intTypePromotion=3

Quyết định số 3300/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định số 3300/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3300/QĐ-BGTVT về việc cho phép lập dự án đầu tư "xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải lĩnh vực hàng không dân dụng" (thuộc hệ thống thông tin giao thông vận tải theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3300/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3300/Q -BGTVT Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP L P D ÁN U TƯ "XÂY D NG H THÔNG TIN GIAO THÔNG V N T I LĨNH V C HÀNG KHÔNG DÂN D NG" (THU C H TH NG THÔNG TIN GIAO THÔNG V N T I THEO QUY T NNH S 43/2008/Q -TTg NGÀY 24/3/2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH ) B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph v/v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2006/N -CP; Căn c Quy t nh s 43/2008/Q -TTg ngày 24/3/2008 c a Th tư ng Chính ph v/v phê duy t K ho ch ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c năm 2008; Căn c quy t nh s 2792/Q -BGTVT ngày 15/9/2008 c a B trư ng B GTVT v vi c phê duy t k ho ch ng d ng CNTT trong ho t ng c a B GTVT năm 2008 theo Q s 43/2008/Q -TTg ngày 24/3/2008 c a TTgCP; Xét ngh c a C c Hàng không Vi t Nam t i văn b n s 3212/TTr-CHK ngày 14/10/2008 v vi c xin phép chu n b u tư d án "Xây d ng h thông tin giao thông v n t i lĩnh v c hàng không dân d ng"; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch u tư, QUY T NNH: i u 1. Cho phép C c Hàng không Vi t Nam l p d án u tư Xây d ng h thông tin giao thông v n t i lĩnh v c hàng không dân d ng (Thu c H th ng thông tin giao thông v n t i theo Quy t nh s 43/2008/Q -TTg ngày 24/3/2008 c a TTgCP); a i m : Thành ph Hà N i. i u 2. Giao nhi m v : - Ch u tư: C c Hàng không Vi t Nam. - Tư v n th c hi n : Ch n tư v n có năng l c theo quy nh hi n hành. - Ti n th c hi n : Theo cương ư c duy t. - Kinh phí th c hi n : V n chuNn b u tư hàng năm c a B GTVT.
  2. i u 3. V trư ng các V : K ho ch u tư, Tài chính, Giám c Trung tâm Công ngh thông tin, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( báo cáo); - Th trư ng Nguy n H ng Trư ng; - Các B KH& T; Tài chính; TT&TT; - Kho b c NN; H Nghĩa Dũng - Lưu: VT, KH T (10).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản