Quyết định số 33/1999/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 33/1999/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/1999/QĐ-BGDĐT về việc ban hành "Quy chế Công tác người nước ngoài học tại Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/1999/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33/1999/Q -BGD T Hà N i, ngày 25 tháng 8 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 33/1999/Q -BGD T NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH "QUY CH CÔNG TÁC NGƯ I NƯ C NGOÀI H C T I VI T NAM" B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Lu t Giáo d c s 11/1998/QH10 ngày 2 tháng 12 năm 1998; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02-3-1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30-3-1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Theo ngh c a Ông V trư ng V Công tác Chính tr , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy ch Công tác ngư i nư c ngoài h c t i Vi t Nam". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th cho Quy t nh s 1815/Q ngày 05-11-1990 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch Ti p nh n và qu n lý lưu h c sinh Lào và Campuchia n h c t p, nghiên c u t i Vi t Nam. Nh ng quy nh trư c ây c a B i h c và Trung h c chuyên nghi p, B i h c, Trung h c chuyên nghi p và D y ngh , B Giáo d c và ào t o i v i ngư i nư c ngoài h c t i Vi t Nam trái v i các i u kho n c a b n "Quy ch Công tác ngư i nư c ngoài h c t i Vi t Nam" u bãi b . i u 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Th trư ng các ơn v có liên quan tr c thu c B Giáo d c và ào t o, Hi u trư ng ho c Giám c cơ s giáo d c có ngư i nư c ngoài h c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn Hi n ( ã ký) QUY CH
  2. CÔNG TÁC NGƯ I NƯ C NGOÀI H C T I VI T NAM (Ban hành theo Quy t nh s 33/1999/Q -BGD& T ngày 25/8/1999 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch Công tác ngư i nư c ngoài h c t i Vi t Nam quy nh vi c ti p nh n và qu n lý ào t o i v i ngư i nư c ngoài h c t i Vi t Nam do B Giáo d c và ào t o ti p nh n ho c cho phép ti p nh n. Vi c ti p nh n, qu n lý ào t o i v i ngư i nư c ngoài h c t i các cơ s giáo d c thu c B Qu c phòng, B Công an, Thanh tra Nhà nư c, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Ban Cơ y u Chính ph , H c vi n Chính tr Qu c gia, H c vi n Hành chính Qu c gia ư c th c hi n theo quy nh riêngvà không thu c ph m vi i tư ng i u ch nh c a Quy ch này. i u 2. Ngư i nư c ngoài h c t i Vi t Nam 1. Ngư i nư c ngoài h c t i Vi t Nam thu c ph m vi i u ch nh c a Quy ch này là nh ng công dân nư c ngoài n h c t p, nghiên c u và th c t p t i các cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân c a Vi t Nam, bao g m: h c sinh trung h c chuyên nghi p, sinh viên cao ng, sinh viên i h c, h c viên sau i h c, h c viên b i dư ng nâng cao trình , th c t p sinh, g i chung là lưu h c sinh (LHS). 2. Lưu h c sinh g m hai nhóm: a. Lưu h c sinh ư c ti p nh n theo các Hi p nh, tho thu n gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i các nư c, các t ch c qu c t , ư c Chính ph Vi t Nam c p h c b ng, g i chung là lưu h c sinh theo Hi p nh. b. Lưu h c sinh ư c ti p nh n theo H p ng ào t o gi a các cơ s giáo d c c a Vi t Nam v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, g i chung là lưu h c sinh t túc. i u 3. Ngôn ng dùng trong giáo d c Ti ng Vi t là ngôn ng chính th c mà lưu h c sinh ph i dùng trong các cơ s giáo d c Vi t Nam. Lưu h c sinh khi vào h c chính khoá ph i t yêu c u v trình ti ng Vi t (nghe, nói, c, vi t) theo quy nh i v i t ng b c h c, trình ào t o. Ngư i nư c ngoài n Vi t Nam nghiên c u, th c t p ng n h n (dư i m t năm) có th dùng ngôn ng thông d ng (không b t bu c ph i dùng ti ng Vi t) n u cơ s ti p nh n cho phép. Chương 2 I U KI N VÀ TH T C TI P NH N LƯU H C SINH i u 4. i u ki n văn b ng
  3. 1. Trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c và sau i h c. Lưu h c sinh vào h c t i các cơ s giáo d c trung h c chuyên nghi p (THCN ), cao ng, i h c và sau i h c ph i có văn b ng t t nghi p ít nh t tương ương văn b ng t t nghi p c a Vi t Nam quy nh t i Lu t Giáo d c Vi t Nam i v i t ng b c h c, c p h c. H c vi n sau i h c ph i có th i gian công tác th c t trong ngành d h c ít nh t 3 năm sau khi t t nghi p i h c, tr nh ng ngư i t t nghi p lo i khá, gi i ư c phía g i ào t o ngh chuy n ti p sau i h c. 2. B i dư ng nâng cao trình Lưu h c sinh h c các khoá b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v ph i có các i u ki n và tiêu chuNn ã ư c tho thu n gi a Vi t Nam v i phía g i ào t o, ho c H p ng ào t o ã ký k t. 3. Th c t p sinh Lưu h c sinh th c t p theo chuyên ngành, tuỳ theo c p, b c th c t p ph i có văn b ng t t nghi p ho c ch ng ch tương ng v i chuyên ngành và c p b c th c t p quy nh t i cơ s ti p nh n th c t p sinh. Riêng th c t p sinh nâng cao trình ti ng Vi t ch c n ã ho c ang h c chuyên ngành ti ng Vi t. 4. Ngành năng khi u Lưu h c sinh h c các ngành năng khi u (văn h c, ngh thu t, mĩ thu t, ki n trúc, th d c th thao) ngoài nh ng i u ki n văn b ng quy nh t i i u 4 c a Quy ch này, còn ph i t các yêu c u khi ki m tra v năng khi u i v i t ng b c h c, ngành h c quy nh t i các cơ s giáo d c ngành năng khi u c a Vi t Nam. i u 5. i u ki n s c kho và tu i 1. i u ki n s c kho Lưu h c sinh ph i có s c kho như quy nh i v i công dân Vi t Nam. Sau khi n Vi t Nam lưu h c sinh ph i ki m tra l i s c kho , trư ng h p m c các b nh xã h i, b nh truy n nhi m nguy hi m theo quy nh c a B Y t Vi t Nam thì ư c tr ngay v nư c; m c các b nh thông thư ng s ư c i u tr trong vòng ba tháng, n u không s c kho cũng ư c tr v nư c. 2. i u ki n tu i - H c sinh, sinh viên không quá 30 tu i tính n ngày nh p h c; - H c viên sau i h c không quá 40 tu i tính n ngày nh p h c; - Không h n ch tu i i v i th c t p sinh, h c viên b i dư ng nâng cao trình và lưu h c sinh t túc. i u 6. H sơ c a lưu h c sinh
