Quyết định số 3305/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
66
lượt xem
4
download

Quyết định số 3305/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3305/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí, phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa và cho phép đậu xe dưới lòng đường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3305/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 3305/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2009 QUY T Đ NH BAN HÀNH DANH M C CÁC TUY N ĐƯ NG CHO PHÉP S D NG T M TH I M T PH N V A HÈ LÀM BÃI GI XE CÔNG C NG CÓ THU PHÍ, PH C V KINH DOANH D CH V , BUÔN BÁN HÀNG HÓA VÀ CHO PHÉP Đ U XE DƯ I LÒNG ĐƯ NG CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 14/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Giao thông đư ng b năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông đư ng b ; Căn c Thông tư s 13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 c a B Giao thông v n t i hư ng d n th c hi n m t s đi u c a Ngh đ nh s 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông đư ng b ; Căn c Thông tư s 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n qu n lý đư ng đô th ; Căn c Quy t đ nh s 74/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v Ban hành Quy đ nh v qu n lý và s d ng lòng đư ng, v a hè trên đ a bàn thành ph H Chí Minh, Căn c văn b n s 2453/UBND-ĐTMT ngày 01/06/2009 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phân công t ch c th c hi n Quy t đ nh s 74/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 quy đ nh v qu n lý và s d ng lòng đư ng, v a hè trên đ a bàn thành ph H Chí Minh, Xét đ ngh c a S Giao thông v n t i t i công văn s 685/SGTVT-GT ngày 21 tháng 4 năm 2009, t trình s 36/TTr-SGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2009. QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ch p thu n danh m c các tuy n đư ng cho phép s d ng t m th i m t ph n v a hè làm bãi gi xe công c ng có thu phí, ph c v kinh doanh d ch v , buôn bán hàng hóa và cho phép đ u xe dư i lòng đư ng theo ph l c chi ti t đính kèm. Đi u 2. Ch p thu n gi nguyên vi c t ch c đ u xe dư i lòng đư ng như hi n tr ng đ i v i danh m c các tuy n đư ng cho phép đ u xe dư i lòng đư ng, có thu phí (b r ng chưa đ t tiêu chí theo quy đ nh t i Đi u 10 Quy t đ nh s 74/2008/QĐ-UBND) trên đ a bàn qu n 1, qu n 5 và giao S Giao thông v n t i xem xét, t ch c l i vi c d ng, đ u xe theo gi trên các tuy n đư ng này. Đi u 3. Ch t ch y ban nhân dân các qu n – huy n liên quan th c hi n: 2.1. Tri n khai công tác qu n lý và s d ng t m th i m t ph n v a hè làm bãi gi xe công c ng có thu phí, ph c v kinh doanh d ch v , buôn bán hàng hóa và t ch c vi c đ u xe dư i lòng đư ng theo danh m c đã đư c thông qua. 2.2. Báo cáo k p th i các v n đ phát sinh, các ki n ngh liên quan đ n vi c t ch c th c hi n nêu trên v S Giao thông v n t i đ t ng h p, báo cáo y ban nhân dân thành ph . 2.3. Theo dõi các quy đ nh c a y ban nhân dân thành ph và hư ng d n c a S Giao thông v n t i v công tác nâng c p, ch nh trang v a hè đ đi u ch nh, th c hi n cho phù h p. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký. Đi u 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n – huy n, Th trư ng các cơ quan, đơn v và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này.
  2. TUQ. CH T CH Nơi nh n: Y VIÊN - Như Đi u 5; - TTUB: CT, PCT/ĐT - VPUBND: PVP/ĐT; - T TH, ĐT, TM, VX; - Lưu: VT (SGTVT/GT-Q). Tr n Quang Phư ng PH L C 1 DANH M C CÁC TUY N ĐƯ NG ĐƯ C PHÉP S D NG T M TH I M T PH N V A HÈ LÀM BÃI GI XE CÔNG C NG CÓ THU PHÍ (Kèm theo Quy t đ nh s 3305/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) STT Tên đư ng Đi m đ u Đi m cu i B r ng Ghi chú v a hè (m) QU N 1 1 Bùi Th Xuân Cách M ng Tháng 8 Tôn Th t Tùng 6 2 Calmette Tr n Hưng Đ o Lê Th H ng G m 4,9 3 Cao Bá Quát Thái Văn Lung Hai Bà Trưng 5,7 4 Chu M ng Trinh Lý T Tr ng Nguy n Du 5,6 – 7 5 Cô B c Nguy n Thái H c Đ Thám 5,3 6 C ng Quỳnh Bùi Th Xuân Bùi Vi n 3,9 – 6 7 Công xã Paris Nguy n Du Lê Du n 14,5 8 Đinh Tiên Hoàng Nguy n Đình Chi u Đi n Biên Ph 5,8 9 Đông Du Hai Bà Trưng Đ ng Kh i 4 10 Hàm Nghi Công trư ng Quách Th Nam Kỳ Kh i Nghĩa 5,7 Trang 11 H i Tri u Nguy n Hu Hàm Nghi 5,7 12 H Hu n Nghi p Công trư ng Mê Linh Đ ng Kh i 5,5 13 H Tùng M u B n Chương Dương Tôn Th t Thi p 3,9-6,5 14 Hoàng Sa C u Bông C u Tr n Khánh Dư 2,8-3,5 15 Huy n Trân Công Nguy n Th Minh Khai Nguy n Du 6,5 Chúa 16 Huỳnh Thúc Kháng Lê L i Pasteur 6,2-6,4 17 Lê Anh Xuân Lê Thánh Tôn Lý T Tr ng 5 18 Lê Th H ng G m Phó Đ c Chính Calmette 5 19 Lê Văn Hưu Lê Du n Nguy n Du 4-6 20 M c Đĩnh Chi Đi n Biên Ph Tr n Cao Vân 5,9-6,1 21 M c Th Bư i Hai Bà Trưng Đ ng Kh i 4 22 Nam Kỳ Kh i Nghĩa Lê L i Hàm Nghi 6 23 Ngô Đ c K Công trư ng Mê Linh Nguy n Hu 4 24 Nguy n B nh Khiêm Nguy n H u C nh Lê Du n 6,2
  3. 25 Nguy n Cư Trinh Tr n Hưng Đ o C ng Quỳnh 6 26 Nguy n Công Tr H Tùng M u Yersin 3,5-6 27 Nguy n Du Tôn Đ c Th ng Pasteur 5,4-6 28 Nguy n H u C u Hai Bà Trưng Th ch Th Thanh 8 29 Nguy n Huy T Nguy n Văn Giai Đinh Tiên Hoàng 6 30 Nguy n Kh c Nhu Tr n Hưng Đ o Cô Giang 4,7 – 5,9 31 Nguy n Đình Chi u Nguy n B nh Khiêm Hai Bà Trưng 5,8 - 6 32 Nguy n Siêu Thái Văn Lung Hai Bà Trưng 5,9 33 Nguy n Thái Bình Nam Kỳ Kh i Nghĩa Phó Đ c Chính 4,8 – 5 34 Nguy n Thái H c Tr n Hưng Đ o Ph m Ngũ Lão 10 35 Nguy n Th Minh C ng Quỳnh Lương H u Khánh 6 Đ u xe 4 bánh trên Khai v a hè Trương Đ nh Huy n Trân Công 6 Đ u xe 4 bánh trên Chúa v a hè 36 Nguy n Trãi Nguy n Cư Trinh Nguy n Văn C 4,7 – 5,4 37 Nguy n Trung Ng n Tôn Đ c Th ng Chu M nh Trinh 4,8 38 Nguy n Trung Tr c Nguy n Du Lê L i 5,5 – 6 39 Nguy n Văn Bình Công xã Paris Hai Bà Trưng 5,8 40 Nguy n Văn Chiêm Hai Bà Trưng Ph m Ng c Th ch 4-6,1 41 Nguy n Văn Th M c Đĩnh Chi Phùng Kh c Khoan 6 42 Nguy n Văn Tráng Nguy n Trãi Lê Lai 3,7 43 Pastuer Tôn Th t Thi p Lê L i 6 44 Ph m Ngũ Lão Tr n Hưng Đ o C ng Quỳnh 4,6 – 6 Đ u xe 4 bánh trên v a hè (phía công viên 23-9) 45 Phan B i Châu Lê Thánh Tôn Lê L i 7,7 46 Phan Chu Trinh Lê Thánh Tôn Lê Lai 7,2 47 Phan Văn Đ t Công trư ng Mê Linh M c Th Bư i 5,2 48 Phan Văn Trư ng Nguy n Thái H c Yersin 4 – 4,6 49 Phó Đ c Chính Lê Th H ng G m Nguy n Công Tr 5 50 Sương Nguy t Ánh Cách m ng Tháng 8 Tôn Th t Tùng 5,8 51 Thái Văn Lung Lê Thánh Tôn Nguy n Siêu 3,5 52 Thi Sách Lê Thánh Tôn Công trư ng Mê Linh 5,6 – 6 53 Th Khoa Huân Nguy n Du Lý T Tr ng 5,5 54 Tôn Th t Đ m Huỳnh Thúc Kháng Tôn Th t Thi p 5,5 55 Tôn Th t Thi p Nguy n Hu H Tùng M u 5,7 56 Tôn Th t Tùng Lê Lai Bùi Th Xuân 7 57 Tr n Cao Vân M c Đĩnh Chi Hai Bà Trưng 5,7 58 Tr n Khánh Dư Nguy n Văn Nguy n Tr n Nh t Du t 2,5 59 Tr n Đình Xu Tr n Hưng Đ o Nguy n Cư Trinh 6,1
  4. 60 Tr n Quang Kh i Đinh Tiên Hoàng Tr n Kh c Chân 5,6 61 Tr nh Văn C n Yersin Nguy n Thái H c 4,5 62 Trương Đ nh Lê Thánh Tôn Lý T Tr ng 5 63 Yersin Phan Văn Trư ng Tr nh Văn C n 4 QU N 3 1 Bà Huy n Thanh Nguy n Th Minh Khai Nguy n Th Di u 5,5 Quan Kỳ Đ ng Lý Chính Th ng 6 2 Cách M ng Tháng 8 Đi n Biên Ph Nguy n Đình Chi u 12,3 Tú Xương Công trư ng Dân 11,1 Ch 3 Huỳnh T nh C a Tr n Qu c To n Nguy n Văn Mai 6 4 Hoàng Sa C u Công Lý C u Ki u 9 5 Lê Quý Đôn Nguy n Th Minh Khai Võ Văn T n 6 Tú Xương Võ Th Sáu 6,2 6 Nguy n Thư ng Công trư ng Dân Ch Đi n Biên Ph 6,8 Hi n 7 Nguy n Đình Chi u Nguy n Thư ng Hi n Cao Th ng 12,3 8 Nguy n Th Minh Cao Th ng Cách M ng Tháng 8 6 Khai Cách M ng Tháng 8 Bà Huy n Thanh 6 Quan 9 Tú Xương Bà Huy n Thanh Quan Nguy n Thông 6,8 Đ u xe 4 bánh trên v a hè Nguy n Thông Cách M ng Tháng 8 6 Đ u xe 4 bánh trên v a hè 10 Võ Văn T n Công trư ng Qu c t Nam Kỳ Kh i Nghĩa 6–7 QU N 5 1 An Bình Hàm T Tr n Hưng Đ o 3-4 2 An Dương Vương Nguy n Văn C Phư c Hưng 4-10 3 Bà Tri u Nguy n Kim Lý Thư ng Ki t 3,5-5 4 Bãi S y Kim Biên Ngô Nhân T nh 5-6 5 B ch Vân Nhiêu Tâm An Bình 3,8 – 6 6 Bùi H u Nghĩa B ch Vân Nguy n Trãi 3-6 7 Châu Văn Liêm Tr n Hưng Đ o Nguy n Trãi 3 8 Chiêu Anh Các Nhiêu Tâm Bùi H u Nghĩa 3,4 – 6 9 Đ ng Thái Thân M c Thiên Tích H ng Bàng 3,4 – 4 10 Hà Tôn Quy n Tân Thành Nguy n Chí Thanh 3,4 11 H i Thư ng Lãn Ông Hàm T Ngô Nhân T nh 3,8 – 5 12 H ng Bàng Ngô Quy n Nguy n Th Nh 3,3 – 9,5 13 Hùng Vương Nguy n Văn C Ngô Quy n 3 – 10,6 14 Huỳnh M n Đ t Tr n Hưng Đ o Tr n Phú 3 – 5,2
  5. 15 Lê H ng Phong Phan Văn Tr Hùng Vương 5 – 10 16 Lý Thư ng Ki t H ng Bàng Nguy n Chí Thanh 3,2 – 10 17 M c Thiên Tích Phư c Hưng Ngô Quy n 3,2 – 10 18 Ngô Gia T Nguy n Tri Phương Ngô Quy n 3,7 - 8,5 19 Ngô Quy n H ng Bàng Nguy n Chí Thanh 3 – 4,4 20 Nghĩa Th c Nhiêu Tâm Tr n Tu n Kh i 4 21 Nguy n Án Tr n Hưng Đ o Nguy n Trãi 5,6 – 6,5 22 Nguy n Bi u Cao Đ t Tr n Hưng Đ o 3,9 – 5 23 Nguy n Chí Thanh Nguy n Tri Phương Nguy n Th Nh 3,8 – 6,2 24 Nguy n Duy Dương Tr n Phú Nguy n Chí Thanh 5,4 – 5,7 25 Nguy n Kim H ng Bàng Nguy n Chí Thanh 3 – 10 26 Nguy n Trãi Nguy n Văn C Tri u Quang Ph c 3,8 – 5,3 27 Nguy n Tri Phương Tr n Hưng Đ o Nguy n Chí Thanh 3,6 – 9 28 Ngy n Văn Đ ng Hàm T Tr n Hưng Đ o 4 29 Nguy n Văn C Tr n Hưng Đ o Nguy n Th Minh 3–5 Khai 30 Nhiêu Tâm B ch Vân Tr n Hưng Đ o 3,6 – 6 31 Ph m H u Chí Nguy n Kim Lý Thư ng Ki t 5 Lương Nh H c Đ Ng c Th nh 3,5 – 4,1 32 Sư V n H nh Hùng Vương Nguy n Chí Thanh 4 – 4,8 33 Tân Hưng Thu n Ki u Nguy n Th Nh 3–7 34 Tân Thành Phó Cơ Đi u Đ Ng c Th nh 4 – 5,5 35 T n Đà Hàm T H ng Bàng 4,5 – 7,1 36 T Uyên H ng Bàng Nguy n Chí Thanh 7–8 37 Thu n Ki u H ng Bàng Nguy n Chí Thanh 4,6 – 5 38 Trang T Đ Ng c Th nh Dương T Giang 11 39 Tr n Bình Tr ng Hàm T An Dương Vương 4–5 40 Tr n Hưng Đ o Nguy n Văn C Nguy n Tri Phương 3,8 – 7,2 41 Tr n Nhân Tôn Tr n Phú Hùng Vương 3- 7 42 Tr n Phú Nguy n Văn C Tr n Bình Tr ng 3 – 10 Sư V n H nh Tr n Hưng Đ o 3–8 43 Tr n Tu n Kh i Nghĩa Th c Tr n Hưng Đ o 5 44 Tr n Xuân Hòa Tr n Hưng Đ o Nguy n Trãi 4,5 45 V n Tư ng Vũ Chí Hi u H i Thư ng Lãn Ông 4 QU N 6 1 Ph m Văn Chí Bình Tiên Bà Lài 4 2 H ng Bàng Ph m Tuân Minh Ph ng 5,5 3 Minh Ph ng H u Giang Lê Quang Sung 4,8 – 7,5 QU N 11
  6. 1 L Gia Lý Thư ng Ki t Nguy n Th Nh 4,5 2 Lý Thư ng Ki t Phú Th L Gia 4,5 3 Tr n Quý Phó Cơ Đi u Lê Đ i Hành 14 4 Vĩnh Vi n Lê Đ i Hành Lý Nam Đ 6 QU N 12 1 Nguy n nh Th Ngã tư Trung Chánh Tô Ký 4 2 T nh l 15 C u Ch C u C u vư t Quang 8 Trung 3 Trư ng Chinh An Sương C u Tham Lương 6 4 Lê Văn Khương Qu c l 1 A C uD a 4 5 Hà Huy Giáp C u An L c C u vư t Ngã tư Ga 4 HUY N BÌNH CHÁNH 1 Tr n Đ i Nghĩa Qu c l 1A Nguy n C u Phú 4 HUY N HÓC MÔN 1 Nguy n nh Th Tô Ký Phan Văn H n 4,75 2 Bà Tri u C uD a Ngã Ba Đ n 3 3 Lê Văn Khương Quang Trung Qu c l 22 4 PH L C 2 DANH M C CÁC TUY N ĐƯ NG ĐƯ C PHÉP S D NG T M TH I M T PH N V A HÈ PH C V KINH DOANH D CH V , BUÔN BÁN HÀNG HÓA (Kèm theo Quy t đ nh s 3305/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) STT Tên đư ng, khu Đi m đ u Đi m cu i B r ng Ghi chú v c v a hè (m) QU N 5 1 Nguy n Th i Trung Hàm T Tr n Hưng Đ o Ch Nguy n Th i Trung 2 Ph m Đôn Tân Hàng H i Thư ng Lãn Ông Ph ăn Ph m Đôn 3 H i Thư ng Lãn Ông Tr n Hòa Châu Văn Liêm Ph thu c Đông Y 4 Phù Đ ng Thiên Tr n Hưng Đ o Nguy n Trãi Ch Xã Tây Vương 5 Tân Thành Đ Ng c Th nh T Uyên Ch Tân Thành 6 Ph m H u Chí Phó Cơ Đi u T Uyên Ch Tân Thành 7 Đ Ng c Th nh Tân Thành Tân Hưng Ch Tân Thành 8 Dương T Giang Tân Thành Tân Hưng Ch Tân Thành 9 Tân Uyên H ng Bàng Nguy n Chí Thanh Ch Tân Thành 10 Phùng Hưng H ng Bàng Nguy n Trãi Ch Phùng Hưng 11 Lão T Châu Văn Liêm Phùng Hưng Ch Phùng Hưng 12 Hà Tôn Quy n H ng Bàng Nguy n Chí Thanh Ch Hà Tôn Quy n
  7. 13 Tân Thành T Uyên Hà Tôn Quy n Ch Hà Tôn Quy n 14 Ph m H u Chí T Uyên Hà Tôn Quy n Ch Hà Tôn Quy n QU N 6 1 Nguy n H u Th n Tháp Mư i Lê Quang Sung 8,5 – 9 Đ hàng hóa 2 H u Giang Ph m Đình H Minh Ph ng 9 Đ hàng hóa (t 18 gi đ n 24 gi ) Minh Ph ng Nguy n Văn Luông 3-6 Đ hàng hóa 3 Tr n Bình Tháp Mư i Phan Văn Kh e 4,6 Đ hàng hóa 4 Lê T n K Tháp Mư i Phan Văn Kh e 4,6 Đ hàng hóa 5 Minh Ph ng H u Giang H ng Bàng 4,8 – 7,5 QU N 11 1 Minh Ph ng 3 tháng 2 Hàn H i Nguyên 5–7 Bán hoa ki ng T t 2 Lò Siêu 3 tháng 2 Lãnh Binh Thăng 3-5 Bán hoa ki ng T t 3 Lãnh Binh Thăng Lò Siêu Đ i Cung 4–6 Bán hoa ki ng T t 4 Dương Đình Ngh Lãnh Binh Thăng Đư ng s 6 3 Bán hoa ki ng T t 5 Đư ng s 5 Cư xá Lãnh Binh Thăng Đư ng s 8 3 Bán hoa ki ng T t Bình Tiên QU N TÂN PHÚ 1 Gò D u Tân Sơn Nhì Bình Long 3,5 2 Trương Vĩnh Ký Lũy Bán Bích Tân Sơn Nhì 3,5 3 Đ cL p Lũy Bán Bích Nguy n Ng c Nh t 3,5 4 Th ng Nh t Lũy Bán Bích Cu i đư ng 3,5 5 Phan Đình Phùng Th ng Nh t Vư n Lài 3 – 3,5 6 Đư ng s 1 (phư ng Phan Đình Phùng Nguy n Văn T 3–4 Tân Thành) 7 Tân Hương Đ cL p Bình Long 3,5 8 Nguy n Sơn Tho i Ng c H u Bình Long 5 9 Hòa Bình Lũy Bán Bích Bình Long 3,5 10 Tô Hi u Nguy n Lý Hòa Bình 4–7 11 Th ch Lam Lũy Bán Bích Lê Khôi 3,5 QU N GÒ V P 1 Nguy n Oanh Ngã 6 Gò V p Phan Văn Tr 6,3 – 7,6 2 Nguy n Thái Sơn Nguy n Văn Nghi Phan Văn Tr 4,5 – 5 3 Nguy n Văn Lư ng Th ng Nh t Nguy n Oanh 4–5 HUY N BÌNH CHÁNH 1 Tr n Đ i Nghĩa Qu c l 1A Nguy n C u Phú 4 HUY N HÓC MÔN 1 Nguy n nh Th Tô Ký Phan Văn H n 4,75 2 Bà Tri u C uD a Ngã Ba Đ n 3
  8. 3 Lê Văn Khương Quang Trung Qu c l 22 4 PH L C 3 DANH M C TUY N ĐƯ NG ĐƯ C PHÉP Đ U XE DƯ I LÒNG ĐƯ NG, CÓ THU PHÍ (Kèm theo Quy t đ nh s 3305/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) STT Tên đư ng Đi m đ u Đi m cu i B r ng Ghi chú đư ng (m) QU N 1 1 Cao Bá Quát Thái Văn Lung Hai Bà Trưng 8 Đ u xe bên ph i 2 Công xã Paris Lê Du n Nguy n Du 16,3 Đ u xe 2 bên 3 Đông Du Đ ng Kh i Hai Bà Trưng 12 Đ u xe bên ph i 4 Lê L i Công trư ng Quách Th Nguy n Hu 36 Đ u xe 2 bên Trang 5 Nguy n Hu Lê L i Tôn Đ c Th ng 36 Đ u xe 2 bên 6 Lê Lai Nguy n Th Nghĩa Công trư ng Quách 11 Đ u xe 1 bên Th Trang (kho ng lùi đ i di n khách s n New World) 7 Lý T Tr ng Hai Bà Trưng Thái Văn Lung 8 Đ u xe bên ph i 8 M c Th Bư i Hai Bà Trưng Nguy n Hu 12 Đ u xe bên ph i 9 Ngô Đ c K Công trư ng Mê Linh H Tùng M u 12 Đ u xe 1 bên 10 Nguy n Văn C Tr