intTypePromotion=3

Quyết định số 3322/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 3322/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3322/QĐ-UBND về duyệt dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trong khu vực quy hoạch đầu tư xây dựng cầu phú long trên địa bàn quận 12 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3322/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 3322/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V DUY T D ÁN B I THƯ NG, GI I PHÓNG M T B NG VÀ TÁI NNH CƯ TRONG KHU V C QUY HO CH U TƯ XÂY D NG C U PHÚ LONG TRÊN NA BÀN QU N 12 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Căn c Công văn s 7880/UBND- T ngày 24 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v d án xây d ng m i c u Phú Long; Xét T trình s 268/KQLGT T3-PMU ngày 02 tháng 7 năm 2007 c a Khu Qu n lý Giao thông ô th s 3 v th m nh và phê duy t d án b i thư ng, gi i phóng m t b ng xây d ng c u Phú Long; c a S Tài chính t i Công văn s 7204/STC-BVG ngày 16 tháng 7 năm 2007 v th m nh d án b i thư ng, gi i phóng m t b ng trong công trình u tư xây d ng c u Phú Long trên a bàn qu n 12 QUY T NNH: i u 1. Duy t d án b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư trong khu v c quy ho ch u tư xây d ng c u Phú Long trên a bàn qu n 12; n i dung như sau: 1. Tên d án: B i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư trong khu v c quy ho ch u tư xây d ng c u Phú Long trên a bàn qu n 12. 2. M c tiêu, nhi m v u tư: B i thư ng, h tr và tái nh cư, gi i phóng m t b ng ph c v d án xây d ng c u Phú Long n i qu n 12, thành ph H Chí Minh sang huy n Thu n An, t nh Bình Dương.
  2. 3. Ch u tư: Khu Qu n lý Giao thông ô th s 3. 4. a i m công trình: phư ng Th nh L c, qu n 12, thành ph H Chí Minh. 5. Kh i lư ng các h ng m c công trình ch y u: - T ng di n tích t s thu h i và giao cho Khu Qu n lý Giao thông ô th s 3: 21.455m2. - T ng di n tích t không b i thư ng ( t giao thông, sông r ch): 5.185,63m2. - T ng di n tích t ph i b i thư ng: 16.269,37m2, g m: + Di n tích t : 6.029,63m2 + Di n tích t nông nghi p: 10.239,74m2 - T ng s h gia ình b nh hư ng: có 43 h gia ình, trong ó có 07 căn h gi i t a toàn b . - Di d i tái l p các công trình k thu t: Phương án di d i và b i thư ng thi t h i s do ơn v qu n lý tr c ti p công trình ó l p theo nh m c kinh t k thu t chuyên ngành, ư c cơ quan có thNm quy n xét duy t theo quy nh. 6. Ngu n v n u tư: Ngân sách thành ph . 7. Th i gian và ti n th c hi n: Th i gian hoàn thành công tác b i thư ng trong năm 2007. 8. Trách nhi m c a ch u tư: - Ch u trách nhi m th c hi n úng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v công tác qu n lý quy ho ch, qu n lý s d ng t, qu n lý u tư và xây d ng, qu n lý tài chính trong công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư. - Ph i h p y ban nhân dân qu n 12 trong công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng theo quy nh. - Ph i h p cùng các cơ quan qu n lý h th ng h t ng k thu t trong khu quy ho ch th c hi n công tác di d i, gi i t a và tái l p u tư xây d ng các công trình h t ng k thu t theo quy ho ch ư c duy t. 9. Chi phí l p d án: Chi phí l p d án t m tính là 114.223.000 ng. Chi phí th c t mà ch u tư ư c phép s d ng ư c th c hi n theo quy nh và theo hư ng d n c a B Xây d ng t i Công văn s 2626/BXD-KTTC ngày 21 tháng 12 năm 2005 v thNm quy n xét duy t và nh m c chi phí tư v n kh o sát l p d án i v i lo i d án “B i thư ng thi t h i, thu h i t” và theo nguyên t c chi phí c a ph n vi c không ư c trùng l p d n n ph i thanh toán chi phí hai l n.
  3. 10. T ng d toán chi phí b i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án là: 21.886 tri u ng, trong ó: - Chi phí b i thư ng, h tr thi t h i: 19.541 tri u ng; - Chi phí ph c v công tác b i thư ng: 391 tri u ng; - D phòng phí: 1.954 tri u ng. + Ch t ch H i ng B i thư ng, gi i phóng m t b ng c a d án ch u trách nhi m v s li u ki m kê và m c d toán chi phí b i thư ng, h tr thi t h i c a t ng h và c a d án theo quy nh. + M c t ng d toán chi phí b i thư ng, h tr và tái nh cư theo Quy t nh này ư c t m tính theo ơn giá b i thư ng c a nhà, t s d ng h p pháp, h p l v quy n s d ng t và quy n s h u nhà và các s li u ki m kê, i u tra hi n tr ng ban u v tài s n, cây tr ng, v t nuôi. Do ó, chi phí b i thư ng, h tr th c t có thay i tùy thu c vào tình tr ng pháp lý nhà, t ang s d ng, m c thi t h i th c t v tài s n, cây tr ng, v t nuôi c a t ng trư ng h p theo ơn giá b i thư ng h tr ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. + Vi c gi i ngân c p phát kinh phí, t ch c chi tr và thanh quy t toán kinh phí b i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án th c hi n úng theo quy nh hi n hành. i u 2. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch H i ng ThNm nh b i thư ng thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 12, Ch t ch H i ng B i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án, Giám c Khu Qu n lý Giao thông ô th s 3 và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản