Quyết định số 3319/QĐ-TCCB-LĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 3319/QĐ-TCCB-LĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3319/QĐ-TCCB-LĐ về việc thành lập lại Xí nghiệp Khai thác hàng hoá và vận tải hành khách do Bộ giao thông av65n tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3319/QĐ-TCCB-LĐ

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3319/QĐ-TCCB-LĐ Hà N i, ngày 13 tháng 1 năm 1994 QUY T Đ NH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I. Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 20-9-1992; Căn c vào quy ch v thành l p và gi i th doanh nghi p nhà nư c ban hành kèm theo ngh nh s 388/H BT ngày 20-11-1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ); Căn c thông báo thành l p doanh nghi p nhà nư c s : 132/TB ngày 29-4-1993 và công văn b sung ngành ngh cho doanh nghi p s 1.799UB/KHH ngày 6-9-1993 c a Văn phòng Chính ph . Căn c quy t nh s 1798Q /TCCT-L ngày 14-9-1993 c a B Giao thông v n t i thành l p doanh nghi p nhà nư c Công ty V n t i Thu II. QUY T NNH: i u 1: Nay thành l p l i: Xí nghi p khai thác hàng hoá và v n t i hành khách. - Tr c thu c công ty V n t i Thu II. - B Giao thông V n t i. i u 2: Doanh nghi p nhà nư c ư c phép: - t tr s chính t i: 49, Nam Kỳ Kh i Nghĩa, Qu n 1, TP.HCM. - V n kinh doanh: 210 tri u ng Trong ó: +V nc nh 153 tri u ng + V n lưu ng 57 tri u ng Bao g m các ngu n v n: + V n Ngân sách Nhà nư c c p 5 tri u ng + V n doanh nghi p t b sung 205 tri u ng
  2. - Ngành ngh kinh doanh ch y u: D ch v khác ( i lý và v n chuy n hàng hoá hành khách ư ng thu , b , kinh doanh hàng may m c, v t tư thi t b máy móc). - T ch c doanh nghi p theo hình th c: Xí nghi p - Xí nghi p Khai thác Hàng hoá và V n chuy n Hàng khách. - Có tư cách pháp nhân không y h ch toán kinh t ph thu c Công ty, có con d u riêng, ư c m tài kho n Ngân hàng, ư c ăng ký kinh doanh theo nhi m v quy nh. i u 3: 3.1. T ng Giám c Công ty V n t i Thu II ch u trách nhi m quy nh quy ch qu n lý ho t ng c a: Xí nghi p Khai thác hàng hoá và V n chuy n hành khách. 3.2. Giám c Xí nghi p Khai thác hàng hoá và v n chuy n hành khách có trách nhi m: - Làm y th t c ăng ký kinh doanh và ho t ng theo úng pháp lu t quy nh c a Nhà nư c. - Th c hi n y trách nhi m và nghĩa v i v i Công ty và Nhà nư c, t ch c ho t ng theo s phân c p và u quy n c a Công ty. i u 4: Các ông T ng Giám c T ng công ty v n t i Thu II, Giám c xí nghi p tr c thu c Công ty, Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c Cán b , Th trư ng các ơn v có liên quan căn c vào ph m vi trách nhi m c a mình thi hành quy t nh này. Bùi Văn Sư ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản