Quyết định Số: 335/QĐ-BHXH

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
89
lượt xem
7
download

Quyết định Số: 335/QĐ-BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC XỬ LÝ VI PHẠM ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 335/QĐ-BHXH

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VIỆT NAM NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 335/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC XỬ LÝ VI PHẠM ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Theo đề nghị của Trưởng ban Kế hoạch-Tài chính; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo mức phạt xử lý vi phạm đối với người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội nêu tại Khoản 3 Điều 138 Luật Bảo hiểm xã hội là 10,5%/năm (tương đương với 0,875%/tháng) Điều 2. Mức phạt này áp dụng từ ngày 01/01/2010. Điều 3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Kế hoạch-Tài chính, Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Chi, Ban Kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
  2. KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Như điều 3; - BHXH: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân; Ban Cơ Yếu Chính phủ; - Tổng Giám đốc; - Lưu VT, KHTC (3b). Nguyễn Đình Khương
Đồng bộ tài khoản