  4. Lưu h c sinh ph i có y h sơ b ng ti ng Vi t ho c ti ng Anh, g m: - 1 b n tóm t t lý l ch, - 1 b n sao các văn b ng c n thi t theo i u 4 c a Quy ch này (có công ch ng ho c xác nh n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c g i ào t o), - 1 b n sao h c b , - 1 gi y ch ng nh n s c kho (do cơ quan y t có thNm quy n c a nư c g i ào t o c p trư c khi n Vi t Nam không quá 6 tháng), -1b n cương nghiên c u ( i v i nghiên c ư sinh và th c t p sinh), - 1 gi y ch ng nh n nghi p v chuyên môn, năng khi u, ng c p th thao ho c tác phNm ( i v i ngư i h c ngành năng khi u), - 4 nh c 4x6 cm (ch p không quá 6 tháng tính n ngày n p h sơ). i u 7. Th t c ti p nh n 1. Trư c ngày 01 tháng 04, phía g i ào t o chuy n cho B Giáo d c và ào t o Vi t Nam b n k ho ch v s lư ng lưu h c sinh g i ào t o các b c h c và ngành ngh kèm theo. 2. Trư c ngày 15 tháng 6, phía g i ào t o chuy n cho B Giáo d c và ào t o Vi t Nam danh sách và ngành h c c a t ng lưu h c sinh kèm theo h sơ như quy nh t i i u 6 c a Quy ch này. 3. Trư c ngày 01 tháng 8, B giáo d c và ào t o tr l i k t qu ti p nh n lưu h c sinh cho phía g i ào t o. 4. Trư c ngày 01 tháng 9, h c sinh, sinh viên ư c ti p nh n ph i có m t t i Vi t Nam. H c viên sau i h c, h c viên b i dư ng nâng cao trình và th c t p sinh s có m t theo l ch thông báo riêng sau khi các cơ s giáo d c c a Vi t Nam b trí ư c l p h c, gi ng viên hư ng d n. 5. Th t c ti p nh n lưu h c sinh t túc th c hi n theo tho thu n t i H p ng ào t o ã ký k t. i u 8. Ch tài chính Tiêu chuNn, ch m b o sinh ho t, h c t p, khám ch a b nh (k c các ch b o hi m), ti n vé máy bay lư t n Vi t Nam và lư t v nư c (k c các trư ng h p v nư c trư c th i h n v i m i lý do) và các kho n tài chính khác liên quan n lưu h c sinh ư c gi i quy t theo Hi p nh, tho thu n ho c H p ng ào t o ã ký k t. Chương 3 H C T P, NGHIÊN C U I V I LƯU H C SINH
  5. i u 9. H c d b , vào h c th ng 1. H c d b Lưu h c sinh n u chưa bi t ti ng Vi t s ph i h c qua chương trình ào t o ti ng Vi t d b , khi h c h t chương trình ph i ư c ki m tra trình ti ng Vi t trư c khi vào h c chính khoá. Th i gian h c d b ư c quy nh căn c theo yêu c u trình ti ng Vi t c a t ng b c h c và i tư ng lưu h c sinh, nhưng không quá 01 năm h c. - Lưu h c sinh ki m tra trình ti ng Vi t t yêu c u s ư c c p ch ng ch và ư c làm th t c nh p h c theo ngành h c t i cơ s giáo d c do B Giáo d c và ào t o Vi t Nam s p x p. - Lưu h c sinh theo Hi p nh ki m tra trình ti ng Vi t không t yêu c u thì ph i v nư c ho c h c l i chương trình ào t o ti ng Vi t d b theo ch t túc trong th i gian t i a là m t năm h c. Trư ng h p mu n chuy n c p h c th p hơn, ph i ư c phía g i ào t o ngh b ng văn b n v i B Giáo d c và ào t o Vi t Nam xem xét gi i quy t . 2. Vào h c th ng Lưu h c sinh có trình ti ng Vi t ho c ch ng ch ã th c t p ti ng Vi t t i Vi t Nam t 6 tháng tr lên và có i u ki n v văn b ng, s c kho và tu i quy nh t i i u 4 và i u 5 Quy ch này s ư c vào h c th ng chính khoá. i u 10. Th i h n ào t o 1. Trung h c chuyên nghi p. cao ng, i h c, sau ih c Th i h n ào t o i v i lưu h c sinh t t c các b c h c t trung h c chuyên nghi p n ti n s ư c th c hi n như i v i công dân Vi t Nam theo quy nh c a Lu t Giáo d c Vi t Nam. 2. B i dư ng nâng cao trình Lưu h c sinh h c các khoá b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p ph i th c hi n úng các yêu c u v th i h n, chương trình, n i dung khoá h c ã ư c tho thu n gi a Vi t Nam v i phía g i ào t o, sau khi hoàn thành chương trình khoá h c s ư c cơ s giáo d c c p ch ng ch theo thNm quy n. 3. Th c t p sinh Lưu h c sinh n Vi t Nam th c t p theo chuyên ngành ho c th c t p ti ng Vi t ph i hoàn thành n i dung, chương trình theo cương th c t p úng th i h n ã ư c phía Vi t Nam ch p nh n, ph i báo cáo nh kỳ trư c B môn ho c Khoa v k t qu th c t p ho c ph i thi các môn theo chương trình k ho ch th c t p ã quy nh. Sau khi hoàn thành chương trình th c t p s ư c cơ s ti p nh n th c t p c p ch ng ch ho c ch ng nh n. i u 11. Ngo i ng i v i lưu h c sinh
  6. - Trong th i gian th c t p, nghiên c u t i Vi t Nam, lưu h c sinh ph i h c h t chương trình ti ng Vi t theo quy nh chung, - H c sinh, sinh viên h c các ngành Ngo i thương, Ngo i giao, Ngo i ng , Du l ch có yêu c u s d ng nhi u th ti ng và h c viên sau i h c, ngoài ti ng Vi t và ti ng m , ph i h c m t th ti ng nư c ngoài khác mà cơ s giáo d c yêu c u, - Lưu h c sinh có nguy n v ng h c thêm ti ng nư c ngoài khác b ng kinh phí c a mình u ư c giúp t o i u ki n. i u 12. Thi, b o v án, khoá lu n, lu n văn, lu n án t t nghi p, c p b ng, ch ng ch Vi c h c t p, nghiên c u, ki m tra, thi, xét lên l p, thi cu i khoá, b o v án, khoá lu n, lu n văn, lu n án, xét công nh n t t nghi p và c p b ng t t nghi p ho c ch ng ch i v i lưu h c sinh t b c trung h c chuyên nghi p n ti n s ư c th c hi n như i v i công dân Vi t Nam theo Quy ch ào t o t ng b c h c do B Giáo d c và ào t o Vi t Nam ban hành. Ngoài b n g c văn b ng t t nghi p ho c ch ng ch b ng ti ng Vi t, lưu h c sinh ư c c p b n tương ương b ng ti ng Anh kèm theo. i u 13. Ch h c lưu ban. 1. Trong toàn khoá h c, h c viên ào t o th c s , sinh viên, h c sinh, theo Hi p nh ư c quy n h c lưu ban m t năm, ư c b o v l i lu n văn, án, khoá lu n t t nghi p ho c thi cu i khoá l i m t l n. Trong th i gian này lưu h c sinh ư c hư ng các ch ang hư ng. Sau năm h c lưu ban, n u v n không i u ki n lên l p, sau khi b o v l i lu n văn, án, khoá lu n ho c thi l i cu i khoá, n u v n không t thì lưu h c sinh ph i v nư c ho c h c ti p theo ch t túc. 2. Lưu h c sinh theo Hi p nh là nghiên c u sinh không ư c t ý kéo dài th i h n nghiên c u, n u kéo dài th i h n ph i ư c B Giáo d c và ào t o Vi t Nam quy t nh trên cơ s văn b n ngh c a cơ quan i di n có thNm quy n phía g i ào t o, gi ng viên hư ng d n và Hi u trư ng ho c Giám c cơ s giáo d c Vi t Nam. Th i h n kéo dài t i a không quá m t năm, n u v n chưa hoàn thành chương trình ào t o thì lưu h c sinh ph i v nư c ho c nghiên c u ti p theo ch t túc. i u 14. Ch ngh h c i v i lưu h c sinh Lưu h c sinh theo hi p nh không ư c t ý ngh h c, ngh th c t p, ph i th c hi n úng Quy ch ào t o t ng b c h c do B giáo d c và ào t o Vi t Nam ban hành và n i quy v h c t p, th c t p t i các cơ s giáo d c c a Vi t Nam. Lưu h c sinh ngh h c quá s gi quy nh (có lý do và không có lý do) ư c gi i quy t như i v i công dân Vi t Nam theo Quy ch và N i quy nói trên. i u 15. Chuy n ngành h c và chuy n trư ng Lưu h c sinh không ư c t ý chuy n ngành h c, tài nghiên c u, cương th c t p ho c chuy n trư ng. N u có nhu c u nói trên, lưu h c sinh ph i có ơn yêu c u, ph i ư c phía g i ào t o ng ý và ngh b ng văn b n v i B giáo d c và ào t o Vi t Nam xem xét gi i quy t ngay trong năm h c th nh t. Cơ s giáo d c ch
  7. ư c phép gi i quy t lưu h c sinh chuy n ngành h c, tài nghiên c u, cương th c t p ho c chuy n trư ng sau khi có văn b n ng ý c a B Giáo d c và ào t o. i u 16. Lưu h c sinh t túc 1. Vi t Nam s n sàng nh n và ào t o thu n l i ngư i nư c ngoài n h c t p, nghiên c u và th c t p theo ch t túc kinh phí (ph i t trang tr i chi phí ào t o và sinh ho t trong th i gian h c t i Vi t Nam). Ngư i h c ư c t l a ch n v ngành h c, nơi h c, gi ng viên hư ng d n, trên cơ s tho thu n tr c ti p và ký k t h p ng v i cơ s giáo d c c a Vi t Nam. Các v n liên quan n lưu h c sinh t túc ư c gi i quy t trên cơ s h p ng ào t o và các i u kho n c a Quy ch Công tác ngư i nư c ngoài h c t i Vi t Nam. 2. Sau khi lưu h c sinh theo Hi p nh nh n ư c thông báo c a B giáo d c và ào t o Vi t Nam chuy n sang ch t túc, lưu h c sinh ph i tr c ti p ký H p ng ào t o v i cơ s giáo d c c a Vi t Nam theo quy nh t i Kho n 1 i u này, riêng vé máy bay lư t v nư c v n th c hi n theo quy nh t i i u 8 c a Quy ch này. Chương 4 TRÁCH NHI M C A CƠ S GIÁO D C, QU N LÝ,PH C V LƯU H C SINH i u 17. Trách nhi m c a cơ s giáo d c có ti p nh n ào t o lưu h c sinh d b . Các cơ s giáo d c có ti p nh n ào t o lưu h c sinh d b ch u trách nhi m v chương trình, k ho ch, giáo trình gi ng d y, h c t p d b theo các nhóm ngành ào t o, b c h c và i tư ng lưu h c sinh; ph i h p v i cơ s giáo d c chính khoá t ch c ki m tra trình ti ng Vi t khi k t thúc chương trình ào t o d b , c p ch ng ch ho c ch ng nh n cho lưu h c sinh t yêu c u v trình ti ng Vi t sau khi ki m tra, báo cáo tình hình và k t qu h c t p c a lưu h c sinh v i B Giáo d c và ào t o sau khi hoàn thành chương trình khoá ào t o d b . i u 18. Trách nhi m c a cơ s giáo d c có ti p nh n ào t o lưu h c sinh theo Hi p nh 1. Ch u trách nhi m v chương trình, k ho ch và ch t lư ng chuyên môn trong ào t o lưu h c sinh: b trí nơi , l p h c, gi ng viên hư ng d n; theo dõi, qu n lý vi c h c t p, nghiên c u; c p phát văn b ng t t nghi p ho c ch ng ch theo thNm quy n; báo cáo tình hình h c t p và k t qu h c t p c a lưu h c sinh sau m i h c kỳ, năm h c và toàn khoá h c v i B Giáo d c và ào t o; 2. Ph i h p v i cơ s giáo d c có ào t o lưu h c sinh d b t ch c ki m tra trình ti ng Vi t trư c khi ti p nh n lưu h c sinh vào h c chính khoá; 3. Ph i h p v i cơ quan có trách nhi m gi i quy t các vi c liên quan n lưu h c sinh trong toàn khoá h c. i u 19: Trách nhi m c a cơ s giáo d c có ti p nh n ào t o lưu h c sinh t túc
  8. 1. Ch nh n ào t o lưu h c sinh t túc v i nh ng ngành mà cơ s giáo d c ư c phép ào t o; 2. So n th o h p ng ào t o, báo cáo B giáo d c và ào t o phê duy t trư c khi ký k t v i các i tác nư c ngoài; 3. L p h sơ, danh sách lưu h c sinh t túc theo các H p ng ào t o ã ký k t báo cáo B Giáo d c và ào t o, làm th t c c n thi t v i các cơ quan có trách nhi m liên quan n vi c ti p nh n lưu h c sinh t túc; 4. Th c hi n trách nhi m giáo d c, ào t o theo các i u kho n ã ký k t trong H p ng ào t o; 5. Th c hi n vi c qu n lý thu, chi h c phí c a lưu h c sinh theo ch tài chính hi n hành; 6. G i lưu h c sinh t túc (n u c n) n cơ s giáo d c có ào t o ti ng Vi t d b cho lưu h c sinh theo tho thu n và h p ng tr c ti p v i cơ s nh n ào t o. i u 20. Trách nhi m c a cơ s qu n lý, ph c v lưu h c sinh Trung tâm ph c v h c sinh nư c ngoài và cơ s giáo d c có lưu h c sinh lưu trú trong ký túc xá có trách nhi m: 1. Ti p nh n, qu n lý và ch u trách nhi m v m t i s ng v t ch t, sinh ho t c a lưu h c sinh thu c ph m vi qu n lý; 2. Ph i h p v i các cơ quan có trách nhi m gi i quy t k p th i các vi c liên quan n lưu h c sinh thu c ph m vi qu n lý; 3. Th c hi n chính sách, ch c a Nhà nư c Vi t Nam i v i lưu h c sinh và ch báo cáo nh kỳ v tình hình lưu h c sinh v i B Giáo d c và ào t o. Chương 5 NHI M V VÀ QUY N C A LƯU H C SINH i u 21. Bình ng trong lưu h c sinh T t c lưu h c sinh n Vi t Nam h c t p, nghiên c u và th c t p u bình ng v nhi m v và quy n trong h c t p, nghiên c u, th c t p và sinh ho t. i u 22. Nhi m v c a lưu h c sinh Lưu h c sinh có nh ng nhi m v sau ây: 1. Tuân th pháp lu t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, tôn tr ng phong t c, t p quán Vi t Nam;
  9. 2. Th c hi n i u l nhà trư ng, Quy ch công tác ngư i nư c ngoài h c t i Vi t Nam, Quy ch Công tác h c sinh, sinh viên trong các trư ng ào t o, N i quy v h c t p và sinh ho t; 3. Th c hi n nhi m v h c t p, nghiên c u theo chương trình, k ho ch ào t o quy nh t i cơ s giáo d c; 4. Quan h h u ngh v i ngư i Vi t Nam, v i lưu h c sinh các nư c khác; 5. Gi gìn, b o v tài s n c a cơ s giáo d c, qu n lý, ph c v lưu h c sinh; 6. Trong th i gian h c t p, nghiên c u, th c t p Vi t Nam lưu h c sinh theo Hi p nh mu n n nư c th ba ph i có ơn xin phép, ư c cơ s giáo d c ng ý và gi i thi u làm th t c xu t nh p c nh sau khi ư c cơ quan có thNm quy n c a phía g i ào t o cho phép b ng văn b n. i u 23. Quy n c a lưu h c sinh Lưu h c sinh có nh ng quy n sau ây: 1. ư c cơ s giáo d c, qu n lý, ph c v lưu h c sinh tôn tr ng và i x bình ng như i v i công dân Vi t Nam, ư c cung c p y thông tin ph c v cho h c t p phù h p v i i u ki n c a cơ s giáo d c; 2. Lưu h c sinh theo Hi p nh ư c c p h c b ng b ng ti n Vi t Nam, h c b ng ư c c p hàng tháng tính t ngày n Vi t Nam, k c th i gian ngh hè và m t tháng sau t t nghi p (tính t ngày b o v án, khoá lu n, lu n văn, lu n án ho c thi cu i khoá). ư c b trí ch trong ký túc xá theo tho thu n ã ký k t gi a Vi t Nam v i phía g i ào t o; 3. ư c s d ng trang thi t b , phương ti n ph c v các ho t ng h c t p, văn hoá, th d c, th thao c a cơ s giáo d c, qu n lý ph c v lưu h c sinh; 4. ư c tham gia các ho t ng văn hoá, văn ngh , th d c, th thao c a h c sinh, sinh viên do cơ s giáo d c, qu n lý, ph c v lưu h c sinh t ch c; 5. ư c tham gia các ho t ng nghiên c u khoa h c do cơ s giáo d c t ch c như i v i sinh viên Vi t Nam. 6. ư c khen thư ng n u có k t qu xu t s c trong h c t p và nghiên c u khoa h c, ư c ph c p ngành ngh theo quy nh hi n hành c a Vi t Nam ; 7. ư c v nư c ngh hè, ngh l , ư c m i thân nhân n thăm theo quy nh c a Vi t Nam; 8. ư c ngh h c có th i h n t i a m t năm h c (không nh n h c b ng) gi i quy t vi c riêng n u có lý do chính áng và ư c phía g i ào t o cho phép, ư c cơ s giáo d c ng ý và ư c B Giáo d c và ào t o Vi t Nam ch p nh n;
  10. 9, T p th lưu h c sinh trong cùng m t nư c, cùng h c trong m t trư ng ho c cùng sinh ho t trong ký túc xá ư c c i di n qu n lý m i m t i v i lưu h c sinh c a nư c mình, làm u m i liên h v i cơ s giáo d c ho c qu n lý, ph c v lưu h c sinh gi i quy t nh ng vi c có liên quan. Chương 6 KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 24. Khen thư ng và k lu t i v i lưu h c sinh 1. Khen thư ng Lưu h c sinh có thành tích xu t s c trong h c t p, nghiêng c u và ho t ng h u ngh s ư c khen thư ng theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o Vi t Nam. 2. K lu t Lưu h c sinh vi ph m pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, i u l nhà trư ng, Quy ch Công tác ngư i nư c ngoài h c t i Vi t Nam, Quy ch Công tác h c sinh, sinh viên trong các trư ng ào t o, các Quy ch ào t o t ng b c h c, N i quy v h c t p và sinh ho t, tuỳ theo m c vi ph m mà b x lý theo các hình th c: a. Khi n trách; b. C nh cáo; Hai hình th c a và b nêu trên do Hi u trư ng ho c Giám c cơ s giáo d c, qu n lý, ph c v lưu h c sinh quy t nh; c. ình ch h c t p, nghiên c u, th c t p tr v nư c; d. ngh truy t theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Hai hình th c c và d nêu trên do Hi u trư ng ho c Giám c cơ s giáo d c, qu n lý, ph c v lưu h c sinh ngh , B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh. i u 25. Khen thư ng và k lu t i v i cơ s giáo d c, qu n lý, ph c v lưu h c sinh T p th và cá nhân có thành tích xu t s c trong ào t o, qu n lý và ph c v lưu h c sinh, ho c vi ph m các i u kho n c a Quy ch Công tác ngư i nư c ngoài h c t i Vi t Nam ư c gi i quy t theo quy nh chung v khen thư ng và k lu t hi n hành c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam.
Đồng bộ tài khoản