Quyết định số 3325/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 3325/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3325/2004/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3325/2004/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 3325/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L T CH C VÀ HO T NG C A B NH VI N M T TRUNG ƯƠNG B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 287/TTg ngày 01/7/1957 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Vi n M t h t (nay là B nh vi n M t Trung ương); Theo ngh c a V trư ng V T ch c - Cán b , V trư ng V i u tr , V trư ng V Pháp ch B Y t ; QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l T ch c và ho t ng c a B nh vi n M t Trung ương. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký, ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c - Cán b , V trư ng các V có liên quan thu c B Y t và Giám c B nh vi n M t Trung ương, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n I UL
  2. T CH C VÀ HO T NG C A B NH VI N M T TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 3325/2004/Q -BYT Ngày 24 tháng 9 năm 2004 c a B trư ng B Y t ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. B nh vi n M t Trung ương (trư c ây là Vi n m t h t) ư c thành l p ngày 01/7/1957 theo Ngh nh s 287/TTg c a Th tư ng chính ph , là ơn v s ngh tr c thu c B Y t , ư c s p x p l i theo Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph . B nh vi n có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n theo quy nh c a pháp lu t, có tr s làm vi c t i thành ph Hà N i. - Tên B nh vi n: * Tên ti ng Vi t: B nh vi n M t Trung ương * Tên giao d ch qu c t : National Institute of Ophthalmology - Tr s : 85 Bà Tri u, phư ng Nguy n Du, Qu n Hai Bà Trưng, thành ph Hà N i - i n tho i: 04-8263966 - Fax: 04-9438004 - E-mail: - Website: WWW.Vnnio.Org i u 2. T ch c ng và oàn th trong B nh vi n: 1. T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong B nh vi n lãnh o các ho t ng c a B nh vi n theo ch c năng, nhi m v c a t ch c ng, ch th , Ngh quy t c a ng và pháp lu t Nhà nư c. 2. Các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p khác trong b nh vi n ư c thành l p và ho t ng dư i s lãnh o c a ng theo quy nh c a pháp lu t, có trách nhi m ph i h p v i chính quy n th c hi n nhi m v chính tr c a B nh vi n và th c hi n ch c năng nhi m v c a oàn th , t ch c ngh nghi p xã h i ã ư c xác nh. Chương 2. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ I TƯ NG PH C V C A B NH VI N i u 3. B nh vi n có ch c năng khám, c p c u, i u tr , phòng b nh và ph c h i ch c năng m t tuy n cao nh t; nghiên c u khoa h c; ào t o cán b chuyên ngành m t, ch o tuy n và h p tác qu c t .
  3. i u 4. B nh vi n có các nhi m v sau ây: 1. Khám, c p c u, i u tr và ph c h i ch c năng v M t cho b nh nhân trong c nư c tuy n cao nh t: a. Ti p nh n b nh nhân khám c p c u v M t b. i u tr n i, ngo i trú cho b nh nhân theo BHYT, các b nh nhân mà các tuy n chưa có kh năng i u tr . c. Khám, ch a b nh cho ngư i nư c ngoài. d. Khám giám nh y khoa theo yêu c u c a H i ng giám nh y khoa Trung ương. e. Khám giám nh y pháp theo trưng c u c a các cơ quan th c thi pháp lu t. f. Khám và i u tr b nh nhân theo yêu c u. g. i u tr và ph c h i ch c năng cho ngư i khi m th h. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a B Y t . 2. Nghiên c u khoa h c: a. Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c ph c v khám ch a b nh, phòng b nh, ph c h i ch c năng, ào t o, góp ph n gi i phóng mù loà cho nhân dân c nư c. b. Nghiên c u mô hình b nh t t v m t và xu t chi n lư c phát tri n ngành. c. Nghiên c u và ng d ng nh ng ti n b khoa h c, k thu t trong chNn oán, i u tr và phòng b nh v m t. d. Tri n khai nghiên c u các tài khoa h c chuyên ngành m t c p nhà nư c, c p B và c p cơ s . e. Nghiên c u khoa h c cơ b n v chuyên ngành m t, nghiên c u k t h p y h c dân t c v i y h c hi n i trong khám và i u tr b nh m t. 3. ào t o cán b chuyên ngành M t: a. B nh vi n là cơ s th c hành ào t o cán b chuyên ngành m t b c i h c, sau i h c, trung h c. b. Tham gia ào t o cán b chuyên ngành m t b c i h c, sau i h c và trung h c trong nư c và qu c t . c. T ch c các h p ào t o l i và c p nh t ki n th c chuyên ngành m t cho cán b b nh vi n và cán b tuy n dư i.
  4. d. Nh n ào t o các th c t p sinh nư c ngoài n h c t p, nghiên c u t i B nh vi n. e. Ph i h p v i các cơ s ào t o biên so n, in n và phat shành các tài li u ph c v cho công tác gi ng d y, h c t p. 4. Ch o tuy n v chuyên môn k thu t: a. Tham mưu cho B Y t v nh hư ng phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh, phòng b nh v m t. b. Ch o, theo dõi, giám sát, ánh giá ho t ng chuyên môn c a tuy n dư i. c. Chuy n giao công ngh cho tuy n dư i d. Qu n lý, t ch c, tri n khai các chương trình, d án tuy n dư i. e. Ph i h p v i các cơ quan trong và ngoài ngành y t th c hi n truy n thông giáo d c s c kho . Phát hành t rơi, tuyên truy n, giáo d c v cách phòng, ch ng các b nh v M t. f. Tham gia l p k ho ch và t ch c th c hi n phòng ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, th m ho . 5. Phòng b nh: a. Duy trì l ch sinh ho t gia ình ngư i b nh hàng tu n tư v n cho ngư i nhà b nh nhân v chăm sóc, nuôi dư ng và cách phòng ch ng m t s b nh thư ng g p m t, phòng lây chéo trong b nh vi n. b. T ch c các câu l c b sinh ho t theo chuyên t i B nh vi n. c. Xây d ng n i dung, hình th c và t ch c giáo d c truy n thông v b o v và chăm sóc M t qua các phương ti n thông tin i chúng: sách, báo chí, ài phát thành, ài truy n hình. d. Tham gia ch o công tác phòng ch ng d ch b nh v M t e. Ph i h p v i các cơ s phòng ch ng mù loà ho c Trung tâm phòng ch ng b nh xã h i các t nh phát hi n và d p t t d ch v M t. f. Th c hi n phòng b nh và tuyên truy n phòng các b nh v M t. 6. Qu n lý b nh vi n: a. Qu n lý và s d ng có hi u qu các ngu n l c c a b nh vi n v nhân l c, tài chính, cơ s v t ch t và các trang thi t b y t , b nh án theo quy nh c a pháp lu t. b. T ch c th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a b nh vi n, t ng bư c h ch toán thu chi theo quy nh c a pháp lu t.
  5. c. T o thêm ngu n kinh phí cho B nh vi n t các d ch v y t : Vi n phí, b o hi my t , các d án u tư trong nư c và qu c t . 7. H p tác qu c t : a. Ch ng khai thác, thi t l p m i quan h h p tác qu c t , trao i kinh nghi m và trao i chuyên gia v phòng b nh và khám ch a b nh; nghiên c u khoa h c; ào t o cán b . b. Xây d ng các d án u tư liên doanh, liên k t v i các nư c và các t ch c qu c t , k c các t ch c phi chính ph trình B trư ng B Y t phê duy t; t ch c, huy ng ngu n l c th c hi n các d án ó theo quy nh c a Nhà nư c. c. Xây d ng k ho ch và qu n lý nh ng ngư i nư c ngoài n theo chương trình h p tác qu c t v i B nh vi n trong ph m vi ho t ng c a B nh vi n theo quy nh c a B Y t ; c cán b , h c viên i h c t p, nghiên c u, công tác nư c ngoài; nh n gi ng viên, h c viên là ngư i nư c ngoài n nghiên c u, trao i kinh nghi m và h c t p t i B nh vi n. d. T ch c các h i ngh , h i th o, các l p h c qu c t v các lĩnh v c thu c ph m vi c a b nh vi n qu nlý theo quy nh v t ch c và qu n lý h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam c a Th tư ng Chính ph . Vi c ký k t h p tác v i nư c ngoài, b nh vi n tuân th theo quy nh c a Pháp lu t. i u 5. B nh vi n ư c quy n t ch trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao theo phân c p c a B Y t , ch u trách nhi m trư c B Y t và trư c pháp lu t v ho t ng c a mình. i u 6. i tư ng ph c v c a B nh vi n g m: - B nh nhân n khám c p c u v M t - B nh nhân t các tuy n dư i g i n lên - B nh nhân có BHYT - B nh nhân là ngư i nư c ngoài - B nh nhân khám và i u tr theo yêu c u - i tư ng n h c và nghiên c u khoa h c v chuyên ngành M t. Chương 3. T CH C VÀ NHÂN S C A B NH VI N i u 7. Quy mô giư ng b nh c a B nh vi n s ư c i u ch nh theo nhu c u th c t . i u 8. Lãnh o B nh vi n g m có Giám c và các Phó Giám c
  6. 1. Giám c và các Phó giám c B nh vi n do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m và ư c th c hi n theo quy trình, th t c c a B Y t . 2. Giám c B nh vi n ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a B nh vi n. 3. Phó Giám c giúp Giám c m t s công vi c ư c phân công và ch u trách nhi m trư c Giám c v công vi c ư c giao. i u 9. H i ng khoa h c k thu t c a B nh vi n: 1. H i ng khoa h c k thu t có ch c năng tư v n cho Giám c v nh hư ng phát tri n chuyên khoa, nghiên c u khoa h c và ào t o cán b . Nhi m v c th c a H i ng dao Giám c B nh vi n Quy nh. 2. T ch c và ho t ng c a H i ng khoa h c k thu t th c hi n theo quy nh c a B Khoa h c công ngh và theo Quy ch B nh vi n do B Y T ban hành. i u10. H i ng thu c và i u tr : T ch c và ho t ng c a H i ng thu c và i u tr th c hi n theo Quy ch B nh vi n do B Y t ban hành. i u 11. Các H i ng c a B nh vi n ư c thành l p theo yêu c u c a Giám c và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Cơ c u t ch c c a B nh vi n g m: I. CÁC PHÒNG CH C NĂNG: 08 phòng 1- Phòng k ho ch t ng h p. 2- Phòng t ch c cán b . 3- Phòng ch o tuy n. 4- Phòng i u dư ng. 5- Phòng tài chính-k toán. 6- Phòng hành chính Qu n tr . 7- Phòng v t tư - thi t b y t . 8- Phòng qu n lý khoa h c- ào t o. II- CÁC KHOA LÂM SÀNG: 08 khoa 1- Khoa khám b nh và i u tr ngo i trú.
  7. 2-Khoa glôcôm. 3-Khoa k t - giác m c 4-Khoa áy m t - màng b ào. 5-Khoa ch n thương. 6-Khoa m t tr em. 7-Khoa y h c c truy n. 8-Khoa ph u thu t - h i s c c p c u. III-CÁC KHOA C N LÂM SÀNG: 05 khoa 1-Khoa xét nghi m t ng h p. 2-Khoa chNn oán hình nh. 3-Khoa ch ng nhi m khuNn. 4-Khoa dinh dư ng. 5-Khoa dư c Các ơn v khác c a B nh vi n s ư c B trư ng B Y T quy t nh thành l p khi có nhu c u theo ngh c a Giám c B nh vi n. i u13. Viên ch c c a B nh vi n ư c tuy n d ng, b nhi m vào ng ch theo quy nh c a pháp lu t. i u14. Viên ch c B nh vi n ph i t tiêu chuNn theo qui nh c a ng ch viên ch c, ph i th chi n nhi m v ư c giao, ph i tôn tr ng ngư i b nh, b o v quy n và l i ích h p pháp, chính áng c a ngư i b nh và có trách nhi m tham gia các ho t ng c a B nh vi n, không ng ng h c t p, rèn luy n tu dư ng nâng cao phNm ch t o c, trình chuyên môn nghi p v . i u 15. Viên ch c c a B nh vi n có quy n ư c b o m các i u ki n cho ho t ng ngh nghi p, ư c b trí làm công tác chuyên môn theo kh năng và chuyên khoa c a mình, ư c l a ch n phương pháp i u tr b nh nhân, ư c ào t o nâng cao trình chuyên môn, nghi p v ; ư c thi nâng ng ch khi có i u ki n và ư c hư ng các quy n l i theo quy nh c a pháp lu t; ư c pháp lu t b o v khi th c thi nhi m v và ch c trách c a mình. Chương 4. TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N C A B NH VI N
  8. i u 16. B nh vi n là ơn v d toán c p 2, ư c c p kinh phí ho t ng theo ơn v s nghi p y t , ư c qu n lý tài chính c l p, có tài kho n riêng, B nh vi n ph i ch p hành y các quy nh c a Nhà nư c v tài chính k toán. i u 17. Ngu n kinh phí ho t ng c a B nh vi n g m: - Ngân sách Nhà nư c c p - Thu t vi n phí, BHYT, các d ch v nghiên c u khoa h c k thu t - Thu t vi n tr , h p tác qu c t - Các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Các kho n chi c a B nh vi n: - Lương và các kho n ph c p - Chi thư ng xuyên - Chi phát tri n B nh vi n - Chi thi ua khen thư ng - Chi các kho n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Qu n lý tài s n, trang thi t b và xây d ng cơ b n: 1. Hàng năm, B nh vi n dành kinh phí thư ng xuyên b o dư ng s a ch a, ki m nh trang thi t b y t , c i t o nâng c p và m r ng cơ s v t ch t c a B nh vi n. 2. Kinh phí u tư, mua s m trang thi t b , xây d ng cơ b n u ph i ư c xây d ng thành d án và ph i tuân th các quy nh c a Nhà nư c. 3. Tài s n, thi t b và kinh phí ư c u tư t b t kỳ ngu n nào u ph i ư c qu nlý, s d ng theo úng quy nh hi n hành v ch qu n lý tài chính, tài s n c a Nhà nư c và B Y t . i u 20. Qu n lý thu chi tài chính: 1. Hàng năm B nh vi n ph i l p d toán thu, chi và qu n lý s d ng i v i t ng ngu n kinh phí hi n có. Giám c B nh vi n có trách nhi m báo cáo t ng h p d toán và quy t toán hàng quý, hàng năm v i B Y t . 2. B nh vi n th c hi n công tác tài chính theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5. M I QUAN H CÔNG TÁC V I CÁC CƠ QUAN ƠN VN TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH Y T
  9. i u 21. B nh vi n ch u s qu n lý toàn di n c a B trư ng B Y t và t ch u trách nhi m v ho t ng c a mình. i u 22. B nh vi n là cơ quan ch o v chuyên môn k thu t cho các b nh vi n M t, Trung tâm M t và các Trung tâm phòng ch ng b nh xã h i, Khoa M t các b nh vi n t nh và b nh vi n khu v c c a các t nh, thành trong toàn qu c. B nh vi n h p tác v i các cơ quan, các ơn v , các cá nhân trong và ngoài ngành y t , t Trung ương n a phương th c hi n các ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 23. B nh vi n ư c h p tác v i các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài v lĩnh v c ư c B trư ng B Y t và ph i th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 24. B nh vi n ch u s qu nlý lãnh th c a U ban nhân dân thành ph Hà N i theo quy nh c a pháp lu t và có trách nhi m ch ng ph i h p v i a phương và các t ch c xã h i th c hi n chi n lư c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. Chương 6. KI M TRA, THANH TRA i u 25. - B nh vi n t ch c vi c t ki m tra, giám sát theo phân công, phân c p và theo quy nh c a Nhà nư c. - B nh vi n ch u s ki m tra, thanh tra, giám sát c a B Y t và c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Chương 7. KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 26. Cá nhân và t p th c a B nh vi n th c hi n t t i u l này, có nhi u thành tích óng góp cho s nghi p chăm sóc, b o v s c kho nhân dân và có công lao óng góp cho B nh vi n s ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 27. Cá nhân, t ch c làm trái v i quy nh c a i u l này thì tuỳ theo tính ch t, m c mà cá nhân ho c nh ng ngư i ng u t ch c ó s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s và n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a Pháp lu t. Chương 8. I U KHO N CU I CÙNG i u 28. i u l này có 8 chương, 28 i u. Trong quá trình th c hi n, trên cơ s ngh c a Giám óc B nh vi n, i u l này có th ư c B trư ng B Y t xem xét, s a i cho phù h p v i tình hình th c t ./.
Đồng bộ tài khoản