Quyết định số 329/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 329/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 329/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành bản quy tắc vệ sinh thành phố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 329/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ---------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 329/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 1988 QUY T NNH BAN HÀNH B N QUY T C V SINH THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và UBND ã ư c Qu c h i thông qua ngày 30-6-1983; - gi gìn v sinh, m b o s c kh e c a nhân dân, xây d ng n p s ng m i thành ph ; - Theo yêu c u c a B Y t trong văn b n s 4663/VS ngày 8-9-1988 v v sinh ô th ; - Theo ngh c a Giám c S Y t và Giám c S Tư pháp thành ph , QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành b n quy t c v sinh thành ph H Chí Minh. i u 2.- Giám c S Y t có trách nhi m hư ng d n theo dõi vi c t ch c th c hi n b n quy t c này. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, các văn b n trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . i u 3.- Các ng chí Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c S Y t , Giám c S Tư pháp và th trư ng các ngành có liên quan, Ch t ch UBND qu n, huy n có trách nhi m thi hành quy t nh này. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T.CH TNCH PHÓ CH TNCH Duy Liên
 2. QUY T C V SINH THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo quy t nh s 329/Q -UB ngày 28-10-1988 c a UBND Thành ph ) B o v s c kh e nhân dân là m t trong nh ng công tác hàng u ã ư c ng và Nhà nư c ta h t s c quan tâm. Hi n pháp nư c c ng hòa xã h i ch nghĩa ã quy nh rõ quy n công dân ư c b o v s c kh e ( i u 61) Nhà nư c chăm lo b o v và tăng cư ng s c kh e cho nhân dân ( i u 47) các cơ quan Nhà nư c, xí nghi p, h p tác xã, ơn v vũ trang nhân dân và m i công dân u có nghĩa v b o v và c i thi n môi trư ng s ng ( i u 36) và chăm lo c i thi n i u ki n làm vi c và i s ng cho công nhân viên ch c ( i u 22). T sau ngày gi i phóng, b o v s c kh e cho nhân dân dư i s lãnh o c a Trung ương ng và Chính ph , chánh quy n cách m ng thành ph ã ti n hành nhi u cu c v n ng, xây d ng và phát ng nhi u phong trào tr t t v sinh, n p s ng văn hóa m i, b o v môi trư ng v.v… ư c nhân dân thành ph hư ng ng và th c hi n có k t qu . Phát huy k t qu t ư c, ph n u xây d ng thành ph x ng áng là m t trung tâm công nghi p, trung tâm văn hóa, trung tâm giao d ch qu c t c a c nư c, UBND thành ph quy t nh s a i và b sung m t s i m trong b n quy t c v sinh thành ph ban kèm theo quy t nh 102/Q -UB ngày 14-4-1983 c a UBND thành ph như sau : Chương I V SINH NƠI CÔNG C NG i u 1.- Trong vi c chuyên ch t, cát, than, rác, v t li u, hóa ch t và t t c các ch t có th gây dơ bNn ho c m t v p c a thành ph u không ư c rơi vãi ra ư ng i l ư ng. C m i tiêu, ti u, c m x rác, rác (k c r ch ngói v n, súc v t ch t, các ch t ô u khác) ra ư ng i, hè ph , c ng r nh, sông r ch, b sông, ao h và nh ng nơi công c ng. Ch ư c rác các thùng rác, h rác công c ng và các nơi ã quy nh hay tr c ti p lên xe rác. Các nhà tư, nhà t p th , cơ quan, xí nghi p, nhà máy, trư ng h c, b nh vi n… ph i b o m luôn luôn quét d n s ch s t trong nhà cho n l ư ng, rác ph i t p trung vào nơi quy nh nh t là không ư c lùa rác xu ng lòng ư ng, miêng c ng, hay khu v c thu c nhà bên c nh. các ư ng ph nh , không có công nhân v sinh quét d n, m i gia ình ph i quét s ch rác n n a lòng ư ng. Nh ng ngư i rác mư n, các t l y rác dân l p trong h m ph i ăng ký và rác úng nơi quy nh c a Công ty D ch v công c ng. nh ng nơi công c ng ph i thi t l p bô, hay xu ng rác công c ng, và h ng ngày rác ph i ư c thu d n và h t h t em i. C m ưa rác phân ra kh i khu v c hay nơi x lý quy nh. i u 2.- Nh ng nơi công c ng ho c t p trung ông ngư i (thuy n xuyên hay t xu t như b n tàu, b n xe, ch , c a hàng ăn u ng, r p hát, r p chi u bóng, công viên, cơ
 3. quan, xí nghi p, trư ng h c, khu nhà t p th …ph i có y c u tiêu , ti u h p v sinh (S lư ng theo tiêu chuNn qui nh) có c ng rãnh kín thoát nư c dơ, có thùng rác h p v sinh và m b o thư ng xuyên s ch s …Các ti n nghi v sinh nh ng nơi công c ng không thu c trách nhi m c a m t cơ quan nào, thì do S công trình ô th xây d ng, phân c p qu n lý, b o m duy trì s ch s v sinh. i u 3.- Vi c hút h m c u trong thành ph do Công ty D ch v công c ng qu n lý. Phân rút t h m c u ph i ư c x lý ho c úng nơi quy nh h p v sinh. Khi chuyên ch , các phương ti n ch a phân ngư i, phân chu ng ph i có n p y kín và không ư c rơi v i ra ư ng hay gây mùi hôi th i. Các nhà máy phân h u cơ ph i theo úng quy trình s n xu t thành phNm theo m b o tiêu chuNn v sinh. - C m không ư c phân rác, phân chu ng trong n i thành. Ch ư c phân rác, phân chu ng vùng ven hay ngo i thành và nơi ch c ph i xa ư ng l , xa gi ng nư c, nhà dân và m b o v sinh không vòi b , ru i nh ng. - C m mua bán phân tươi và dung phân tươi bón rau hay nuôi cá. Ch ư c bón rau b ng phân ã ư c úng quy cách. i u 4.- C m không ư c chăn d t, th rong, thú nuôi phóng u trên ư ng ph , công viên ven sông, nh ng nơi công c ng n u l chúng phóng u trên ư ng ph i h t d n ngay. Nh ng àn thú di chuy n qua ư ng ph ph i i ban êm, có thông hành, ki m d ch c a Thú y thành ph theo nh ng l trình do ngành công an quy nh. Vi c nuôi heo trong n i thành ư c t m th i cho phép nhưng ch ư c nuôi t ng dư i t và ph i gi gìn s ch s chu ng tr i, không gây mùi hôi thúi khó ch u cho các h chung quanh. Phân heo không ư c x xu ng c ng rãnh thành ph và ph i ư c h t em i trong nh ng thùng có n p y. Khi c n UBND thành ph có th ban hành quy t nh ch m d t nuôi heo nói trên. i u 5.- Nư c do nhà máy nư c cung c p ph i tri t b o m úng tiêu chuNn c a nhà nư c v ch t lư ng nư c u ng và sinh ho t. Tr m V sinh phòng d ch thành ph có trách nhi m ki m tra thư ng xuyên v sinh nhà máy, tiêu chuNn v ch t lư ng nư c u ng do nhà máy cung c p. Nhà máy nư c thành ph ph i ư c gi gìn s ch s , có chu vi b o v . C m chân nuôi gia súc gia c m, cày c y, tr ng tr t, t m r a, gi t giũ làm nhà ho c v t b nh ng v t dơ bNn trong chu vi b o v c a khu v c s n xu t nư c. - Không ư c t m gi t c r a dùng, cho súc v t u ng nư c, v t b v t dơ t i các vòi nư c công c ng, gi ng nư c ăn và các h ao công c ng trong thành ph . i u 6.- Các phương ti n chuyên ch hành khách ph i ư c thư ng xuyên gi gìn v sinh s ch s . Xe l a, tàu th y… ph i có ti n nghi v sinh như : Nư c r a, c u tiêu, ti u… h p v sinh và hư ng d n hành khách s d ng b o qu n t t. C m ngư i ng i trên xe v t rác xu ng ư ng. Nh ng phương ti n v n chuy n ch th c phNm, xe ch xúc v t vào thành ph còn s ng hay dư i d ng cơ ch ph i ư c ki m tra nh kỳ ho c chuyên ch các lo i th t tươi cùng huy t và ph t ng ph i ư c ki m tra thư ng xuyên b i ngành y t và thú y theo các quy nh riêng liên quan v v n này.
 4. Tàu thuy n khi i l i trên song g ch ho c c p b n c ng không ư c d u, m và các ch t th i (phân rác và các ch t do bNn khác…) xu ng nư c. Khi c p b n, tàu thuy n ph i có v t che ch n chu t. i u 7.- tránh gây ô nhi m không khí và gây ti ng n c m lưu thông trong n i thành t t c các lo i xe có ng cơ gây ti ng n, th i khói b i, hơi khí c, tr khi ã ư c trang b các b ph n gi m ti ng n, l c khói b i. Cá nhân, t p th t i các tư gia hay cơ quan trong thành ph không ư c gây n ào, xã khói b i hơi c gây ô nhi m không khí nh hư ng n s c kho cho các h lân c n, theo quy nh c a thông tư 29-BYT ngày 21-10-1971 c a B Y t . i u 8.- Khi s d ng các lo i hoá ch t tr sâu, di t côn trùng, di t chu t, di t c và phân bón hoá h c ph i theo úng quy nh c a nhà nư c trong quy t nh s 89/Q - L ngày 18-02-1972 c a Liên B Y t , Lao ng, Công an và các văn b n ti p sau, tránh gây c h i, nh hư ng s c kho nhân dân, hư h i ng ru ng hoa màu, ngu n nư c u ng , thu s n, gia súc, gia c m… Chương II V SINH NHÀ C A-XÂY D NG VÀ S A CH A. i u 9.- Nhà , nhà ăn, làm vi c ho c s n xu t, ch bi n, khách s n, nhà tr , c a hàng ăn u ng, quán gi i khát, trư ng h c, nhà tr … ph i s ch s ngăn n p . - n i thành và các th tr n, m i gia ình u ph i có thùng rác có n p y, c m không ư c b a bãi hè ph , m t ư ng u h m, g c cây, nơi c ng r nh, song r ch c nh nhà ngư i khác Các h sâu trong h m ph i t ch c t l y rác dân l p. - Các cơ quan xí nghi p có nhi u rác ph i có thùng rác h p v sinh và em nh ng nơi quy nh ho c ký h p ng v i công ty D ch v công c ng chuy n rác. -C m ho c nư c dơ bNn trong nhà ch y ra hè ph , sang nhà ngư i khác. C ng r nh ph i m b o thông thoát, kín không ng xông mùi hôi th i. i u 10.- M i nhà ho c khu t p th n i thành th tr n ph i có c u tiêu h p v sinh như c u tiêu t ho i, n a t ho i. N u là c u tiêu công c ng ph i có ngư i thư ng xuyên trông nom, quét d n s ch s b o m úng n i quy s d ng. M i nhà ngo i thành ph i có m t c u tiêu h p v sinh n u có nhu c u v phân bón nên s d ng c u tiêu ba ngăn phân t i ch b o m úng n i quy s d ng. C m không ư c làm c u tiêu l thiên ho c c u tiêu trên mương, trên c ng rãnh, song r ch, không ư c làm c u tiêu sát bên ư ng cái ho c trư c c a nhà ngư i khác. i v i nh ng c u tiêu công c ng trên sông r ch hi n có, UBND các c p ph i s m nghiên c u gi i t a.
 5. i u 11.- Các công trình xây d ng m i ho c s a ch a l n (cơ s s n xu t công nông nghi p, ti u th công nghi p, b nh vi n, trư ng h c, các công trình phúc l i, các khu nhà t p th …) C m không ư c n i thông các nhà tiêu, ti u vào ư ng c ng công c ng. - i v i các cơ s s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p trư c khi ư c y ban Xây d ng cơ b n thành ph c p phép xây d ng ph i ư c S Y t có ý ki n ng ý v m t v sinh. Chương III V SINH H BƠI – R P HÁT - R P CHI U BÓNG – KHÁCH S N VÀ NHÀ TR . i u 12.- Các h bơi ph c v cho nhân dân ho c trong ph m vi cơ quan, xí nghi p c n m b o v sinh và an toàn v kh i lư ng nư c c n thi t, v s lư ng các công trình v sinh (phòng thay qu n áo, c u tiêu, c u ti u, nhà t m, b n r a chân), v s lư ng c p c u viên luôn luôn túc tr c 2-4 ngư i (1 h bơi), và t tiêu chuNn Clo dư trong nư c t 0,4 n 0,6mg/lit. H ph i có nư c ư c luân lưu hay thay nư c nh kỳ 1 n 2 l n 1 tu n tùy theo s lư ng su t bơi và ngư i t m. Vi c c p gi y phép xây c t, và ho t ng do S Th d c th thao thành ph ph trách sau khi h i ý ki n c a S Y t (Tr m V sinh Phòng d ch) và cơ quan liên h . Sau 3 l n ki m tra h bơi liên t c n u th y tình tr ng v sinh quá kém ho c khi có d ch, oàn ki m tra v sinh c a Tr m hay i V sinh Phòng d ch có th yêu c u S Th d c th thao óng c a h bơi vĩnh vi n ho c có th i h n. Vi c cho phép tái ho t ng ch ư c th c hi n sau khi có ý ki n c a Tr m v sinh Phòng d ch. Nh ng ngư i m c b nh ngoài da, au sưng m t, s mũi, th i tai hay b t c b nh truy n nhi m nào u không ư c s d ng h bơi. i u 13.- Các r p hát, r p chi u bóng ph i m b o úng quy nh v thi t k xây d ng an toàn và v sinh, trong ó s lư ng máy i u hòa không khí, qu t tr n, h th ng thoáng khí, thông hơi, c a c p c u, s gh s lư ng v các c u tiêu, c u ti u, ph i áp ng yêu c u tho i mái, an toàn cho khán gi . Vi c xây d ng và c p gi y phép do S Văn hóa thông tin ph trách sau khi h i ý ki n c a S Y t (Tr m V sinh phòng d ch) và các cơ quan liên h . Tr m hay các i V sinh phòng d ch khi c n có th ki m tra v sinh và Ban qu n lý r p hát, r p chi u bóng ph i th c hi n các yêu c u theo quy nh. i u 14.- Khách s n và nhà tr ph i ư c xây d ng thi t k an toàn và trang b các v t d ng như qu t tr n, máy i u hòa không khí, bàn gh , giư ng n m, chi u, v i tr i giư ng, chăn, mùng, g i, rèm c a, m chén, ĩa g t tàn thu c, thùng rác có n p y … và có ch lau r a các v t d ng này theo úng i u l v sinh ph c v ăn u ng công c ng khách s n nhà tr c a Liên b N i thương, Y t ban hành theo quy t nh 80- NTLB ngày 9-12-1980.
 6. Tr m V sinh phòng d ch thành ph có trách nhi m ki m tra thư ng kỳ theo i u l nói trên. Chương IV V SINH TRƯ NG H C VÀ NHÀ NUÔI D Y TR i u 15.- Các trư ng h c ph i th c hi n úng nh ng i u kho n quy nh c a ngành y t và giáo d c v v sinh h c ư ng như : - a bàn xây d ng xa nơi có ch t c, ch t hôi th i khói b i và ti ng n. - Có nư c r a, nư c u ng, có công trình v sinh riêng bi t cho nam n , Các l p h c, phòng gi tr ph i thoáng, có ánh sáng và di n tích thích h p, bàn gh ph i úng quy cách, khăn lau ph i Nm tránh b i ph n. - Trư ng s , l p h c k c nhà v sinh ph i luôn luôn s ch s . i u 16.- Các giáo viên, cô nuôi d y tr , h c sinh và các cháu g i nhà tr ph i ư c khám s c kh e m i năm m t l n. i v i nh ng h c sinh m t kém ho c có m t s t t b nh khác ph i ư c x p cho ng i cao h p lý. Vi c ki m tra s c kh e nói trên ư c phòng khám khu v c a phương hay y t cơ s th c hi n. i u 17.- Giáo viên, cô nuôi d y tr , h c sinh và cháu g i nhà tr ph i ư c tiêm ch ng ng a theo l ch trình c a ngành y t . Giáo viên nuôi d y tr , h c sinh và các chàu g i nhà tr ang m c b nh truy n nhi m không ư c lên l p hay n nhà gi tr . Ngoài ra t t c ph i th c hi n gương m u v sinh gia ình hay phư ng, xã. M i h c sinh t m u giáo tr lên (k c trư ng chuyên nghi p trung và i h c) u ph i có s theo dõi s c kh e (y h ) liên t c. M i khi có h c sinh m i n (b t u vào h c, chuy n trư ng, chuy n l p, chuy n c p…) nơi ti p nh n ph i có trách nhi m qu n lý k ti p s s c kh e ki m tra vi c tiêm ch ng; b nh truy n nhi m và các y u t khác. S này b t u làm t nhà h sinh ho c m u giáo và ph i k ti p liên t c. i u 18.- Nhà trư ng ph i s p x p cho h c sinh h c t p, lao ng v a s c kh e và rèn luy n th d c th thao vui chơi gi i trí. D ng c lao ng và t p luy n ph i phù h p v i t ng l a tu i. N sinh khi có kinh nguy t ư c mi n lao ng ho c luy n t p n ng. i u 19.- i v i trư ng h c, nhà nuôi tr m i xây d ng ho c các trư ng c có i u ki n s a ch a ph i th c hi n úng theo nh ng i u kho n ghi trong thông tư quy nh công tác v sinh trư ng h c s 32/TT-LB c a Liên B Giáo D c- Y t ngày 20-07- 1962 v v sinh trư ng s (v trí l p h c, bàn gh , b ng, nư c u ng, c u tiêu, c u ti u v.v…) và công tác phòng b nh. Tr em ph i ư c tiêm ch ng theo quy nh c a ngành y t . Chương V V SINH TH C PH M – ĂN U NG – HÀNG RONG
 7. i u 20.- Các cơ s s n xu t, ch bi n, phân ph i, b o qu n lương th c th c phNm, c a hàng ăn u ng, gi i khát, nhà ăn t p th ph i s ch s , g n gàng, có h th ng thoát nư c xa nơi ô u , khói b i, hơi c. C m xây d ng cơ s s n xu t th c phNm các nghĩa trang m i gi i t a (trong vòng 5 năm) và trong các b nh vi n ho c nh ng nơi có y u t truy n nhi m c h i khác (lò sát sinh, chu ng gia súc, bãi rác, nhà v sinh công c ng) khâu s n xu t, nhà b p phòng ăn ph i t ch c ch bi n theo h th ng m t chi u d a vào d a theo nguyên t c t s ng n chin, s ch bNn riêng bi t. Máy móc, d ng c s n xu t ch bi n phương ti n, bao bì, b o qu n, chuyên ch ph i b o m v sinh và có l ch tu s a thư ng kỳ. Nh ng nguyên li u nư c dùng s n xu t, ch bi n th c ăn, nư c u ng, nư c á, kem ph i m b o v sinh t t không b nhi m vi sinh quá m c quy nh, ch t lư ng ph i t t. Nghiêm c m bán ra th trư ng các lo i th c phNm quá h n s d ng, b ươn, thiu th i hay b m t phNm ch t. pha ch nư c gi i khát, ph i dùng nư c ã un sôi ngu i. Th c ăn bày bán ph i ư c che y cNn th n. Các lo i th c phNm công ngh : Rư u, nư c gi i khát, th t, trái cây vào chai, h p ph i b o m quy trình k thu t và các yêu c u v sinh ch t lư ng theo các quy nh c a y ban Khoa h c k thu t thành ph , các quy nh chung c a ngành y t v các m t lý hóa vi sinh, k c m t c m quan. Tr m v sinh phòng d ch thành ph ho c i v sinh phòng d ch qu n, huy n tùy theo phân c p có trách nhi m ki m tra v sinh theo nh kỳ và t xu t. ư c quy n l y m u t t c các lo i th c phNm t nguyên li u n thành phNm ki m nghi m, ph i m b o úng các yêu c u v khoa h c k thu t và các nguyên t c v sinh trong ngành y t . Các cơ s ph i ch p hành các yêu c u c i thi n v sinh c a oàn ki m tra úng th i h n ghi trong biên b n. Th c hi n t t các quy nh c a quy t nh s 80/NT-LB ngày 9-12-1980 c a Liên B Nôi thương, Y t . i u 21.- Nhân viên c p dư ng hay ph c v ph i ăn m c s ch s g n gang, có qu n áo b o h lao ng h p lý, có hi u bi t và ý th c t t v v sinh th c phNm ăn u ng. Khi n u và d n ăn không ư c hút thu c, ăn tr u, ùa gi n, b c tay vào các th c ăn chín. Nh ng ngư i ang m c b nh truy n nhi m, b nh ngoài da, lao, b nh hoa li u, ngư i lành mang trùng thương hàn, t , l không ư c ph c v trong ngành th c phNm ăn u ng. Hàng năm toàn th nhân viên ph c v ph i ư c ki m tra s c kh e theo các yêu c u dành cho ngư i làm công tác th c phNm. i u 22. – Các gánh, xe, qu y hàng rong ph i tuân theo m t s quy nh v sinh c th như sau: - Dùng gi y, lá, túi nylon…s ch gói, ng th c ăn, nư c u ng. Chén dĩa, mu ng, ũa… ph i r a, lau s ch, khô ráo. - Th c ăn, nư c u ng, ph i ư c che y cNn th n b ng l ng bàn, v i thưa. Ch bán nh ng th c ăn ã n u chín, tinh khi t, không b thiu, có mùi.
 8. - Nư c r a ly, tách, chén bát… thay i luôn và gi s ch s . - Không ư c b gi y, rác,lá nư c bNn, th c ăn ra ư ng ph , v a hè c ng r nh. i u 23.- i v i vi c h sát ho c làm th t súc v t : v nguyên t c th c hi n theo các i u l nguyên t c quy nh c a nhà nư c i v i thú y. a) Trong n i thành vi c h sát hay làm th t con v t ph i th c hi n t i lò sát sinh c a thành ph . Nh ng th t ngoài lò, nghĩa là nh ng th t tươi c a súc v t b h sát khNn c p ngoài lò sát sinh c a thành ph cùng nh ng th t thú, th t r ng ư c em ra bán ph i em trình khám xét óng d u thú y. Cho phép t m th i vi c h sát súc v t c a h p tác xã nhưng cơ s h th t ph i m b o v sinh và súc v t cũng như th t ph i ư c khám xét và óng d u b i cơ quan thú y s t i. b) T i lò sát sinh, nh ng súc v t s do cơ quan thú y khám xét n i trong ngày ưa t i con nào lành m nh, th t t t s ư c óng d u. Không thâu nh n nh ng con v t m c b nh truy n nhi m. N u trong th i gian nuôi t i chu ng tr i c a lò sát sinh con v t m c b nh thì ph i riêng ra r i h sát khNn c p và th t c a nó ph i ư c khám xét k càng. Vi c h sát nh ng súc v t ư c thu nh n ch ư c phép thi hành sau m t th i gian nghĩ ngơi ít nh t là 24 gi và nhi u nh t là 40 gi trong nh ng chu ng bò hay chu ng heo lò sát sinh, tr trư ng h p c bi t, các chu ng và tr i ph i ư c gi gìn s ch s , súc v t nh t bên trong ph i ư c t m r a s ch s . c) Lò sát sinh ph i ư c trang b y nh ng máy móc và d ng c c n thi t. Vi c h sát và m b ng l y lòng súc v t hoàn toàn do các nhân viên c a lò sát sinh m nh n, các nhân viên này ph i ư c khám s c kh e hàng năm và không có b nh ngoài da hay truy n nhi m. Huy t th i ph i ng trong nh ng ch u b ng nhôm s ch s có n p y. Vi c phân thây và vi c m b ng ph i th c hi n liên t c và m b o ch t ch v m t v sinh, không th t ch m t. Vi c làm lòng ph i th c hi n t i nơi khác v i phòng h sát kh i làm nhi u phân ngay trong phòng h sát. Sau khi làm th t xong ph i d n d p và chùi r a k lư ng nơi làm vi c. d) Không m t mi ng th t b ph n ho c m t ph n c a b ph n nào c a nh ng con v t ư c làm th t ư c ưa ra kh i lò sát sinh n u chua ư c cơ quan thý y khám xét và óng d u. - Th t ư c nhìn nh n là t t lành s ư c óng d u và em ra th trư ng. - Th t và b lòng xét ra là không t t không th dùng làm th c phNm s ư c ch bi n phân bón, ho c chôn c t v i s ki m c a nhân viên thú y. - Th t d tr ph i m b o l nh c n thi t và vi c chuyên ch ph i th c hi n b ng nh ng xe chuyên bi t m b o v sinh. - Th t bán các th t th t và các h p tác xã ph i ư c ki m tra thư ng kỳ và t xu t b i nhân viên thú y.
 9. ) Th t xem là x u không th dùng làm th c phNm, mu n t ch thu ph i ư c cơ quan thú y khám xét và xác nh n, trư ng h p n u s lư ng th t nhi u n u có s khi u n i v s t ch thu, quy t nh th t có th hay không có th ưa ra tiêu th ư c s do m t H i ng giám nh thú y m nhi m, thành viên c a H i ng này do Trư ng tr m Thú y ch n l a. e) Các b nh c a súc v t m c ph i khi n th t không th dùng làm th c phNm s ư c th a thu n và n nh gi a hai ngành y t và thú y. f) Trong i u ki n c n thi t UBND thành ph quy nh ki m d ch ông v t theo ngh c a cơ quan thú y ho c y t . Chương VI V SINH LAO NG VÀ B O V MÔI TRƯ NG S NG I.- V SINH LAO NG – Y T LAO NG : i u 24.- Th trư ng ơn v ( m i quy m i quy mô, m i hình th c s h u và m i tính ch t ho t ng) là ngư i ch u trách nhi m th c hi n m i m t công tác b o h lao ng (bao g m v sinh lao ng, y t lao ng, an toàn lao ng, phòng c và phòng cháy n ) trong ph m vi mình ph trách. ng th i th c hi n úng các quy nh- thông tư, ch th c a Trung ương và thành ph liên quan t i công tác b o v lao ng như thanh tra ki m tra c a các cơ quan ch c năng và b n thân nhà máy. Th trư ng ph i ch u trách nhi m chăm lo s c kh e c a cán b công nhân viên ch c trong ơn v mình, ph i ki n toàn t ch c y t và v sinh lao ông, phòng ch ng b nh ngh nghi p, và tai n n lao ng cũng như m i yêu c u khác v b o v s c kh e cho ngư i lao ng. i u 25.- Nơi làm vi c c a m i ngư i lao ng (chân tay và trí óc) k c các t h p s n xu t, h p tác xã và tư nhân ph i b o m các i u ki n lao ng v : - Khí h u nơi s n xu t. - Ti ng n và rung. - Ánh sáng. -B i - N ng các hóa ch t. - Phóng x tia X, b c x . Theo tiêu chuNn Nhà nư c ban hành trong thông tư s 29/BYT ngày 21-10-1971. N u nơi s n xu t không m b o theo tiêu chuNn thì ơn v dành m t s ti n tăng cư ng các thi t b an toàn v sinh theo thông tư 11/TT-LB ngày 15-01-1963 c a Liên
 10. B Lao ng, Tài chánh. Ngoài ra ph i b sung 20% qu phúc l i xí nghi p vào kinh phí cho công tác này khi c n thi t. N u ã h t s c c i t o môi trư ng mà d n chưa t tiêu chuNn thì ph i th c hi n y các bi n pháp cá nhân làm gi m tác h i t i a cho ngư i lao ng, ng th i th c hi n y và úng n các ch b o hi m xã h i, b i dư ng c h i và các quy nh v y t và lao ng theo lu t l hi n hành. Ngoài các thi t b v v sinh và an toàn lao ng ơn v ph i b o m v s lư ng, ch t lư ng và quy cách qu n lý các cơ s phúc l i như nhà b p, nhà ăn, câu l c b v.v… và các công trình ph c v v sinh cá nhân như h xí, h ti u, nhà v sinh kinh nguy t, nhà t m, nơi r a tay theo úng quy nh. i u 26.- Khi x y ra tai n n lao ng ph i c u ch a k p th i ngư i b n n và th c hi n úng các quy nh s 45/LB-Q ngày 20-3-1982 c a B Lao ng, B y t và T ng Công oàn Vi t Nam. Riêng v báo cáo, th trư ng có trách nhi m báo cáo t t c các tai n n lao ng v S Lao ng, S Y t và Liên hi p công oàn thành ph tùy theo tính ch t, m c c a tai n n lao ng các cơ quan này s quy nh th i gian báo cáo. i u 27.- Ph i s p x p b trí n công nhân viên ch c Nhà nư c, n xã viên h p tác xã ho c t s n xu t và công nhân n các cơ s s n xu t c a tư nhân làm nh ng công vi c h p v i s c kh e và sinh lý c a ph n theo thông tư 05/TT-LB ngày 1-6-1968 c a Liên B Lao ng, Y t . Không ư c phân công ph n có thai và thi u niên dư i 16 tu i làm vi c nh ng nơi có nhi u ch t c h i ho c làm nh ng vi c quá n ng nh c. nh ng cơ quan xí nghi p… có nhi u ph n làm vi c ph i có các phương ti n v sinh riêng cho ph n theo quy nh. II.- B O V MÔI TRƯ NG S NG . i u 28. - T t c các ơn v s n xu t b t kỳ quy mô nào và hình th c s h u nào khi xây d ng m r ng s a ch a ho c b t u trang b m t cơ s có s n s n xu t u ph i có gi y phép v m t y t v sinh và b o v môi sinh c a cơ quan y t theo s phân c p c a S Y t và H i ng b o v môi sinh thành ph . i u 29.- T t cà các ơn v ( m i quy mô, m i hình th c s h u và m i tính ch t ho t ng ph i có h th ng x lý các ch t th i (ch t l ng, ch t khí và ch t r n) phù h p v i tính ch t, nguyên ph li u c a cơ s mình làm sao b o m cho ư c tiêu chuNn nư c th i quy nh c a Nhà nư c ho c c a thành ph . i v i các lo i chưa có tiêu chuNn quy nh ho c không th o c ư c như khói lò (không có lNn các hóa ch t khi s n xu t), các nơi có mùi như khô cá, phân… và các lo i mùi khó ch u khác thì ph i thi t k nh ng công trình k thu t b o m không gây thi t h i và khó ch u cho xung quanh. i v i các ch t th i có vi trùng gây b nh ph i x lý b o m di t trùng trư c khi cho ra h th ng c ng chung quanh c a thành ph , không ư c tr c ti p các ch t th i chua ư c x lý ra h th ng c ng rãnh chung, sông, r ch ho c m t t trong thành ph . Rác, ph li u úng nơi quy nh.
 11. i v i các ơn v có s d ng các ch t phóng x và tia X ph i có h th ng x lý c bi t b o m nghiêm ng t theo ch quy nh b o v môi trư ng. i v i ti ng n các cơ s s n xu t không vư t quá tiêu chuNn mà B Y t ã quy nh. Các sinh ho t văn ngh ình ám vui chơi t 23g n 6g sáng không ư c gây n ào xung quanh Trong gi ng , ngh , không ư c ti ng n ào làm m t yên tĩnh c a l i xóm. i v i các phương ti n giao thông ph i b o m ti ng n và khói b i úng theo quy nh liên ngành y t - công an – giao thông. i v i hóa ch t ph i b o m n ng cho phép ngoài khu v c s n xu t theo quy nh c a B Y t . iv ib ib o m tiêu chuNn cho phép. Các cơ s s n xu t u ph i b o m kho ng cách ly v sinh t i thi u i v i khu v c xung quanh, theo quy nh c a B Y t . Nh ng nhà máy ã có t trư c ph i tìm m i cách kh c ph c t t nh t. Các t s n xu t h p tác xã và cơ s s n xu t c a tư nhân nh t thi t ph i b o m quy nh v kho ng cách ly này. Chương VII PHÒNG CH NG B NH DNCH VÀ B NH TRUY N NHI M i u 30.- y ban nhân dân các c p, th trư ng các cơ quan ơn v ch u trách nhi m v v sinh phòng ch ng d ch trong toàn khu v c cơ quan ơn v mình, thư ng xuyên ki m tra, ôn c và th c hi n các thư ng quy phòng ch ng d ch ã ư c ban hành. Th trư ng ơn v ph i ch u trách nhi m và ch ng th c hi n các bi n pháp và yêu c u ph c v cho công tác phòng ch ng d ch do y t cơ quan ã ra như tiêm ch ng, di t chu t, di t b chét v.v… Khi có b nh d ch x y ra t i a phương cơ quan, ơn v nào thì y ban nhân dân, th trư ng nơi ó ph i ra l nh thi hành nh ng bi n pháp bao vây d p t t d ch và Ban ch o phong trào v sinh phòng d ch a phương tr thành Ban ch ng d ch. T t c các cơ quan, xí nghi p m i c p óng trong a phương x y ra d ch ph i tôn tr ng nh ng i u quy nh phòng ch ng trong khu v c này. phòng ch ng các b nh d ch, m i ngư i, m i c p ph i có nghĩa v thi hành các bi n pháp phòng và ch ng d ch do y ban nhân dân thành ph ban hành như v tiêm ch ng, u ng thu c phòng, 3 s ch, 4 di t, i u tr cách ly, sát trùng, tNy u và “ki m d ch n i a cũng như ki m d ch qu c t trong khu v c thành ph ”. Quy nh tiêm ch ng b t bu c cho các tr em theo quy nh c th c a ngành y t . Công tác tiêm ch ng ư c th c hi n t i các i v sinh phòng d ch qu n, huy n, các phòng khám tr em lành m nh, y t cơ s ho c các i tiêm ch ng lưu ng.
 12. i u 31.- Khi nghi ng có ngư i m c d ch thì thù trư ng cơ quan, xí nghi p, công trư ng, nông trư ng, lâm trư ng, trư ng h c, ơn v quân i, ch nhi m h p tác xã, ch h t p th , ch h gia ình v.v… ph i báo cáo cho cơ quan y t g n nh t và chính quy n a phương có bi n pháp phòng ch ng. N u không báo x y ra tác h i l n, không th c hi n quy nh ch ng d ch thành ph d ch lan truy n thì th trư ng ơn v ph i ch u trách nhi m. Khi thú v t b toi d ch ho c nghi là b m c d ch ph i báo cáo ngay cho cơ quan thú y, cơ quan y t và chính quy n bi t ph i theo úng th l phòng ch ng d ch, không ư c ăn th t ho c bán th t súc v t b b nh d ch. Quy nh v khai báo, cách ly, x lý trư ng h p các thú v t b toi, b d ch s do quy nh riêng c a ngành thú y. i u 32.- phòng b nh d i m i ngư i trong thành ph ph i thi hành nghiêm ch nh thông báo “v vi c nuôi chó và tiêm phòng” s 485/TB-UB c a y ban nhân dân cách m ng thành ph H Chí Minh ngày 15-03-1976. Cơ quan hay tư nhân nào ư c phép nuôi chó ph i thi hành các bi n pháp tiêm phòng cho chó theo nh kỳ. a phương nào có d ch chó d i ph i tri t gi t chó. Nghiêm c m ưa chó t vùng có d ch ra vùng không có d ch. i u 33.- Trong nhà có ngư i ch t dù là tr em m i sinh chưa vào h t ch cũng ph i báo cáo chính quy n và ph i chôn ch m nh t là 48g k t lúc t t th . N u ch t vì b nh truy n nhi m ph i ch ng ngay trong vòng 24g theo úng th l v sinh phòng d ch v tNy u m huy t cũng như nhà . i v i ngư i ch t không b nh d ch, n u vì lý do c bi t c n lưu l i thì ph i ư c phép y ban nhân thành ph sau khi có ý ki n c a tr m v sinh phòng d ch thành ph , nhưng ph i khâm li m theo úng bi n pháp v v sinh phòng d ch. i u 34.- i v i xác ch t chưa ư c nhìn nh n (án m ng, tai n n, t t v.v…) b t c nơi nào, i c nh sát giao thông ho c công an sau khi làm th t c khám nghi m ph i có trách nhi m chuy n xác ch t n phòng ư p l nh xác ch t c a b nh vi n g n nh t gi gìn, ng th i thông báo thân nhân. N u sau 72g v n chưa có ngư i nh n thì ti n hành th t c chôn c t. i u 35.- Mu n mang thi hài và hài c t i các t nh ph i xin phép Tr m V sinh phòng d ch thành ph . Ngư i ch t ch di chuy n trong vòng 36g k t khi ch t ho c t khi l y thi hài ra kh i phòng l nh ư p xác. - i v i trư ng h p ngư i ch t v các b nh truy n nhi m, b nh d ch thi hành theo i u 33 c a quy t c này. - N u di chuy n qua 500km thi hài ph i ư c khâm (tNm) li m trong hòm b c thi c trư c khi cho vào áo quan. - Vi c t c m c i táng ch ư c th hi n i v i ngư i ch t ã chôn ư c 3 năm n u ch t vì b nh không truy n nhi m và trên 5 năm n u ch t v các b nh d ch, b nh truy n nhi m. Ngoài th i h n trên ch ư c khai qu t m ph c v cho công tác i u tra xét x quy nh i u 36.
 13. - Sau khi b c m áo quan cũ và các v t tNm li m ph i chôn l i nơi huy t m . Huy t m ph i ư c l p t y và kh trùng b ng vôi b t. Các v t quý và k v t quý xét ra có th kh trùng ư c, thân nhân ư c s d ng sau khi ã sát trùng tNy u . i u 36.- Khi c n khai qu t t thi i u tra khám nghi m ph i xin l nh c a cơ quan i u tra ho c xét x có thNm quy n. Tr m V Sinh phòng d ch thành ph c p phép khai qu t v m t y t v sinh, khi khai qu t ph i chuNn b áo quan m i, vôi 10kg, Alcool 3lit, m t cưa 20kg, t sét (trét áo quan), v i plastic 3m khâm li m và sát trùng tNy u . Khi khai qu t xong thi hài có th em thiêu ho c c i táng, khai c i táng ph i ào huy t m m i. nơi huy t m cũ ph i ư c sát trùng tNy u và dùng chôn l p áo quan cũ và v t tNm li m. i u 37. a) M i khi gi i t a nghĩa trang v i b t kỳ quy mô nào v di n tích ho c s ngôi m u ph i có k ho ch gi i t a, ch ư c ti n hành vào mùa khô trong năm (t c là t tháng 11 năm này n tháng tư năm sau) và ph i tuân theo quy nh v sinh do ngành y t quy nh. - N u trong vùng có nhi u nghĩa trang có nhu c u c n gi i t a. Vi c gi i t a ph i làm l n lư t. - K ho ch gi i t a cho t ng ngĩa trang ph i ư c thông qua ý ki n chuyên môn c a S Y t v v sinh môi trư ng và S công trình ô th v t ch c qu n lý. - Vi c thi công gi i t a nghĩa trang ch ư c ti n hành khi có s ch p thu n b ng văn b n quy t nh c a UBND thành ph . Sau khi các ngành chúc năng có ý ki n tham mưu cho y ban. - Sau khi gi i t a nghĩa trang, mu n s d ng m t b ng xây d ng các công trình ph i tôn tr ng các quy nh sau: 1. Ph i phơi t thanh khi t môi trư ng t i thi u 12 tháng. 2. Th i gian sau khi gi i t a xây d ng các công trình ư c n nh tùy theo t ng lo i : - Sau 12 tháng cho bãi xe, b n tàu, công viên, nhà cao t ng, kho bãi không ph i lương th c th c phNm . - Sau 5 năm xây d ng các cơ s s n xu t lương th c th c phNm. 3. Tuy t i không ư c khoan gi ng trong ngĩa trang ã gi i t a dù b t c th i gian nào. b) Lò thiêu xác cách xa khu dân cư t i thi u 500m. Lò thiêu c t (xương) ph i cách xa khu dân cư t i thi u 300m.
