Quyết định số 3333/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
129
lượt xem
12
download

Quyết định số 3333/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3333/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008- 2010 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3333/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3333/QĐ-BYT Hà N i, ngày 08 tháng 9 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH DANH M C TRANG THI T B Y T THI T Y U PH C V TRI N KHAI Đ ÁN Đ U TƯ XÂY D NG, C I T O, NÂNG C P B NH VI N ĐA KHOA HUY N, B NH VI N ĐA KHOA KHU V C LIÊN HUY N S D NG V N TRÁI PHI U CHÍNH PH VÀ CÁC NGU N V N H P PHÁP KHÁC GIAI ĐO N 2008- 2010 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP Ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t . Căn c Quy t đ nh s 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Đ án đ u tư xây d ng, c i t o, nâng c p b nh vi n đa khoa huy n và b nh vi n đa khoa khu v c liên huy n s d ng v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác giai đo n 2008 - 2010. Theo đ ngh c a các Ông: V trư ng V Trang thi t b - Công trình y t , V trư ng V K ho ch – Tài chính, C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh; QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành Danh m c trang thi t b y t thi t y u theo quy mô c a t ng lo i b nh vi n huy n, b nh vi n đa khoa khu v c liên huy n s d ng v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác giai đo n 2008 – 2010 (Ph l c đính kèm). Đi u 2. 1. Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương căn c vào danh m c trang thi t b y t thi t y u quy đ nh t i ph l c kèm theo Quy t đ nh này và căn c vào tình hình th c t c a đ a phương, nhu c u và kh năng s d ng thi t b , đ l p d án đ u tư, b sung, nâng c p trang thi t b y t cho b nh vi n huy n, b nh vi n đa khoa khu v c liên huy n s d ng v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác giai đo n 2008 - 2010 theo đúng các quy đ nh c a Nhà nư c. 2. Ngoài danh m c trang thi t b y t thi t y u ban hành kèm theo Quy t đ nh này, cơ s y t có th b sung các trang thi t b c n thi t khác đ đ m b o công tác khám ch a b nh theo nhi m v chuyên môn, báo cáo c p có th m quy n phê duy t, đ u tư b ng các ngu n kinh phí h p pháp khác. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Đi u 4. Các Ông/ Bà Chánh Văn phòng B , V trư ng các V : Trang thi t b – Công trình y t , K ho ch - Tài chính, C c trư ng C c qu n lý khám ch a b nh và các V , C c có liên quan thu c B Y t , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Kim Ti n
Đồng bộ tài khoản