Quyết định số 3221/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Dương Toán | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
3
lượt xem
0
download

Quyết định số 3221/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3221/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3221/QĐ-BKHCN

CQNG HoA xA HQI cHiJ NGHIA VI~T NAM<br /> DQc l~p - T\l' do - H~nh phuc<br /> <br /> S5: ~l2..1JQD-BKHCN<br /> <br /> Ha NQi, ngay<br /> <br /> 12- thang/!;(<br /> <br /> nam 2015<br /> <br /> QUYETDINH<br /> Phe duy~t danh ID\lC<br /> d\l' an khoa hQCva cong ngh~ cAp quAc gia d~t hang d~ giao tr\l'C ti~p<br /> <br /> BQTRTJONG<br /> BQ KHOA HQC vA CONG NGH:E:<br /> <br /> Can cu Nghi dinh s6 20/2013/ND-CP ngay 26 thang 02 nam 2013 cua Chinh<br /> phu quy dinh chuc nang, nhi~m V\l, quy~n h~n va cO'cAut6 chuc cua BO Khoa hQCva<br /> Cong ngh~;<br /> Can cu Nghi dinh s6 08/2014/ND-CP ngay 27 thang 01 nam 2014 cua Chinh<br /> phu quy dinh chi ti€t va huang dful thi hanh mot s6 di~u cua Lu~t Khoa hQCva Cong<br /> ngh~;<br /> Can cu Quy€t dinh s6 1244/QD-TTg ngay 25 thang 7 nam 2011 cua Thu illang<br /> Chinh phu phS duy~t phuang huang, m\lc tiSu, nhi~m V\l khoa hQCva cong ngh~ chu<br /> y€u giai do~ 2011-2015;<br /> Can cu Thong ill s6 07/2014/TT-BKHCN ngay 26 thang 5 nam 2014 cua BO<br /> tru6ng BO Khoa hQCva Cong ngh~ quy dinh trinh tv, thu wc xac dinh nhi~m V\l khoa<br /> hQc va cong ngh~ cAp qu6c gia su d\lng ngan sach nha nu6c;<br /> Can cu Thong ill s6 1112013/TT-BKHCN ngay 29 thang 3 nam 2013 cua BO<br /> tru6ng BO Khoa hQCva Cong ngh~ huang dful qUID ly d\I an khoa hQCva cong ngh~;<br /> X6t k€t qua lam vi~c cua Hoi d6ng ill vAn xac dinh nhi~m V\l khoa hQc va cong<br /> ngh~ cAp qu6c gia;<br /> TrSn cO' sa Cong van s6 5318/UBND-VX ngay 05 thang 11 nam 2015 cua -oy<br /> ban nhan dan tinh Binh Dinh v~ vi~c hi~p y danh m\lC cac nhi~m V\l thuoc d\I an khoa<br /> hQCva cong ngh~ cAp qU6c gia;<br /> Theo d~ nghi cua cac ong V\l tru6ng V\l K€ ho~ch - T6ng hQ1J,V\l tru6ng V\l<br /> Khoa hQc va Cong ngh~ cac nganh kinh t€ - kg thu~t,<br /> <br /> .vn<br /> nam<br /> <br /> tViet<br /> .Lua<br /> <br /> www<br /> <br /> QUYET DJNH:<br /> <br /> Di~u 1. PhS duy~t danh m\lC d\I an khoa hQC va cong ngh~ cAp qu6c gia d?t<br /> hang "Nghien cuu ung d\}.ng cong ngh~ va thi~t bi san xuAt mu6i s~ch, mu6i tinh<br /> va hinh thanh lien k~t theo chuBi ghi tri gifra Cong ty cA phAn Mu6i va Th\l'c<br /> phAm Binh Dinh vOi diem dan t~i tinh Binh Dinh" g6m 02 d~ tai khoa hQCva cong<br /> <br /> ,<br /> <br /> ,<br /> <br /> "<br /> <br /> ,<br /> <br /> 't<br /> <br /> ,<br /> <br /> ngh~ cap qUDC va 01 dl,l'an san xuat thti nghi~rn cap qUDCgia de giao tlVc tiep (chi<br /> gia<br /> ti~t tl;liph\ll\lc kern theo).<br /> J)i~u 2. Giao V\l truang V\l Khoa hQCva Cong ngh~ cac nganh kinh t~ - ky<br /> thu~t ph6i hqp v6i V\l tru6ng V\l K~ hOl;lCh T6ng hqp t6 chuc HQi d6ng khoa hQc va<br /> cong ngh~ danh gia h6 sa dl,l'an khoa hQc va cong ngh~ c~p qu6c gia neu tl;liDi~u 1<br /> theo quy dinh hi~n hanh va bao cao BQ tru6ng BQ Khoa hQc va Cong ngh~ k~t qua<br /> giao tlVc ti~p.