n Hưng Đ o Nguy n Trãi 19,5 Đ u xe bên ph i 11 Nguy n Trung Tr c Lê Thánh Tôn Nguy n Du 8 Đ u xe 1 bên 12 Hàm Nghi Nam Kỳ Kh i Nghĩa Tôn Đ c Th ng 39 Đ u xe 2 bên 13 Trương Đ nh Lý T Tr ng Nguy n Du 9,1 Đ u xe bên ph i (Góc trái Trương Đ nh – Nguy n Du) 14 Ph m Ngũ Lão Tr n Hưng Đ o Nguy n Th Nghĩa 10 Đ u xe 1 bên 15 Phan Chu Trinh Lê Thánh tôn Lê Lai 19 Đ u xe bên ph i 16 Phan B i Châu Lê L i Lê Thánh Tôn 19 Đ u xe bên ph i 17 Tr n Cao Vân M c Đĩnh Chi Phùng kh c Khoan 8 Đ u xe 2 bên 18 Th Khoa Huân Lê Thánh Tôn Nguy n Du 12 Đ u xe 1 bên QU N 3 1 Bà Huy n Thanh Kỳ Đ ng R ch Bùng Binh 12 Đ u xe bên ph i Quan 2 Lê Quý Đôn Võ Văn T n Tú Xương 8 Đ u xe bên ph i 3 Trương Đ nh Lý Chính Th ng Hoàng Sa 12 Đ u xe bên ph i 4 Tr n Qu c Th o Ngô Th i Nhi m Võ Văn T n 12 Đ u xe bên ph i (Tr v trí trư c nhà s 39) QU N 5
  9. 1 An Dương Vương Nguy n Văn C Nguy n Duy Dương 19 Đ u xe 2 bên 2 Nguy n Th Nh Trang T H ng Bàng 13 Đ u xe bên ph i 3 Nguy n Văn C Tr n Phú Tr n Hưng Đ o 19,5 Đ u xe bên ph i 4 T Uyên H ng Bàng Nguy n Chí Thanh 14 Đ u xe 2 bên 5 Tr n Phú Sư V n H nh Nguy n Duy Dương 19 Đ u xe bên trái QU N 11 1 Minh Ph ng Cây Gõ Bình Th i 14 Đ u xe 2 bên 2 L c Long Quân Âu Cơ T ng Văn Trân 18 Đ u xe 2 bên 3 T ng Văn Trân L c Long Quân Cu i đư ng 14 Đ u xe ngày ch n l 4 T Uyên Nguy n Chí Thanh 3 tháng 2 15 Đ u xe 2 bên 5 Lê Đ i Hành 3 tháng 2 Nguy n Th Nh 22 Đ u xe bên ph i 6 Vĩnh Vi n Lý Thư ng Ki t Lê Đ i Hành 10,5 Đ u xe 1 bên 7 Tu Tĩnh Lãnh Binh Thăng Tôn Th t Hi p 13 Đ u xe ngày ch n l Chung cư Tu Tĩnh Đ u xe ngày ch n l 8 Đư ng s 2 Cư xá Đư ng s 52 Lý Thư ng Ki t 12,5 Đ u xe bên ph i L Gia 9 Nguy n Th Di u Lý Thư ng Ki t Cu i đư ng 12 Đ u xe bên ph i Hương QU N TÂN PHÚ 1 Ch Lan Viên Trư ng Chinh Nguy n H u Ti n 18 Đ u xe ngày ch n l 2 Lê Tr ng T n Tân Kỳ Tân Quý Bình Long 22 Đ u xe ngày ch n l QU N GÒ V P 1 Nguy n Văn Lư ng Th ng Nh t Nguy n H u Ti n 15 Đ u xe 1 bên HUY N BÌNH CHÁNH 1 Tr n Đ i Nghĩa C u kênh B Khu công nghi p Lê 19 Đ u xe bên ph i Minh Xuân HUY N HÓC MÔN 1 Lê Văn Khương C uD a Ngã Ba Đ n 10,5 Đ u xe ngày ch n l
Đồng bộ tài khoản