Quyết định số 3350/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 3350/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3350/2005/QĐ-BYT về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân cho Công ty TNHH đông nam dược Hoa Linh do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3350/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3350/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 13 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V VI C C P GI Y CH NG NH N I U KI N HÀNH NGH Y, DƯ C TƯ NHÂN CHO CÔNG TY TNHH ÔNG NAM DƯ C HOA LINH B TRƯ NG B YT Căn c Pháp l nh hành ngh Y Dư c tư nhân s 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Căn c Ngh nh 103/2003/N -CP ngày 12/9/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh hành ngh y dư c, dư c tư nhân; Căn c Thông tư 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 c a B Y t hư ng d n v hành ngh y, dư c tư nhân; Xét h sơ c a Công ty TNHH ông nam dư c Hoa Linh v vi c ngh c p gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh s n xu t thu c có ngu n g c dư c li u; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam. QUY T NNH i u 1. C p Gi y ch ng nh n i u ki n hnàh ngh y, dư c tư nhân cho Công ty TNHH ông nam dư c Hoa Linh (Tr s chính: T 30 ph Phùng Chí Kiên, phư ng Nghĩa ô, qu n C u Gi y, Hà N i) -Ngư i qu n lý chuyên môn dư c: Dư c s Nguy n Thành Trung - i u ki n s n xu t thu c t dư c li u, d ng bào ch : Thu c nư c u ng và viên ng m - a i m s n xu t: T 30 ph Phùng Chí Kiên, phư ng Nghĩa ô, qu n C u Gi y, Hà N i i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, Giám c S Y t Hà N i, Giám c Công ty có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG
  2. Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản