Quyết định số 3271/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 3271/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3271/2005/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3271/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3271/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 08 tháng 09 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A BAN CH O C I CÁCH HÀNH CHÍNH B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17/9/2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001-2010; Căn c K ho ch s 2548/KH-BYT ngày 19/4/2004 c a B trư ng B Y t v K ho ch t ng th c i cách hành chính ngành Y t n năm 2010; Căn c Quy t nh s 1734/Q -BYT ngày 19/5/2004 c a B trư ng B Y t v vi c thành l p Ban Ch o c i cách hành chính B Y t ; Theo ngh c a ông Chánh Văn phòng và V trư ng V Pháp ch B Y t , QUY T Đ NH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a Ban Ch oc i cách hành chính B Y t . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. i u 3. Các ông, bà: thành viên Ban Ch o c i cách hành chính B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n QUY CH LÀM VI C
  2. C A BAN CH O C I CÁCH HÀNH CHÍNH B Y T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3271/Q -BYT, ngày 08 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Ch o c i cách hành chính B Y t (sau ây g i t t là Ban Ch o) ư c thành l p theo Quy t nh s 1734/Q -BYT ngày 19 tháng 5 năm 2004 c a B trư ng B Y t . Ban Ch o có nhi m v : 1.Ch o th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính trong các ơn v tr c thu c B Y t n năm 2010 và nh ng năm ti p theo. 2. Ph i h p v i các b , ngành, a phương ch o th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính ngành y t theo k ho ch ã ra. i u 2. Nguyên t c phân công trách nhi m 1. Trư ng Ban Ch o ch u trách nhi m trư c Ban Ch o c i cách hành chính c a Chính ph v vi c ch o th c hi n các nhi m v c i cách hành chính c a ngành y t . 2. Phó trư ng Ban Ch o ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban Ch ov các nhi m v ư c phân công, trong ó t p trung ch o các ơn v c a B Y t xây d ng, tri n khai, giám sát th c hi n K ho ch t ng th c i cách hành chính ngành y t . 3. Các thành viên Ban Ch o ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban Ch o v các nhi m v ư c phân công và tham gia vào các ho t ng chung c a Ban Ch o. i u 3. ơn v thư ng tr c giúp vi c Ban Ch o 1. ơn v thư ng tr c t t i Văn phòng B , Ban ch nhi m Ti u d án “H tr th c hi n c i cách hành chính Ngành y t ” thu c d án thành ph n PMC c a Chương trình H p tác Y t Vi t Nam-Th y i n theo Quy t nh s 2223/Q -BYT ngày 29 tháng 6 năm 2004 và Quy t nh s 3582/Q -BYT ngày 12 tháng 10 năm 2004 có trách nhi m giúp vi c cho Ban Ch o. 2. Ban Ch o giao cho ơn v thư ng tr c làm u m i thành l p các nhóm chuyên gia c ng tác trong ho c ngoài nư c, xây d ng nhóm nghiên c u chuyên v c i cách hành chính giúp vi c cho Ban Ch o. Chương 2: PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M i u 4. B trư ng, Trư ng Ban Ch o 1. Lãnh o, ch o chung vi c tri n khai th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001-2010 và K ho ch c i cách hành chính c a
  3. ngành y t giai o n n năm 2010 và nh ng năm ti p theo. i u hành ho t ng c a Ban Ch o, phân công nhi m v cho m i thành viên Ban Ch o. Ch trì và k t lu n các cu c h p c a Ban Ch o. 2. Quy t nh nh ng v n thu c ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban Ch o. 3. Báo cáo nh kỳ ho c t xu t Th tư ng Chính ph và Ban Ch o c i cách hành chính c a Chính ph v k t qu th c hi n chương trình, k ho ch c i cách hành chính trong ngành y t . 4. Th c hi n các nhi m v khác ư c giao theo yêu c u c a Ban Ch o C i cách hành chính Chính ph . i u 5. Th trư ng, Phó Trư ng Ban Ch o 1. Giúp Trư ng Ban tr c ti p ch o, i u ph i các ho t ng chung c a Ban Ch o nh m tri n khai th c hi n chương trình, k ho ch c i cách hành chính c a B Y t . 