 14. Chương VIII HÌNH TH C VÀ TH M QUY N X LÝ VI PH M. i u 38.- Cá nhân và t p th u có trách nhi m thi hành b n quy t c v sinh này. Tùy theo m c vi ph m các i u kho n trong quy nh này mà x lý như sau: - C nh cáo . - Ph t ti n. - Ph t lao ng công ích t 1 n 7 ngày . - Ph t giam t 1 m 3 ngày. - Ph t óng c a t m th i hay vĩnh vi n các cơ s vi ph m. - Truy t trư c pháp lu t - M c ph t ti n tùy theo tính ch t vi ph m có th b ph t t 500 n 10.000 ng. Ngoài các hình th c x ph t như trên, ngư i vi ph m có th b bu c ph i s a ch a l i nguyên tr ng, b i thư ng thi t h i cho ngư i khác. N u là khu v c t p th cơ quan thì th trư ng tr c ti p các ơn v và ngư i gây ra ph i ch u trách nhi m và b x lý. N u là tr em v thành niên dư i 18 tu i vi ph m thì cha m hay ngư i tr c ti p ch u trách nhi m v m t dân s . i u 39.- ThNm quy n x ph t: - Cán b chi n sĩ công an nhân dân c a thành ph , qu n, huy n, phư ng, xã, i quy tác thành ph và qu n, huy n ang làm nhi m v qu n lý an toàn tr t t xã h i có quy n ph t x lý và x ph t vi c nh theo lu t l hi n hành. - Trư ng phòng y t qu n, huy n, Trư ng tr m v sinh Phòng d ch thành ph có quy n ph t ti n n 10.000 ng theo ngh c a cán b nhân viên y t khi làm nhi m v ki m tra v sinh. Các cán b v sinh phòng d ch có quy n và trách nhi m ki m tra v sinh các cơ quan xí nghi p có v n liên quan n môi trư ng v sinh và s c kh e nhân dân bên ngoài công l thu c thNm quy n c a công an và i quy t c các c p. i u 40.- Trư ng h p các cơ s s n xu t kinh doanh gây ô nhi m làm t n h i n s c kh e tính m ng c a nhân dân thì Giám c S Y t theo ngh c a oàn ki m tra v sinh có quy n t m th i ình ch s n xu t kinh doanh 15 ngày ho c ình ch lưu thông, mua bán tiêu th nh ng lương th c, th c phNm m t phNm ch t nghiêm tr ng có c ch t nguy hi m n s c kh e ngư i tiêu dùng trong khi ch i quy t nh x lý c a y ban nhân dân thành ph . i u 41.- Trong th i h n 5 ngày k t ngày b ph t, ngư i hay cơ s b ph t ư c quy n khi u n i lên th trư ng ơn v c a cán b , chi n sĩ côn an, ã ph t ho c lên
 15. th trư ng cơ quan các c p trên c a ngư i cán b , chi n sĩ công an ó, ơn khi u n i ph i ư c nhanh ch ng c u xét gi i quy t trong th i h n 10 ngày, trong th i gian ch i, ngư i hay cơ s v n ph i ch p hành quy t nh ph t u tiên n u là ph t ti n, ngư i b ph t lao ng công ích ho c ph t giam ch ph i ch p hành sau khi ơn khi u n i b bác b . i v i quy t nh óng c a t m th i hay vĩnh vi n m t cơ s , trong th i h n 5 ngày k t khi có quy t nh óng c a, cơ s b ph t óng c a có quy n khi u n i lên y ban nhân dân thành ph duy t xét l i quy t nh óng c a ban u c a Giám c s Y t UBND qu n, huy n hay thành ph . UBND thành ph se h i ý ki n các ban ngành liên h và Tr m V sinh phòng d ch thành ph gi i quy t trong th i h n 10 ngày. i u 42.- Khi thu ti n ph t ph i c p biên lai cho ngư i ph t ti n ư c hư ng t l ti n ph t b ng 30% s ti n n p ph t còn l i óng ngân sách thành ph trong qu xây d ng và b o qu n các công trình công trình công c ng. Chương IX I U KHO N THI HÀNH i u 43.- Cán b nhân viên y t , cán b chi n sĩ công an, i quy t c trong khi th a hành nhi m v ph i m c s c ph c và xu t trình th ki m tra. i u 44.- Nhưng viên th a hành th c hi n nghiêm ch nh úng v i các i u quy nh. i v i nhân viên vi ph m vi ch n p ph t, có hành ng l m d ng quy n h n, ăn h i l hay nh ng ngư i không ư c giao quy n ph t vi c nh mà tùy ti n ph t s b thi hành k lu t hành chánh ho c chi t theo lu t hình s . i u 45. - Các quy nh c a y ban nhân dân thành ph trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . Giao cho S Y t và S Tư pháp hư ng d n thi hành quy t nh này. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản