intTypePromotion=3

Quyết định số 3286/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 3286/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3286/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế và thi công - Dự án đầu tư, mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 25, đoạn đầu cầu Lệ Bắc - đèo Tô Na (Km 99+432 - Km 111 +205) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3286/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 3286/Q -BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T DANH M C TIÊU CHU N KH O SÁT, THI T K VÀ THI CÔNG D ÁN U TƯ, M R NG, NÂNG C P QU C L 25, O N U C U L B C ( ÈO TÔ NA, T NH GIA LAI (KM 99+432 ( KM 111+205) B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t ch t lư ng, s n ph m hàng hoá s 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 c a Qu c h i; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/N -CP; Căn c Quy t nh s 09/2005/Q -BXD ngày 7/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành “Quy ch áp d ng tiêu chu n xây d ng nư c ngoài trong ho t ng xây d ng Vi t Nam” và Quy t nh s 35/2006/Q -BXD ngày 22/11/2006 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành b sung m t s n i dung c a Quy t nh s 09/2005/Q -BXD; Căn c Quy t nh s 25/2005/Q -BGTVT ngày 13/5/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành "Quy nh v vi c áp d ng tiêu chu n trong xây d ng công trình giao thông"; Căn c Quy t nh s 3992/Q -BGTVT ngày 03/12/2002 c a B trư ng B GTVT v vi c cho phép ti n hành chu n b u tư l p BCNCKT d án u tư, m r ng nâng c p QL25 o n Km69 ¸Km123 ; Xét ngh c a C c ư ng b Vi t Nam t i T trình s 4144/C BVN-T ngày 22/10/2008 v vi c ngh phê duy t danh m c tiêu chu n kh o sát, thi t k và thi công - D án u tư, m r ng, nâng c p Qu c l 25, o n u c u L B c ¸ èo Tô Na, t nh Gia Lai (Km 99+432 ¸ Km 111 +205); Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh , QUY T NNH: i u 1. 1.1. Phê duy t danh m c tiêu chuNn kh o sát, thi t k và thi công - D án u tư, m r ng, nâng c p Qu c l 25, o n u c u L B c ÷ èo Tô Na (Km 99+432 ÷ Km 111 +205), t nh Gia Lai (có danh m c tiêu chuNn kèm theo).
  2. 1.2. Trong quá trình áp d ng các tiêu chuNn này, các cơ quan, ơn v áp d ng th y có i u kho n nào c a các tiêu chuNn nói trên chưa phù h p, c n i u ch nh, b sung thì ngh b ng văn b n qua C c ư ng b Vi t Nam t p h p trình B GTVT xem xét, gi i quy t. i u 2. C c ư ng b Vi t Nam căn c vào danh m c tiêu chuNn ã ư c phê duy t trong quy t nh này và các quy nh có liên quan yêu c u các ơn v tư v n thi t k , tư v n giám sát, các nhà th u tuân th trong quá trình th c hi n. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng các V : Khoa h c công ngh , K ho ch u tư; C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và CLCTG, C c ư ng b Vi t Nam và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n : - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Lưu VT, KHCN. Lê M nh Hùng DANH M C TIÊU CHU N ÁP D NG Kèm theo Quy t nh s : 3286 /Q -BGTVT, ngày 29/10/2008 c a B trư ng B GTVT v vi c phê duy t danh m c tiêu chuNn kh o sát, thi t k và thi công - D án u tư, m r ng, nâng c p Qu c l 25, o n u c u L B c ¸ èo Tô Na (Km 99+432 ¸ Km 111 +205), t nh Gia Lai 1. Kh o sát, thi t k TT Tên tiêu chu n Mã hi u 1 Quy ph m o v a hình 96 TCN 43-1990 2 Quy trình kh o sát ư ng ô tô 22 TCN 263 - 2000 3 Quy trình khoan thăm dò a ch t 22 TCN 259 - 2000 4 ư ng ô tô - Yêu c u thi t k TCVN 4054 - 2005 5 Quy trình kh o sát, thi t k n n ư ng ô tô trên n n ty u 22 TCN 262 - 2000 6 Kh o sát k thu t ph c v thi công móng c c 20 TCN 160 - 1987 7 Quy trình thi t k áo ư ng m m 22 TCN 211 - 2006 8 Tiêu chuNn thi t k c u 22 TCN 272 - 2005 9 Quy trình thi t k x lý t y u b ng b c th m trong xây 22 TCN 244 - 1998
  3. d ng n n ư ng V i a k thu t trong xây d ng n n p trên t y u - Tiêu 22 TCN 248 - 1998 10 chuNn thi t k , thi công và nghi m thu Quy trình kh o sát a ch t công trình và thi t k , bi n pháp 11 22 TCN 171 - 1987 n nh n n ư ng vùng có ho t ng trư t, s t l Công trình giao thông trong vùng có ng t - tiêu chuNn 22 TCN 221 - 1995 12 thi t k 13 Tính toán các c trưng dòng ch y lũ 22 TCN 220 - 1995 14 i u l báo hi u ư ng b (*) 22 TCN 237 - 2001 15 Tiêu chuNn thi t k m ng lư i thoát nư c 22 TCN 51-1984 16 T i tr ng và tác ng - tiêu chuNn thi t k TCVN 2737 : 1995 17 Neo bê tông d ng l c T13, T15&D13, D15 22 TCN 267-2000 18 S i thép d ng l c ASTM A416M 19 Thanh thép d ng l c ASTM A706M 20 Thép c t bê tông cán nóng TCVN 1651 : 1985 21 Móng c c - tiêu chuNn thi t k TCXD 205 : 1998 Tiêu chuNn thi t k chi u sáng nhân t o ư ng, ư ng ph và 22 TCXDVN 259 : 2001 qu ng trư ng ô th 23 Quy trình ánh giá tác ng môi trư ng 22 TCN 242 - 98 24 Quy trình l p thi t k t ch c xây d ng và thi t k thi công TCVN 4252 : 1988 25 Tiêu chuNn thi t k ư ng ô tô (ph n nút giao thông) 22 TCN 273 - 01 26 ư ng ô th - Yêu c u thi t k TCXDVN 104 : 2007 27 Quy trình thí nghi m xuyên tĩnh (CPT và CPTU) 22 TCN 317 - 2004 28 Công tác tr c a trong xây d ng công trình TCXDVN 309 : 2004 29 ng BTCT thoát nư c ( ng c ng) TCXDVN 372 : 2006 2. Thi công và nghi m thu : 1 Quy trình ki m tra nghi m thu ch t c a n n t trong 22 TCN 02-71 & Q ngành GTVT 4313/2001/Q - BGTVT 2 Quy trình thi công và nghi m thu l p c p ph i á dăm trong 22 TCN 334- 2006 k t c u áo ư ng ôtô 3 Quy trình thi công và nghi m thu m t ư ng bê tông nh a 22 TCN 249-1998 4 Quy trình th nghi m xác nh mô un àn h i chung c a áo 22 TCN 251-1998
  4. ư ng m m b ng c n o võng Benkelman 5 Quy trình k thu t xác nh dung tr ng c a t b ng phương 22 TCN 346 - 2006 pháp rót cát 6 Quy trình thí nghi m xác nh ch s CBR 22 TCN 332 - 2006 7 Quy trình thí nghi m xác nh mài mòn LA c a c t li u 22 TCN 318 - 2004 8 Lu bánh l p 22 TCN 254-1999 9 Tr m tr n BTN nóng < 100T/h. 22 TCN 255-1999 10 Quy trình thí nghi m xác nh nhám m t ư ng b ng 22 TCN 278-2001 phương pháp r c cát. 11 Tiêu chuNn ki m tra và ánh giá m t ư ng theo ch s 22 TCN 277-2001 gh gh qu c t IRI 12 Quy trình k thu t o b ng ph ng m t ư ng b ng thư c 22 TCN 16-1979 3m. 13 C c khoan nh i – Tiêu chuNn thi công và nghi m thu TCXDVN 236 : 2004 14 óng và ép c c –Tiêu chuNn thi công nghi m thu TCXDVN 286 : 2003 15 Quy trình thi công và nghi m thu d m c u bêtông d ng l c 22 TCN 247-1998 16 Quy trình thi công và nghi m thu c u c ng. 22 TCN 266-2000 17 Quy trình thí nghi m BTXM 22 TCN 60-1984 18 Quy trình thí nghi m BTN 22 TCN 62-1984 19 Quy trình thí nghi m v t li u ư ng nh a 22 TCN279-2001 Tiêu chuNn k thu t g i c u cao su c t b n th p AASHTO M251-06- UL 20 ASTM D4014- 03(2007) AASHTO M297 - 96 21 Tiêu chuNn k thu t khe co gión AASHTO M183 - 96 22 C t li u dùng cho bê tông và v a TCVN 7572 : 2006 23 Quy trình thí nghi m b t khoáng ch t dùng cho BTN ư ng. 22 TCN58-1984 24 t xây d ng- Các phương pháp xác nh tính ch t cơ- lý TCVN 4195 n 4202- c a t trong phòng thí nghi m. 1995 25 Sơn tín hi u giao thông 22TCN282 n 285- 2001 3. Các quy chu n, tiêu chu n tham kh o.
  5. 1 K t c u bêtông và bêtông c t thép toàn kh i Quy ph m thi TCVN 4453-1995 công và nghi m thu. 2 Cát tiêu chuNn th xi măng TCVN 139 -1991 3 Nư c cho bêtông và v a TCVN 4506-1987 4 Ch t lư ng nư c xác nh can xi và magiê TCVN 6201-1995 5 Xi măng - phương pháp l y m u và chuNn b m u th TCVN 4787 - 1989 6 t xây d ng TCVN 5747-1993 7 t xây d ng - Quy ph m thi công và nghi m thu TCVN 4447-1987 8 K t c u bêtông và bêtông c t thép l p ghép TCVN 4452-1987 9 Thí nghi m ép 3 c nh ng c ng AASHTO T280 10 H p ch t b o dư ng bê tông AASHTO M148-1991 11 Thí nghi m m nén c i ti n AASHTO T180 12 Thí nghi m v ương lư ng cát ASTM D2419 Ghi chú: - (*) Tiêu chuNn này s thay i trong th i gian t i, lưu ý c p nh t. - Có th tham kh o tiêu chuNn "22TCN18-79 Quy trình thi t k c u c ng theo tr ng thái gi i h n" trong thi t k m r ng c u, c ng cũ trên tuy n./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản