Quyết định số 3349/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
85
lượt xem
19
download

Quyết định số 3349/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3349/2001/QĐ-BYT về việc ban hành “Thường quy kỹ thuật định lượng Vibrio parahaemolyticus trong thực phẩm” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3349/2001/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p – T do – H nh phúc ------- S : 3349/2001/QĐ-BYT Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH "THƯ NG QUY K THU T Đ NH LƯ NG VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS TRONG TH C PH M" B TRƯ NG B YT Căn c theo Ngh đ nh s 68/ CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Căn c theo Ngh đ nh s 86/CP ngày 08/12/1995 c a Chính ph v vi c phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c đ i v i ch t lư ng hàng hóa; Căn c theo Quy t đ nh s 14/1999/QĐ-TTg ngày 04/02/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m; Theo đ ngh c a Chánh văn phòng, V trư ng V Khoa h c Đào t o, V trư ng V Pháp ch , Chánh thanh tra - B Y t và C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Thư ng quy k thu t đ nh lư ng Vibrio parahaemolyticus trong th c ph m”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Đi u 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng các V : Khoa h c Đào t o, Pháp ch , Y t d phòng - B Y t ; C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m, Giám đ c S Y t các T nh,Thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các đơn v tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Văn Truy n THƯ NG QUY K THU T Đ NH LƯ NG VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS TRONG TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3349/2001 QĐ-BYT ngày 31 tháng 7 năm 2001 c a B trư ng B Yt ) I. NGUYÊN LÝ PHƯƠNG PHÁP Vibrio parahaemolyticus phát tri n đư c trong môi trư ng có n ng đ mu i cao. L a ch n khu n l c V. parahaemolyticus xác đ nh tính ch t sinh v t hoá h c theo thư ng quy. II. PH M VI ÁP D NG Phát hi n các ô nhi m do Vibrio parahaemolyticus trong s n ph m thu s n và th c ăn ch bi n s n. III. D NG C , MÔI TRƯ NG, THU C TH 1. D ng c thi t b Các d ng c và thi t b thông thư ng trong phòng ki m nghi m vi sinh v t. 2. Môi trư ng, thu c th - Th ch TCBS (Thiosunfat - Citrat - Bile - Salt - Sucroza) - Th ch Tryple sugar iron (TSI)
  2. - Th ch Wagatsuma - Môi trư ng Clark - lubs - Canh thang Trypticase Soy (TSB) - Th ch Trypticase Soy (TSA) - Canh thang mu i glucoza (GSTB) - Canh thang Glucose Hugh Leifson (HLGB) - Môi trư ng di đ ng - Môi trư ng đư ng có ch th màu bromocresol (Các đư ng manitol, lactoza, sacaroza, arabinoza) - Môi trư ng decarboxylaza (ADH, LDC, ODC) - Thu c th ho c gi y th Oxidaza - KOH, α naphton - D u parafin vô trùng - Thu c nhu m Gram Chú ý: t t c các lo i môi trư ng ph i có ít nh t 3% mu i NaCl IV. CHU N B MÔI TRƯ NG, THU C TH 1. Chu n b môi trư ng Môi trư ng nuôi c y, canh thang, nư c pha loãng và môi trư ng sinh v t hoá h c đư c đi u ch theo công th c. Các môi trư ng đư c đóng s n vào bình c u, bình nón, ng nghi m và đư c h p o o ti t trùng (110 C/30 phút ho c 121 C/15 phút). ( Ph l c kèm theo) 2. Chu n b m u và dung d ch m u th 2.1. Chu n b m u M u th c ph m đư c c t nh ho c xay nhuy n b ng máy trong đi u ki n vô trùng cho t i khi đư c th đ ng nh t. Lưu ý: - Cá: Th t cá, ru t và mang cá. - Sò, h n: Toàn b cơ quan n i t ng. - Tôm, cua : Th t và cơ quan n i t ng. N u c n có th tách riêng xét nghi m các b ph n c a chúng (ru t, mang, g ch...). Trư c khi xét nghi m, ph i làm tan băng. -1 2.2. Chu n b dung d ch m u th 10 - Cân chính xác 50 g th c ph m đã đư c chu n b (ho c hút chính xác 50ml th c ph m l ng) cho vào bình nón ch a s n 450 ml nư c đ m mu i 3%. - L c đ u 2 - 3 phút. Thu đư c dung d ch m u th 10-1. -2 -3 -4 2.3. Chu n b dung d ch m u th 10 ,10 ,10 ... -1 - Hút chính xác 50ml dung d ch m u th 10 cho sang bình nón ch a s n 450ml nư c đ m mu i 3%. -2 - L c đ u trong 2 - 3phút. Thu đư c dung d ch 10 . -3 -4 -5 - Ti p t c làm tương t như v y, ta thu đư c các dung d ch m u th tương ng 10 , 10 , 10 .... (theo sơ đ ) 3. Phương pháp ti n hành Bư c 1: -1 - L y 10ml dung d ch m u th 10 cho sang ng nghi m ch a s n 10 ml canh thang glucoza mu i (GSTB) đ m đ c g p 2 l n và 1ml vào GSTB đ m đ thư ng. M i đ m đ c y 3 ng.
  3. -2 -3 -4 - L y 1ml dung d ch m u th t 10 , 10 , 10 cho sang ng nghi m ch a s n 10ml GSTB đ m đ 0 thư ng. M i n ng đ pha loãng c y vào 3 ng. m 35 C/18-24 gi . - V. parahaemolyticus hi u khí tuy t đ i, phát tri n t o thành màng trên b m t ng canh thang, chuy n m u môi trư ng sang m u vàng. Bư c 2: - L y canh trùng t ng canh thang có đ m đ pha loãng th p nh t v n có vi khu n phát tri n c y sang các đĩa th ch TCBS. Ria c y đ t o đư c các khu n l c riêng r . 0 - 35 C/18 - 24 gi . Bư c 3: - Quan sát và nh n đ nh khu n l c trên th ch TCBS. - V. parahaemolyticus có khu n l c tròn, l i, b đ u, đư ng kính 2 - 3mm trung tâm khu n l c có màu xanh ho c xanh lá cây. Bư c 4: Tăng sinh thu n ch ng và xác đ nh hình th , tính ch t b t m u a) Tăng sinh thu n ch ng - Trích khu n l c đi n hình t th ch TCBS c y vào môi trư ng canh thang TSB ho c canh thang 0 thư ng có NaCl 3% và m 18 - 24 gi / 35 C, thu đư c canh trùng thu n nh t. - T canh trùng thu n nh t c y vào Th ch TSI, TSA nghiêng có NaCl 3%; 0 m 18 - 24 gi / 35 C. - Th nghi m Oxidaza: L y khu n l c trên môi trư ng TSA làm ph n ng oxidaza trên gi y th ho c thu c th , oxidaza (+). b) Hình th và tính ch t b t m u - T canh trùng thu n nh t, nhu m Gram xem hình th : hình ph y khu n, cong ho c hình tr , đ u tròn, không b t m u thu c nhu m Gram, Gr (-). - Canh trùng đư c soi tươi trên lam kính: ph y khu n di đ ng nhanh. Bư c 5: Tính ch t sinh v t hoá h c a) Tính ch t lên men các lo i đư ng - Th tính ch t lên men đư ng glucoza, lactoza, sacaroza, kh năng sinh hơi, sinh H2S trên môi trư ng TSI. - Lên men đư ng sacaroza, manitol, arabinoza. - Dùng canh thang có ch th màu bromocresol đ xác đ nh tính ch t lên men các lo i đư ng. Đ t 0 m 35 C/ 4 - 5 ngày r i đ c k t qu . b) Tính ch t ưa mu i - T canh trùng thu n nh t c y vi khu n vào ng canh thang mu i (STB) có NaCl t : 0%; 6%; 8%, 0 10%. m 35 C/24 gi . c) Th nghi m VP 0 - T canh thang TSB c y vào canh thang Clark-lubs, m 35 C/48 gi . Nh thu c th 0,2ml KOH 40% và 0,6ml α napton. -Đ nhi t đ thư ng trong 1 gi . Đ c k t qu . d) Test ADH, LDC, ODC - Dùng que c y l y vi khu n t th ch TSA cho vào 3 ng ADH, LDC, ODC (Các ng môi trư ng đã 0 có parafin vô trùng ph dày 10mm). N i l ng nút bông, đ nhi t đ 35 C/ 24 gi , ki m tra hàng ngày, trong 4 ngày. - Đ c k t qu : V. parahaemolyticus LDC (+), ADH (-), ODC (+). e) Test Kanagawa - Xác đ nh kh năng làm tan máu th d ng β (test phân bi t gi a V.parahaemolyticus phân l p t thu s n): C y vi khu n sau khi nuôi c y 18 gi lên b m t th ch Wagatsuma có máu th thành các ch m. Th nghi m ph i có ch ng dương và ch ng âm 0 - 35 C và đ c k t qu sau 24 gi .
  4. V. TÍNH K T QU Khu n l c đi n hình trên môi trư ng TCBS tương ng v i n ng đ pha loãng nh t c a canh thang GSTB còn có s phát tri n c a V.parahaemolysticus. Tra b ng MPN n ng đ tương ng đ tính s khu n l c có trong m u th . Ví d : -1 N ng đ 10 : có 3 ng (+); -2 N ng đ 10 : có 1 ng (+); -3 N ng đ 10 : có 0 ng (+) Tra b ng MPN , xác đ nh trong 1g m u th có 43 con vi khu n Tiêu chu n xác đ nh V. parahaemolysticus trong th c ph m Ph y khu n, Gr (-) Oxidaza: (+) VP: (-) Di đ ng: (+) NaCl 0%; (-), NaCl 6%: (+) NaCl 8%: (+) NaCl 10%: (-) Glucoza (+), Lactoza (+) Sacaroza(-), Hơi (+); H2S: (-) ADH: (-) ODC: (+) LDC: (+) Kanagawa (-) Sơ đ đ nh lư ng V. parahaemolyticus Th ch TCBS 5. Xác đ nh tính ch t sinh v t hóa h c 6. Tiêu chu n xác đ nh V. parahaemolyticus Ph y khu n, Gr (-) Oxidaza: (+) VP: (-) Di đ ng: (+) NaCl 0%; (-), NaCl 6%: (+) NaCl 8%: (+) NaCl 10%: (-)
  5. Glucoza (+), Lactoza (+) Sacaroza:(-), Hơi (+); H2S: (-) ADH: (-) ODC: (+) LDC: (+) Kanagawa (-) PH L C M TS MÔI TRƯ NG CHÍNH Đ XÁC Đ NH VÀ Đ NH LƯ NG V. PARAHAEMOLYTICUS 1. Môi trư ng Glucose Salt Teepol Broth (GSTB) - Cao th t bò: 3g - Pepton: 10g - NaCl: 30g - Glucoza: 5g - Tím methyl: 0,002g - Teepol: 4ml - Nư c c t: 1lít * Đ i v i canh thang đ m đ c thì tr ng lư ng m i thành ph n tăng g p 2 l n (tr nư c): San ra các ng nghi m lo i 20x150mm, m i ng 10ml. * Đ i v i canh thang loãng: San ra các ng nghi m lo i 18x150mm, m i ng 10ml. N u đ nh lư ng m u xét nghi m 25 g, dùng bình có n p ch a 225 ml canh thang loãng. H p ư t 0 15 phút/121 C, pH = 7,4 ± 0,2. 2. Môi trư ng th ch đĩa Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose(TCBS agar) - Men th y phân: 5g - Pepton: 10g - Sacaroza: 20g - Natrithiosunfat. 5H2O: 20g - Natri citrat.2H2O: 10g - Natri cholat: 3g - Oxgall: 5g - NaCl: 10g - Iron citrat: 1g - Xanh bromothymol: 0,04g - Xanh thymol: 0,04g - Agar: 15g - Nư c c t: 1lít Đun t t cho môi trư ng ch y. Đun sôi 1 - 2 phút. Không đư c h p ư t. San ra các đĩa 20 ml (lo i đĩa 15 x 100mm), pH = 8,6. 3. Th ch máu Wagatsuma - Men th y phân: 3 g - Pepton: 10 g - NaCl: 70 g - K2HPO4: 5 g - Mannitol: 10 g - Tím crystal: 0,01 g - Agar: 15 g - Nư c c t: 1 lít
  6. Đun t t cho tan các ch t. Ch nh pH đ n 8,0 ± 0,2. Đun sôi 30 phút (không đư c h p ư t). Đ 0 ngu i xu ng còn 50 C. R a máu ngư i ho c máu th 3 l n b ng NMSL. Cho máu vào th ch v i t l 5% máu. L c và đ đĩa. Các đĩa th ch ph i đư c dùng ngay sau khi chu n b . 4. Môi trư ng HLGB ( Hugh Leifson Glucose Broth) - Pepton: 2g - Men th y phân: 0,5g - NaCl: 30g - Dextroza: 10g - Bromo cresol purpose: 0,015g - Agar: 3g - Nư c c t: 1lít * Đun cho các ch t hòa tan trong th ch, pH =7,2 ± 0,2. 0 *H pư t 121 C/15 phút. 5. Môi trư ng canh thang mu i trypticase (STB) - Trypticase: 10g - Men th y phân: 3g - Nư c c t: 1 lít Cho vào m i lít môi trư ng này 0g, 60g, 80g, 100g NaCl đ canh thang có n ng đ 0, 6, 8 và 10% 0 NaCl. H p ư t 121 C/15 phút, pH =7,5 ± 0,2. 6. Môi trư ng Trypticase (Tryptic) Soy Agar (TSA) - Trypticase pepton: 15g - Phytone pepton: 5g - NaCl: 5g - Agar: 15g - Nư c c t: 1 lít Đun nóng ch y các hóa ch t trên. Đun sôi 1 phút. San môi trư ng ra các ng nghi m ho c bình 0 c u. H p ư t 121 C/15 phút, pH=7,3 ± 0,2. Khi dùng đ xác đ nh, V. parahaemolyticus ph i cho thêm NaCl v i n ng đ 25g/l. 7. Canh thang Trypticase Soy Broth (TSB) - Trypticase pepton: 17g - Phytone pepton: 3g - NaCl: 5g - K2HPO4: 2,5g - Glucoza: 2,5g - Nư c c t: 1lít * Ch nh pH=7,3 ± 0,2 0 * Đun cho tan hoàn toàn. San 225ml h n d ch này vào các bình 500ml. H p ư t 121 C/15phút. Cho thêm NaCl v i n ng đ 25g/l đ xác đ nh V. parahaemolyticus.
Đồng bộ tài khoản