Quyết định số 334/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 334/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 334/QĐ-TTg về việc đổi tên trường Đại học Y khoa trực thuộc Đại học Huế thành trường Đại học Y - Dược trực thuộc Đại học Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 334/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 334/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 03 năm 2007 QUY T NNH V VI C I TÊN TRƯ NG I H C Y KHOA TR C THU C I H C HU THÀNH TRƯ NG I H C Y - DƯ C TR C THU C I H C HU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Quy t nh s 47/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch m ng lư i trư ng i h c, cao ng giai o n 2001 - 2010; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i t trình s 1152/TTr-BGD T ngày 07 tháng 02 năm 2007 v vi c i tên trư ng i h c Y khoa tr c thu c i h c Hu thành trư ng i h c Y - Dư c tr c thu c i h c Hu , QUY T NNH : i u 1. i tên trư ng i h c Y khoa tr c thu c i h c Hu thành trư ng ih c Y - Dư c tr c thu c i h c Hu . i u 2. Trư ng i h c Y - Dư c là cơ s giáo d c i h c; có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng và ch u s qu n lý nhà nư c v giáo d c c a B Giáo d c và ào t o. i u 3. Trư ng i h c Y - Dư c ho t ng theo i u l trư ng i h c ban hành kèm theo Quy t nh s 153/2003/Q -TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c i h c Hu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương;
  2. - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - i h c Hu ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KG .
Đồng bộ tài khoản