Quyết định số 3346/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 3346/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3346/QĐ-BGTVT về việc các thành viên kiêm nhiệm tham gia Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3346/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3346/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH V/V CÁC THÀNH VIÊN KIÊM NHIỆM THAM GIA VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT; Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 12/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải; Căn cứ Quyết định số 2961/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải; Căn cứ các văn bản cử cán bộ tham gia Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước của các cơ quan, đơn vị liên quan; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Các thành viên kiêm nhiệm tham gia Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải như sau: 1. Nguyễn Cao Lục: Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành - Văn phòng Chính phủ; 2. Nguyễn Văn Công: Chánh Văn phòng Bộ - Bộ Giao thông vận tải; 3. Hà Khắc Hảo: Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư - Bộ GTVT; 4. Phạm Đình Thiện: Trưởng phòng Giám định, Cục QLXD & CL CTGT - Bộ GTVT; 5. Đoàn Trần Bính: Chuyên viên Vụ Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng; 6. Trần Đức Toàn: Chuyên viên chính Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 7. Lê Tuấn Anh: Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính; 8. Vũ Sỹ Kiên: Chuyên viên Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 9. Trịnh Quốc Hùng: Phó Trưởng phòng Thẩm định dự án - Xử lý nợ, Vụ Tín dụng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 10. Nguyễn Mạnh Cường: Kiểm toán viên Vụ Tổng hợp - Kiểm toán Nhà nước;
  2. 11. Trịnh Xuân An: Chuyên viên Vụ Tài Chính - Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; 12. Lê Hồng: Chuyên viên chính - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; 13. Vũ Ngọc Thắng: Phó Trưởng phòng Quản lý Giao thông Đô thị, Sở Giao thông vận tải Hà Nội - Ủy ban nhân dân Tp. Hà Nội; 14. Bùi Xuân Cường: Trưởng phòng Quản lý giao thông, Sở Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh - Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh. Điều 2. Các thành viên kiêm nhiệm tham gia Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, ngành, đơn vị mình. Điều 3. Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên tham gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN Nơi nhận: CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC Như Điều 3; Bộ trưởng; Các Thứ trưởng; Các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước; Các Vụ, Cục thuộc Bộ; Lưu: VT, VPBCĐ (4). Hồ Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản