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á TÀI TRỢ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính; Căn cứ công văn số 12339/BTC-HCSN ngày 15/09/2010 của Bộ Tài chính về thẩm định phân bổ dự toán NSNN vốn đối ứng các dự án năm 2010 (lần 6); Căn cứ Quyết định số 2523/QĐ-BNN-TC ngày 21/09/2010 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2010 vốn đối ứng (lần 6) cho các dự án; Căn cứ Tờ trình số 277/CPO-ADB6 ngày 03/03/2010 của Ban Quản lý Trung
  2. ương các dự án thủy lợi đề nghị phê duyệt dự toán chi NSNN vốn đối ứng dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Hệ thống tưới Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã năm 2011 do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tài trợ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao dự toán chi NSNN (vốn đối ứng) dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Hệ thống tưới Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tài trợ năm 2011 với các nội dung cụ thể như sau: 1. Tên đơn vị: Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi. 2. Sự nghiệp: Thủy lợi và các hoạt động dịch vụ liên quan (010-016) 3. Mã số: 1029068 4. Bố trí cho: Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Hệ thống tưới Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã. 5. Số tiền: 1.318.025.000 VND (Một tỷ ba trăm mười tám triệu không trăm hai lăm nghìn đồng). (Có phụ lục chi tiết kèm theo) Điều 2. Căn cứ dự toán được duyệt, Trưởng Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành để thực hiện. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  3. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Kho bạc Nhà nước (giao dịch); - Lưu: VT, TC. Phạm Văn Hưng PH Ụ L Ụ C CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỐI ỨNG NĂM 2011 DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT HỆ THỐNG TƯỚI BẮC SÔNG CHU – NAM SÔNG MÃ CỦA BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI (Kèm theo Quyết định 321/QĐ-BNN-TC ngày 28/3/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT) Số Thành tiền Đơn giá TT Khoản mục chi phí Đơn vị lượng (đồng) (đồng) 1 Văn phòng 19.200.000 Hỗ trợ Ban QLDA (CPO) Tháng 12 1.600.000 19.200.000
  4. 2 Thuê mướn 268.470.000 Thuê xe ô tô Tháng 12 225.000.000 Thuê văn phòng làm việc Tháng 1 43.470.000 cho Tư vấn 3 Thông tin liên lạc Tháng 12 1.100.000 13.200.000 4 Công tác phí 432.000.000 Thuê phòng nghỉ (Dự kiến 30 đoàn công tác, mỗi 270.000.000 đoàn 12 người*3 đêm) Phụ cấp lưu trú 162.000.000 5 Sữa chữa văn phòng Ban 99.055.000 QLDA 6 Tài liệu, dịch thuật và in 75.000.000 ấn 7 Thuê tư vấn thẩm tra hồ 300.000.000 sơ dự án đầu tư (do Tư vấn TA lập) theo Quyết
  5. định số 48/2008/QĐ-TTg của Chính phủ 8 Chuẩn bị và đàm phán 63.100.000 Hiệp định vay Chi khác (Chuyển phát tài 9 Tháng 12 4.000.000 48.000.000 liệu, hoạt động văn phòng…) Tổng số 1.318.025.000 Số tiền bằng chữ: Một tỷ, ba trăm mười tám triệu, không trăm hai lăm nghìn đồng chẵn./.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2