2. Thay m t Trư ng Ban x lý công vi c thư ng kỳ và t xu t c a Ban Ch o. Tri u t p và ch trì các cu c h p nh kỳ và t xu t c a Ban Ch o,tham d các cu c h p v i Ban Ch o c i cách hành chính Chính ph khi Trư ng Ban v ng m t và u quy n. 3. Ch o ho t ng c a ơn v thư ng tr c giúp vi c cho Ban Ch o c i cách hành chính B Y t . 4. Báo cáo Trư ng Ban Ch o các công vi c ã ư c gi i quy t, xu t xin ý ki n ch o, x lý nh ng v n m i phát sinh. i u 6. Chánh Văn phòng, U viên Thư ng tr c Ban Ch o 1. Giúp vi c Lãnh o Ban Ch o c i cách hành chính B Y t nh m tri n khai th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a Ban Ch o g m: a) i u ph i, x lý công vi c thư ng xuyên và t xu t c a Ban Ch o theo s phân công c a Trư ng Ban và Phó trư ng Ban Ch o; b) ChuNn b n i dung, t ch c các cu c h p c a Ban Ch o v i các B , ngành, a phương v công tác c i cách hành chính trong ngành y t ; c) D th o các văn b n, các báo cáo sơ k t, t ng k t nh kỳ, thông báo k t lu n và ý ki n ch o c a Trư ng Ban Ch o v công tác c i cách hành chính trong ngành y t . 2. Ch trì và làm u m i ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng và th c hi n án c i cách th t c hành chính trong ngành y t . 3. Tr c ti p i u hành ho t ng c a ơn v thư ng tr c giúp vi c Ban Ch o.
  4. i u 7. V trư ng V T ch c- Cán b , U viên Ban Ch o 1. Ch trì và ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng k ho ch và tri n khai ho t ngn i dung c i cách t ch c b máy và nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c c a ngành y t g m: a) Xây d ng trình Lãnh o B duy t và ch o tri n khai th c hi n khi ư c phê duy t Quy ho ch h th ng t ch c ngành y t . Xây d ng án v s p x p h th ng t ch c y t trung ương và a phương theo Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph ; b) Xây d ng ch c năng, nhi m v , m i quan h công tác và làm rõ thNm quy n c a m i ơn v , c a t ng c p, t ng t ch c trong ngành y t ; c) Xây d ng án phân c p qu n lý nhà nư c v y t gi a B Y t v i Chính quy n a phương trình B N i v phê duy t. Phân c p qu n lý v t ch c-cán b và nhi m v chuyên môn gi a B Y t v i các ơn v tr c thu c B . Phân công các v , c c thu c B Y t theo dõi, qu n lý v chuyên môn nghi p v i v i H i ngh nghi p thu c lĩnh v c v , c c ph trách; d) Xây d ng án c i cách nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch cvà i m i công tác qu n lý, s d ng, ánh giá ch t lư ng cán b công ch c viên ch c y t ; ) Ph i h p v i V ch trì là V Khoa h c- ào t o và các ơn v có liên quan thu c cơ quan B xây d ng Quy ho ch, K ho ch ào t o ngu n nhân l c y t ; xây d ng án i m i, c i cách chương trình và phương th c ào t o, b i dư ng cán b công ch c viên ch c y t ; xây d ng K ho ch ào t o nhân tài ngành y t ; e) Ch trì, ph i h p v i V Pháp ch và Công oàn Y t Vi t Nam xây d ng án tuyên truy n giáo d c nâng cao y c c a cán b y t nh t là cán b làm vi c trong các cơ s khám ch a b nh và xây d ng chính sách ãi ng , khen thư ng và k lu t h p lý i v i cán b , công ch c, viên ch c ngành y t . 2. Tham gia y các bu i h p nh kỳ ho c t xu t và th c hi n các nhi m v khác do Trư ng, Phó Ban Ch o giao. i u 8.V trư ng V Pháp ch , U viên Ban Ch o 1. Ch trì và ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng và hoàn thi n án c i cách th ch trong qu n lý nhà nư c v y t g m: a) Xây d ng và tri n khai K ho ch t ng th các văn b n quy ph m pháp lu t c n ban hành, s a i, b sung n năm 2010 và nhu c u n năm 2020; b) C i cách và giám sát quy trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v yt ; c) Xây d ng và tri n khai k ho ch tăng cư ng công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c và t ch c th c thi pháp lu t v y t .
  5. 2. Tham mưu, xu t Lãnh o Ban Ch o các v n m i n y sinh liên quan n i m i và c i cách th ch trong qu n lý nhà nư c v y t , tr v n c i cách th t c hành chính. 3. Tham gia y các bu i h p nh kỳ ho c t xu t và th c hi n các nhi m v khác do Trư ng, Phó Ban Ch o giao. i u 9.V trư ng V K ho ch- Tài chính, U viên Ban Ch o 1. Ch trì và ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng án i m i và hoàn thi n các chính sách tài chính y t g m: a) Xây d ng và xu t các gi i pháp b o m ngu n ngân sách chi cho ngành y t t hi u qu cao; b) Xây d ng và t ch c th c hi n án xã h i hoá công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân nh m tri n khai Ngh quy t c a Chính ph s 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 v Ny m nh xã h i hoá các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá và th d c th thao, trong ó m b o thu hút ngu n l c trong nư c và nư c ngoài tham gia u tư vào các d ch v y t , k c k thu t cao; c) T ng h p, báo cáo Lãnh o B v nhu c u kinh phí t ngu n ngân sách nhà nư c c p năm 2006 và 2006-2010 cho Chương trình c i cách hành chính c a ngành y t . 2. Tham gia y các bu i h p nh kỳ ho c t xu t và th c hi n các nhi m v khác do Trư ng, Phó Ban Ch o giao. i u 10. Các thành viên khác c a Ban Ch o có trách nhi m 1. Th c hi n nhi m v theo s phân công c a Trư ng Ban, Phó trư ng Ban Ch o, và ch u trách nhi m trư c Ban Ch o v vi c xây d ng và tri n khai th c hi n án i m i, c i cách v lĩnh v c công tác, chuyên môn do ơn v ph trách. 2. Tham d y các cu c h p Ban Ch o nh kỳ ho c t xu t do Lãnh o Ban Ch o t ch c. 3. óng góp ý ki n vào các v n mà Lãnh o Ban Ch o yêu c u úng th i h n. 4. Thành viên Ban Ch o có nhi m v ôn c, theo dõi, giám sát ti n tri n khai, báo cáo k t qu th c hi n n i dung c i cách hành chính trong các ơn v và lĩnh v c ư c phân công. i u 11. Nhi m v c a ơn v thư ng tr c giúp vi c Ban Ch o g m: 1. Làm u m i ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng các k ho ch và tri n khai c i cách hành chính c a ngành y t . D th o cácbáo cáo ánh giá t ng th ho c chuyên theo yêu c u c a Ban Ch o C i cách Chính ph trình Ban Ch o.
  6. 2. Theo dõi, giám sát vi c th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính c a nhà nư c và K ho ch t ng th c i cách hành chính c a ngành y t n năm 2010 xu t, báo cáo Ban Ch o. 3. Làm u m i giúp Ban Ch o xin ý ki n các b , ngành, a phương v các v n c th c a ngành y t . Giúp Ban Ch o m i các chuyên gia qu n lý, nhà khoa h c trong và ngoài nư c v c i cách hành chính làm c ng tác viên, xây d ng các nhóm nghiên c u chuyên theo yêu c u c a Ban Ch o. 4. T ch c tri n khai và báo cáo ho t ng c a Ti u d án “ H tr th c hi n c i cách hành chính Ngành y t ” do Chương trình H p tác y t Vi t Nam- Th y i n tài tr v i Lãnh o Ban Ch o. Chương 3: CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 12. Ban Ch o làm vi c theo ch làm vi c kiêm nhi m; h p nh kỳ m i Quý m t l n vào ngày th sáu c a tu n cu i cùng, tháng cu i c a m i quý; h p t xu t theo yêu c u c a Trư ng Ban ho c Phó Trư ng Ban. i u 13. ơn v thư ng tr c giúp vi c t t i Văn phòng B Y t th c hi n ch làm vi c thư ng tr c, d trù và th c hi n kinh phí, mua s m các phương ti n làm vi c theo k ho ch ã ư c phê duy t cho Ban Ch o và ơn v thư ng tr c giúp vi c Ban Ch o. i u 14. Ban Ch o làm vi c v i các b , ngành, a phương xin ý ki n tham gia các v n c th v c i cách hành chính có liên quan n các b , ngành, a phương. Yêu c u các ơn v tr c thu c B , các S Y t cung c p thông tin, tài li u, ph i h p nghiên c u th c hi n các nhi m v c a Ban ch o. i u 15. Ban Ch o xây d ng cơ ch ph i h p, h p tác v i các cơ quan, t ch c, các chuyên gia qu n lý, các nhà khoa h c nghiên c u các v n v c i cách hành chính ngành y t . TRƯ NG BAN CH O B TRƯ NG B Y T Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản