Quyết định số 3239/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 3239/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3239/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3239/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 3239/Q -BKHCN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C CÔNG B TIÊU CHU N QU C GIA B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29/6/2006; Ngh nh s 127/2007/N -CP ngày 01/8/2007 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Ngh nh s 54/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh và Ngh nh s 28/2004/N -CP ngày 16/01/2004 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 54/2003/N -CP; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng, QUY T NNH: i u 1. Công b 12 Tiêu chuNn Qu c gia sau ây: 1. TCVN 7740-1 : 2007 Th lâm sàng trang thi t b y t i v i con ngư i - (ISO 14155-1 : 2003) Ph n 1: Yêu c u chung 2. TCVN 7740-2 : 2007 Th lâm sàng trang thi t b y t i v i con ngư i - (ISO 14155-2 : 2003) Ph n 2: K ho ch th lâm sàng 3. TCVN 7391-10 : 2007 ánh giá sinh h c i v i trang thi t b y t - Ph n (ISO 10993-10 : 2002 10: Phép th kích thích và quá m n mu n WITH AMENDMENT 1:2006) 4. TCVN 7391-14 : 2007 ánh giá sinh h c i v i trang thi t b y t - Ph n (ISO 10993-14 : 2001) 14: Nh n d ng và nh lư ng s n phNm phân h y t g ms 5. TCVN 7391-15 : 2007 ánh giá sinh h c i v i trang thi t b y t - Ph n (ISO 10993-15 : 2000) 15: Nh n d ng và nh lư ng s n phNm phân h y t kim lo i và h p kim 6. TCVN 7391-16 : 2007 ánh giá sinh h c i v i trang thi t b y t - Ph n (ISO 10993-16 : 1997) 16: Thi t k nghiên c u c l c cho s n phNm phân h y và ngâm chi t 7. TCVN 7391-17 : 2007 ánh giá sinh h c i v i trang thi t b y t - Ph n (ISO 10993-17 : 2002) 17: Thi t l p gi i h n cho phép c a ch t ngâm chi t
  2. 8. TCVN 7391-18 : 2007 ánh giá sinh h c i v i trang thi t b y t - Ph n (ISO 10993-18 : 2005) 18: c trưng hóa h c c a v t li u 9. TCVN 7741-1 : 2007 B i u áp dùng cho khí y t - Ph n 1: B i u áp và (ISO 10524-1 : 2006) b i u áp có thi t b o lưu lư ng 10. TCVN 7741-2 : 2007 B i u áp dùng cho khí y t - Ph n 2: B i u áp (ISO 10524-2 : 2005) manifold và b i u áp th ng 11. TCVN 7741-3 : 2007 B i u áp dùng cho khí y t - Ph n 3: B i u áp có (ISO 10524-3 : 2005) van i u ch nh 12. TCVN 7742 : 2007 H th ng làm giàu oxy s d ng v i h th ng ng (ISO 10083 : 2006) d n khí y t i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - T ng c c T C; - Lưu HS, VT. Tr n Qu c Th ng
Đồng bộ tài khoản