<br /> T6 chuc chu tri dl,l'an khoa hQc va cong ngh~ c~p qu6c gia co trach nhi~rn chuAn<br /> bi h6 sa va huang d~n t6 chuc dl,l'ki~n chu tri cac nhi~rn V\l thuQc dl,l'an khoa hQc va<br /> cong ngh~ c~p qu6c gia neu tl;liDi~u 1 chuAn bi h6 sa theo quy dinh hi~n hanh.<br /> J)i~u 3. Cac ong V\l tru6ng V\l Khoa hQCva Cong ngh~ cac nganh kinh t~ - ky<br /> thu~t, V\l truemg V\l K~ hOl;lCh T6ng hqp, Giarn d6c Van phong cac Chuang trinh<br /> khoa hQc va cong ngh~ trQng di~rn c~p Nha nu6c va Thu truemg cac dan vi co lien<br /> quan chiu trach nhi~rn thi hanh Quy~t dinh nay.!.<br /> <br /> BOTRUONG<br /> <br /> NO'i nh~n:<br /> <br /> m.vn<br /> tna<br /> atVie<br /> .Lu<br /> ww<br /> <br /> - NhuDi~u 3;<br /> - LUll: VT, KHTH.<br /> <br /> w<br /> <br /> ~c.- '. '.,<br /> .<br /> <br /> ,.<br /> <br /> iN<br /> <br /> PhI]. II].c<br /> <br /> \<br /> <br /> DANHMUC<br /> IQI0~ l:I;QCvA CONG NGH:E: Ap QU6c GIA D4T HANG DE GIAO TRl!C TIEP<br /> c<br /> <br /> Phuong thue<br /> tA ehue<br /> th •••. hi~n<br /> e<br /> <br /> Yeu du dai vOi k~t qua<br /> <br /> Dl}'<br /> <br /> an khoa hQe va eong ngh~ e~p quae gia<br /> <br /> Nghien Clm Ung<br /> d~ng cang ngh~ va<br /> thi€t bi san xuftt<br /> muai s~ch, mu6i<br /> tinh va hinh thanh<br /> lien k€t theo chu6i<br /> gia tri giua Cang ty<br /> C6 phftn Mu6i va<br /> Th\JC ph~m Binh<br /> Dinh v6'i diem dan<br /> t~i tinh Binh Dinh.<br /> <br /> 1. Xay dlJilg quy trinh cang<br /> <br /> ngM san xuftt, thi€t k€, ch€ t~o<br /> thi€t bi san xuftt mu6i s~ch va<br /> ch€ bien mu6i tinh phil hQ'P<br /> v61 di~u ki~n san xuftt t~i Binh<br /> Dinh.<br /> 2. Nang cao nang suftt, chftt<br /> luqng, hi~u qua san xuftt<br /> mu6i, tang thu nh~p va cai<br /> thi~n dai s6ng cho diem dan.<br /> 3. Nang cao gia tri gia tang<br /> san ph~m mu6i.<br /> 4. Xay dlJilg duqc ma hinh<br /> lien k€t giua doanh nghi~p va<br /> diem dan.<br /> <br /> m.vn<br /> ietna<br /> tV<br /> <br /> 1. Quy trinh cang ngh~ san xuftt mu6i s~ch quy<br /> <br /> Giao trlJc ti€p<br /> ki~n san xuftt t~i Binh Dinh.<br /> cho Cang ty<br /> 2. Quy trinh cang ngh~ ch€ bien mu6i tinh lien Wc ill nguyen li~u mu6i C6<br /> ph~n<br /> s~ch quy ma cang nghi~p v6'i chftt luqng mu6i d~t tieu chu~n cho san Mu6i va Th\Jc<br /> xuftt duqc ph~m va nganh cang nghi~p khac.<br /> ph~m<br /> Binh<br /> Dinh, UBND<br /> 3. H~ th6ng thi€t bi:<br /> - San xuftt mu6i s~ch quy ma t6i thieu 50ha, dap Ung yeu cAu cang tinh<br /> Binh<br /> ngh~ va phil hQ'Pv6'i di~u ki~n san xuftt a Binh Dinh.<br /> Dinh.<br /> - Ch€ bien mu6i tinh lien t~c, cang suftt 2,5 - 3 tftnlgia v61cang ngh~<br /> tien ti€n.<br /> 4. Ma hinh lien k€t gifra doanh nghi~p va diem dan san xuftt mu6i<br /> s~ch quy ma t6i thieu 50 ha va ch€ bien mu6i tinh cang suftt 2,5 - 3<br /> tftnlgia, nang cao gia tri gia tang chu6i san xuftt mu6i ill 200% tralen<br /> va dam bao ph
Đồng bộ tài khoản